Bài giảng Rủi ro kiểm toán - Đánh giá và đối phó - Vũ Hữu Đức

Moâ hình söû duïng ruûi ro kinh doanh bò pheâ phaùn vì: • Khoâng roõ raøng veà quy trình vaø baèng chöùng thu thaäp, • Khoù khaên veà nhaân söï vaø huaán luyeän. • Caùc vaán ñeà veà töông taùc giöõa KTV vôùi nhau vaø vôùi doanh nghiệp • Deã ngaû sang tö vaán (nhaát laø sau söï kieän Enron).

pdf30 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 1316 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Rủi ro kiểm toán - Đánh giá và đối phó - Vũ Hữu Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8/25/2012 1 T R Ì N H B À Y : VŨ HỮU ĐỨC 2 0 1 2 RUÛI RO KIEÅM TOAÙN Ñaùnh giaù vaø ñoái phoù 2 NOÄI DUNG • Khaùi nieäm • Moâ hình ruûi ro taøi chính • Moâ hình ruûi ro kinh doanh • Giôùi thieäu ISA 315 vaø ISA 330 Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 2 3 KHAÙI NIEÄM RRKT Theo VSA 400/ ISA 400: “ ruûi ro do kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán nhaän xeùt khoâng thích hôïp khi baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu.” 4 LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH Laáy maãu Kieåm toaùn Ñoä tin caäy Ruûi ro Kieåm toaùn Moâ hình Ruûi ro taøi chính Moâ hình Ruûi ro kinh doanh Nhaän daïng caùc nhaân toá vaø caùc bieåu hieän ruûi ro Heä thoáng hoùa caùc nhaân toá vaø moái quan heä giöõa chuùng Nhaán maïnh aûnh höôûng cuûa moâi tröøông kinh doanh KSNB Troïng yeáu Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 3 5 TAÏI SAO LAÏI KIEÅM TOAÙN DÖÏA TREÂN RUÛI RO? Tieáp caän kieåm toaùn döïa treân ruûi ro cho pheùp KTV ñaûm baûo ñöôïc tính höõu hieäu vaø hieäu quaû cuûa cuoäc kieåm toaùn.  Khoái löôïng vaø quy moâ cuûa caùc giao dòch ngaøy caøng lôùn  Söï tieán boä cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng kinh doanh cuûa caû coâng ty kieåm toaùn vaø khaùch haøng  Söï caïnh tranh giöõa caùc coâng ty kieåm toaùn daãn ñeán yeâu caàu phaûi giaûm phí kieåm toaùn RRKT Khaû naêng GL, SS toàn taïi trong BCTC ñaõ kieåm toaùn xaùc ñònh laø trung thöïc RRPH Khaû naêng GL, SS khoâng ñöôïc KTV phaùt hieän kòp thôøi thoâng qua caùc TNCB BCTC RRKS Khaû naêng GL,SS khoâng ñöôïc HTKSNB phaùt hieän, söõa chöõa kòp thôøi RRTT Khaû naêng GL,SS thaâm nhaäp vaøo heä thoáng keá toaùn, giaû söû khoâng coù KSNB Heä thoáng keá toaùn HTKSNB Söï kieän, nghieäp vuï MOÂ HÌNH RUÛI RO TAØI CHÍNH Thöû nghieäm cô baûn Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 4 7 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG RRTT ÔÛ möùc ñoä BCTC  Caïnh tranh  Tình hình kinh teá  Baûn chaát cuûa ngaønh ngheà  Tính lieâm chính, kinh nghieäm, kieán thöùc cuûa BGÑ  ÔÛ möùc ñoä töøng CSDL  Sai soùt ôû caùc cuoäc kieåm toaùn tröôùc  Tính nhaïy caûm cuûa khoaûn muïc vôùi tham oâ, troäm caép  Khoái löôïng nghieäp vuï phaùt sinh  Tính phöùc taïp cuûa nghieäp vuï  Caùc höôùng daãn môùi veà xöû lyù nghieäp vuï  Söï phuï thuoäc vaøo caùc xeùt ñoùn  Nghieäp vuï khoâng thöôøng xuyeân  .... 8 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG RRKS  Moâi tröôøng kieåm soaùt cuûa ñôn vò  Söï hieän dieän cuûa caùc thuû tuïc kieåm soaùt höõu hieäu  Caùc hoaït ñoäng giaùm saùt Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 5 9 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG RRPH  Noäi dung, phaïm vi vaø thôøi gian cuûa caùc TNCB  Ruûi ro choïn maãu: ruûi ro maãu khoâng ñaïi dieän ñöôïc cho toång theå  Ruûi ro ngoaøi choïn maãu: ruûi ro KTV ñöa ra keát luaän sai döïa treân nhöõng baèng chöùng coù saün 10 MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA RRPH VAØ TNCB RRPH thaáp RRPH cao Noäi dung Taêng TN chi tieát Giaûm TN chi tieát Thôøi gian Thöïc hieän taïi thôøi ñieåm keát thuùc nieân ñoä Coù theå thöïc hieän tröôùc ngaøy keát thuùc nieân ñoä Phaïm vi Nhieàu TN hôn Ít TN hôn Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 6 11 MA TRAÄN RRPH RRKS CAO TB THAÁP RRTT CAO TOÁI THIEÅU THAÁP TRUNG BÌNH TB THAÁP TRUNG BÌNH CAO THAÁP TRUNG BÌNH CAO TOÁI ÑA 12 COÂNG THÖÙC RUÛI RO • RRKT = RRTT x RRKS x RRPH • RRPH = RRKT / (RRTT x RRKS) Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 7 13 MOÄT SOÁ LÖU YÙ  KTV chæ coù theå ÑAÙNH GIAÙ chöù khoâng theå taùc ñoäng ñeán RRTT vaø RRKS. Trong tröôøng hôïp khoâng ñaùnh giaù ñöôïc thì chaáp nhaän ôû möùc toái ña  KTV chuû ñoäng RRPH baèng caùch ñieàu chænh noäi dung, phaïm vi vaø thôøi gian cuûa caùc TNCB  RRPH tyû leä nghòch vôùi RRTT vaø RRKS  RRPH tyû leä nghòch vôùi soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa baèng chöùng kieåm toaùn  Ruûi ro khoâng bao giôø baèng khoâng 14 HAÏN CHEÁ CUÛA MOÂ HÌNH TRUYEÀN THOÁNG • Tieáp caän moái quan heä ôû traïng thaùi tónh, trong khi caùc ruûi ro thay ñoåi chuû yeáu theo moâi tröôøng. • Ruûi ro tieàm taøng vaø ruûi ro kieåm soaùt khoù taùch bieät roõ raøng • Nhaán maïnh ñeán ruûi ro veà maët taøi chính neân tö vaán keùm hieäu quaû. Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 8 15 YEÂU CAÀU TÌM MOÄT CAÙCH TIEÁP CAÄN MÔÙI o AÙp löïc caïnh tranh / thò tröôøng baõo hoøa o Yeâu caàu gia taêng giaù trò cuûa kieåm toaùn o AÙp löïc caét giaûm thöû nghieäm cô baûn o Chi phí ngaøy caøng taêng cuûa vieäc huaán luyeän, kieän tuïng • Caàn moät kyõ thuaät môùi 16 MOÂ HÌNH RUÛI RO KINH DOANH Ruûi ro kinh doanh laø ruûi ro ñôn vò khoâng ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu kinh doanh do aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá vaø aùp löïc töø beân trong hay beân ngoaøi. Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 9 17 QUY TRÌNH VAÄN DUÏNG MOÂ HÌNH RRKD Tìm hieåu chieán löôïc kinh doanh cuûa khaùch haøng Tìm hieåu keá hoaïch phaûn öùng hoaëc kieåm soaùt nhöõngthay ñoåi trong moâi trôôøng kinh doanh cuûa khaùch haøng Ñaùnh giaù nhöõng ruûi ro kinh doanh maø khaùch haøng ñang phaûi ñoái maëtXem xeùt khaû naêng coù GL,SS do ruûi ro kinh doanh mang laïi Xem xeùt aûnh höôûng cuûa ruûi ro kinh doanh ñeán RRKT Ñònh höôùng caùc thuû tuïc kieåm toaùn theo höôùng noã löïc nhieàu hôn ôû nhöõng khu vöïc coù ruûi ro cao 18 QUY TRÌNH VAÄN DUÏNG MOÂ HÌNH RRKD Ñaùnh giaù ruûi ro kinh doanh cuûa khaùch haøng Ñaùnh giaù ruûi ro coù sai leäch troïng yeáu do sai soùt, gian laän hoaëc haønh vi khoâng tuaân thuû Caùc nhaân toá aûnh höôûng Ruûi ro tieàm taøng Caùc nhaân toá aûnh höôûng Ruûi ro kieåm soaùt Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt Ruûi ro Phaùt hieän Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 10 19 CAÙC MOÂ HÌNH HOÃ TRÔÏ • Moâ hình PEST • Moâ hình 5 F • Moâ hình 7 S • Moâ hình chuoãi giaù trò 20 MOÂ HÌNH PEST • Mô hình PEST • Yếu tố chính trị - Political influences • Yếu tố về kinh tế - Economic influences • Yếu tố về xã hội – Social influences • Yếu tố về kỹ thuật – Technological influences Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 11 21 YEÁU TOÁ CHÍNH TRÒ • Tình traïng oån ñònh chính trò • Luaät phaùp vaø caùc chính saùch • Vai troø chính phuû • Caùc xu höôùng chính trò 22 YEÁU TOÁ KINH TEÁ • Veà maët vó moâ • Tình traïng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá • Caùc chính saùch veà laõi suaát, tyû giaù, laïm phaùt • Veà maët vi moâ • Moâi tröôøng caïnh tranh Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 12 23 YEÁU TOÁ XAÕ HOÄI • Quan ñieåm veà ñaïo ñöùc, thaåm myõ • Phong tuïc, taäp quaùn • Söï quan taâm cuûa xaõ hoäi • Trình ñoä hoïc vaán chung 24 YEÁU TOÁ KYÕ THUAÄT • Coâng ngheä môùi • AÛnh höôûng cuûa coâng ngheä thoâng tin Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 13 25 BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG • Ngaønh cheá bieán xuaát khaåu toâm Vieät Nam – PEST • Yếu tố chính trị - Political influences • Yếu tố về kinh tế - Economic influences • Yếu tố về xã hội – Social influences • Yếu tố về kỹ thuật – Technological influences 26 MOÂ HÌNH 5 F: MOÂI TRÖÔØNG KD Cạnh tranh của đối thủ trong ngành Nhà cung cấp Khách hàng Các đối thủ tiềm năng Sản phẩm thay thế Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 14 27 NHAØ CUNG CAÁP • Caùc nhaân toá • Ñôn vò chæ chieám moät tyû troïng nhoû trong saûn löôïng cuûa nhaø cung caáp • Saûn phaåm cuûa nhaø cung caáp quaù quan troïng ñoái vôùi hoaït ñoäng ñôn vò • Saûn phaåm cuûa nhaø cung caáp ñaëc bieät vaø ñöôïc khaùch haøng tín nhieäm • Chi phí ñeå thay ñoåi nhaø cung caáp raát lôùn 28 ÑOÁI THUÛ TIEÀM NAÊNG • Caùc nhaân toá • Khoâng coù lôïi theá theo quy moâ • Saûn phaåm ít khaùc bieät • Yeâu caàu ñaàu tö thaáp • Chi phí chuyeån ñoåi nhaø cung caáp cuûa khaùch haøng thaáp • Khaû naêng tieáp caän keânh phaân phoái deã daøng Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 15 29 SAÛN PHAÅM THAY THEÁ • Caùc nhaân toá • Caùc saûn phaåm giaù reû • Saûn phaåm ñang coù tyû suaát sinh lôïi cao • Nhu caàu xaõ hoäi thay ñoåi • Tieán boä kyõ thuaät 30 CAÏNH TRANH TRONG NGAØNH • Caùc nhaân toá • Thò tröôøng chöa oån ñònh • Toác ñoä taêng tröôûng chaäm • Chi phí coá ñònh cao • Naêng löïc dö thöøa • Saûn phaåm ít coù khaùc bieät Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 16 31 KHAÙCH HAØNG • Caùc nhaân toá • Soá löôïng khaùch haøng ít • Khaùch haøng chieám tyû troïng quan troïng trong doanh thu • Saûn phaåm ít tính khaùc bieät • Saûn phaåm khoâng aûnh höôûng ñaùng keå ñeán chaát löôïng saûn phaåm cuûa khaùch haøng 32 BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG • Ngaønh cheá bieán xuaát khaåu toâm Vieät Nam – 5F • Nhaø cung caáp • Ñoái thuû tieàm naêng • Saûn phaåm thay theá • Khaùch haøng • Caïnh tranh trong ngaønh Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 17 33 MOÂ HÌNH 7 S • Mô hình 7S đánh giá các yếu tố bên trong: • Chiến lược kinh doanh – Strategy • Hệ thống – System • Cơ cấu– Structure • Nhân viên– Staff • Các giá trị chia sẻ - Shared values • Các kỹ năng – Skills • Cung cách kinh doanh - Styles 34 PHAÂN TÍCH CHUOÃI GIAÙ TRÒ • Caùc hoaït ñoäng chính • Ñaàu vaøo • Saûn xuaát, cheá bieán • Baùn haøng • Dòch vuï hoã trôï vaø haäu maõi • Caùc hoaït ñoäng hoã trôï • Haønh chính • Nhaân söï • Coâng ngheä thoâng tin • Keá toaùn, taøi chính Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 18 35 PHAÂN TÍCH RUÛI RO KINH DOANH • Bao goàm: • Ñaùnh giaù tình traïng caïnh tranh cuûa ñôn vò, nhaèm xem xeùt söùc eùp vôùi keát quaû taøi chính vaø giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc • Ñaùnh giaù khaû naêng sai leäch treân BCTC do thieáu phaûn öùng caàn thieát ñoái vôùi caùc aûnh höôûng töø beân ngoaøi/beân trong • AÛnh höôûng cuûa caùc thaát baïi töø caùc giaûi phaùp cuïc boä cuûa ñôn vò. 36 PHAÂN TÍCH RUÛI RO KINH DOANH Ruûi ro kinh doanh Caùch thöùc vaø khaû naêng öùng phoù ruûi ro Khaû naêng sai leäch treân baùo caùo taøi chính Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 19 37 BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG (TT) • Coâng ty cheá bieán xuaát khaåu thuûy saûn TOMex – Phaân tích ruûi ro kinh doanh qua moâ hình 7S vaø chuoãi giaù trò • Ñaùnh giaù nhöõng aûnh höôûng ñeán khaû naêng sai leäch cuûa BCTC 38 MOÂ HÌNH RUÛI RO KINH DOANH – SÖÏ MÔÛ ROÄNG CUÛA MOÂ HÌNH RUÛI RO TAØI CHÍNH Moâ hình ruûi ro kinh doanh giuùp vieäc kieåm toaùn ñaït hieäu quaû cao hôn. Tuy nhieân ñaây khoâng phaûi laø moät moâ hình môùi maø chæ laø phaàn môû roäng hôn cuûa moâ hình ruûi ro taøi chính. Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 20 CÁC CHUẨN MỰC VỀ RỦI RO VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO 40 LƯỢC SỬ • Báo cáo COSO 1992 định hình Khuôn mẫu của Kiểm soát nội bộ • Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro kinh doanh (BAR – Business Audit Risk) được phát triển từ KPMG từ thập niên 1990 lan rộng sang Big4. • Dự án chuẩn mực về rủi ro kiểm toán do IAASB và ASB (AICPA) tiến hành từ năm 2002 và hoàn thành năm 2003. Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 21 41 LƯỢC SỬ (TIẾP THEO) • ISA 315 và các chuẩn mực liên quan ra đời năm 2004 chính thức tích hợp BAR mặc dù còn nhiều tranh luận về mô hình này. Chuẩn mực tương ứng của ASB là SAS 109 (2006) • Năm 2009, ISA 315 và ISA 330 được biên tập lại trong dự án Clarity. Không có thay đổi đáng kể về nội dung. 42 AUDIT RISK PROJECT ISA 500 ISA 310 ISA 400 ISA 401 ISA 500 (revised) ISA 315 ISA 330 Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 22 43 ISA 315 (2003) • Tích hợp ISA 310, ISA 400 và ISA 401 • KTV phải đạt được sự hiểu về về đơn vị và môi trường hoạt động của nó (bao gồm cả KSNB) đủ để nhận dạng và đánh giá rủi ro có sai lệch trọng yếu do sai sót/gian lận, đủ để thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung. • Các quy định về: • Các thủ tục kiểm toán để hiểu biết về đơn vị và môi trường • Các hiểu biết về đơn vị và môi trường • Đánh giá rủi ro có sai lệch trọng yếu • Thông tin với cấp quản trị đơn vị • Ghi chép trong hồ sơ kiểm toán 44 CÁC THỦ TỤC ĐỂ TÌM HIỂU VỀ ĐƠN VỊ Các thủ tục • Phỏng vấn nhà quản lý và các đối tượng khác trong đơn vị; • Thực hiện thủ tục phân tích • Quan sát và điều tra. Trao đổi trong nhóm kiểm toán • Nhóm kiểm toán phải thảo luận về khả năng có sai lệch trọng yếu trong báo cáo tài chính của đơn vị Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 23 45 BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG • Phaân tích baùo caùo taøi chính coâng ty TOMex, ñaùnh giaù cuï theå caùc khoaûn muïc coù ruûi ro cao 46 HIỂU BIẾT VỀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN • Các nhân tố bên ngoài: ngành nghề, quy định pháp lý, hệ thống kế toán • Tính chất và đặc điểm đơn vị • Mục tiêu, chiến lược và các rủi ro kinh doanh liên quan • Đo lường và soát xét kết quả hoạt động • Hệ thống KSNB (bao gồm cả KSNB trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin) Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 24 47 MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC VÀ RỦI RO KINH DOANH Sự thay đổi Sự phức tạp Rủi ro Kinh doanh Rủi ro Sai lệch BCTC 48 ĐO LƯỜNG, SOÁT XÉT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Nhà quản lý không đạt được tiêu thức đo lường kết quả So sánh tiêu thức đo lường kết quả nội bộ với thực tế KTV đánh giá khả năng gian lận trên BCTC KTV đánh giá khả năng gian lận/sai sót trên BCTC Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 25 49 KIỂM SOÁT NỘI BỘ Môi trường KS Thủ tục KS Hệ thống kế toán ISA 401 Môi trường KS Hoạt động KS Thông tin & truyền thông Giám sát Đánh giá rủi ro KSNB trong môi trường IT 50 ÑAÙNH GIAÙ RUÛI RO Nhaän daïng Ruûi ro Lieân heä ruûi ro vôùi caùc CSDL Xem xeùt aûnh höôûng cuûa RR ñeán BCTC Xem xeùt khaû naêng xaûy ra ruûi ro C K Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 26 51 ÑAÙNH GIAÙ RUÛI RO C Xem xeùt caùc thuû tuïckieåm soaùt cuûa ñôn vò Xem xeùt khaû naêng thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt Duyeät laïi möùc RR 52 BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG • Ñaùnh giaù ruûi ro coù sai leäch troïng yeáu treân BCTC cuûa coâng ty TOMex Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 27 53 THOÂNG BAÙO CHO NGÖÔØI QUAÛN LYÙ • Hai caáp quaûn lyù doanh nghieäp • Governance (HÑQT, UBKT) • Management (CEO, CFO ) • Thoâng baùo cho caáp quaûn lyù thích hôïp ngay khi coù theå caùc yeáu keùm troïng yeáu trong KSNB ñaõ bieát. 54 ISA 315 (REDRAFTED 2009) • Không có khác biệt lớn, ngoại trừ bổ sung một số yêu cầu và giải thích: • Lưu ý việc hiểu biết về quy trình đánh giá rủi ro của doanh nghiệp (một phần của KSNB nhưng liên quan đến đánh giá rủi ro của KTV) • KTV viên phải đánh giá rủi ro ở mức độ BCTC và ở mức độ • Lưu ý về những rủi ro phải xem xét đặc biệt • Lưu ý những trường hợp một mình thử nghiệm cơ bản không đủ để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 28 55 ISA 330 • Là một phần của ISA 400 được tách ra và bổ sung các yêu cầu và hướng dẫn của thử nghiệm kiểm toán • Các thủ tục ứng phó với rủi ro bao gồm: • Xem xét thời gian, nội dung và phạm vi của thử nghiệm bổ sung • Thử nghiệm kiểm soát • Thử nghiệm cơ bản • Xem xét sự đầy đủ của việc trình bày và công bố • Một vài điểm cần lưu ý như sử dụng kết quả thử nghiệm năm trước hoặc trường hợp một mình thử nghiệm cơ bản không đủ để cung cấp bằng chứng • ISA 330 (redrafted 2009) không có khác biệt đáng kể 56 ÑOÁI PHOÙ RUÛI RO Ñoái phoù ruûi ro toång theå Ñoái phoù ruûi ro CSDL Thöû nghieäm Kieåm soaùt Thöû nghieäm Cô baûn Ñaùnh giaù Baèng chöùng Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 29 57 NHAÄN XEÙT • Söï phaùt trieån cuûa moâ hình ruûi ro: • Quaù trình phaùt trieån veà nhaän thöùc • Quaù trình naâng cao tính caïnh tranh trong ngheà nghieäp • Quaù trình chuyeån töø kieåm toaùn ñôn thuaàn veà taøi chính sang hoaït ñoäng • Nhöõng ñoøi hoûi môùi ôû ngöôøi keá toaùn chuyeân nghieäp. 58 CAÙC PHEÂ PHAÙN MOÂ HÌNH RRKD • Moâ hình söû duïng ruûi ro kinh doanh bò pheâ phaùn vì: • Khoâng roõ raøng veà quy trình vaø baèng chöùng thu thaäp, • Khoù khaên veà nhaân söï vaø huaán luyeän. • Caùc vaán ñeà veà töông taùc giöõa KTV vôùi nhau vaø vôùi doanh nghiệp • Deã ngaû sang tö vaán (nhaát laø sau söï kieän Enron). Vũ Hữu Đức 2012 8/25/2012 30 59 MOÄT VAØI NGHIEÂN CÖÙU • Richard W. Houston, Michael F. Peters and Jamie H. Pratt (1999). The Audit Risk Model, Business Risk and Audit-Planning Decisions. The Accounting Review, Vol. 74, No. 3. • Natalia Kochetova-Kozloski and William F. Messier, Jr. (2011) Strategic Analysis and Auditor Risk Judgments. Auditing: A Journal of Practice & Theory: November 2011, Vol. 30, No. 4. Vũ Hữu Đức 2012

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfruirokiemtoan_slide_2012_compatibility_mode_68.pdf
Tài liệu liên quan