Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường Turbo c 3.0

HÀM CHUẨ N Cá c hà m có sẵn trong C Thư viện stdio.h Chứ a cá c hà m và o ra chuẩ n conio.h Chứ a cá c hà m và o ra trong chế độ DOS math.h Chứ a cá c hà m toá n học string.h Chứ a cá c hà m xử lý chuỗi

pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường Turbo c 3.0, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com Company Logo THUẬT TOÁN VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Chương 1, 2 – Phần II BÀI GIẢNG Giáo viên: Hà Nguyên Long www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Khái niêṃ ngôn ngữ lâp̣ trıǹh Ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ dùng để viết chương trình cho máy tính Bài toán Thuâṭ toán Chương trıǹh Máy tıńhKết quả Chương trıǹh dic̣h Viết mã (Lâp̣ trıǹh) www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Ngôn ngữ lâp̣ trıǹh C 1.Giới thiêụ 2.Những đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ C 3.Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C ○Tập ký tự ○Từ khoá ○Tên ○Kiểu dữ liệu ○Các phép toán 4.Cấu trúc chương trình www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C Tập ký tự Chữ cái thường, chữ cái hoa, chữ số, dấu Từ khoá Các từ dùng riêng trong C www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Tên: Dùng để xác định các đại lượng khác nhau trong một chương trình. Chúng ta có tên hằng, tên biến, tên mảng, tên hàm, tên con trỏ, tên tệp, tên cấu trúc, tên nhãn,... Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Tên được đặt theo qui tắc sau: ●Tên là một dãy các ký tự bao gồm chữ cái, số và gạch nối. Ký tự đầu tiên của tên phải là chữ hoặc gạch nối. ●Tên không được trùng với khoá. ●Độ dài cực đại của tên theo mặc định là 32 ●Ví dụ: Các tên đúng: a_1 delta x1 _step GAMA Các tên sai : 3MN #2 f(x) Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Kiểu ký tự (char): Một giá trị kiểu char chiếm 1 byte (8 bit) và biểu diễn được một ký tự thông qua bảng mã ASCII. Ví dụ: Kiểu dữ liêụ 098b 097a 066B 065A 0502 0491 0480 Mã ASCIIKý tự www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Kiểu số nguyên Kiểu dữ liêụ 4 byte0 đến 4294967295unsigned long 4 byte-2147483648 đến 2147483647 long 2 byte0 đến 65535unsigned int 2 byte-32768 đến 32767int Kích thước Phạm vi biểu diễnKiểu www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Kiểu số thực (dấu phẩy đôṇg) Kiểu dữ liêụ 10 byte17 đến 183.4E-4932 đến 1.1E4932 long double 8 byte15 đến 161.7E-308 đến 1.7 E+308 Double 4 byte7 đến 83.4E-38 đến 3.4 E+38 Float Kích thước Số chữ số có nghĩa Phạm vi biểu diễnKiểu www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Các phép toán số hoc̣ Các phép toán a%b (Cho phần dư của phép chia a cho b) Phép lấy phần dư % a/b (Chia số nguyên sẽ chặt phần thập phân) Phép chia/ a*bPhép nhân* a-b Phép trừ- a+bPhép cộng+ Ví dụÝ nghiãPhép toán www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Các phép toán quan hệ a!=b 9!=9 có giá trị 0 So sánh khác nhau!= a==b 6==6 có giá trị 1 So sánh bằng nhau= = a<=b 8<=5 có giá trị 0 So sánh nhỏ hơn hoặc bằng <= a<b 6<=7 có giá trị 1 So sánh nhỏ hơn< a>=b 6>=2 có giá trị 1 So sánh lớn hơn hoặc bằng >= a>b 4>5 có giá trị 0 So sánh lớn hơn> Ví dụÝ nghĩaPhép toán www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Các phép toán logic Phép phủ điṇh: ! ●Phép và (and): && ●Phép hoăc̣ (or): || www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Các phép toán tăng, giảm Ta viết Biến++ Biến-- ++biến --biến Ví dụ: n=5 x=++n Cho ta x=6 và n=6 x=n++ Cho ta x=5 và n=6 www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Chuyển đổi kiểu dữ liêụ Cú pháp: (type) biểu thức Ví dụ: (float) (a+b) www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Cấu trúc chương trıǹh C #include #include main() { //Khai báo biến ở đây //các dòng lêṇh viết ở đây return ̣ } www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 Lêṇh và khối lêṇh Môṭ biểu thức đi kèm với dấu ; là môṭ lêṇh Nhiều lêṇh đăṭ trong căp̣ ngoăc̣ { } là môṭ khối lêṇh www.themegallery.com Company Logo GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TURBO C Khởi đôṇg: Chaỵ têp̣ TC.exe taị TC\BIN Mở têp̣ mới: File \ New Lưu têp̣: F2 Mở têp̣ cũ: F3 Dic̣h chương trıǹh: F9 Chaỵ chương trıǹh: CTRL_F9 www.themegallery.com Company Logo Chương 2: Các đối tượng sử duṇg trong chương trıǹh ●Hằng ●Biến ●Biểu thức ●Hàm chuẩn TIẾP THEO www.themegallery.com Company Logo CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HẰNG Hằng là các đại lượng mà giá trị của nó không thay đổi trong quá trình tính toán Khai báo: #define tênhằng giátri ̣ Vı ́du:̣ #define Pi 3.14 #define tentruong “Truong TC kinh te ky thuat Bac Thang Long" www.themegallery.com Company Logo CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH BIẾN Hằng là các đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong quá trình tính toán Khai báo: Kiểudữliêụcủabiến tênbiến ; Vı ́du:̣ int a,b,S; float a,b,h char c; int a=5,b=10,S=0; long a, h=2000; double tong=25.5; www.themegallery.com Company Logo CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH BIỂU THỨC Biểu thức gán Vı ́du:̣ a=b+5 s=a*b Biểu thức điều kiêṇ Vı ́du:̣ a>b a&&b www.themegallery.com Company Logo CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀM CHUẨN Các hàm có sẵn trong C Thư viêṇ stdio.h Chứa các hàm vào ra chuẩn conio.h Chứa các hàm vào ra trong chế đô ̣DOS math.h Chứa các hàm toán hoc̣ string.h Chứa các hàm xử lý chuỗi www.themegallery.com Company Logo Chương 3: Cấu trúc lêṇh tuần tự ●Cấu trúc tuần tự ●Các hàm vào ra TIẾP THEO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1_2_phan_ii_tt_nnltc_6344.pdf
Tài liệu liên quan