Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Phần II: Cấu trúc lệnh lặp

Câu lệnh continue Trái với câu lệnh break, lệnh continue dùng để bắt đầu một vòng mới của chu trình chứa nó. Trong while và do while, lệnh continue chuyển điều khiển về thực hiện ngay phần kiểm tra, còn trong for điều khiển được chuyển về bước khởi đầu lại (tức là bước: tính biểu thức 3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu một vòng mới của chu trình).

pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Phần II: Cấu trúc lệnh lặp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com Company Logo THUẬT TOÁN VÀNGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Chương 5 – Phần II CẤU TRÚC LÊṆH LẶP BÀI GIẢNG Giáo viên: Hà Nguyên Long www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Cấu trúc lăp̣ với while while (biểu thức) khối lệnh; Hoaṭ đôṇg Nếu biểu thức cho giá tri ̣đúng thı ̀thực hiêṇ khối lệnh; Khi máy thực hiện xong khối lệnh này nó lại thực hiện xác định lại giá trị biểu thức rồi làm tiếp các bước như trên. www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Ví dụ 1: Chương trình tính tổng 10 số nguyên dương đầu tiên: main() { int i=1, tong=0; while (i<=10) { tong=tong+i; i=i+1;//có thể viết là i++ } printf(" \n Tong 10 so nd dau tien la %d",tong); getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Bài tâp̣ Chương trình tính tıćh 10 số nguyên dương đầu tiên:main() { long i=1, tich=1; while (i<=10) { tich=tich+i; i=i+1; } printf(" \n Tich 10 so nd dau tien la %d",tich); getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Cấu trúc lêṇh với for Cú pháp: for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) khối lệnh ; Hoạt động: Câu lệnh for hoạt động theo các bước sau: 1. Xác định biểu thức 1 2. Xác định biểu thức 2. Tuỳ thuộc vào tính đúng sai của biểu thức 2 để máy lựa chọn một trong hai nhánh: + Nếu biểu thức hai có giá trị sai, máy sẽ ra khỏi for + Nếu biểu thức hai có giá trị đúng, máy sẽ thực hiện khối lêṇh 3. Tính biểu thức 3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu một vòng mới của chu trình. www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Ví dụ 1: Chương trình tính tổng 10 số nguyên dương đầu tiên: main() { int tong=0; for(i=1;i<=10;i++) tong=tong+i; printf(" \n Tong 10 so nd dau tien la %d",tong); getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Cấu trúc lêṇh với do while Cú pháp: do khối lệnh; while (biểu thức); Hoạt động: 1.Thực hiêṇ khối lêṇh 2.Xác định giá trị của biểu thức sau từ khoá while rồi quyết định thực hiện như sau: + Nếu biểu thức đúng máy sẽ thực hiện lặp lại khối lệnh của chu trình lần thứ hai rồi thực hiện kiểm tra lại biểu thức như trên. + Nếu biểu thức sai máy sẽ kết thúc chu trình www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Ví dụ: Chương trình tính tổng 10 số nguyên dương đầu tiên: main() { int i=1,tong=0; do { tong=tong+i; i=i+1; } while(i<=10) printf(" \n Tong 10 so nd dau tien la %d",tong); getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Câu lêṇh break Câu lệnh break cho phép ra khỏi các chu trình với các câu lệnh for, while và switch. Khi có nhiều chu trình lồng nhau, câu lệnh break sẽ đưa máy ra khỏi chu trình bên trong nhất chứa nó không cần điều kiện gì Vı ́du:̣ Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 1 số nguyên dương n, kiểm tra xem n có là số nguyên tố hay không www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Câu lêṇh continue Trái với câu lệnh break, lệnh continue dùng để bắt đầu một vòng mới của chu trình chứa nó. Trong while và do while, lệnh continue chuyển điều khiển về thực hiện ngay phần kiểm tra, còn trong for điều khiển được chuyển về bước khởi đầu lại (tức là bước: tính biểu thức 3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu một vòng mới của chu trình). Vı ́du:̣ SGK www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH LẶP Bài tâp̣ Bài 1 đến 7 – Chương 5 www.themegallery.com Company Logo Chương 6: Các kiểu dữ liêụ có cấu trúc ●Xâu ký tự/chuỗi ●Mảng ●Cấu trúc TIẾP THEO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5_phan_ii_tt_nnltc_1963.pdf