Bài giảng Quản trị tài chính cơ bản (tài chính doanh nghiệp)

Lập ngân sách tiền mặt - là một công việc quan trọng của công tác quản trị vốn lưu động. Giúp cho nhà QTTC có thể dự báo được sự dư thừa hay thiếu hụt của các nguồn tiền trong ngắn hạn. Là sự "lấp đầy" kế hoạch dài hạn. - giúp cho doanh nghiệp chủ động trong việc tìm kiếm nguồn tiền, tránh rơi vào tình trạng túng quẫn tiền

pdf67 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị tài chính cơ bản (tài chính doanh nghiệp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øi chính daøønh cho Coåå ñoâng:â – Ñeåå hieååu coåå ñoâng hieâ ååu mình ra sao – Hieååu taùùc ñoääng cuûûa haøønh ñoääng cuûûa mình GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính Baûûng caân â ñoáái keáá toaùùn – BCÑKT laøø moäät phöông phaùùp keáá toaùùn, laøø moäät baùùo caùùo taøøi chính chuûû yeááu phaûûn aùùnh toåång quaùùt toaøøn boää taøøi saûûn vaøø nguoààn hình thaøønh neân taâ øøi saûûn hieään coùù cuûûa doanh nghieääp taïïi moäät thôøøi ñieååm nhaáát ñònh. – Caùùc loaïïi taøøi saûûn ñöôïïc saéép xeááp theo thöùù töïï tính thanh khoaûûn 9GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính Baûûng caân â ñoáái keáá toaùùn (tieááp) Taøøi saûûn Nguoààn voáán A-TSLÑ & ñaààu tö ngaéén haïïn A-Nôïï phaûûi traûû Nôïï ngaéén haïïn 1.Tieààn 2.Ñaààu tö ngaéén haïïn 3.Caùùc khoaûûn phaûûi thu 4.Haøøng toààn kho 5. TSLÑ khaùùc 1.Vay ngaéén haïïn 2.Nôïï daøøi haïïn ñeáán haïïn phaûûi traûû 3.Phaûûi traûû ngöôøøi baùùn 4.Thueáá & caùùc khoaûûn phaûûi noääp 5.Phaûûi traûû khaùùc GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính B- TSCÑ & Ñaààu tö daøøi haïïn Nôïï daøøi haïïn 1.TSCÑ (= Nguyeânâ giaùù - Khaááu hao luyõ õ keáá) 2.Ñaààu tö daøøi haïïn 3. Chi phí XDCB dôûû dang 1.Vay daøøi haïïn 2. Nôïï daøøi haïïn khaùùc B-Voáán chuûû sôûû höõuõ Toåång Taøøi saûûn Toåång nguoààn voáán 10 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính Baùùo caùùo keáát quaûû hoaïït ñoääng kinh doanh – BCKQHÑKD laøø baùùo caùùo taøøi chính phaûûn aùùnh toåång quaùùt tình hình vaøø keáát quaûû kinh doanh cuõng nhõ ö tình hình thöïïc hieään traùùch nhieääm, nghóa vuïï nhö doanh nghieääp ñoáái vôùùi nhaøø nöôùùc veàà caùùc khoaûûn thueáá, phí, leää phí v.v... trong moäät kyøø baùùo caùùo. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính Toåång doanh thu (-) Giaûûm giaùù haøøng baùùn (-) Haøøng bò traûû laïïi 1. Doanh thu thuaààn 2. Giaùù voáán haøøng baùùn 3. Lôïïi nhuaään goääp [(1)-(2)] 4. Chi phí baùùn haøøng 5. Chi phí quaûûn lyùù doanh nghieääp 6. Lôïïi nhuaään thuaààn töøø hoaïït ñoääng kinh doanh [(3)-(4)-(5)] (+) thu nhaääp töøø hoaïït ñoääng taøøi chính (-) chi phí hoaïït ñoääng taøøi chính (+) thu nhaääp baáát thöôøøng (-) chi phí baáát thöôøøng 7. Lôïïi nhuaään tröôùùc thueáá 8.Thueáá 9. Lôïïi nhuaään roøøng [(7)-(8)] 11 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính Baùùo caùùo löu chuyeåån tieààn teää – laøø moáái lieân heâ ää giöõa õ Baûûng Caân â ñoáái TS vaøø Baùùo caùùo thu nhaääp – cho bieáát tieààn ñaõ õ ñöôïïc sinh ra vaøø söûû duïïng nhö theáá naøøo trong kyøø GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính Phöông phaùùp tröïïc tieááp I. Löu chuyeåån tieààn töøø hoaïït ñoääng SXKD 1. Doøøng tieààn vaøøo: +tieààn thu töøø haøøng baùùn +thu laõi tieõ ààn göûûi ngaân haâ øøng, tieààn coåå töùùc töøø ñaààu tö vaøøo caùùc doanh nghieääp khaùùc 2. Doøøng tieààn ra: +tieààn traûû cho ngöôøøi baùùn +traûû löông cho nhaân vieânâ â +caùùc chi phí hoaïït ñoääng khaùùc baèèng tieààn +traûû laõi vayõ Doøøng tieààn thuaààn töøø hoaïït ñoääng SXKD: (1) – (2) 12 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính II. Löu chuyeåån tieààn töøø hoaïït ñoääng ñaààu tö 1.Doøøng tieààn vaøøo: + tieààn baùùn caùùc taøøi saûûn coáá ñònh + tieààn baùùn caùùc khoaûûn ñaààu tö + caùùc khoaûûn traûû tröôùùc vaøø cho vay ñöôïïc hoaøøn traûû 2. Doøøng tieààn ra: + ñaààu tö mua TSCÑ + ñaààu tö khaùùc baèèng tieààn + cho vay, traûû tröôùùc Doøøng tieààn thuaààn töøø hoaïït ñoääng ñaààu tö (1) – (2) GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính III. Löu chuyeåån tieààn töøø hoaïït ñoääng taøøi trôïï (financing cashflows) 1. Doøøng tieààn vaøøo +vay ngaân haâ øøng vaøø caùùc toåå chöùùc taøøi chính, caùù nhaânâ +phaùùt haøønh coåå phieááu (tieààn do coåå ñoâng goâ ùùp vaøøo) 2. Doøøng tieààn ra + traûû nôïï vay (goáác) + traûû coåå töùùc + mua laïïi coåå phieááu Doøøng tieààn thuaààn töøø hoaïït ñoääng taøøi trôïï (1) – (2) Löu chuyeåån tieààn thuaààn trong ky øø (I) + (II) + (III) Tieààn ñaààu kyøø + Löu chuyeåån tieààn thuaààn trong kyøø = Tieààn cuoáái kyøø 13 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Hieååu Baùùo caùùo Taøøi chính Phöông phaùùp giaùùn tieááp Chæ khaùùc phöông phaùùp tröïïc tieááp ôûû caùùch tính doøøng löu chuyeåån tieààn töøø hoaïït ñoääng SXKD (phaààn I) I. Löu chuyeåån tieààn töøø hoaïït ñoääng SXKD = lôïïi nhuaään roøøng (+) Khaááu hao (+ / -) (giaûûm / taêng) ê Caùùc khoaûûn phaûûi thu (+/ -) (giaûûm / taêng) ê Toààn kho (+ / -) (giaûûm/ taêng) ê TSLÑ khaùùc (+ / -) (taêng/ giaê ûûm) Caùùc khoaûûn phaûûi traûû (khoâng laõi â õ suaáát) GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tìm Hieååu Thuaäät ngöõ taõ øøi chính keáá toaùùn Khaááu hao: laøø moäät loaïïi chi phí khoâng baâ èèng tieààn, ñöôïïc aùùp duïïng ñeåå tính chi phí söûû duïïng coâng cuâ ïï lao ñoääng ñaõ keõ áát tinh trong saûûn phaååm Khaááu hao tích luõyõ Tieààn maëët: – Tieààn maëët hoaïït ñoääng: caààn cho hoaïït ñoääng SXKD – Tieààn maëët nhö laøø taøøi saûûn döïï tröõ, chõ öùùng khoaùùn khaûû maõiõ 14 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Taøøi saûûn löu ñoääng – Laøø taøøi saûûn thoâng thâ öôøøng coùù ñôøøi soááng töøø 1 naêm trôê ûû xuoááng Voáán löu ñoääng (Net Working Capital) – Laøø löôïïng tieààn ñaààu tö vaøøo voáán löu ñoääng NWC = Cash + RA + Inv –PA = Tieààn Maëët +Caùùc khoaûûn phaûûi thu + Toààn kho – Caùùc khoaûûn phaûûi traûû (khoâng â phaûûi nôïï vay ngaân haâ øøng) GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tìm Hieååu Thuaäät ngöõõ Nguoààn voáán: – Nguoààn voáán ngaéén haïïn: laøø nguoààn voáán coùù thôøøi haïïn hoaøøn traûû voáán goáác nhoûû hôn 1 naêmê – Nguoààn voáán daøøi haïïn: laøø nguoààn voáán coùù thôøøi haïïn hoøøan traûû voáán goáác töøø 1 naêm trôê ûû leân: vay â daøøi haïïn, voáán chuûû sôûû höõu.õ Toåång voáán ñaààu tö baèèng tieààn vaøøo doanh nghieääp = Voáán löu ñoääng + Ñaààu tö vaøøo TSCÑ & Ñaààu tö daøøi haïïn = TA= NWC + TFA (hay toåång voáán hoaïït ñoääng cuûûa DN = voáán löu ñoääng + ñaààu tö vaøøo TSCÑ & Ñaààu tö daøøi haïïn) 15 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tìm Hieååu Thuaäät ngöõõ Nhu caààu (thay ñoååi) voáán löu ñoääng trong kyøø ΔNWC = NWCt+1 – NWCt= (Casht+1–Casht ) + (RCt+1 – RCt) + (Invt+1 - Invt) - (Pat+1 – PAt) Nhu caààu veàà TSCÑ ΔFA = Fat+1 - FAt = TSCÑt+1 – TSCÑt(tính theo nguyeân giaâ ùù) GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tìm Hieååu Thuaäät ngöõõ Giaùù voáán haøøng baùùn (COGC) – Laøø taáát caûû nhöõng chi phõ í lieân quan â ñeáán vieääc saûûn xuaáát ra haøøng hoùùa Lôïïi nhuaään hoaïït ñoääng (operating profit) – Laøø lôïïi nhuaään sinh ra töøø hoaïït ñoääng saûûn xuaáát kinh doanh chính cuûûa doanh nghieääp – Khoângâ bao goààm lôïïi nhuaään baáát thöôøøng Lôïïi nhuaään tröôùùc laõi vay vaõ øø thueáá (EBIT) Lôïïi nhuaään vaøø doøøng tieààn coùù gioááng nhau khoâng? â - -Æ Taïïi sao coùù lôøøi maøø khoâng coâ ùù tieààn? 16 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tìm Hieååu Thuaäät ngöõõ Doøøng tieààn hoaïït ñoääng: laøø doøøng tieààn sinh ra töøø hoaïït ñoääng SXKD chính cuûûa doanh nghieääp OCF = EBIT + Depr –Tax = Lôïïi nhuaään tröôùùc thueáá vaøø laõi vay + Khaõ ááu hao –Thueáá OCF = NI + I +Depr = Lôïïi nhuaään sau thueáá + Laõi vay + Khaõ ááu hao OCF = Toåång doanh thu – Toåång chi phí (khoâng bao â goààm chi phí laõi vay) + Khaõ ááu hao GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tìm Hieååu Thuaäät ngöõõ Chieáác baùùnh ñöôïïc chia nhö theáá naøøo? Chuû Sôû Höõu C huû N ôï Chính phuû Taøøi saûûn 17 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tìm Hieååu Thuaäät ngöõõ –Doøøng tieààn töïï do: laøø doøøng tieààn coùù theåå duøøng ñeåå chi traûû cho caùùc thaøønh phaààn goùùp voáán (chuûû nôïï + chuûû SH) CFA = OCF - ΔNWC – ΔFA –Doøøng tieààn thuoääc veàà chuûû sôûû höõuõ CFE = OCF - ΔNWC – ΔFA – I – D –Taïïi sao doøøng tieààn aâm khi vaãn coâ ã ùù lôïïi nhuaään? GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Phaân tâ ích Baùùo caùùo Taøøi chính Toåång keáát veàà baùùo caùùo taøøi chính – Laøø caùùc böùùc tranh veàà caùùc lónh vöïïc khaùùc nhau cuûûa hoaïït ñoääng doanh nghieääp 18 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Phaân tâ ích Baùùo caùùo Taøøi chính Phaân tâ ích baùùo caùùo taøøi chính laøø gì? – Laøø vieääc tìm ra ñöôïïc söïï thöïïc veàà “söùùc khoûûe” cuûûa doanh nghieääp ñaèèng sau nhöõng õ “böùùc tranh” veàà doanh nghieääp Kyõ thuaõ äät phaân tâ ích baùùo caùùo taøøi chính 1. Phaân tâ ích xu höôùùng, so saùùnh (Trend Analysis) 2. Phaân â tích theo tyûû troïïng, keáát caááu (-- >common size statements) 3. Phaân tâ ích tyûû soáá (Ratio Analysis) GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng 1. Phaân tâ ích xu höôùùng, so saùùnh (Trend Analysis) –So saùùnh ngang (time series) vaøø –so saùùnh doïïc (cross sectional) ÆSo saùùnh hoaïït ñoääng giöõa caõ ùùc naêmê ÆSo saùùnh vôùùi trung bình ngaøønh ÆAùùp duïïng cho taáát caûû caùùc chæ tieâuâ Kyõ thuaõ äät phaân tâ ích Baùùo caùùo Taøøi chính 19 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Kyõ thuaõ äät phaân tâ ích Baùùo caùùo Taøøi chính 2. Phaân tâ ích theo tyûû troïïng (common size statements): Æ caùùc chæ tieâu trong baâ ùùo caùùo taøøi chính ñöôïïc tính nhö tyûû troïïng % cuûûa moäät chæ tieâu naâ øøo ñoùù. ÆTrieäät tieâu sâ öïï khaùùc bieäät veàà quy moââ Æ Noååi baäät caááu truùùc GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Kyõ thuaõ äät phaân tâ ích Baùùo caùùo Taøøi chính 3. Kyõõ thuaäät phaân tâ ích tyûû soáá: Tyûû soáá laøø keáát quaûû cuûûa vieääc chia moäät chæ tieâu â naøøo ñoùù cuûûa baùùo caùùo taøøi chính cho moäät chæ tieâu khaâ ùùc ñeåå laøøm noååi baäät moäät khía caïïnh naøøo ñoùù trong hoaïït ñoääng cuûûa doanh nghieääp 20 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Phaân tâ ích Baùùo caùùo Taøøi chính Caùùc tyûû soáá vaøø tyûû troïïng noùùi leân â ñieààu gì? – Baûûn thaân caâ ùùc tyûû soáá khoâng noâ ùùi leân â ñieààu gì caûû – Giuùùp nhaøø quaûûn trò ñaëët caâu hoâ ûûi ñuùùng veàà hoaïït ñoääng cuûûa doanh nghieääp taïïi sao naêm nay laê ïïi lôøøi ít hôn naêm trê öôùùc? caùùc taøøi saûûn vaøø nguoààn löïïc ñaõ õ ñöôïïc söûû duïïng hieääu quaûû chöa trong vieääc taïïo ra doanh thu, lôïïi nhuaään? lieääu coâng ty coâ ùù theåå traûû nôïï vay trong ngaéén haïïn hay daøøi haïïn hay khoâng?â coâng ty lieâ ääu coùù theåå huy ñoääng voáán töøø nhöõng nguoõ ààn naøøo khi caààn vaøø vay ñöôïïc bao nhieâu?â … GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Phaân tâ ích Tyûû soáá Coùù 4 nhoùùm tyûû soáá chính: – Tyûû soáá veàà khaûû naêng sinh lôê øøi – Tyûû soáá hieääu quaûû söûû duïïng taøøi saûûn – Tyûû soáá söûû duïïng nôïï – Tyûû soáá thanh khoaûûn Taïïi sao duøøng tyûû soáá ? – Ñeåå phaân tâ ích caààn so saùùnh Nguoààn döõ lieõ ääu: Baûûng CÑKT, baùùo caùùo KQHÑKD 21 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá khaûû naêng sinh lôê øøi Suaáát sinh lôøøi treân doanh thuâ – Tyûû suaáát lôïïi nhuaään goääp (gross profit margin) Chính saùùch giaùù Khaûû naêng kieê ååm soaùùt giaùù thaøønh Coùù theåå theo doõi trong chu kyõ øø ngaéén thuaànthuDoanh goäpLN goäp LN TS = GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá khaûû naêng sinh lôê øøi Suaáát sinh lôøøi treân doanh thu (tieâ ááp) – Tyûû suaáát lôïïi nhuaään roøøng Soáá lôïïi nhuaään thuoääc veàà chuûû sôûû höõu treân 1 õ â ñoààng doanh thu thuaànthuDoanh roøngLN roøngLN TS = 22 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá khaûû naêng sinh lôê øøi –Tyûû suaáát lôïïi nhuaään tröôùùc thueáá vaøø laõi õ /doanh thu Loaïïi boûû yeááu toáá cô caááu voáán Coùù giaùù trò khi loaïïi boûû yeááu toáá “thôøøi vuï”ï Æ ñaùùnh giaùù sau 1 chu kyøø kinh doanh thuaànthuDoanh EBIT EBIT TS = GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá khaûû naêng sinh lôê øøi – Tyûû leää chi phí/doanh thu: Chi phí baùùn haøøng/doanh thu Chi phí quaûûn lyùù/Doanh thu thuaànthuDoanh CPBH CPBH TS = thuaànthuDoanh CPQL CPQL TS = 23 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá khaûû naêng sinh lôê øøi Suaáát sinh lôøøi treân voâ áán ñaààu tö – Suaáát sinh lôøøi treân voâ áán chuûû sôûû höõu ROEõ Laøø chæ tieâu toaâ øøn dieään theåå hieään hieääu quaûû cuûûa taáát caûû caùùc chính saùùch cuûûa doanh nghieääp Neân â ñaùùnh giaùù chæ tieâu naâ øøy sau 1 thôøøi gian daøøi quaân bình höõusôû chuû Voán roøngLN ROE = GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá khaûû naêng sinh lôê øøi – Suaáát sinh lôøøi treân toâ åång taøøi saûûn (ROA) Ñieààu chænh: bqsaûn Taøi Toång roøngLN ROA = bqsaûn Taøi Toång OEBIT ROA = 24 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá Söûû duïïng Taøøi saûûn Voøøng quay taøøi saûûn – Cho bieáát hieääu quaûû söûû duïïng taøøi saûûn : moäät ñoààng ñaààu tö vaøøo taøøi saûûn taïïo ra bao nhieâu â ñoààng doanh thu trong moäät thôøøi gian nhaáát ñònh – Nguoààn döõ lieõ ääu: baùùo caùùo taøøi chính GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá Söûû duïïng Taøøi saûûn Voøøng quay toåång taøøi saûûn Voøøng quay voáán löu ñoääng – Caùùc chæ tieâu lieân quan â â ñeáán VLÑ caààn ñöôïïc theo doõi thõ öôøøng xuyeânâ – Voøøng quay caùùc khoaûûn phaûûi thu bqsaûn Taøi Toång thuDoanh TTS VQ = bqthu phaûi khoaûnCaùc chaämtraûbaùnthu Doanh PThu VQ = 25 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá Söûû duïïng Taøøi saûûn – Soáá ngaøøy thu tieààn bình quaânâ – Voøøng quay haøøng toààn kho – Soáá ngaøøy toààn kho bình quaânâ PThu VQ 365 PThu Ngaøy = bq khotoàn Haøng GVHBHTK VQ = HTK VQ 365 TKBQ Ngaøy = GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá Söûû duïïng Taøøi saûûn – Voøøng quay phaûûi traûû – Ngaøøy phaûûi traûû bình quaânâ – Voøøng quay voáán löu ñoääng bqtraû Phaûi GVHB Ptraû VQ = Ptraû VQ 365 bqPtraû Ngaøy = bqVLÑ thuDoanh VLÑ VQ = 26 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá Söûû duïïng Taøøi saûûn –Tyûû soáá söûû duïïng taøøi saûûn coáá ñònh Tyûû soáá naøøy caààn ñöôïïc theo doõi sau õ nhöõng khoaõ ûûng thôøøi gian daøøi bq roøngTSCÑ thuDoanh TSCÑ VQ = GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá söûû duïïng Nôïï Tyûû soáá Nôïï Tyûû soáá laààn laõi suaõ áát TIE (times interest earned) Æ Khaûû naêng ê ñaùùp öùùng nghóa vuïï nôïï bqsaûn Taøi Toång bqNôïToång Nôï TS = suaát Laõi OEBIT TIE= suaát LaõiDepr)(OEBIT TIE += 27 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá söûû duïïng Nôïï Tyûû soáá ñaùùp öùùng caùùc khoaûûn Nôïï coáá ñònh FCCR (Fixed Charge Coverage Ratio) ÆTyûû soáá quan troïïng khi döïï baùùo, cho bieáát khaûû naêng ê ñaùùp öùùng nghóa vuïï nôïïÆ traùùnh rôi vaøøo tình traïïng phaùù saûûn. ) suaát) Thueá-(1 traûphaûigoác Nôï suaát (Laõi Depr)(OEBIT FCCR + += ) suaát) Thueá-(1 traûphaûigoác Nôï suaát (Laõi OEBIT FCCR += GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá söûû duïïng Nôïï Doanh nghieääp neân vay bao nhieâu?â â – Nguyeân taâ ééc lôïïi nhuaään: khi tieààn sinh ra töøø 1 ñoààng vay theâm > tieâ ààn traûû laõi cho 1 õ ñoààng vay theâmâ – Tính ñeáán khaûû naêng hoaê øøn traûû nôïï vay khi coùù bieáán ñoääng trong kinh doanh. 28 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá thanh khoaûûn Laøø caùùc tyûû soáá ñaùùnh giaùù khaûû naêng thanh ê toaùùn trong ngaéén haïïn cuûûa doanh nghieääp. Giuùùp nhaøø quaûûn trò traûû lôøøi caùùc caâu hoâ ûûi: – Lieääu doanh nghieääp coùù khaûû naêng thanh toaê ùùn caùùc khoûûan nôïï ngaéén haïïn trong tröôøøng hôïïp xaááu nhaáát laøø khoâng coâ ùù doanh thu? – Doanh nghieääp coùù ñuûû tieààn ñeåå traûû nôïï (ví duïï) vaøøo ngaøøy mai? GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá thanh khoaûûn Tyûû soáá thanh toaùùn hieään haøønh CR (Current Ratio) – Khaûû naêng thanh toaê ùùn nhanh maøø khoâng caâ ààn coùù thu nhaääp – Chuùù yùù tôùùi khaûû naêng chuyeê åån ra tieààn maëët cuûûa caùùc taøøi saûûn haïnngaén Nôï Toång TSLÑToång CR = 29 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá thanh khoaûûn –Tyûû soáá naøøy cao hay thaááp thì toáát? Söïï ñaùùnh ñoååi giöõa khaõ ûû naêng sinh lôê øøi vaøø möùùc ñoää an toaøøn Chuùù yùù tôùùi tính “thôøøi vuï”ï cuûûa hoaïït ñoääng kinh doanh Söïï bieáán ñoääng cuûûa tyûû soáá naøøy theo thôøøi gian khoùù dieãn giaã ûûi chính xaùùc khaûû naêng thanh toaê ùùn cuûûa doanh nghieääp. Ví duïï: khi tyûû soáá naøøy > 1, vieääc taêng (giaê ûûm) cuøøng moäät khoaûûn treân caâ ûû töûû soáá vaøø maãu soã áá daãn ã ñeáán vieääc giaûûm (taêng) cuê ûûa tyûû soáá naøøy. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tyûû soáá thanh khoaûûn Tyûû soáá thanh toaùùn nhanh QR (Quick ratio) – Tyûû soáá naøøy töông ñoáái oåån ñònh (theo thoááng keâ)â haïnngaén Nôï Toång PThu)maët (Tieàn QR += haïnngaén Nôï Toång kho)Toànmaët (Tieàn QR += 30 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Sô ñoàà Phaân tâ ích Dupont “M” Sô ñoàà phaân tâ ích Dupont Sô ñoàà Dupont “Modified” VoánCSH ToångTS ToångTS Doanhthu Doanhthu LNroøng ×× VoánCSH ToångTS ToångTS Doanhthu thu Doanh roøngLN ROE ××= GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Sô ñoàà Phaân tâ ích Dupont “M” LN goäp/Doanh thu CP baùn haøng/DThu CP quaûnlyù/Dthu LN roøng/Doanhthu Voøng quay Toàn kho Voøng quay Phaûi thu Voøng quay Phaûi traû Voøng quay TSCÑ Doanh thu/TTS Tyû leä Nôï/TTS Caùc tyû soá Thanh toaùn TTS/Voán CSH ROE 31 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Phaân tâ ích Tyûû soáá – Baøøi hoïïc ruùùt ra Chæ tieâu ROE laâ øø moäät chæ tieâu mang tâ ính “daøøi haïïn”, tuy vaääy coùù theåå theo doõi vaõ øø ñaïït ñöôïïc chæ tieâu naâ øøy neááu giaùùm saùùt chaëët cheõ õ caùùc tyûû soáá (chæ tieâu) â “ngaéén haïïn”. Ñieààu kieään: – Coâng taâ ùùc keáá toaùùn toáát: chính xaùùc, kòp thôøøi – Coùù moäät keáá hoaïïch döïï baùùo toáát, chi tieáát GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Löu yùù khi phaân tâ ích chæ soáá Caùùc tyûû soáá taøøi chính ñöôïïc tính treân soâ áá lieääu cuûûa caùùc baùùo caùùo taøøi chính, soáá lieääu töøø baùùo caùùo taøøi chính nhaáát laøø soáá lieääu veàà giaùù thaøønh khoâng theâ åå hieään ñöôïïc chính xaùùc giaùù thaøønh cuûûa saûûn phaååm ôûû caùùc möùùc ñoää saûûn xuaáát khaùùc nhau (do caùùch phaân boâ åå chi phí saûûn xuaáát chung) Söïï thay ñoååi cuûûa caùùc tyûû soáá theo thôøøi gian khoâng châ æ phuïï thuoääc vaøøo söïï ñieààu haøønh cuûûa ban laõnh õ ñaïïo (yeááu toáá beân trong) maâ øø coøøn phuïï thuoääc vaøøo moâi trâ öôøøng beân ngoaâ øøi vaøø chính saùùch keáá toaùùn maøø doanh nghieääp löïïa choïïn. 32 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Löu yùù khi phaân tâ ích chæ soáá caùùc thoâng tin trong baâ ùùo caùùo taøøi chính chæ duøøng ñôn vò ño baèèng tieààn. Vì vaääy nhieààu khi khoâng phaâ ûûn aùùnh ñöôïïc nguyeân nhaân â â cuûûa caùùc thay ñoååi (do yeááu toáá löôïïng hay yeááu toáá giaùù) Baûûn thaân tyâ ûû soáá khoâng laâ øø caâu traâ ûû lôøøi, noùù chæ giuùùp chuùùng ta phaùùt hieään ra nguyeân â nhaân cuâ ûûa söïï bieáán ñoääng. Caààn trôïï giuùùp cuûûa caùùc baùùo caùùo quaûûn trò GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Giaùù trò Doanh nghieääp Caùùc loaïïi giaùù trò cuûûa Doanh nghieääp: – Giaùù trò soåå saùùch (book value): laøø giaùù trò caùùc loaïïi taøøi saûûn cuûûa doanh nghieääp theåå hieään qua baûûng caân â ñoáái taøøi saûûn. – Giaùù trò toaøøn boää cuûûa Doanh nghieääp – Giaùù trò cuûûa voáán chuûû sôûû höõuõ – Giaùù trò doanh nghieääp = Giaùù trò soåå saùùch + Giaùù trò voâ hâ ình 33 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Giaùù trò Doanh nghieääp – Giaùù trò voâ hâ ình: laøø giaùù trò taïïo ra nhôøø söïï keáát hôïïp cuûûa naêng lê öïïc toåå chöùùc saûûn xuaáát kinh doanh, coâng ngheâ ää, thöông hieääu… – Giaùù trò voâ hâ ình = Giaùù trò Doanh nghieääp – Giaùù trò soåå saùùch GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng PHAÀÀN 3 HOAÏÏCH ÑÒNH TAØØI CHÍNH & DÖÏÏ TOAÙÙN TAØØI CHÍNH 34 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Döïï toaùùn taøøi chính – Doøøng tieààn cuûûa döïï aùùn hay cuûûa doanh nghieääp duøøng trong thaååm ñònh laøø doøøng tieààn trong töông lai Æ phaûûi leân dâ öïï toaùùn taøøi chính – Döïï toaùùn taøøi chính goààm 2 phaààn cô baûûn: Döïï baùùo doanh thu, chi phí, lôïïi nhuaään Döïï baùùo löôïïng taøøi saûûn caààn thieáát ñeåå doanh nghieääp duy trì möùùc phaùùt trieåån theo döïï baùùo –Tính doøøng tieààn töïï do Döïï toaùùn taøøi chính GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Kyõ thuaõ äät döïï baùùo –Phöông phaùùp tyûû leää theo doanh thu: Caùùc chi phí ñöôïïc phaân loaâ ïïi thaøønh chi phí bieáán ñoååi vaøø chi phí coáá ñònh so vôùùi doanh thu. Toåång chi phí vaøø doøøng tieààn trong toaøøn boää ñôøøi soááng cuûûa döïï aùùn seõ õ ñöôïïc döïï baùùo döïïa treân â döïï baùùo veàà doanh thu cuûûa döïï aùùn 35 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Kyõ thuaõ äät döïï baùùo (tieááp) – Chi phí coáá ñònh vaøø chi phí bieáán ñoååi Soá löôïng Chi phí Chi phí Bieán ñoåi Toång chi phí Chi phí coá ñònh F 0 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Bieáán phí ñôn vò: laøø chi phí bieáán ñoååi cho moäät ñôn vò saûûn phaååm v Toåång chi phí bieáán ñoååi cho möùùc saûûn löôïïng Q laøø: V = v x Q Toåång chi phí ôûû möùùc saûûn löôïïng Q: TC = F + v x Q Chi phí bieáán ñoååi thöôøøng laøø: nguyeân vaâ äät lieääu, chi phí lao ñoääng tröïïc tieááp, ñieään, nhieân lieâ ääu lieân quan â tröïïc tieááp ñeáán saûûn xuaáát... Chi phí coáá ñònh: tieààn thueâ nhaâ øø xöôûûng, khaááu hao, chi phí quaûûn lyù…ù Caùùc kyõ thuaõ äät treân: tâ öông ñoáái, chöùùa ñöïïng sai soáá do coùù nhöõng chi phõ í “lai”, möùùc sx khaùùc nhau. 36 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Moäät soáá öùùng duïïng khaùùc Tính ñieååm hoøøa voáán keáá toaùùn: p x Q* = F + v x Q* Æ Q* = F/(p-v) Ñieååm hoøøa tieààn Q* = (F-D)/(p-v) Quyeáát ñònh mua hay thueâ ngoaâ øøi – Söûû duïïng kyõ thuaõ äät NPV ñeåå ra quyeáát ñònh GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Döïï baùùo: Döïï baùùo nhu caààu taøøi saûûn – Nhu caààu taøøi saûûn löu ñoääng coùù theåå tính theo tyûû leää % cuûûa doanh thu hay löôïïng saûûn xuaáát. – Nhu caààu taøøi saûûn coáá ñònh ít bieáán ñoååi trong moäät möùùc hoïïat ñoääng naøøo ñoùù cuûûa doanh nghieääp vaøø deã ã döïï baùùo hôn ñoáái vôùùi ngöôøøi trong doanh nghieääp Doøøng tieààn döïï tính trong töông lai Tính doøøng tieààn töïï do Khaûû naêng traê ûû nôïï vay, chia laõi cuõ ûûa naêm ê ñoùù Nhu caààu veàà tieààn trong daøøi haïïnÆ Keáá Hoaïïch huy ñoääng voáán 37 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Thöûû nhìn vaøøo töông lai Caùùc yeááu toáá naøøo aûûnh höôûûng nhieààu nhaáát ñeáán keáát quaûû cuûûa döïï aùùn? – Phaân tâ ích ñoää nhaïïy (sensitivity analysis) Taùùc ñoääng cuûûa söïï thay ñoååi cuûûa 1 yeááu toáá ñaààu vaøøo leân keâ áát quaûû cuoáái cuøøng cuûûa döïï aùùn, giaûû söûû caùùc yeááu toáá khaùùc khoâng â ñoååi. – Phaân tâ ích tình huoááng Laøø aûûnh höôûûng leân keâ áát quaûû cuûûa döïï aùùn khi caùùc yeááu toáá cuûûa döïï aùùn cuøøng thay ñoååi. Thöôøøng duøøng 3 tình huoááng: base, worst, best GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn trò voáán cuûûa Doanh nghieääp PHAÀÀN 4 QUAÛÛN TRÒ VOÁÁN DAØØI HAÏÏN 38 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Theáá naøøo laøø Quaûûn trò voáán daøøi haïïn Duøøng voáán ñaààu tö vaøøo nhöõng cô hoõ ääi ñaààu tö hay mua nhöõng taõ øøi saûûn coùù thôøøi haïïn duøøng daøøi haïïn. Ví duïï: mua daây chuyeâ ààn môùùi, xaây dâ öïïng nhöõng nhaõ øø maùùy môùùi… Ñeåå ra quyeáát ñònh ñaààu tö caààn coùù nhöõng õ tieâu châ í ñeåå ra quyeáát ñònh GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Giaùù trò thôøøi gian cuûûa tieààn teää Laõi suaõ áát ñôn vaøø goääp laõiõ – goääp laõi suaõ áát laøø nhaään tieààn laõi cuõ ûûa tieààn laõiõ . Giaùù trò töông lai FV (Future Value) FV = (1+i )n YÙÙ nghóa taøøi chính cuûûa FV – Giaùù trò töông lai cho chuùùng ta bieáát: vôùùi 1 ñoààng ñaààu tö vôùùi laõi suaõ áát goääp laøø i (%), sau n naêm seõ nhaê õ ään ñöôïïc bao nhieâu â ñoààng 39 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Giaùù trò thôøøi gian cuûûa tieààn teää Giaùù trò hieään taïïi PV (Present Value) – neááu “ngaøøy mai laøø töông lai cuûûa hoâm nayâ ” nghóa laøø “hoâm nay laâ øø hieään taïïi cuûûa ngaøøy mai” – PV = 1/(1+i )n 1/(1+i )n goïïi laøø thöøøa soáá chieáát khaááu YÙÙ nghóa taøøi chính cuûûa PV – giaùù trò hieään taïïi cho chuùùng ta bieáát ñöôïïc caààn phaûûi ñaààu tö bao nhieâu tieâ ààn vôùùi laõi suaõ áát goääp laøø i ñeåå sau n naêm nhaê ään ñöôïïc 1 ñoààng – Vieääc tính giaùù trò hieään taïïi cuûûa caùùc doøøng tieààn nhaään ñöôïïc trong töông lai goïïi laøø ñònh giaùù doøøng tieààn chieáát khaááu DCF (Discounted Cash Flow). GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Thaååm ñònh döïï aùùn ñaààu tö Doøøng tieààn cuûûa döïï aùùn laøø doøøng tieààn töøø taøøi saûûn cuûûa döïï aùùn. Khi tính doøøng tieààn cuûûa döïï aùùn caààn chuùù yùù tôùùi nhöõng õ ñieååm sau: – Tính nhöõng doõ øøng tieààn lieân quanâ , laøø nhöõng õ thay ñoååi cuûûa doøøng tieààn cuûûa coâng ty do aâ ûûnh höôûûng cuûûa vieääc ñaààu tö vaøøo döïï aùùn. Toåång ñaààu tö ban ñaààu vaøøo döïï aùùn laøø toåång löôïïng tieààn ñaààu tö vaøøo Taøøi saûûn coáá ñònh vaøø Taøøi saûûn löu ñoääng 40 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Thaååm ñònh döïï aùùn ñaààu tö Tieâu châ í löïïa choïïn döïï aùùn ñaààu tö: – Laøø nhöõng tieâu chuaõ â åån giuùùp cho nhaøø quaûûn trò coâng ty traâ ûû lôøøi caâu hoâ ûûi thöôøøng gaëëp phaûûi khi ñieààu haøønh coâng ty:â Coùù neân chaâ ááp nhaään döïï aùùn A hay khoâng?â Giöõa 2 dõ öïï aùùn A vaøø B, neân lâ öïïa choïïn döïï aùùn naøøo? GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Thaååm ñònh döïï aùùn ñaààu tö Coùù neân duâ øøng laõi suaõ áát ngaân haâ øøng laøøm suaáát chieáát khaááu? Moáái quan heää ruûûi ro-lôïïi nhuaään (risk- return) – Suaáát chieáát khaááu, duøøng ñeåå chieáát khaááu doøøng tieààn trong ñaùùnh giaùù döïï aùùn, laøø suaáát sinh lôøøi ñoøøi hoûûi cuûûa chuûû ñaààu tö ñoáái vôùùi döïï aùùn naøøy. – Suaáát sinh lôøøi ñoøøi hoûûi cuûûa moäät loaïïi döïï aùùn phuïï thuoääc vaøøo möùùc ñoää ruûûi ro cuûûa loaïïi hình kinh doanh cuûûa döïï aùùn, laõi suaõ áát cuûûa thò tröôøøng vaøøo thôøøi ñieååm ñaùùnh giaùù döïï aùùn. 41 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Thaååm ñònh döïï aùùn ñaààu tö Moáái quan heää ruûûi ro-lôïïi nhuaään (risk- return) – Ruûûi ro caøøng cao thì suaáát sinh lôøøi ñoøøi hoûûi caøøng cao. Ñaây châ ính laøø khaùùi nieääm: ruûûi ro cao, lôïïi nhuaään cao. – Suaáát sinh lôøøi ñoøøi hoûûi coøøn ñöôïïc goïïi laøø chi phí voáán cuûûa döïï aùùn. – Ñoâi khiâ coøøn goïïi laøø: chi phí cô hoääi (cô hoääi ñaààu tö vaøøo caùùc döïï aùùn coùù möùùc ñoää ruûûi ro töông ñöông) GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn ∑ = + n t t t r CF 1 )1( Nguyeân taâ ééc giaùù trò hieään taïïi roøøng NPV IC0 (invested Capital) - laøø voáán ñaààu tö ban ñaààu (vaøøo naêm 0)ê - giaùù trò hieään taïïi caùùc doøøng tieààn döïï aùùn n- soáá naêm (ê ñôøøi soááng) cuûûa döïï aùùn. t- thôøøi ñieååm cuûûa doøøng tieààn r- suaáát sinh lôøøi ñoøøi hoûûi (suaáát chieáát khaááu) ∑ = ++−= n t t t r CF 1 )1( 0ICNPV 42 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn YÙÙ nghóa cuûûa NPV: – Laøø “yùù töôûûng quan troïïng nhaáát trong taøøi chính” – laøø giaùù trò gia taêng do dê öïï aùùn taïïo ra coùù tính ñeáán yeááu toáá giaùù trò thôøøi gian cuûûa tieààn vaøø yeááu toáá chi phí voáán (ñoùù chính laøø quaùù trình chieáát khaááu vôùùi suaáát chieáát khaááu laøø suaáát sinh lôøøi ñoøøi hoûûi hay chi phí voáán). – Noùùi caùùch khaùùc giaùù trò cuûûa NPV cho bieáát giaùù trò döïï aùùn taïïo ra tính vaøøo thôøøi ñieååm ngaøøy hoâm â nay coùù tính ñeáán chi phí cuûûa ñoààng voáán GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn YÙÙ nghóa cuûûa NPV (tieááp): –Moäät döïï aùùn neân â ñöôïïc chaááp thuaään neááu NPV > 0 vaøø caààn loaïïi boûû neááu NPV < 0. –Neááu NPV= 0 nghóa laøø döïï aùùn chæ taïïo ra ñöôïïc thu nhaääp baèèng vôùùi chi phí boûû ra neááu tính vaøøo thôøøi ñieååm hieään taïïi, hay laøø chuûû ñaààu tö chæ nhaään ñöôïïc tyûû leää sinh lôøøi baèèng vôùùi suaáát sinh lôøøi ñoøøi hoûûi. 43 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn Nguyeân taâ ééc suaáát hoaøøn voáán noääi taïïi IRR (Internal Rate of Return) – Suaáát hoaøøn voáán noääi taïïi IRR laøø suaáát chieáát khaááu cuûûa doøøng tieààn laøøm cho NPV = 0 – döïï aùùn ñöôïïc chaááp thuaään neááu nhö IRR cuûûa döïï aùùn cao hôn moäät suaáát sinh lôøøi ñònh tröôùùc naøøo ñoùù. Ngöôïïc laïïi neááu IRR nhoûû hôn möùùc sinh lôøøi naøøy. ∑ = ++−= n t 1 0 t t 0 IRR)(1 CFIC GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn Lieân heâ ää vôùùi nguyeân taâ ééc NPV vaøø khaùùi nieääm suaáát chieáát khaááu. NPV > 0 NPV < 0 0 r ? NPV 44 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn Nguyeân taâ ééc hoaøøn voáán – Thôøøi gian hoaøøn voáán laøø khoaûûn thôøøi gian khi maøø toåång doøøng tieààn thu cuûûa döïï aùùn baèèng vôùùi voáán ñaààu tö ban ñaààu. – Theo nguyeân taâ ééc hoaøøn voáán, döïï aùùn ñöôïïc chaááp thuaään neááu thôøøi gian hoaøøn voáán nhoûû hôn moäät soáá naêm nhaê áát ñònh naøøo ñoùù. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn Nguyeân taâ ééc hoaøøn voáán chieáát khaááu – Töông töïï nhö nguyeân taâ ééc hoaøøn voáán, nhöng doøøng tieààn ñöôïïc duøøng laøø doøøng tieààn chieáát khaááu 45 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn Chæ soáá sinh lôøøi PI: PI = NPV/ IC0 – PI cho bieáát soáá tieààn taïïo ra töøø 1 ñoààng ñaààu tö ban ñaààu – Döïï aùùn seõ õ ñöôïïc chaááp thuaään neááu PI lôùùn hôn hay baèèng 1 – PI coùù ích khi xem xeùùt öu tieân dâ öïï aùùn ñaààu tö trong ñieààu kieään nguoààn löïïc coùù giôùùi haïïn GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn Suaáát sinh lôøøi keáá toaùùn bình quaân (AAR):â – Döïï aùùn ñöôïïc chaááp thuaään khi AAR lôùùn hôn moäät suaáát sinh lôøøi “chuaåån” naøøo ñoùù. quaân bìnhtoaùn keátrò giaù ño Soá quaânbìnhtoaùnkeánhuaänlôïi ño SoáAAR = quaân bìnhsaùch soå trò Giaù quaânbìnhroøngnhuaänLôïiAAR = 46 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Tieâu châ í thaååm ñònh döïï aùùn Caùùc nguyeân taâ ééc thaååm ñònh döïï aùùn naøøo thöôøøng ñöôïïc söûû duïïng ra sao? GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Caùùc yeááu toáá naøøo aûûnh höôûûng nhieààu nhaáát ñeáán keáát quaûû cuûûa döïï aùùn? – Phaân tâ ích ñoää nhaïïy (sensitivity analysis) Taùùc ñoääng cuûûa söïï thay ñoååi cuûûa 1 yeááu toáá ñaààu vaøøo leân keâ áát quaûû cuoáái cuøøng cuûûa döïï aùùn, giaûû söûû caùùc yeááu toáá khaùùc khoâng â ñoååi. – Phaân tâ ích tình huoááng Laøø aûûnh höôûûng leân keâ áát quaûû cuûûa döïï aùùn khi caùùc yeááu toáá cuûûa döïï aùùn cuøøng thay ñoååi. Thöôøøng duøøng 3 tình huoááng: base, worst, best Döïï aùùn vaøø döïï baùùo 47 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Döïï aùùn, keáá hoaïïch cuûûa chuùùng ta ruûûi ro ñeáán möùùc naøøo? – Phaân tâ ích tình huoááng (scenario analysis) – Tính laïïi doøøng tieààn cuûûa döïï aùùn trong daøøi haïïn – Xem xeùùt khaûû naêng ê ñoáái phoùù cuûûa coâng ty trong â caùùc tình huoááng xaááu – Xaùùc suaáát thoááng keâ coâ ùù ích nhö theáá naøøo trong “ñònh löôïïng ruûûi ro”? Ruûûi ro döïï aùùn ñaààu tö GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Caùùc daïïng ruûûi ro lieân quan â ñeáán döïï aùùn? – Ruûûi ro cuûûa rieâng dâ öïï aùùn (stand-alone risk) Nhìn töøø goùùc ñoää cuûûa ngöôøøi quaûûn trò döïï aùùn – Ruûûi ro cuûûa coâng ty (corporate, withinâ - firm risk) Nhìn töøø goùùc ñoää cuûûa ngöôøøi quaûûn lyùù coâng ty â bao goààm nhieààu döïï aùùn – Ruûûi ro thò tröôøøng (market risk) Nhìn töøø goùùc ñoää nhaøø ñaààu tö, coåå ñoângâ 48 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng PHAÀÀN 5 QUAÛÛN TRÒ VOÁÁN LÖU ÑOÄÄNG GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Vaøøo 8/2001, Daimler Chrysler (DC) coâng boâ áá veàà thoûûa thuaään vôùùi Union Pacific Corporation (UP), theo thoûûa thuaään naøøy UP seõ õ ñieààu haøønh vieääc vaään chuyeåån 3 mill chieáác xe/naêm tê öøø caùùc xöôûûng laéép raùùp cuûûa DC ñeáán caùùc ñaïïi lyùù treân toaâ øøn Baééc Myõ. õ DC tin raèèng vôùùi thoûûa thuaään naøøy seõ giaõ ûûm thôøøi gian vaään chuyeåån töøø 12 ngaøøyÆ 9 ngaøøy trong naêm ê ñaààu vaøø xuoááng 6 ngaøøy trong 5 naêm tieê ááp theo. Keáát quaûû döïï tính cuûûa thoûûa thuaään naøøy laøø DC tieáát kieääm ñöôïïc 280 mill USD trong 5 naêm tê öøø vieääc giaûûm löôïïng haøøng toààn kho… 49 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Khaùùi nieääm Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Quaûûn trò voáán löu ñoääng laøø coâng vieâ ääc lieân quan â ñeáán vieääc ra nhöõng quyeõ áát ñònh veàà taøøi chính ngaéén haïïn . taøøi chính ngaéén haïïn laøø caùùc quyeáát ñònh lieân quan â ñeáán caùùc doøøng tieààn (vaøøo vaøø ra) trong khoaûûng thôøøi gian 1 naêm hoaê ëëc ngaéén hôn. Ví duïï nhö: khi naøøo caààn mua NVL, duy trì möùùc toààn kho laøø bao nhieâu? khi naâ øøo caààn phaûûi traûû tieààn? coùù ñuûû tieààn ñeåå traûû khoâng? Vay tieâ ààn töøø ñaâu?â GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Möùùc ñoää ñaààu tö cuûûa coâng ty vaâ øøo taøøi saûûn löu ñoääng – Ño baèèng tyûû leää taøøi saûûn löu ñoääng treân doanh â thu – Chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn roääng raõiõ :cho pheùùp duy trì tyûû leää TSLÑ/doanh thu töông ñoáái cao. – Chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn nghieâm ngaâ ëët :laøø chính saùùch cho pheùùp duy trì tyûû leää TSLÑ/doanh thu töông ñoáái thaááp 50 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng TSLÑ ñöôïïc taøøi trôïï nhö theáá naøøo? – Laøø tyûû leää giöõa caõ ùùc nguoààn voáán ngaéén haïïn vaøø voáán daøøi haïïn duøøng ñeåå taøøi trôïï cho TSLÑ – Chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn roääng raõiõ coùù tyûû leää voáán ngaéén haïïn töông ñoáái ít hôn vaøø tyûû leää voáán daøøi haïïn töông ñoáái cao hôn. – Chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn nghieâm ngaâ ëët coùù tyûû leää voáán ngaéén haïïn töông ñoáái cao hôn vaøø tyûû leää voáán daøøi haïïn töông ñoáái ít hôn. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Toåång hôïïp: – Chính saùùch taøøi chính nghieâm ngaâ ëët yeâu caâ ààu duy trì löôïïng voáán löu ñoääng ít hôn laøø chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn roääng raõiõ . – Chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn roääng raõi laõ øøm cho tính thanh khoaûûn cuûûa coâng ty cao hônâ 51 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Noääi dung chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn – Roääng raõi:õ Giöõ nhieõ ààu tieààn vaøø chöùùng khoaùùn khaûû maïïi Ñaààu tö nhieààu vaøøo haøøng toààn kho Chính saùùch baùùn traûû chaääm roääng raõiõ Æ taêng ê taøøi khoaûûn phaûûi thu – Nghieâm ngaâ ëët: Giöõ õ ít tieààn vaøø chöùùng khoaùùn khaûû maõiõ Giöõ õ ít haøøng toààn kho Baùùn traûû chaääm ít Æ giaûûm taøøi khoaûûn phaûûi thu GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Keáát quaûû cuûûa caùùc chính saùùch – Roääng raõi:õ Yeâu caâ ààu ñaààu tö nhieààu vaøøo taøøi saûûn löu ñoääng: tieààn, chöùùng khoaùùn, toààn kho, taøøi khoaûûn phaûûi thu Coùù khaûû naêng mang laê ïïi doøøng tieààn lôùùn trong töông lai do: taêng ê ñöôïïc doanh thu do chính saùùch baùùn traûû chaääm roääng raõi, coõ ùù theåå baùùn haøøng vôùùi giaùù cao hôn, thu huùùt ñöôïïc khaùùch haøøng do cung caááp ñöôïïc dòch vuïï toáát hôn: luoân saâ üün coùù haøøng, cung caááp haøøng nhanh hôn… 52 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Keáát quaûû cuûûa caùùc chính saùùch (tieááp) – Nghieâm ngaâ ëët: Ñaààu tö vaøøo taøøi saûûn löu ñoääng ít hôn Doanh thu coùù theåå ít ñi so vôùùi chính saùùch taøøi chính roääng raõi do õ ít khuyeáán khích khaùùch haøøng mua haøøng hôn vaøø dòch vuïï coùù theåå keùùm chaáát löôïïng hôn GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Nguyeân taâ ééc cuûûa ñaààu tö vaøøo TSLÑ Caùùc chi phí lieân quan:â – Chi phí duy trì (carrying cost) Taêng leân khi lê â öôïïng ñaààu tö vaøøo TSLÑ taêngê – Chi phí thieááu huïït (shortage cost) Giaûûm ñi khi möùùc ñaààu tö vaøøo TSLÑ taêngê Chi phí giao dòch, ñaëët haøøng Chi phí lieân quan â ñeáán löôïïng haøøng an toaøøn: saûûn xuaáát, baùùn haøøng 53 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Nguyeân taâ ééc cuûûa ñaààu tö vaøøo TSLÑ Nguyeân taâ ééc: toåång cuûûa 2 loaïïi chi phí duy trì vaøø thieááu huïït laøø nhoûû nhaáát CA* SC CC TC GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Ñieààu kieään thi haøønh caùùc chính saùùch taøøi chính ngaéén haïïn – Roääng raõiõ SC CA* CC TC Chính saùch roäng raõi phuø hôïp khi chi phí duy trì töông ñoái thaáp so vôùi chi phí thieáu huït 54 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng – Nghieâm ngaâ ëët CA* SC CC TC Chính saùch nghieâm ngaët phuø hôïp khi chi phí duy trì töông ñoái thaáp so vôùi chi phí thieáu huït GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Bieáán ñoääng cuûûa hoaïït ñoääng kinh doanh vaøø taøøi trôïï cho TSLÑ Bieán ñoäng thôøi vuï Toác ñoä taêng tröôûng chung cuûa TS coá ñònh vaø TSLÑ “daøi haïn” Thôøi gian Tieàn Nhu caàu Taøi saûn theo thôøi gian 55 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng – Roääng raõiõ Nguoàn voán daøi haïn Nhu caàu taøi saûn CK khaû maõi Chính saùch Roäng raõi luoân ñi keøm vieäc dö tieàn maët vaø ñaàu tö nhieàu vaøo tieàn vaø chöùng khoaùn khaû maõi Thôøi gian GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Vôùùi chính saùùch roääng raõi: õ – Duøøng nguoààn voáán daøøi haïïn ñeåå taøøi trôïï cho nhu caààu taøøi saûûn löu ñoääng – Tieààn maëët dö ñöôïïc ñaààu tö vaøøo caùùc khoûûan muïïc ñaààu tö coùù tính thanh khoûûan cao hay giöõ dõ öôùùi daïïng tieààn maëët – Khoâng bao giôâ øø vay nôïï ngaéén haïïn 56 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng – Nghieâm ngaâ ëët Nguoànvoán daøi haïn Vay ngaén haïn Nhu caàu Taøi saûn Chính saùch taøi chính nghieâm ngaët haøm yù duøng nguoàn voán daøi haïn taøi trôï cho nhu caàu taøi saûn mang tính thöôøng xuyeân, coøn nhu caàu coù tính thôøi vuï ñöôïc taøi trôï bôûi caùc khoaûn vay ngaén haïn GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Vôùùi chính saùùch nghieâm ngaâ ëët: – Nguoààn voáán daøøi haïïn chæ duøøng ñeåå taøøi trôïï cho nhu caààu taøøi saûûn thöôøøng xuyeânâ – Nhu caààu taøøi saûûn mang tính thôøøi vuïï ñöôïïc taøøi trôïï bôûûi caùùc khoaûûn vay ngaéén haïïn – Khoâng bao giôâ øø dö tieààn maëët 57 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Chính saùùch naøøo toáát nhaáát – Khoâng coâ ùù caâu traâ ûû lôøøi cuoáái cuøøng. Caààn phaûûi caân nhaâ ééc caùùc yeááu toáá nhö: Döïï tröõ tieõ ààn maëët: döïï tröõ tieõ ààn maëët nhieààu laøøm taêng ê tính cuûû ñoääng cuûûa coâng ty, tuy vaâ ääy laïïi phaûûi giöõ nhõ öõng õ khoaûûn ñaààu tö sinh lôøøi ít laøø tieààn maëët vaøø chöùùng khoaùùn Khôùùp thôøøi gian: phaààn lôùùn caùùc coâng ty muoâ áán duøøng nguoààn voáán daøøi haïïn taøøi trôïï cho nhu caààu taøøi saûûn daøøi haïïn vaøø voáán ngaéén haïïn taøøi trôïï cho taøøi saûûn löu ñoääng. Traùùnh duøøng voáán ngaéén haïïn taøøi trôïï cho nhu caààu taøøi saûûn daøøi haïïn vì chòu ruûûi ro bieáán ñoääng cuûûa laõi suaõ áát ngaéén haïïn. Laõi suaõ áát: laõi suaõ áát vay daøøi haïïn thöôøøng cao hôn vay ngaéén haïïn. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng Quaûûn Trò Voáán Löu Ñoääng Chính saùùch trung dung (giöõa nghieâm õ â ngaëët vaøø roääng raõi)õ Roäng raõi Nghieâm ngaët Trung dung 58 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå Chu kyøø hoaïït ñoääng vaøø chu kyøø tieààn maëët – Chu kyøø hoaïït ñoääng Chu kyøø hoaïït ñoääng = chu kyøø toààn kho + chu kyøø phaûûi thu Chu kyøø hoaïït ñoääng = Ngaøøy toààn kho bq + Ngaøøy phaûûi thu bq – Chu kyøø tieààn maëët Chu kyøø tieààn maëët = Chu kyøø hoaïït ñoääng – Chu kyøø phaûûi traûû GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Yùù nghóa cuûûa chu kyøø tieààn maëët Chu kyøø tieààn maëët caøøng daøøi nghóa laøø coâng ty phaâ ûûi ñaààu tö nhieààu hôn vaøøo voáán löu ñoääng (vaøøo toààn kho vaøø phaûûi thu). Coâng ty coâ ùù theåå giaûûm bôùùt tieààn ñaààu tö vaøøo voáán löu ñoääng baèèng caùùch: giaûûm chu kyøø toààn kho, giaûûm chu kyøø phaûûi thu, taêng chu kyê øø phaûûi traûû. Ñeåå baûûo ñaûûm coùù ñuûû tieààn ñeåå hoaïït ñoääng khi tieààn thu veàà vaøø chi ra khoâng khôâ ùùp nhau, coâng ty caâ ààn phaûûi ñi vay hoaëëc laááy töøø döïï tröõ tieõ ààn maëët hay baùùn chöùùng khoaùùn khaûû maïïi (ñaààu tö chöùùng khoaùùn ngaéén haïïn). 59 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå Quaûûn trò caùùc khoaûûn phaûûi thu – Vieääc xaùùc ñònh chính saùùch baùùn traûû chaääm laøø vieääc caân nhaâ ééc giöõa lôõ ïïi ích vaøø chi phí giöõa vieõ ääc baùùn traûû chaääm hay khoâng â baùùn traûû chaääm. – Vieääc ñònh löôïïng laøø moäät coâng vieâ ääc khoùù khaên vê ì ñoâi khi raâ áát khoùù ñònh löôïïng caùùc chi phí naøøy. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Chi phí duy trì cuûûa vieääc baùùn traûû chaääm bao goààm: Möùùc sinh lôøøi ñoøøi hoûûi töøø vieääc baùùn traûû chaääm Maáát maùùt töøø caùùc moùùn nôïï xaááu Chi phí cho vieääc quaûûn lyùù vaøø thu tieààn baùùn traûû chaääm – Khi khoâng baâ ùùn traûû chaääm, coâng ty seõ phaâ õ ûûi chòu chi phí cô hoääi cuûûa vieääc “thieááu huïït” haøøng baùùn traûû chaääm: Giaûûm doanh thu töøø vieääc baùùn traûû chaääm Giaûûm soáá löôïïng baùùn ra Khoâng baâ ùùn ñöôïïc giaùù cao hôn do khoâng baâ ùùn traûû chaääm 60 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Nguyeân lyâ ùù quaûûn trò caùùc khoaûûn phaûûi thu Löôïng haøng baùn traû chaäm toái öu SC CC TC GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Thôøøi haïïn baùùn traûû chaääm aûûnh höôûûng bôûûi nhöõng yeõ ááu toáá naøøo? Chu kyøø toààn kho vaøø chu kyøø hoaïït ñoääng cuûûa ngöôøøi mua (ít khi lôùùn hôn chu kyøø hoaïït ñoääng cuûûa ngöôøøi mua) Tính deã taã øøn luïïi vaøø giaùù trò cuûûa haøøng hoaùù: tính deã taã øøn luïïi ñaëëc tröng cho nhöõng loaõ ïïi haøøng coùù voøøng quay nhanh vaøø giaùù trò nhoûû (ví duïï nhö traùùi caây tâ öôi). Vôùùi nhöõng loaõ ïïi haøøng hoaùù naøøy thôøøi haïïn tín duïïng thöôøøng ngaéén. Nhu caààu cuûûa khaùùch haøøng. Khi nhu caààu cuûûa khaùùch haøøng lôùùn, thôøøi haïïn tín duïïng seõ ngaõ één hôn. Giaùù thaøønh, Lôïïi nhuaään. Nhöõng haõ øøng hoaùù khoâng â ñaéét tieààn thöôøøng coùù thôøøi haïïn tín duïïng ngaéén, tyûû suaáát lôïïi nhuaään thaááp thöôøøng coùù voøøng quay caoÆ vì vaääy thôøøi haïïn tín duïïng ngaéén. 61 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Thôøøi haïïn baùùn traûû chaääm aûûnh höôûûng bôûûi nhöõng õ yeááu toáá naøøo? (tieááp) Ruûûi ro tín duïïng. Ruûûi ro tín duïïng cuûûa ngöôøøi mua caøøng lôùùn, thôøøi haïïn tín duïïng caøøng ngaéén. Giaùù trò cuûûa loâ haâ øøng. Neááu giaùù trò cuûûa loâ haâ øøng nhoûû thì thôøøi haïïn tín duïïng caøøng ngaéén do chi phí quaûûn lyùù khaùùch haøøng lôùùn (töông ñoáái) vaøø khaùùch haøøng thöôøøng khoâng phaâ ûûi laøø khaùùch haøøng quan troïïng. Caïïnh tranh. Khi thò tröôøøng caøøng caïïnh tranh Æ thôøøi haïïn tín duïïng caøøng daøøi. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå Theo doõi thôõ øøi haïïn tín duïïng (ví duïï) Coâng ty coâ ùù thôøøi haïïn baùùn traûû chaääm laøø 30 ngaøøy Tuoååi cuûûa taøøi khoaûûn mua traûû chaääm (ngaøøy) Giaùù trò cuûûa taøøi khoaûûn % toåång soáá haøøng baùùn chòu 0-10 $ 825,000 47% 11-30 460,000 26% 31-45 265,000 15% 46-60 179,000 10% Treân 60 ngaâ øøy 31,000 2% Toåång caùùc khoaûûn phaûûi thu $1,760,000 100% 62 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Ñaùùnh giaùù khaûû naêng tê ín duïïng khaùùch haøøng Quy taééc 5C Character: thieään chí traûû nôïï Capacity: naêng lê öïïc traûû nôïï töøø h/ñ kinh doanh Capital: döïï tröõ taõ øøi chính Collateral:taøøi saûûn theáá chaááp Conditions: ñieààu kieään kinh teáá ñoáái vôùùi hñ sxkd cuûûa khaùùch haøøng –Moãi coâng ty coã â ùù theåå ñöa ra heää thoááng cho ñieååm rieâng â ñeåå ra quyeáát ñònh cho mua traûû chaääm GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå Chieáát khaááu tieààn maëët – Khi ñieààu khoaûûn baùùn haøøng coùù ñieààu kieään chieáát khaááu tieààn maëët. Vieääc ñöa ra ñieààu kieään chieáát khaááu tieààn maëët coùù 2 lyùù do chính: Ñaååy nhanh quaùù trình thu tieààn maëët hay laøø ruùùt ngaéén chu kyøø phaûûi thu. Baùùn haøøng vôùùi giaùù cao vôùùi nhöõng khaõ ùùch haøøng chaááp nhaään mua traûû chaääm. 63 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå Quaûûn trò haøøng toààn kho: – Quyeáát ñònh veàà löôïïng haøøng toààn kho khoâng â phaûûi chæ do moäät mình nhaøø quaûûn trò taøøi chính quyeáát ñònh maøø caùùc boää phaään chöùùc naêng khaê ùùc cuõng coõ ùù thaååm quyeààn quan troïïng trong vieääc ra quyeáát ñònh veàà toààn kho nhö: boää phaään mua haøøng, saûûn xuaáát, marketing GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Caùùc loaïïi haøøng toààn kho: Nguyeân vaâ äät lieääu: laøø caùùc loaïïi vaäät lieääu duøøng cho böôùùc ñaààu tieân trong quaâ ùù trình saûûn xuaáát. Baùùn thaøønh phaååm Thaøønh phaååm – Phaân loaâ ïïi khaùùc: Khoâng phuâ ïï thuoääc: laøø caùùc loaïïi thaøønh phaååm, do nhu caààu cuûûa loaïïi toààn kho naøøy khoâng phuâ ïï thuoääc vaøøo caùùc loaïïi toààn kho khaùùc Nhu caààu phuïï thuoääc: laøø caùùc loaïïi toààn kho maøø nhu caààu cuûûa coâng ty veâ àà chuùùng phuïï thuoääc vaøøo nhu caààu thaøønh phaååm do chuùùng caààn thieáát ñeåå laøøm ra thaøønh phaååm. Coùù theåå bao goààm NVL vaøø baùùn thaøønh phaååm (saûûn phaååm dôûû dang). 64 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Chi phí duy trì lieân quan â ñeáán vieääc döïï tröõ õ haøøng toààn kho: Baûûo quaûûn vaøø theo doõiõ Baûûo hieååm Maáát maùùt do haøøng hoùùa bò laïïc haääu, hö hoûûng, maáát caéép Chi phí cô hoääi cuûûa löôïïng tieààn ñaààu tö vaøøo haøøng toààn kho GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Chi phí thieááu huïït lieân quan â ñeáán vieääc khoâng â döïï tröõ haõ øøng toààn kho: Chi phí khi ñaëët haøøng, chi phí hoaïït ñoääng cho vieääc nhaääp haøøng Chi phí lieân quan â ñeáán löôïïng haøøng döïï tröõ an toaõ øøn: maáát maùùt doanh thu vaøø khaùùch haøøng do khoâng â ñaùùp öùùng kòp thôøøi nhu caààu cuûûa khaùùch haøøng, giaùùn ñoaïïn saûûn xuaáát. – Nguyeân lyâ ùù: toåång hai loaïïi chi phí treân laâ øø nhoûû nhaáát 65 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Kyõ thuaõ äät quaûûn trò haøøng toààn kho Phöông phaùùp ABC –Phaân loaâ ïïi haøøng toààn kho theo 3 (hay nhieààu hôn) loaïïi ñeåå theo doõi. Lyõ ùù do: coùù loaïïi haøøng toààn kho tuy chieáám soáá löôïïng ít nhöng laïïi chieáám giaùù trò lôùùn. –Haøøng naøøo chieáám giaùù trò caøøng lôùùn caøøng ñöôïïc theo doõi kyõ hônõ õ Phöông phaùùp löôïïng ñaëët haøøng toáái öu – toààn kho toáái öu laøø möùùc ñaëët haøøng toààn kho Q* laøøm cho toåång 2 loaïïi chi phí lieân quan â ñeáán toààn kho laøø nhoûû nhaáát GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå Löôïïng ñaëët haøøng toáái öu (tieááp) –CC: chi phí duy trì ñôn vò –F: chi phí cho 1 laààn ñaëët haøøng –T: soáá löôïïng haøøng caààn tieâu duâ øøng trong kyøø –Q* löôïïng ñaëët haøøng toáái öu Giaûû thieáát raèèng coâng ty â ñaëët haøøng laïïi khi haøøng trong kho ñaõ heõ áát. Thöïïc teáá: coâng ty luoân dâ â öïï tröõ moõ äät löôïïng toààn kho an toaøøn naøøo ñoùù. CC TxF2=Q* 66 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Quaûûn trò haøøng toààn kho phuïï thuoääc Hoaïïch ñònh yeâu caâ ààu nguyeân vaâ äät lieääu MRP (Materials Requirements Planning): –xaùùc ñònh ñöôïïc möùùc toààn kho thaøønh phaååmÆsoáá löôïïng haøøng baùùn thaøønh phaååm vaøø NVL töông öùùng vaøøo thôøøi gian ñònh tröôùùc. –Vieääc quaûûn lyùù naøøy trôûû neân deã daâ ã øøng hôn vôùùi söïï trôïï giuùùp cuûûa caùùc phaààn meààm quaûûn lyùù vaøø ñaëëc bieäät höõu õ ích ñoáái vôùùi caùùc loaïïi saûûn phaååm phöùùc taïïp laøøm ra töøø nhieààu chi tieáát khaùùc nhau. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå JIT (Just In Time): – JIT nhaèèm toáái thieååu hoaùù löôïïng toààn kho phuïï thuoääc, chæ caààn coùù ñuûû löôïïng toààn kho caààn thieáát cho vieääc saûûn xuaáát töùùc thì. – vieääc phaûûi ñaëët haøøng lieân tuâ ïïc vaøø coùù söïï hôïïp taùùc voâ cuâ øøng chaëët cheõ giõ öõa caõ ùùc nhaøø cung caáápÆ thích hôïïp vôùùi caùùc coâng ty ôâ ûû daïïng taääp ñoaøøn. – Phaûûi ñi cuøøng vôùùi quaûûn trò chaáát löôïïng toåång theåå (TQM) – Baéét nguoààn töøø caùùc coâng ty Nhaâ äät Baûûn, caùùc coâng ty xe hôi Myõ aâ õ ùùp duïïng nhieààu. VD: Ford taêng VQTK tê öøø 20 laààn leân 30â -40 laààn / naêm.ê Thueâ ngoaâ øøi 67 GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå Laääp ngaân saâ ùùch tieààn maëët – laøø moäät coâng vieâ ääc quan troïïng cuûûa coâng caâ ùùc quaûûn trò voáán löu ñoääng. Giuùùp cho nhaøø QTTC coùù theåå döïï baùùo ñöôïïc söïï dö thöøøa hay thieááu huïït cuûûa caùùc nguoààn tieààn trong ngaéén haïïn.Laøø söïï “laááp ñaàày” keáá hoaïïch daøøi haïïn. – giuùùp cho doanh nghieääp chuûû ñoääng trong vieääc tìm kieáám nguoààn tieààn, traùùnh rôi vaøøo tình traïïng tuùùng quaãn tieã ààn. GVHD TS.Traààn Vieáát Hoaøøng QTVLÑ-Moäät soáá vaáán ñeàà cuïï theåå – Moäät soáá kyõ thuaõ äät quaûûn trò tieààn maëët Tính löôïïng tieààn caààn giöõ trong tayõ Khôùùp doøøng tieààn (cash synchronization) Thu nhanh-chi chaääm Ño löôïïng tieààn baèèng soáá ngaøøy chi phí hoaïït ñoääng Caùùc coâng ty lôâ ùùn quaûûn trò tieààn maëët ra sao? –P&G: 2.6 tyûû USD –Ford: 24 tyûû USD (naêm 2000), Henry ê Wallace: “There is no answer for a company this size”. Hieään nay, mua laïïi coåå phieááu (stock repurchase)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquan_tri_tai_chinh1_2in1_1368.pdf