Bài giảng Thuế giá trị gia tăng

Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. (5) Hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA. (6). Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (7) Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

ppt52 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 1573 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thuế giá trị gia tăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh Nội dung: 4.1 Khái niệm và mục đích 4.2 Đối tượng chịu thuế, nộp thuế 4.3 Căn cứ và phương pháp tính thuế 4.4 Hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa dịch vụ 4.5 Đăng ký, kê khai, nộp thuế 4.6 Hoàn thuế www.themegallery.com Company Logo Luật thi hành 1 3 4 3 Website: - Luật số 13/2008/QH12 – 03/06/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT. - Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 www.themegallery.com Company Logo 4.1 Khái niệm và mục đích 1 3 4 3 Website: 4.1.1 Khái niệm: Là loại thuế gián thu. Tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. www.themegallery.com Company Logo 4.1 Khái niệm và mục đích 1 3 4 3 Website: Ưu điểm của thuế GTGT: - So với thuế doanh thu thì không trùng lắp - Chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm, không tính vào giá vốn - Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa - Hạn chế thất thu thuế - Hạn chế sai sót, gian lận trong việc ghi chép hóa đơn - Góp phần giúp Việt Nam hội nhập với thế giới www.themegallery.com Company Logo 4.1 Khái niệm và mục đích 1 3 4 3 Website: 4.1.2 Mục đích: - Thu ngân sách Nhà nước. - Thuế GTGT được tập trung thu ngay từ khâu đầu, ở khâu sau kiểm tra được việc tính và nộp thuế ở khâu trước nên hạn chế được thất thu thuế. Là biện pháp kinh tế thúc đẩy thực hiện tốt chế độ hóa đơn, chứng từ. - Góp phần hoàn thiện hệ thống thuế ở nước ta, phù hợp với sự vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: Đối tượng chịu thuế là các hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các hàng hóa, dịch vụ sau: 1. Sản phẩm trồng trọt, chưa qua sơ chế thông thường. 2. Sản phẩm giống vật nuôi và cây trồng. 3. Tưới tiêu, cầy bừa…. Phục vụ nông nghiệp. 4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt. 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 5. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê. 6. Chuyển quyền sử dụng đất 7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm 8. Dịch vụ cấp tín dụng; kinh doanh chứng khoán; chuyển nhượng vốn; dịch vụ tài chính phái sinh; bán nợ; kinh doanh ngoại tệ 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 9. Dịch vụ y tế bao gồm cả thuốc chữa bệnh, dịch vụ thú y. 10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích. 11. Dịch vụ phục vụ công cộng. 12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội. 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: 4.2 Đối tượng chịu thuế, nộp thuế GTGT 13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật. 14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, … bằng chữ dân tộc thiểu số và in tiền. www.themegallery.com Company Logo 1 3 Website: 16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện. 17. Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tìm kiếm, thăm dò,.. 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 19. Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; 20. Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hoặc ngược lại; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu. 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 21. Chuyển giao công nghệ theo Luật; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo Luật; phần mềm máy tính. 22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác. 23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của Chính phủ. 24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật. 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 25. HH, DV của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung. 26. Hàng hóa bán miễn thuế ở các cửa hàng miễn thuế; Hàng dự trữ quốc gia; Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước; Rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ñoái vôùi HH, DV khoâng thuoäc dieän noäp thueá GTGT thì khoâng ñöôïc hoaøn laïi soá thueá GTGT ñaàu vaøo. 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 4.2.2- Đối tượng nộp thuế GTGT: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, hoặc nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài. 4.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá GTGT: www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: 4.3.1 Căn cứ tính thuế:là giá tính thuế và thuế suất. 4.3.1.1- Giá tính thuế: (1). HH, DV bán ra trong nước: là giá bán chưa có thuế GTGT, nhưng có thuế TTĐB và thuế BVMT (nếu có) (2). Đối với HH NK: là giá tính thuế NK (+) thuế NK (+) thuế TTĐB (+) thuế BVMT. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: (3) Đối với HH, DV vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT là giá cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. (4) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT. (5) Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT, không bao gồm khoản lãi trả góp, trả chậm. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: (6) Đối với gia công: là giá gia công chưa có thuế GTGT. (7) Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. (8) Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là giá chuyển nhượng bất động sản (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: (9) Đối với hoạt động đại lý, môi giới, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng chưa có thuế GTGT. (10) Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết. Giá thanh toán (tem, vé…) Giá chưa thuế GTGT = 1 + Thuế suất thuế GTGT www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: (11) Đối với điện: giá bán điện thương phẩm bình chưa bao gồm thuế GTGT. (12) Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng…, là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. Số tiền thu được Giá tính thuế = ---------------------- 1 + Thuế suất www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: (13) Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT. (14) Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT. (15) Đối với dịch vụ cầm đồ, giá tính thuế là tiền phải thu bao gồm tiền lãi và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có). www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: (16) Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành là giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở. (17) Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in (18) Đối với dịch vụ đại lý giám định, bồi thường là tiền hoa hồng được hưởng (chưa trừ một khoản phí tổn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, chưa có thuế GTGT. Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: 4.3.1.2- Thuế suất thuế: 0% Gồm 5% 10% a)Thuế suất 0%: HH, DV XK, vận tải quốc tế và HH, DV không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: b)Thuế suất 5%: HH, DV thiết yếu cho đời sống xã hội. Chủ yếu: phục vụ cho nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Gồm: Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, ). Phân bón, Thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế, Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, sản phẩm in, Đồ chơi cho trẻ em... www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: c)Thueá suaát 10%: HH, DV thoâng thöôøng vaø caùc HH, DVï khoâng thieát yeáu, khoâng naèm trong dieän chòu caùc möùc thueá suaát 0% hoaëc 5%. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: 4.3.2- Phương pháp tính thuế GTGT: Có 2 ppháp Phương pháp khấu trừ thuế Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. 4.3.2.1- Phương pháp khấu trừ thuế: áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: Trong đó: Thuế GTGT đầu ra: Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: Thuế GTGT đầu vào: - HH, DV sử dụng cho sản xuất, KDHH, DV chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; HH, DV sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh HH, DV chịu thuế và không chịu thuế -> phân bổ theo Dthu phần T.GTGT đầu vào. T/hợp thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh HH, DV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: - Phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ trong tháng đó, thời hạn để kê khai, bổ sung tối đa là sáu (6) tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: Trường hợp HH, DV mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán -> được khấu trừ T.GTGT đầu vào. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: Ví dụ: Giá thanh toán là 110.000 đồng (giá có thuế GTGT), thuế GTGT là 10%. Vậy: Giá chưa có thuế GTGT là: 110.000 ---------- = 100.000 đồng 1 + 10% Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là: 100.000 đồng x 10% = 10.000 đồng. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: Điều kiện để được khấu trừ: - Có hoá đơn GTGT mua hàng hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; - Có chứng từ thanh toán qua NH đối với HH, DV mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng; - Trường hợp XK phải thêm: hợp đồng ngoại, chứng từ thanh toán qua NH, tờ khai hải quan. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: 4.3.2.2- Phương pháp tính trực tiếp thuế GTGT. Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: Ví dụ 4.29: Một cơ sở A sản xuất đồ gỗ, trong tháng bán được 150 sản phẩm, tổng doanh số bán là 25 triệu đồng, giá trị vật tư, nguyên liệu mua ngoài để sản xuất 150 sản phẩm trên là 20 triệu đồng (giá chưa T GTGT), thuế suất thuế GTGT của hàng gỗ là 10%. Thuế GTGT cơ sở A phải nộp theo phương pháp trực tiếp được tính như sau: + GTGT của sản phẩm bán ra: 25 triệu đồng - 22 triệu đồng = 3triệu đồng. + Thuế GTGT phải nộp: 3 triệu đồng x 10% = 0,3 triệu đồng. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá: Lưu ý: Phương pháp trực tiếp trên GTGT được áp dụng với các trường hợp sau: - Cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; - Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.4- Hoùa ñôn chöùng töø mua baùn HH, DVuï: (1). Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT: sử dụng hoá đơn GTGT. (2). Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo pp trực tiếp: sử dụng hoá đơn bán hàng. (3). Khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn (giá bán chưa T.GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán, thuế GTGT, tổng giá thanh toán). www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.4- Hoùa ñôn chöùng töø mua baùn HH, DVuï: (4). Hoá đơn, chứng từ hợp pháp là: - Hoá đơn do Bộ Tchính (Tổng cục Thuế) phát hành. - Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in. - Hoá đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.4- Hoùa ñôn chöùng töø mua baùn HH, DVuï: (5). Ñoái vôùi caù nhaân, ñôn vò haønh chính söï nghieäp: cô quan thueá cung caáp hoaù ñôn leû ñeå söû duïng cho töøng tröôøng hôïp. Caùc tröôøng hôïp söû duïng hoùa ñôn ñieàu chænh cô sôû kinh doanh khoâng ñöôïc ghi soá aâm (-). www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: 4.5.1- Đăng ký nộp thuế: - Đối với cơ sở mới thành lập: 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Các cơ sở đã đăng ký nộp thuế nếu có thay đổi ngành nghề KD, chuyển trụ sở KD, sáp nhập, giải thể, phá sản,.v.v: 5 ngày trước khi có sự thay đổi đó. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: 4.5.2- Keâ khai thueá GTGT: - Thuế GTGT là loại khai thuế theo tháng . - Quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng; - Khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. - Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: Hoà sô ke khai thueá GTGT theo pp khaáu tröø - Tờ khai: 01/GTGT - Bảng kê hoá đơn bán ra: 01-1/GTGT; - Bảng kê hoá đơn mua vào: 01-2/GTGT; - Bảng giải trình khai bsung, điều chỉnh: 01/KHBS - Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng: PL01-4A/GTGT: - Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm: PL01-4B/GTGT Bảng kê thuế GTGT đã nộp của DT KD xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh: PL01-5/GTGT. Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính PL01-6/GTGT www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: Hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư: 02/GTGT Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào: 01-2/GTGT www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: Các trường hợp khác: Tờ khai thuế GTGT tháng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: 03/GTGT Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: 04/GTGT. Tờ khai thuế GTGT KD vãng lai ngoại tỉnh khai 05/GTGT. - PL thuê GTGT ưu đãi NQ08: 01-7/GTGT www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: Kê khai trong một số trường hợp cụ thể: (1) Trường hợp cơ sở KD vừa có HĐ SXKD HH, DV chịu thuế GTGT vừa có HH, DV không chịu thuế GTGT nhưng không hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số bán ra của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ trong kỳ. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: VD1: Cơ sở KD sản xuất 2 mặt hàng A(chịu T.GTGT) và B(không chịu T.GTGT). T.GTGT đầu vào đối với nguyên vật liệu sản xuất A, B là 4 triệu đồng, cở sở KD không hạch toán riêng NVL sản xuất cho sản phẩm A, B. Biết rằng doanh thu trong kỳ tính thuế của A là 60 triệu đồng, B là 40 triệu đồng. Tính T.GTGT phải nộp trong kỳ. Vậy: T.GTGT được khấu trừ là (60/100) x 4 = 2,4 triệu đồng T.GTGT phải nộp = 6 – 2,4 = 3,6 triệu đồng VD2: xem www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: (2). Cơ sở kinh doanh, người NK có NK hàng hóa chịu thuế GTGT: kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo từng lần NK cùng với việc kê khai thuế NK với cơ quan Hải quan thu thuế NK. (3). Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế GTGT khác nhau phải kê khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất; nếu không thì phải tính và nộp theo mức thuế suất cao nhất. (4). Trường hợp không phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ, thuế đầu vào, thuế đầu ra, cơ sở KD vẫn phải kê khai và nộp tờ khai. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: Thời gian gửi tờ khai của tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: 4.5.3- Nộp thuế GTGT: Người nộp thuế tháng: chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (ngày 20 tháng sau). Người nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu theo từng lần nhập khẩu. Thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu thực hiện theo thời hạn thông báo nộp thuế nhập khẩu. Có th̉ nợp thú bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: 4.5.3- Nộp thuế GTGT - Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ: các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của NHNN hoặc được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do NHNN công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào Kho bạc Nhà nước. - Địa điểm và thủ tục nộp thuế: + Tại Kho bạc Nhà nước + Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; + Thông qua tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế; + Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.5- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá: 4.5.3- Nộp thuế GTGT - Trường hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế bằng hình thức trích chuyển tài khoản hoặc hình thức kê biên tài sản, bán tài sản của người bị cưỡng chế để thu đủ tiền thuế, tiền phạt. - Trong thời hạn tám giờ làm việc kể từ khi đã nhận tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào Ngân sách Nhà nước. - Trường hợp nộp thuế bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản của người nộp thuế vào NSNN bằng chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước, trên chứng từ phục hồi phải phản ánh đầy đủ các nội dung ghi trên giấy nộp tiền. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.6- Hoaøn thueáá: (1). Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: - Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết. Ví dụ: xem - Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: 4.6- Hoaøn thueáá: (2) Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Nếu số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý. (3). Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán,.. có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết. www.themegallery.com Company Logo 1 3 4 3 Website: (4). Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. (5) Hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA. (6). Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (7) Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 4.6- Hoaøn thueáá:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_4_thue_gtgt_6057.ppt