Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Phân tích dự tóan tài chính - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bước 5: Điều chỉnh dự toán • Công ty phải trả lãi cho phần nợ mới và có thể phải cilia cổ tức cho các cổ phần mới phát hành (giả sử: lợi nhuận chia cho cổ đông thường năm 2015 vẫn không đổi: 95.66 tỷ đồng). Khoản chi phí lãi vay này sẽ làm giảm lợi nhuận và cùng giảm luôn lợi nhuận giữ lại được dự toán ở bảng báo cáo thu nhập lần đầu. Bước 5: Điều chỉnh dự toán Dự toán chi phí lãi vay và cổ tức phát sinh thêm do huy động thêm các nguồn vôn. • Tính vôn cần huy động thêm (cả bên trong và bên ngoài). Quá trình cứ tiếp tục và nhu cầu vốn tăng thêm có xu hướng giảm dần sau mỗi lẩn điều chỉnh và bằng 0.

pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Phân tích dự tóan tài chính - Nguyễn Thị Hồng Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9/28/2016 1 PHAÂN TÍCH DÖÏ TOAÙN TAØI CHÍNH Trình bày: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 2016 Nội dung 2 • Tieán trình döï toaùn taøi chính. • Döï toaùn doanh thu. • Döï toaùn taøi chính baèng phöông phaùp tyû leä % doanh thu. Tình huoáng nghieân cöùu• . Tieán trình döï toaùn taøi chính 3 • Thieát laäp moät heä thoáng BCTC döï toaùn ñeå phaân tích û h h û û ù k á h h h ñ ä ñ á l i h äan öông cua cac e oaïc oaït ong en ôï n uan vaø caùc tyû soá taøi chính. • Xaùc ñònh nhu caàu voán caàn thieát cho keá hoaïch hoaït ñoäng ngaén haïn cuõng nhö trung vaø daøi haïn. • Thieát laäp vaø duy trì moät heä thoáng kieåm soaùt ñeå theo doõi vieäc phaân boå vaø söû duïng ngaân quyõ trong coâng ty. Döï toaùn doanh thu  Thoáng keâ doanh thu cuûa 5 ñeán TOÁC ÑOÄ 10 naêm tröôùc  Döïa vaøo caùc chieán löôïc, keá hoaïch môû roäng thò tröôøng  Caùc yeáu toá veà caïnh tranh, thò ø ø h TAÊNG TRÖÔÛNG THEÅ HIEÄN ÔÛ TOÁC ÑOÄtröông trong ngan  Caùc ñieàu kieän moâi tröôøng kinh teá vó moâ ñöôïc döï baùo TAÊNG DOANH THU 9/28/2016 2 Döï toaùn doanh thu Dự Thò tröôøng môû roäng hôn möùc báo doanh thu không döï toaùn  coâng ty seõ ñaùnh maát khaùch haøng Thò tröôøng taêng tröôûng thaáp hôn dö baùo coâng ty seõ gaëp chính xác ï khoù khaên vôùi maùy moùc thieát bò dö thöøa, haøng toàn kho öù ñoïng Döï toaùn doanh thu • Ñöôïc laäp cho töøng saûn phaåm, töøng boä phaän. Sau ñoù toång hôïp laïi thaønh döï toaùn chung cho coâng ty. Döï toaùn taøi chính • Phöông phaùp thöôøng ñöôïc söû duïng nhaát ñeå döï toaùn taøi chính laø phöông phaùp tyû leä % doanh thu Döï toaùn taøi chính • Phaân tích caùc BCTC trong quaù khöù D ù d h h ñ h å hi ä d ùi á• öï toan oan t u, öôïc t e en öô toc ñoä taêng tröôûng doanh thu • Moät soá khoaûn muïc treân BCĐKT vaø BCKQKD ñöôïc giaû ñònh taêng theo tyû leä vôùi doanh thu Caùc khoaûn muc khoâng coù Phương pháp tỷ lệ % . ï quan heä bieán ñoäng chaët cheõ vôùi doanh thu phuï thuoäc vaøo chính saùch coâng ty vaø löïa choïn cuûa nhaø quaûn trò doanh thu 9/28/2016 3 Coâng vieäc döï toaùn bao goàm: Dö t ù h à t øi û à thi át ñ å ñ t Döï toaùn taøi chính • ï oan n u cau a san can e e aï ñöôïc möùc taêng tröôûng doanh thu nhö döï toaùn. • Döï toaùn caùc khoaûn nôï vaø voán chuû sôû höõu (nguồn vốn) coù theå taïo ra ñöôïc trong quaù trình hoat ñoäng Phương pháp tỷ lệ % ï . • Laáy nhu caàu taøi saûn caàn thieát tröø nguoàn voán coù theå töï taïo ra ñeå xaùc ñònh nhu caàu taøi trôï taêng theâm doanh thu Böôùc 1: Phaân tích caùc tyû soá lòch söû Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12 Coâng ty ABC, ñvt: tỷ đồng Taøi saûn 2014 2013 Nguoàn voán 2014 2013 Taøi saûn ngaén haïn Tieàn maët Ñaàu tö ngaén haïn Phaûi thu Haøng toàn kho T øi û á ñò h th à 1.000 10 0 375 615 1 000 810 15 65 315 415 870 Nôï phaûi traû Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Vay daøi haïn V á h û ôû höõ 1.064 110 60 140 754 936 800 60 30 130 580 840a san co n uan . on c u s u Coå phieáu öu ñaõi Voán coå phaàn thöôøng theo MG Lôïi nhuaän giöõ laïi 40 130 766 40 130 710 Toång taøi saûn 2.000 1.680 Toång nguoàn voán 2.000 1.680 Böôùc 1: Phaân tích caùc tyû soá lòch söû Chæ tieâu 2014 2013 Baûng baùo caùo thu nhaäp 31/12 Coâng ty ABC, ñvt: tỷ đồng Doanh thu Chi phí baèng tieàn Khaáu hao TSCÑ Toång chi phí hoaït ñoäng Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay Chi phí laõi vay Lôi nhuaän tröôùc thueá 3.000 2.616 100 2.716 284 88 196 2.850 2.497 90 2.587 263 60 203ï Thueá TNDN hieän haønh Lôïi nhuaän roøng Coå töùc öu ñaõi Lôïi nhuaän cho coå ñoâng thöôøng Coå töùc Lôïi nhuaän giöõ laïi 49 147 4 143 87 56 50,75 152,25 4 148,25 53 95,25 Böôùc 1: Phaân tích caùc tyû soá lòch söû Chæ tieâu 2014 (%) 2013 (%) Trung bình 2 naêm (%) Chi phí baèng tieàn/doanh thu Tyû leä khaáu hao TSCÑ thuaàn Tyû leä tieàn maët/DThu Phaûi thu/Dthu Toàn kho/D thu 87,2 10,0 0,33 12,5 20 5 87,6 10,3 0,53 11,1 14 6 87,4 10,15 0,43 11,8 17 55 TSCÑ roøng/ doanh thu Phaûi traû ngöôøi baùn/DThu Phaûi traû khaùc/doanh thu , 33,33 2,0 4,67 , 30,5 1,1 4,6 , 31,9 1,55 4,65 9/28/2016 4 Böôùc 2: Döï toaùn baùo caùo thu nhaäp • Giaû ñònh caùc chi phí baèng tieàn baèng moät tyû leä % doanh thu (coù theå giaû ñònh bieán phí baèng moät tyû leä % doanh thu, ñònh phí khoâng ñoåi). • Khaáu hao ñöôïc giaû ñònh baèng moät tyû leä % so vôùi TSCÑ thuaàn hoaëc khoâng ñoåi. • Muïc ñích cuûa döï toaùn BCKQKD laø xaùc ñònh lôïi nhuaän maø coâng ty coù theå giöõ laïi ñeå taùi ñaàu tö laø bao nhieâu? Böôùc 2: Döï toaùn baùo caùo thu nhaäp Baûng baùo caùo thu nhaäp naêm 2014 vaø döï toaùn naêm 2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng 2014 Cô sôû döï toaùn 2015 Doanh thu Chi phí baèng tieàn Khaáu hao TSCÑ 3.000 2.616 100 1,1 x DT 2014 87,2% x DT 2015 10% x TSCÑ 3.300 2.877,6 110 Toång CPHÑ EBIT 2.716 284 2.987,6 312,4 Böôùc 2: Döï toaùn baùo caùo thu nhaäp Baûng baùo caùo thu nhaäp naêm 2014 vaø döï toaùn naêm 2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng 2014 Cô sôû döï toaùn 2015 EBIT Laõi vay EBT 284 88 196 312,4 88 224 4 Thueá hieän haønh Lôïi nhuaän roøng 49 147 , 56,1 168,3 Baûng baùo caùo thu nhaäp naêm 2014 vaø döï toaùn naêm 2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Böôùc 2: Döï toaùn baùo caùo thu nhaäp 2014 Cô sôû döï toaùn 2015 Lôïi nhuaän roøng Coå töùc öu ñaõi Lôi nhuaän CÑ 147 4 143 168,3 4 164 3 ï Coå töùc LN giöõ laïi 87 56 , 95,66 68,64 9/28/2016 5 Böôùc 3: Döï toaùn baûng caân ñoái keá toaùn • Doanh thu taêng leân taøi saûn cuõng phaûi taêng. Ti à h ûi h ø h ø à kh ø û l ä ùi• en, p a t u va ang ton o taêng cung ty e vô doanh thu, ñöôïc bieåu dieãn baèng tyû leä % doanh thu. • Trong daøi haïn, doanh thu vaø TSCÑ coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau. Do ñoù, giaû ñònh tyû leä TSCÑ/doanh thu trong daøi haïn khoâng ñoåi. (Trong ngaén haïn coù theå taêng doanh thu maø khoâng caàn taêng TSCÑ). • Moät soá khoaûn muïc ôû phaàn nguoàn voán nhö: phaûi traû ngöôøi baùn, phaûi traû CNV, phaûi noäp nhaø nöôùc seõ taêng à Böôùc 3: Döï toaùn baûng caân ñoái keá toaùn töï ñoäng theo doanh thu, taïo ra nguon taøi trôï töï ñoäng. • Lôïi nhuaän giöõ laïi taêng leân, ñöôïc xaùc ñònh töø baùo caùo thu nhaäp. • Caùc khoaûn muïc khaùc beân phaàn nguoàn voán khoâng thay ñoåi töï ñoäng theo doanh thu ñöôïc quyeát ñònh bôûi caùc quyeát ñònh taøi trô cuûa nhaø quaûn tròï . • Cheânh leäch giöõa toång taøi saûn vaø nguoàn voán döï toaùn laø nhu caàu voán taêng theâm. Böôùc 3: Döï toaùn baûng caân ñoái keá toaùn Baûng CÑKT ngaøy 31/12/2014 vaø döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng 2014 Cô sôû döï toaùn 2015 Tieàn maët Ñaàu tö ngaén haïn Phaûi thu à 10 0 375 0,33% x Dthu 2015 12,5% x Dthu 2015 11 0 412,5 Haøng ton kho Toång TSNH TSCÑ roøng Toång taøi saûn 615 1.000 1.000 2.000 20,5% x Dthu 2015 33,33% x Dthu 2015 676,5 1.100 1.100 2.200 Baûng CÑKT ngaøy 31/12/2014 vaø döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Böôùc 3: Döï toaùn baûng caân ñoái keá toaùn 2014 Cô sôû döï toaùn 2015 Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc T å NH 110 60 140 310 2% x Dthu 2015 4,67% x Dthu 2015 110 66 154 330ong nôï Vay daøi haïn Toång nôï 754 1.064 754 1.084 9/28/2016 6 Baûng CÑKT ngaøy 31/12/2014 vaø döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Böôùc 3: Döï toaùn baûng caân ñoái keá toaùn 2014 Cô sôû döï toaùn 2015 CP öu ñaõi CP thöôøng LN giöõ laïi å á 40 130 766 +68,64 40 130 834,64 Tong von chuû sôû höõu Toång nguoàn voán Voán caàn huy ñoäng theâm (2.200 - 2.088,64) 936 2.000 1.004,64 2.088,64 111,36 Böôùc 4 : Huy ñoäng voán taêng theâm Nhaø quaûn trò taøi chính caàn caên cöù vaøo: • Caáu truùc voán muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. • Aûnh höôûng cuûa vay nôï ñeán tyû soá thanh toaùn ngaén haïn. • Caùc ñieàu kieän ôû thò tröôøng voán. C ù h h á û ù hô ñ à ô hi ä t i• ac aïn c e cua cac ïp ong n ï en aï Ñeå quyeát ñònh nhu caàu voán taêng theâm seõ ñöôïc huy ñoäng nhö theá naøo Böôùc 4 : Huy ñoäng voán taêng theâm Giaû söû nhu caàu voán thieáu naøy ñöôïc taøi trôï theo hình thöùc nhö sau: Chæ tieâu Tyû leä (%) Giaù trò Laõi suaát Vay ngaén haïn Vay daøi haïn Coå phieáu thöôøng 25 25 50 27,84 27,84 55,68 8% 10% Toång 100 111,36 Voán caàn huy ñoäng theâm naøy ñöôïc duøng baèng voán CP thöôøng Böôùc 4 : Huy ñoäng voán taêng theâm Baûng CÑKT döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Laàn ñaàu Thay ñoåi Laàn 2 Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc 110 66 154 +27,84 137,84 66 154 Toång nôï NH Vay daøi haïn Toång nôï 330 754 1.084 +27,84 357,84 781,84 1.139,68 9/28/2016 7 Böôùc 4 : Huy ñoäng voán taêng theâm Baûng CÑKT döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Laàn ñaàu Thay ñoåi Laàn 2 CP öu ñaõi CP thöôøng LN giöõ laïi å á û û 40 130 766 +55,68 40 185,68 834,64 Tong von chu sô höõu Toång nguoàn voán Voán caàn huy ñoäng theâm 936 2.000 1.060,32 2.200 0 Böôùc 5: Ñieàu chænh döï toaùn • Coâng ty phaûi traû laõi cho phaàn nôï môùi vaø coù theå phaûi hi å ù h ù å h à ùi h ù h ø h ( i û û l ic a co töc c o cac co p an mô p at an g a sö: ôï nhuaän chia cho coå ñoâng thöôøng naêm 2015 vaãn khoâng ñoåi: 95,66 tyû ñoàng). Khoaûn chi phí laõi vay naøy seõ laøm giaûm lôïi nhuaän vaø cuõng giaûm luoân lôïi nhuaän giöõ laïi ñ d ù û b û b ù ù h h ä l à ñ àöôïc öï toan ô ang ao cao t u n ap an au. • DöÏ toaùn chi phí laõi vay vaø coå töùc phaùt sinh theâm do Böôùc 5: Ñieàu chænh döï toaùn huy ñoäng theâm caùc nguoàn voán. • Tính voán caàn huy ñoäng theâm (caû beân trong vaø beân ngoaøi). • Quaù trình cöù tieáp tuc vaø nhu caàu voán tăng theâm coù xuï höôùng giaûm daàn sau moãi laàn ñieàu chænh vaø baèng 0. • Chi phí laõi vay taêng: Böôùc 5: Ñieàu chænh döï toaùn 27,84 x 8% + 27,84 x 10% = 5,01 • Chi phí laõi vay môùi: 88 + 5,01 = 93,01 • Lôïi nhuaän tröôùc thueá giaûm: 5,01 • Thueá TNDN giaûm: 20% x 5,01 = 1,0 • Lôïi nhuaän sau thueá giaûm: 5,01 – 1 = 4,01 9/28/2016 8 Böôùc 5: Ñieàu chænh BC thu nhaäp Baûng baùo caùo thu nhaäp döï toaùn naêm 2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Laàn ñaàu Ñieàu chænh Laàn 2 EBIT Laõi vay EBT 312,4 88 224,4 +5,01 312,4 93,01 219,39 Thueá hieän haønh Lôïi nhuaän roøng 56,1 168,3 - 1,0 55,10 164,29 Böôùc 5: Ñieàu chænh BC thu nhaäp Baûng baùo caùo thu nhaäp döï toaùn naêm 2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Laàn ñaàu Ñieàu chænh Laàn 2 Lôïi nhuaän roøng Coå töùc öu ñaõi Lôi nhuaän CÑ 168,3 4,0 164 3 164,29 4,00 160 29 ï Coå töùc LN giöõ laïi , 95,66 68,64 , 95,66 64,63 Böôùc 5: Ñieàu chænh baûng CÑKT Baûng CÑKT döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Laàn 2 Ñieàu chænh Laàn 3 Tieàn maët ÑT ngaén haïn Phaûi thu Haøng toàn kho 11 0 412,5 676 5 11 0 412,5 676 5 Toång TSLÑ TSCÑ roøng Toång taøi saûn , 1.100 1.100 2.200 , 1.100 1.100 2.200 Baûng CÑKT döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Böôùc 5: Ñieàu chænh baûng CÑKT Laàn 2 Ñ/chænh Laàn 3 Vay ngaén haïn Phaûi traû NB Phaûi traû khaùc 137,84 66 154 137,84 66 154 Toång nôï NH Vay daøi haïn Toång nôï 357,84 781,84 1.139,68 357,84 781,84 1.139,68 9/28/2016 9 Baûng CÑKT döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Böôùc 5: Ñieàu chænh baûng CÑKT Laàn 2 Ñ/chænh Laàn 3 CP öu ñaõi CP thöôøng LN giöõ laïi T å á h û ôû höõ 40,00 185,68 834,64 1 060 32 -4,01 40,00 185,68 830,63 1 056 31ong von c u s u Toång nguoàn voán Voán caàn huy ñoäng theâm . , 2.200 0 . , 2.195,99 4,01 Voán caàn huy ñoäng theâm naøy ñöôïc duøng baèng voán CP thöôøng Baûng CÑKT döï toaùn 31/12/2015 (sau taøi trôï) Coâng ty ABC, ñvt: tyû ñoàng Böôùc 5: Ñieàu chænh baûng CÑKT Laàn 2 ÑC Laàn 3 CP öu ñaõi CP thöôøng LN giöõ laïi T å á h û ôû höõ 40,00 185,68 830,63 1 056 31 + 4,01 40,00 189,69 830,63 1 060 32ong von c u s u Toång nguoàn voán Voán caàn huy ñoäng theâm . , 2.195,99 4,01 . , 2.200 0 Voán caàn huy ñoäng theâm naøy ñöôïc duøng baèng voán CP thöôøng Baûng CÑKT döï toaùn 31/12/2015 Coâng ty ABC Taøi saûn 2015 Nguoàn voán 2015 Taøi saûn ngaén han 1 100 Nô phaûi traû 1 139 68 ñvt: tyû ñoàng ï Tieàn maët Ñaàu tö ngaén haïn Phaûi thu Haøng toàn kho Taøi saûn coá ñònh thuaàn . 11 0 412,5 676,5 1.100 ï Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Toång nôï NH Vay daøi haïn Voán chuû sôû höõu . , 137,84 66 154 357,84 781,84 1.060,32 Coå phieáu öu ñaõi Voán coå phaàn thöôøng Lôïi nhuaän giöõ laïi 40,00 189,69 830,63 Toång taøi saûn 2.200 Toång nguoàn voán 2.200 Baûng baùo caùo thu nhaäp döï toaùn 2015 Coâng ty ABC Chæ tieâu 2015 Doanh thu 3 300 0 ñvt: tyû ñoàng Chi phí baèng tieàn Khaáu hao TSCÑ Toång chi phí hoaït ñoäng Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay Laõi vay Lôïi nhuaän tröôùc thueá Thueá TNDN hieän haønh . , 2.877,6 110,0 2.987,6 312,4 93,01 219,39 55 1 Lôïi nhuaän roøng Coå töùc öu ñaõi Lôïi nhuaän cho coå ñoâng thöôøng Coå töùc Lôïi nhuaän giöõ laïi , 164,29 4,00 160,29 95,66 64,63

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcd5_phan_tich_du_toan_phan_thiet_142_2001426.pdf
Tài liệu liên quan