Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 4 – Phần II: Cấu trúc điều khiển

1.Viế t chương trı̀nh nhập và o 1 số nguyên dương. Kiểm tra xem đó có phả i là số lẻ chia hế t cho 3 hay không. 2.Viế t chương trı̀nh nhập và o 3 số nguyên a, b, c. Tı̀m giá tri ̣ nhỏ nhấ t củ a 3 số đó 3.Viế t chương trı̀nh nhập và o 4 số nguyên a,b,c,d. Tı̀m giá tri ̣ lớ n nhấ t củ a 4 số đó 4.Viế t chương trı̀nh nhập và o 1 số nguyên (<=9999). Cho biế t số đó là số có mấ y chữ số .

pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 4 – Phần II: Cấu trúc điều khiển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com Company Logo THUẬT TOÁN VÀNGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Chương 4 – Phần II CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN BÀI GIẢNG Giáo viên: Hà Nguyên Long www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Lêṇh if-else Daṇg 1 if (biểu thức) khối lệnh 1; Daṇg 2 if (biểu thức) khối lệnh 1; else khối lệnh 2 ; Hoaṭ đôṇg Nếu biểu thức cho giá tri ̣ đúng thı ̀thực hiêṇ khối lệnh 1; Hoaṭ đôṇg Nếu biểu thức cho giá tri ̣ đúng thı ̀thực hiêṇ khối lệnh 1; Nếu biểu thức cho giá tri ̣sai thı ̀thực hiêṇ khối lệnh 2; www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Vı ́du:̣ Viết chương trıǹh tım̀ số lớn nhất của 2 số a và b#include #include main() { float a,b,max; printf("Cho a="); scanf("%f",&a); printf("Cho b="); scanf("%f",&b); max=a; if (b>max) max=b; printf("So lon nhat la %8.2f",a,b,max); getch(); return 0; } if(a>b) max= ; else max=b; www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Vı ́du:̣ Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 1 số nguyên. Cho biết số đó là số chẵn hay số lẻ #include #include main() { int a; printf("Cho a="); scanf("%d",&a); if (a%2==0) printf(“a la so chan); else printf(“a la so le); getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Vı ́du:̣ Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 1 số nguyên. Cho biết số đó là số âm, số dương hay số 0 #include #include main() { int a; printf("Cho a="); scanf("%d",&a); if (a<0) printf(“a la so am); else if(a>0) printf(“a la so duong); else printf(“a la so 0); getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Bài tâp̣: 1.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 1 số nguyên dương. Kiểm tra xem đó có phải là số lẻ chia hết cho 3 hay không. 2.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 3 số nguyên a, b, c. Tım̀ giá tri ̣nhỏ nhất của 3 số đó 3.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 4 số nguyên a,b,c,d. Tım̀ giá tri ̣lớn nhất của 4 số đó 4.Viết chương trıǹh nhâp̣ vào 1 số nguyên (<=9999). Cho biết số đó là số có mấy chữ số. 5.Bài tâp̣ 1,2,3,4 – chương 4 www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Lêṇh goto – lêṇh nhảy không điều kiêṇ Cú pháp: goto nhãn; nhãn là vi ̣trı ́muốn nhảy đến Vı ́du:̣ int s,i; i=s=0; tong: ++i; s=s+i; if (i<10) goto tong; printf("\n tong s=%d",s); www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Lêṇh switch Cú pháp: switch (biểu thức nguyên) { case n1 khối lệnh 1; case n2 khối lệnh 2; ....... case nk khối lệnh k; [ default khối lệnh k+1; ] } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Lập chương trình phân loại học sinh theo điểm sử dụng cấu trúc switch: #include #include main() { int diem; printf("\n Diem ="); scanf("%d",&diem); switch (diem) { case 0: case 1: case 2: case 3:printf("Kem\n");break; case 4:printf("Yeu\n");break; case 5: case 6:printf("TB\n");break; case 7: case 8:printf("Kha\n");break; case 9: case 10:printf("Gioi\n");break; default:printf("Vao sai du lieu\n"); } getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Bài tâp̣ Bài 5,6 – chương 4 www.themegallery.com Company Logo Chương 5: Cấu trúc lăp̣ ●Cấu trúc while ●Cấu trúc for ●Cấu trúc do while TIẾP THEO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_4_phan_ii_tt_nnltc_0397.pdf
Tài liệu liên quan