Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 3 – Phần II: Cấu trúc lệnh tuần tự

Bài tập 1.Viế t chương trı̀nh tı́nh diện tı́ch tam giá c khi biế t độ dà i cạnh đá y và chiề u cao 2.Viế t chương trı̀nh tı́nh diện tı́ch hı̀nh thang khi biế t độ dà i 2 cạnh đá y và chiề u cao 3.Viế t chương trı̀nh tı́nh diện tı́ch hı̀nh trò n khi biế t đườ ng kı́nh

pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 3 – Phần II: Cấu trúc lệnh tuần tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com Company Logo THUẬT TOÁN VÀNGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Chương 3 – Phần II CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ BÀI GIẢNG Giáo viên: Hà Nguyên Long www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Lêṇh gán và biểu thức a=b+c; a=b=5; z=(x=2)+(y=4); Thâm nhâp̣ vào thư viêṇ chuẩn #include www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Các hàm vào ra chuẩn Hàm getchar (): Cách dùng: biến = getchar(); Công dụng: Nhận một ký tự vào từ bàn phím và không đưa ra màn hình. Hàm sẽ trả về ký tự nhận được và lưu vào biến. Ví dụ: int c; c = getchar() www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Các hàm vào ra chuẩn Hàm putchar (): Cách dùng: putchar(ch); Công dụng: Đưa ký tự ch lên màn hình tại vị trí hiện tại của con trỏ. Ví dụ: int c; c = getchar() putchar(c); www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Các hàm vào ra chuẩn Hàm getch(): Cách dùng: biến = getch(); Công dụng: Nếu có sẵn ký tự trong bộ đệm bàn phím thì hàm sẽ nhận một ký tự trong đó.Nếu bộ đệm rỗng, máy sẽ tạm dừng. Khi gõ một ký tự thì hàm nhận ngay ký tự đó (không cần bấm thêm phím Enter như trong các hàm nhập khác). Ký tự vừa gõ không hiện lên màn hình . Ví dụ: int c; c = getchar() www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Các hàm vào ra chuẩn Hàm putch(): Cách dùng: putch(ch); Công dụng: Đưa ký tự ch lên màn hình tại vị trí hiện tại của con trỏ. Ví dụ: int c; c = getchar() putch(c); www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Đưa kết quả lên màn hıǹh – hàm printf Cách dùng: printf(điều khiển, đối số 1, đối số 2, ...); Ví dụ: printf(“Dien tich HCN la: %d”,S); Dấu %d goị là dấu chuyển daṇg (điṇh daṇg) cho số nguyên (ở đây biến S mang giá tri ̣nguyên) www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Nhâp̣ số liêụ từ bàn phıḿ– hàm scanf Cách dùng: scanf(điều khiển, đối số 1, đối số 2, ...); Ví dụ: scanf(“%d”,&a); //nhâp̣ giá tri ̣nguyên cho biến a scanf(%f%f%f,&a,&b,&h);nhâp̣ giá tri ̣thực co các biến a, b, h www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Vı ́du:̣ viết chương trıǹh tıńh diêṇ tıćh hıǹh chữ nhâṭ khi biết đô ̣dài 2 caṇh #include #include main() { int a,b,S; printf(“hay nhap canh a, b”); scanf(“%d%d”,&a,&b); S=a*b; printf(“Dien tich HCN la: %d”,S) getch(); return 0; } www.themegallery.com Company Logo CẤU TRÚC LÊṆH TUẦN TỰ Bài tâp̣ 1.Viết chương trıǹh tıńh diêṇ tıćh tam giác khi biết đô ̣ dài caṇh đáy và chiều cao 2.Viết chương trıǹh tıńh diêṇ tıćh hıǹh thang khi biết đô ̣dài 2 caṇh đáy và chiều cao 3.Viết chương trıǹh tıńh diêṇ tıćh hıǹh tròn khi biết đường kıńh www.themegallery.com Company Logo Chương 4: Cấu trúc điều khiển ●Cấu trúc if ●Cấu trúc switch TIẾP THEO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_3_phan_ii_tt_nnltc_8468.pdf
Tài liệu liên quan