Bài giảng tổng cung trong ngắn hạn

1. những vấn đề thảo luận 2. mô hình tiền lương cứng nhắc 3.mô hình tiền lương cứng nhắc và đường SRAS 4. mô hình nhận thức sai lầm của công nhân 5. mô hình nhận thức sai lầm của công nhân và đường SRAS 6. mô hình thông tin không hoàn hảo 7. lạm phát, lạm phát kỳ vọng và thất nghiệp 8. đường Phillips: ngắn hạn và dài hạn 9. kỳ vọng thích nghi và chi phí cắt giảm lạm phát 10. kỳ vọng hợp lý và chi phí của giảm lạm phát 11. lý thuyết tổng cung mới 12. lý thuyết của phái Keynes mới 13. thất bại trong phối hợp 14. hiện tượng trễ và giả thuyết về mức tự nhiên

pdf11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tổng cung trong ngắn hạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng 1 TOÅNG CUNG TRONG NGAÉN HAÏN Baøi giaûng soá 9 2 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ THAÛO LUAÄN „ Thaûo luaän caùc moâ hình toång cung ngaén haïn „ Giôùi thieäu ñöôøng Phillips „ Vaán ñeà chi phí caét giaûm laïm phaùt „ Lyù thuyeát toång cung môùi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng 3 MO HÌNH TIEÀN LÖÔNG CÖÙNG NHAÉC „ Giaû thieát „ Caàu lao ñoäng quyeát ñònh möùc nhaân duïng „ Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø toái ña hoaù lôïi nhuaän „ Tieàn löông danh nghóa cöùng nhaéc vaø ñöôïc quyeát ñònh thoâng qua ñaøm phaùn giöõa ngöôøi chuû vaø coâng nhaân 4Y = f(L) P P2 P1 .LD(W/P) W/P1 L Y SRAS W/P2 MO HÌNH TIEÀN LÖÔNG CÖÙNG NHAÉC VAØ ÑÖÔØNG SRAS Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng 5 MO HÌNH NHAÄN THÖÙC SAI LAÀM CUÛA COÂNG NHAÂN „ Tieàn löông trung bình laø linh hoaït ñeå cho thò tröôøng lao ñoäng caân baèng lieân tuïc. „ Doanh nghieäp coù thoâng tin chính xaùc hôn coâng nhaân veà giaù caû „ Cung lao ñoäng laø moät haøm soá cuûa tieàn löông thöïc döï ñoaùn LS = f(W/Pe) „ Tieàn löông thöïc döï ñoùan baèng tích tieàn löông thöïc nhaân cho möùc nhaän thöùc sai laàm cuûa coâng nhaân W/Pe = W/P×P/Pe MO HÌNH NHAÄN THÖÙC SAI LAÀM CUÛA COÂNG NHAÂN „ Cung lao ñoääng phuïï thuoääc vaøøo tieààn löông thöïïc döïï ñoùùan vaøø möùùc nhaään thöùùc sai laààm cuûûa coângâ nhaânâ LS = f(W/P×P/Pe) „ Caàu lao ñoäng laø moät haøm soá cuûa tieàn löông thöïc LD = f(W/P) „ Thò tröôøng caân baèng taïi E1 „ Khi giaù taêng, ngöôøi coâng nhaân saün saøng laøm vieäc nhieàu hôn vôùi moät möùc tieàn löông thöïc nhö tröôùcÆ ñöôøng cung lao ñoäng dòch qua phaûi „ Ñieåm caân baèng môùi E2Æ möùc nhaân duïng taêng khi giaù taêng 6 W/P 0 L LS1 LS2 LD (W/P)1 (W/P)2 L1 L2 E1 E2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng 7 P P2 Pe LD .LS2 Y SRAS Y = f(L) LS1 (W/P)2(W/P)1 W/P L2 L L1 Y Y MO HÌNH NHAÄN THÖÙC SAI LAÀM CUÛA COÂNG NHAÂN VAØ ÑÖÔØNG SRAS 8 MO HÌNH THOÂNG TIN KHOÂNG HOAØN HAÛO „ Doanh nghieäp vaø caù nhaân khoâng coù ñaày ñuû thoâng tin veà toång caàu vaø möùc giaù toång quaùt hieän haønh „ Khi toång caàu taêng, giaù toång quaùt taêng bao goàm giaù baùn doanh nghieäp „ Neáu doanh nghieäp khoâng nhaän ra ñöôïc söï gia taêng möùc giaù toång quaùt, hoï quyeât ñònh taêng y vì nghó raèng giaù saûn phaåm taêng y(z) = y(z) * + α(p(z) - pe) „ Ñöôøng toång cung Lucas Y = Y+ α (p - pe) Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng 9 LAÏM PHAÙT, LAÏM PHAÙT KYØ VOÏNG VAØ THAÁT NGHIEÄP „Phöông trình ñöôøng Phillips π = π e - β(u - uN) + ν „Laïm phaùt phuï thuoäc vaøo „ Laïm phaùt kyø voïng (π e) „ Söï dao ñoäng möùc thaát nghieäp töø möùc thaát nghieäp töï nhieân (u - uN) „ Cuù soác cung (ν) „ Möùc ñoä nhaïy caûm cuûa laïm phaùt ñoái vôùi thaát nghieäp chu kyø (β) LAÏM PHAÙT, LAÏM PHAÙT KYØ VOÏNG VAØ THAÁT NGHIEÄP „ Vôùi moät tyû leä laïm phaùt döï tính cho tröôùc „ Coù söï ñaùnh ñoåi giöõa laïm phaùt vaø thaát nghieäp „ Caùc nhaø hoïach ñònh chính saùch kieåm soùat toång caàu phaûi ñoái phoù vôùi söï ñaùnh ñoåi naøy „ Trong daøi haïn khi πe= π vaø u = uN , khoâng coù söï ñaùnh ñoåi giöõa laïm phaùt vaø thaát nghieäp „ Khi tyûû leä laïm phaùt kyø voïng (πe ) taêng seõ laøm cho ñöôøng Phillip dòch leân phía treân „ Moät cuù soác cung baát lôïi seõ laøm cho ñöôøng Phillips dòch leân phía treân 10 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng ÑÖÔØNG PHILLIPS: NGAÉN HAÏN VAØ DAØI HAÏN u π= πe+ν π 0 u=uN Ñöôøng Phillips ngaén haïn Ñöôøng Phillips daøi haïn LAÏM PHAÙT, LAÏM PHAÙT KYØ VOÏNG VAØ THAÁT NGHIEÄP „ Chi phí cuûa vieäc caét giaûm laïm phaùtÆ tyû leä hy sinh „ Trong ngaén haïn coù söï ñaùnh ñoåi giöõa laïm phaùt vaø thaát nghieäpÆ giaûm laïm phaùt seõ laøm taêng löôïng thaát nghieäp vaø giaûm saûn löôïng „ Tyû leä hy sinh laø phaàn traêm GDP caàn thieát ñeå caét giaûm 1 ñieåm phaàn traêm laïm phaùt „ Chi phí cuûa vieäc caét giaûm laïm phaùt phuï thuoäc vaøo „ Ñoä doác cuûa ñöôøng Phillip „ Thôøi gian ñeå ñieàu chænh tyû leä laïm phaùt kyø voïng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng LAÏM PHAÙT, LAÏM PHAÙT KYØ VOÏNG VAØ THAÁT NGHIEÄP „ Ñoä doác cuûa ñöôøng Phillips phaûn aùnh „ Möùc ñoä hoøan haûo cuûa thò tröôøng „ Giaù vaø tieàn löông caøng keùm linh hoaïtÆ ñöôøng Phillips thoaûi hôn „ Thôøi gian ñeå ñieàu chænh tyû leä laïm phaùt kyø voïng phuï thuoäc vaøo hình thaønh kyø voïng laïm phaùt „ Kyø voïng thích nghi „ Kyø voïng hôïp lyù 14 KYØ VOÏNG THÍCH NGHI VAØ CHI PHÍ CAÉT GIAÛM LAÏM PHAÙT „ Kyø voïng thích nghi „ Kyø voïng ñöôïc hình thaønh töø quan saùt trong quaù khöù „ Giaû ñònh laïm phaùt kyø voïng döïa vaøo tình hình laïm phaùt naêm tröôùc ñoù π = π-1 - β(u - uN) + ν „ Laïm phaùt phuï thuoäc vaøo laïm phaùt quaù khöù, thaát nghieäp chu kyø vaø cuù soác cung „ Neáu u = uN vaø ν = 0, luùc naøy π = π-1 . Giaù vaãn taêng vôùi toác ñoä nhö naêm tröôùc. Hieän töôïng naøy goïi laø söùc yø laïm phaùt. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng KYØ VOÏNG THÍCH NGHI VAØ CHI PHÍ CAÉT GIAÛM LAÏM PHAÙT „ Laïm phaùt coù söùc yø laø do „ laïm phaùt trong quaù khöù aûnh höôûng ñeán laïm phaùt kyø voïng „ laïm phaùt kyø voïng lieân quan ñeán ñaøm phaùn giaù caû vaø tieàn löông „ Chi phí caét giaûm laïm phaùt seõ thaáp vôùi ñieàu kieän coù cuù soác cung thuaän lôïi „ Neáu khoâng coù cuù soác cung thuaän lôïi, do laïm phaùt kyø voïng chaäm ñieàu chænhÆ tình traïng suy thoùai keùo daøiÆ chi phí caét giaûm laïm phaùt cao 16 KYØ VOÏNG HÔÏP LYÙ VAØ CHI PHÍ CUÛA GIAÛM LAÏM PHAÙT „ Laïm phaùt kyø voïng döïa vaøo thoâng tin hieän coù bao goàm chính saùch taøi khoaù vaø tieàn teä ñang coù hieäu löïc „ Söï thay ñoåi veà chính saùch lieân quan ñeán söï thay ñoåi kyø voïng veà tyû leä laïm phaùt. „ Khi nhaø hoaïch ñònh chính saùch cam keát caét giaûm laïm phaùt ñaùng tin caäy, thì laïm phaùt kyø voïng seõ giaûm „ Neáu laïm phaùt kyø voïng baèng vôùi laïm phaùt thöïc teá thì thaát nghieäp seõ baèng vôùi thaát nghieäp töï nhieân Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng 17 KYØ VOÏNG HÔÏP LYÙ VAØ CHI PHÍ CUÛA GIAÛM LAÏM PHAÙT „ Chi phí cuûa vieäc caét giaûm laïm phaùt laø khoâng ñaùng keå vì noù khoâng taïo ra suy thoaùi „ Nhöõng yeâu caàu cho vieäc caét giaûm laïm phaùt maø khoâng gaây ra suy thoùai „ Keá hoïach caét giaûm laïm phaùt phaûi ñöôïc coâng boá tröôùc khi hình thaønh kyø voïng „ Cam keát caét giaûm phaûi ñaùng tin caäy „ Khoâng coù söï ñaùnh ñoåi giöõa laïm phaùt vaø thaát nghieäp ngay trong ngaén haïn „ Luaän thuyeát naøy baùc boû hoaøn toaøn luaän thuyeát cuûa Keynes, song khoâng coù luaän thuyeát thay theá ñeå giaûi thích hieän töôïng chu kyø kinh teá. LYÙ THUYEÁT TOÅNG CUNG MÔÙI „ Lyù thuyeát coå ñieån môùi „ Tieàn löông vaø giaù linh hoïat ñeå duy trì söï caân baèng lieân tuïc treân thò tröôøng „ Caùc nhaø kinh teá coå ñieån môùi quan taâm ñeán moâ hình nhaän thöùc sai laàm cuûa coâng nhaân vaø thoâng tin khoâng hoaøn haûo vaøo nhöõng naêm 1970 „ Gaàn ñaây hoï quan taâm vaøo lyù thuyeát chu kyø kinh doanh thöïc „ Lyù thuyeát Keynes môùi „ Thò tröôøng khoâng hoaøn haûoÆ tieàn löông vaø giaù cöùng nhaécÆ chaäm ñieàu chænh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng LYÙ THUYEÁT CUÛA PHAÙI KEYNES MÔÙI „ Chi phí thöïc ñôn „ Moâ hình naøy giaûi thích giaù cöùng nhaéc „ Taïi sao giaù cöùng nhaéc? „ Do chi phí lieân quan quaù trình ñieàu chænh giaù nhö thay ñoåi cataloge, baûng giaù môùi, in thöïc ñôn môùiÆ chi phí thöïc ñôn „ Chi phí ñieàu chænh giaù nhoûÆ taùc ñoäng kinh teá vó moâ lôùn „ Khi cung tieàn giaûm, neáu DN khoâng ñieàu chænh giaù „ Khoâng toán chi phí ñieàu chænh „ Toån thaát phuùc lôïi do khoâng giaûm giaù „ Khi cung tieàn giaûm, neáu giaù khoâng giaûm thì saûn löôïng vaø möùc nhaân duïng seõ giaûm THAÁT BAÏI TRONG PHOÁI HÔÏP „ Suy thoùai laø do thaát baïi trong phoái hôïp „ Trong thôøi kyø suy thoùai, saûn löôïng thaáp, thaát nghieäp cao, maùy moùc khoâng söû duïng „ Xaõ hoäi mong muoán vieäc laøm vaø saûn löôïng cao, taïi sao xaõ hoäi khoâng ñaït ñöôïc muïc tieâu mình mong muoán? „ Vaán ñeà phoái hôïp „ Löïa choïn mang tính chieán löôïc „ Caïnh tranh hay hôïp taùc? Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 Trương Quang Hùng THAÁT BAÏI TRONG PHOÁI HÔÏP 15/1515/5Giöõ giaù cao 5/1530/30Giaûm giaù Giöõ giaù cao Giaûm giaù A B Neàn kinh teá coù hai doanh nghieäp A vaø B Muïc tieâu hai doanh nghieäp laø toái ña hoùa lôïi nhuaän Khi cung tieàn giaûm, moãi doanh nghieäp coù 2 chieán löôïc laø giaûm giaù hay giöõ giaùcao Ma traän lôïi nhuaän ñöôïc cho ôû baûng beân Khi moät DN döï kieán DN kia giaûm giaù, caû hai cuõng seõ giaûm giaù Khi moät DN döï kieán DN kia giöõ giaù cao, caû hai cuõng seõ giöõ giaù cao Keát quaû maø caû hai giöõ giaù caoÆ söï thaát baïi trong phoái hôïp HIEÄN TÖÔÏNG TREà VAØ GIAÛ THUYEÁT VEÀ MÖÙC TÖÏ NHIEÂN „ Giaû thuyeát veà möùc töï nhieân „ Trong ngaén haïn toång caàu aûnh höôûng ñeán saûn löôïng „ Trong daøi haïn toång caàu khoâng aûnh höôûng ñeán saûn löôïng „ Hieän töôïng tre㠄 Suy thoaùi kinh teáÆ xoùi moøn nguoàn voán nhaân löïcÆ giaûm khaû naêng tìm vieäc khi neàn kinh teá qua khoûi suy thoaùi Æ taêng löôïng thaát nghieäp taïm thôøi „ Suy thoaùi kinh teáÆ ngöôøi trong cuoäc trôû thaønh ngöôøi ngoaøi cuoäcÆ ngöôøi trong cuoäc quan taâm ñeán tieàn löông thöïc caoÆ löôïng thaát nghieäp cao ngay khi neàn kinh teá heát suy thoaùi „ Toång caàu coù theå aûnh höôûng ñeán saûn löôïng vaø möùc nhaân duïng trong daøi haïn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng tổng cung trong ngắn hạn.pdf
Tài liệu liên quan