Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 6 – Phần II: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

1.Viết chương trình nhập vào thông tin về sách của một thư viện, gồm: tên sách, Nhà xuấ t bả n, năm xuất bản. In ra màn hình danh sách những sách xuất bản trướ c năm 2000 2.Viết chương trình nhập vào thông tin về các học sinh của một trường, gồm: họ tên, khoa, điểm. In ra màn hình danh sách những học sinh lớp TH10A có điểm 10

pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 6 – Phần II: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com Company Logo THUẬT TOÁN VÀNGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Chương 6 – Phần II CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC BÀI GIẢNG Giáo viên: Hà Nguyên Long www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Mảng Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu Vı ́du,̣ khi cần quản lý điểm của 100 sinh viên, nếu ta phải khai báo 100 biến để quản lý 100 điểm thı ̀ sẽ rất mất thời gian, khó quản lý. Bây giờ ta chı ̉cần khai báo 1 biến (mảng) gồm 100 phần tử sẽ quản lý được 100 đầu điểm www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Mảng 1 chiều Khai báo ; trong đó số phần tử là số phần tử tối đa của mảng Vı ́du ̣int a[10]; //khai báo biến a với số phần tử tối đa là 10. Kết quả ta có 10 ô nhớ kiểu int nằm liên tiếp nhau trong bô ̣nhớ như hıǹh ảnh sau: a[9]a[8]a[7]a[6]a[5]a[4]a[3]a[2]a[1]a[0] 10987654321 Tên phần tử Ô nhớ Vi ̣trı́ www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Mảng 1 chiều Truy nhâp̣ phần tử mảng Truy nhâp̣ thông qua tên phần tử a[9]a[8]a[7]a[6]a[5]a[4]a[3]a[2]a[1]a[0] 10987654321 Tên phần tử Ô nhớ Vi ̣trı́ www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Vı ́du ̣1: Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy (mảng) số nguyên. Tıńh tổng các số đó Vı ́du ̣2: Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy (mảng) số nguyên. Tıńh trung bıǹh côṇg các số âm Vı ́du ̣3: Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy (mảng) số nguyên. Tım̀ giá tri ̣lớn nhất của dãy www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Vı ́du ̣1: Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy (mảng) số nguyên. Tıńh tổng các số đó main() { int a[10],i,n,tong=0; printf("Nhap so pha tu mang");scanf("%d",&n); for(i=0;i<n;i++) { printf("Nhap pt thu %d ",i+1);scanf("%d",&a[i]); } for(i=0;i<n;i++) tong=tong+a[i]; printf("Tong la %d ",tong); getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC main() { int a[10],i,n,demsoam=0;tong=0; printf("Nhap so pha tu mang");scanf("%d",&n); for(i=0;i<n;i++) { printf("Nhap pt thu %d ",i+1);scanf("%d",&a[i]); } for(i=0;i<n;i++) if(a[i]<0) { tong=tong+a[i]; demsoam++; } if(demsoam>0) printf("TB la %f ",(float)tong/demsoam); else printf("Khong co so am "); getch();return 0;} Vı ́du ̣2: Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy (mảng) số nguyên. Tıńh trung bıǹh côṇg các số âm www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Bài tâp̣ 1.Bài 1,2,3,4,6,7,8 – bài tâp̣ về mảng – chương 6 2.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy số nguyên. Chèn thêm số 5 vào đầu dãy. 3.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy số nguyên. Chèn thêm số 5 vào cuối dãy 4.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào môṭ dãy số nguyên. Xóa các số 5 www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Xâu ký tự/chuỗi Xâu ký tự (chuỗi ký tự) là một dãy (mảng) gồm các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã ASCII). Các hằng chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép. www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Khai báo char [Chiều dài tối đa]; Vı ́du:̣ char hoten[30]; char quequan[80]; char tentruong[]=“Truong TCKTKT Bac Thang Long”; www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Nhập chuỗi từ bàn phím Cú pháp: gets() Ví dụ: char Ten[20]; gets(Ten); www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Xuất chuỗi ra màn hıǹh Cú pháp: puts() Ví dụ: char Ten[20]; gets(Ten); puts(Ten); www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Bài tâp̣ 1.Bài 2, 13 – phần xâu lý tự – chương 6 2.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 1 chuỗi, chèn ký tự ‘d’ vào đầu chuỗi 3.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 1 chuỗi, chèn ký tự ‘c’ vào cuối chuỗi www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Cấu trúc Điṇh nghıã cấu trúc struct { ; ; .. ; }; Vı ́du:̣ struct hocsinh { char hoten[50]; int namsinh; int diem; }; www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Cấu trúc Khai báo biến cấu trúc struct [, ]; Vı ́dụ struct hocsinh hs1,hs[10]; www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Cấu trúc Truy xuất đến từng trường của biến cấu trúc Cú pháp: . Vı ́du:̣ hs1.hoten hs[5].namsinh www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Vı ́du:̣ Viết chương trình nhập vào thông tin về các học sinh của một trường, gồm: họ tên, điểm toán, điểm ngoaị ngữ. In ra màn hình danh sách những học sinh có điểm toán dưới 5). www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC #include #include #include void main() { struct cautruc { char hoten[20]; int dt,dnn; }; cautruc ds[50]; int i,n; //Nhap printf("Cho biet so luong hoc sinh: ");scanf("%d", &n); www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC for(i=0;i<n;i++) { printf("\nNhap thong tin ve doi tuong thu %d ",i+1); printf("\nHo ten: "); flushall();gets(ds[i].hoten); printf("Diem toan: "); scanf("%d",&ds[i].dt); printf("Diem ngoai ngu: "); scanf("%d",&ds[i].dnn); } //clrscr(); printf("\nDANH SACH\n"); printf("\n| HO TEN | DIEM TOAN | DIEM NN |"); for(i=0;i<n;i++) if(ds[i].dt<5) printf("\n|%15s|%13d|%12d|",ds[i].hoten,ds[i].dt,ds[i].dnn); getch();return 0; } www.themegallery.com Company Logo CÁC KIỂU DỮ LIÊỤ CÓ CẤU TRÚC Bài tâp̣ 1.Viết chương trình nhập vào thông tin về sách của một thư viện, gồm: tên sách, Nhà xuất bản, năm xuất bản. In ra màn hình danh sách những sách xuất bản trước năm 2000 2.Viết chương trình nhập vào thông tin về các học sinh của một trường, gồm: họ tên, khoa, điểm. In ra màn hình danh sách những học sinh lớp TH10A có điểm 10 3.Bài 1 đến 6 – phần cấu trúc – chương 6 www.themegallery.com Company Logo Chương 7: Hàm TIẾP THEO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_6_phan_ii_tt_nnltc_3778.pdf
Tài liệu liên quan