Bài giảng Thuế nhà nước

4) Tiêu thức ổn định: Ổn định trong một khoảng thời gian thích hợp. (5) Tiêu thức thuận lợi: dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ quản lý và tăng khả năng thu nộp thuế vào NSNN. - Thuận tiện về nhận thức nội dung chính sách thuế - Thuận tiện trong việc thực hiện thu – nộp thuế

ppt17 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thuế nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM THUẾ NHÀ NƯỚC NỘI DUNG GỒM CĨ Chương 1: Đại cương về thuế Chương 2: Thuế Xuất khẩu – Nhập khẩu Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 4: Thuế giá trị gia tăng Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân Chương 7: Các luật thuế khác CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh Nội dung 1.1 Khái niệm, vai trị của thuế 1.2 Các yếu tố cơ bản của một luật thuế 1.3 Phân loại thuế 1.4 Các tiêu thức xây dựng hệ thống, chính sách thuế 1.5 Tác động của chính sách thuế đến hoạt động kinh tế 1.6 Hệ thống thuế Việt Nam 1.7 Lộ trình cải cách thuế Việt Nam www.themegallery.com Company Logo 1.1 Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.1- Sự hình thành và phát triển của thuế Thuế tồn tại khi cĩ nhà nước, bản chất của Nhà nước quy định bản chất giai cấp của thuế. Nguồn lực vật chất của thuế là thuế thu nhập dân cư. Thuế là nguồn thu chủ yếu của Nhà nước. Trong nền kinh tế hiện đại: thuế điều tiết vĩ mơ nền kinh tế. Phí và lệ phí: bù đắp chi phí. www.themegallery.com Company Logo 1.1.2 Khái niệm về thuế: Thứ nhất, thuế là mợt khoản thu khơng bời hoàn, khơng mang tính hoàn trả trực tiếp. - Thứ hai, thuế là mợt khoản thu mang tính bắt buợc. Thứ ba, chỉ phải nợp cho Nhà nước các khoản thuế đã được pháp luật quy định. 1.1 Khái niệm, vai trò của thuế: www.themegallery.com Company Logo Vậy, Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật quy định các tở chức và cá nhân trong xã hợi nợp cho Nhà nước bằng mợt phần thu nhập của mình, nhằm tập trung mợt bợ phận quyền lực, của cải xã hợi vào Ngân sách Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cơng của Nhà nước. 1.1 Khái niệm, vai trò của thuế: Company Logo Phí và lệ phí Phí là khoản thu nhằm thu hời chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ cơng cợng theo quy định của pháp luật. Lệ phí là khoản thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chính pháp lý của Nhà nước. 1.1 Khái niệm, vai trò của thuế: www.themegallery.com Company Logo 1.1.3- Vai trò của thuế Thứ nhất, thuế là cơng cụ chủ yếu huy đợng nguờn lực vật chất cho Nhà nước. - Phạm vi thu thuế rợng - Nguờn thu thuế là tởng sản phẩm xã hợi và thu nhập quớc dân trong nước tạo ra. - Thuế kết hợp phương thức cưỡng bức. 1.1 Khái niệm, vai trò của thuế: www.themegallery.com Company Logo Thứ hai, thuế là cơng cụ điều tiết kinh tế vĩ mơ phù hợp với sự phát triển kinh tế của từng thời kỳ - Trong những năm khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế: giảm thuế - Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển quá mức, có nguy cơ dẫn đến mất cân đới: tăng thuế Thứ ba, thuế là cơng cụ điều hòa thu nhập, thực hiện cơng bằng xã hợi trong phân phới Thứ tư, thuế là cơng cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt đợng sản xuất kinh doanh 1.1 Khái niệm, vai trò của thuế: www.themegallery.com Company Logo 1.2 Các yếu tớ cấu thành của mợt luật thuế www.themegallery.com Company Logo 1.2.1- Tên gọi: Tên gọi của mợt sắc thuế thường phản ánh nợi dung chính của nó và để phân biệt với những loại thuế khác. Đặt tên theo đới tượng đánh thuế: thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN… - Đặt tên theo nợi dung: thuế XNK, thuế TTĐB… 1.2 Các yếu tớ cấu thành của mợt luật thuế www.themegallery.com Company Logo 1.2.2 Đới tượng nợp thuế Là những pháp nhân và cá nhân có đới tượng tính thuế, cần phân biệt người nợp thuế và người chịu thuế. - Người nợp thuế là người đem tiền thuế nợp cho Nhà nước. - Người chịu thuế là người có thu nhập bị thuế điều tiết… Phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu. 1.2 Các yếu tớ cấu thành của mợt luật thuế www.themegallery.com Company Logo 1.2.3 Đới tượng tính thuế: là căn cứ để xác định sớ tiền thuế phải nợp, là cơ sở tính thuế được thể hiện dưới dạng tiền tệ, đó là: - Giá trị hàng hóa và dịch. - Giá trị tài sản - Thu nhập 1.2.4 Thuế suất là linh hờn của sắc thuế - Thuế suất tuyệt đới: 1.000.000 đờng; 3.000.000 đờng… - Thuế suất tỷ lệ (tương đới): 5%; 10%; 25%... 1.2 Các yếu tớ cấu thành của mợt luật thuế www.themegallery.com Company Logo 1.1.5- Quy trình cơ bản về khai báo và thủ tục thu nợp thuế - Về kê khai: Theo mẫu quy định, theo định kỳ quy định; thời hạn phải nợp tờ kê khai. - Về nợp thuế: Nợp ở đâu, nợp bằng gì, thời gian nợp thuế, xử lý vi phạm. - Về chế đợ miễn giảm thuế: Có thể miễn giảm thuế trong thời gian đầu mới thành lập, theo vùng, miền khó khăn, theo ngành nghề ưu đãi… 1.2 Các yếu tớ cấu thành của mợt luật thuế www.themegallery.com Company Logo 1.3 Phân loại thuế: Căn cứ vào phương thức đánh thuế: - Thuế trực thu - Thuế gián thu Căn cứ vào cơ sở đánh thuế: - Thuế thu nhập - Thuế tiêu dùng - Thuế tài sản Căn cứ chế đợ phân cấp và điều hành Nsách: - Thuế trung ương - Thuế địa phương Căn cứ theo phương thức sử dụng: - Thuế tởng hợp. - Thuế có lựa chọn. www.themegallery.com Company Logo 1.4 Các tiêu thức xây dựng hệ thớng thuế, chính sách thuế (1) Tiêu thức pháp lý: xuất phát từ nguyên tắc bắt buợc (2)- Tiêu thức hiệu quả - Hiệu quả đới với nền kinh tế - Hiệu quả với sớ thu NSNN (3) Tiêu thức cơng bằng: Cơng bằng theo chiều ngang và cơng bằng theo chiều dọc. www.themegallery.com Company Logo 1.4 Các tiêu thức xây dựng hệ thớng thuế, chính sách thuế (4) Tiêu thức ởn định: Ổn định trong mợt khoảng thời gian thích hợp. (5) Tiêu thức thuận lợi: dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ quản lý và tăng khả năng thu nợp thuế vào NSNN. - Thuận tiện về nhận thức nợi dung chính sách thuế - Thuận tiện trong việc thực hiện thu – nợp thuế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_1_dai_cuong_ve_thue_4892.ppt
Tài liệu liên quan