Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu chuyển - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bàn chất của nợ ngắn hạn • Nhu câu thời vụ đòl hỏi tỗn kho si tăng nhlíu so VÓI múc tỗn kho hlận tạl. và đòl hól căn được tàl trợ tù các khoản nộ ngán hạn. • Tôn kho tăng là cơ sỡ dí tăng doanh số bán ra. • Doanh thu s6 chuyín thành các khoán phàl thu. • Các khoản phàl thu sõ chuyín thành tlín mãt. • Kết quà là ngân qũy tiền mât có thí đuọc dùng dí trâ các khoản nọ' ngân hạn thoo thỡl vụ vã trang trái cãc CP tu nguỗn tàl trợ ngân hạn này. vaia-í Đánh đổi giữa rủi ro và chi phí - Khuynh hướng bào thù ❖ Nhung lợi ích của tâl trợ dãi hạn • Glàm thiếu những lo lăng về các nghĩa vụ ngán hạn và nhu câu tál tàl trợ. " Glàm những bất trác ví các chl phí lãi suất tuong lal ❖ Rủi ro tãi trợ ngán hạn • Vay mũợn nhiễu hon múc cân thlít • Thông thuòng chl phí toàn bộ sô cao hon ❖ Kết quà • Nhà quàn lý chấp nhận lợl nhuận kỳ vọng ít đí đánh đốl rủl ro thấp. • Đánh đổi giữa rùi ro và chi phí - Khuynh hướng bào thù • ✓ DN có thí giâm rũl ro bẳng cách kết họp giữa các khoản nộ ngắn hạn và các khoản tàl trợ dàl hạn chõ nhu c5u thài vụ. • Đánh đổi giữa rủi ro và chi phí - Khuynh hướng bào thù • J Những lợi ích của tài trộ ngấn hạn • Tàl trợ nhũng nhu câu dàl hạn vổl chl phí thấp hơn so VƠI nợ dàl hạn • Chi vay nộ khl cân th lít • ^Rủi ro của tài trộ ngấn hạn • Tál tàl trọ’ nhũng nghĩa vụ ngán hạn trong tương lal • Chl phí lãl suất tuong lal không chắc chân • ✓ Kết quả • Nhà quàn lý châíp nhộn lọi nhuận kỳ vọng cao hon và đánh đối lụl thì rủl ro cũng lón hơn. •

pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu chuyển - Nguyễn Thị Hồng Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Ả Ố Ư ỂQU N TRN V N L U CHUY N 9/28/2016 ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 2016 Tổng quan về quản trị vốn lưu chuyển  Khái niệm về quản trị VLC  Tầm quan trọng của quản trị VLC 9/28/2016  Tài trợ tài sản lưu động: kết hợp nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn  Kết hợp cấu trúc nợ ngắn hạn và quyết định về tài sản lưu động 2 ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khái niệm về vốn lưu chuyển • Vốn lưu chuyển là toàn bộ các khoản đầu tư vào tài sản lưu động 9/28/2016 NDH TSLĐ NỢ NH TSCĐ 50 30 • Vốn lưu chuyển là vốn ngắn hạn hay dài hạn? 3ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh VỐN TC 50 70 • Vốn lưu chuyển bằng bao nhiêu? Khái niệm về vốn lưu chuyển VLC thuần = TSLĐ – Nợ NH 9/28/2016 • Tính nhân quả ? • Phân bổ trên BCĐKT? NDH  TSLĐ NỢ NH TSCĐ 50 30 4ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh • Bên phần TS hay NV? VỐN TC 70 2Khái niệm về vốn lưu chuyển VỐN LƯU CHUYỂN TSLĐ + TSCĐ = NNH + NDH + VTC 9/28/2016 TSLĐ - NNH = NDH + VTC – TSCĐ Nhu cầu VLC = Vốn lưu chuyển TSLĐ NỢ NH 50 30 5ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh NDH  VỐN TC TSCĐ 7050 Vốn lưu chuyển? Chính sách vốn lưu chuyển 9/28/2016 VỐN LƯU CHUYỂN TSLĐ + TSCĐ = NNH + NDH + VTC TSLĐ - NNH = NDH + VTC – TSCĐ Nhu cầu VLC = Vốn lưu chuyển CHÍNH SÁCH VỐN LƯU CHUYỂN 1 Giảm nhu cầu vốn lưu chuyển 6ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh . 2. Đáp ứng nhu cầu vốn lưu chuyển 3. Đáp ứng tạm thời nhu cầu vốn lưu chuyển Thí dụ 1 về chính sách VLC • Năm báo cáo (2015) Doanh thu = 100 9/28/2016 NỢ NH • Năm kế hoạch (2016) Doanh thu = 150 Doanh lợi tiêu thụ: 10% Tỷ lệ chia cổ tức: 50% NDH  TSLĐ   TSCĐ 50 30 7 ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh VỐN TC 7050 Thí dụ về chính sách VLC Doanh thu tăng 50% Các khoản có quan hệ đến DT cũng sẽ tăng 50% 9/28/2016 NDH TSLĐ NỢ NH TSCĐ 50 30 NDH TSLĐ NỢ NH TSCĐ 75 45 8ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh VỐN TC 7050 VỐN TC ?50 3Thí dụ về chính sách VLC Năm kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm KH 9/28/2016 150 x 10% = 15 Lợi nhuận để lại năm KH 15 x (1 – 50%) = 7,5 Năm BC Năm kế hoạch 9ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh 50 - 30 = 70 – 50 20 = 20 75 – 45 # 77,5 – 50 30 # 27,5 Giảm nhu cầu vốn lưu chuyển 9/28/2016 Nhu cầu VLC Năm báo cáo Giảm nhu cầu VLCGiảm nhu cầu TSLĐ50 - 30 = 20 Năm kế hoạch 75 - 45= 30 75 67,5 Tăng nợ ngắn hạn 45 52,5 Giải pháp 10ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tăng vòng quay TSLĐ Năm BC: 100/50 = 2 vòng Năm kế hoạch: 150/67,5 = 2,2 vòng Đáp ứng nhu cầu VLC 9/28/2016 Nhu cầu VLC năm KH: 30 (75 – 45) VLC năm KH dự kiến: 77 5 – 50 = 27 5 , , Tăng VLC năm KH: 27,5 30 Giải pháp Vay dài hạn 11ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tăng vốn CSH Điều chỉnh chính sách cổ tức Đáp ứng tạm thời nhu cầu VLC 9/28/2016 Tăng nợ ngắn hạn: 45 52,5 Giải pháp • Giải pháp tình thế, vì nhu cầu VLC là một nhu cầu dài hạn  trong khi đó nguồn tài trợ lại là nợ ngắn hạn 12ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh • Giải pháp này tạm thời đáp ứng nhu cầu VLC , nhưng đặt  tình hình tài chính của DN vào những khó khăn nhất định 4Thí dụ về chính sách VLC 9/28/2016 Nếu cả 3 giải pháp trên đều không thực hiện được  GIẢI PHÁP? 13ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thí dụ 2 về chính sách VLC Nếu cả 3 giải pháp trên đều không thực hiện được  GIẢI PHÁP? 9/28/2016 • Năm báo cáo (2015) Doanh thu = 100 • Năm kế hoạch (2016) Doanh thu = 120 TSLĐ NỢ NH 50 30 14ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Doanh lợi tiêu thụ: 10% Tỷ lệ chia cổ tức: 50% NDH  VỐN TC TSCĐ 7050 Thí dụ về chính sách VLC 9/28/2016 Doanh thu tăng 20% Các khoản có quan hệ đến DT cũng sẽ tăng 20% NỢ DH TSLĐ NỢ NH TSCĐ 50 30 NỢ DH TSLĐ NỢ NH TSCĐ 60 36 15ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh VỐN TC 7050 VỐN TC ?50 Tầm quan trọng của quản trị VLC  Trong doanh nghieäp TSLÑ thöôøng hôn 50% toång TS  Caùc khoaûn nô ngaén han laø nguoàn taøi trô chuû yeáu ñoái vôùi 9/28/2016 ï ï ï caùc DN nhoû  Quaûn trò VLC ñoøi hoûi phaûi kieåm soaùt lieân tuïc  Daønh thôøi gian cho vieäc quaûn lyù VLC  Quaûn lyù VLC aûnh höôûng ñeán ruûi ro, lôïi nhuaän vaø giaù coå á 16 phieu Giaù trò DN. ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5Phân loại vốn lưu chuyển  Thành phần • Tieàn 9/28/2016 • Ñaàu tö ngaén haïn • Caùc khoaûn phaûi thu • Haøng toàn kho  Thời gian • Thường xuyên 17 • Tạm thời ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Vốn lưu chuyển thường xuyên Laøø nhöõng TSLÑ thöôøng xuyeân caàn ñeåå thoaûû maõn caùc nhu caàu toáái thieååu daøi haïïn. 9/28/2016 T r ò g i a ù T r ò g i a ù 18ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Taøi saûn löu ñoäng thöôøng xuyeân Thôøi gian Vốn lưu chuyển tạm thời 9/28/2016 Laøø nhöõng TSLÑ thay ñoåi theo nhu caàu coù tính thôøi vuï T øi û lö ñ ä thöôø â T r ò g i a ù T r ò g i a ù Taøi saûn löu ñoäng taïm thôøi 19ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh a san u ong ng xuyen Thôøi gian Tài trợ TSLĐ: kết hợp nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn Nguoàn taøi trôïï töï do: TD thöông maïi, vaø caùc khoaûn phaûi noäp, phaûi traû khaùc. 9/28/2016 • Döïa treân chính saùch traû tieàn mua haøng, lao ñoäng, thueá, BHXH – BHYT vaø CP khaùc. • Chuùng ta caàn quan taâm laø taïi sao TSLÑ, khoâng ñöôc taøi trô töø nguoàn taøi trô tö do 20ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh ï ï ï ï . 6Tự bảo hiểm 9/28/2016 Laøø moät phöông thöùc taøi trôïï, moãi moät TSLÑ seõ ñöôïc caân baèèng vôùi moäät nguoàn taøøi trôïï coù cuøøng thôøi gian ñaùùo haïïn Taøi saûn löu ñoäng Taøi saûn ngaén haïn T r ò g i a ù T r ò g i a ù 21ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Taøi trôï daøi haïn Taøi saûn coáá ñònh Thôøi gian Nhu cầu tài trợ và khuynh hướng tự bảo hiểm • TSCĐ và các TSLĐ thường xuyên cần được tài trợ từ nợ dài hạn và vốn CSH (mức sinh lời dài hạn của tài 9/28/2016 sản được tài trợ sẽ trang trải các chi phí tài trợ dài hạn). • Nhu cầu TSLĐ tạm thời sẽ được tài trợ từ các khoản nợ ngắn hạn (dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường đủ để trang trải chi phí tài trợ ngắn hạn) 22ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Bản chất của nợ ngắn hạn • Nhu caàu thôøi vuï ñoøi hoûi toàn kho seõ taêng nhieàu so vôùi möùc toàn kho hieän taïi, vaø ñoøi hoûi caàn ñöôïc taøi trôï töø caùc khoaûn nôï ngaén h 9/28/2016 aïn. • Toàn kho taêng laø cô sôû ñeå taêng doanh soá baùn ra. • Doanh thu seõ chuyeån thaønh caùc khoaûn phaûi thu. • Caùc khoaûn phaûi thu seõ chuyeån thaønh tieàn maët. • Keát quaû laø ngaân quõy tieàn maët coù theå ñöôïc duøng ñeå traû caùc kh û ô é h th thôøi ø t t ûi ù CP töø à 23 oan n ï ngan aïn eo vuï va rang ra cac nguon taøi trôï ngaén haïn naøy. ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đánh đổi giữa rủi ro và chi phí – Khuynh hướng bảo thủ  Nhöõng lôïi ích cuûa taøi trôïï daøi haïn  Giaûm thieåu nhöõng lo laéng veà caùc nghóa vu ngaén han vaø 9/28/2016 ï ï nhu caàu taùi taøi trôï.  Giaûm nhöõng baát traéc veà caùc chi phí laõi suaát töông lai Ruûi ro taøi trôïï ngaén haïn  Vay möôïn nhieàu hôn möùc caàn thieát  Thoâng thöôøng chi phí toaøn boä seõ cao hôn 24 Keát quaû  Nhaø quaûn lyù chaáp nhaän lôïi nhuaän kyø voïng ít ñeå ñaùnh ñoåi ruûi ro thaáp. ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7Đánh đổi giữa rủi ro và chi phí – Khuynh hướng bảo thủ 9/28/2016  DN coùù theåå giaûûm ruûûi ro baèèng caùùch keáát hôïïp giöõa caùùc khoaûûn nôïï ngaéén haïïn vaøø caùùc khoaûûn taøøi trôïï daøøi haïïn cho nhu caààu thôøøi vuïï. T r ò g i a ù T r ò g i a ù Taøi saûn löu ñoäng Taøi saûn ngaén haïn 25ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thôøi gian Taøi trôï daøi haïn Taøi saûn coáá ñònh Đánh đổi giữa rủi ro và chi phí – Khuynh hướng bảo thủ Nhöõng lôïi ích cuûa taøi trôïï ngaén haïn  Taøi trôï nhöõng nhu caàu daøi haïn vôùi chi phí thaáp hôn so vôùi d øi h 9/28/2016 nôï a aïn  Chæ vay nôï khi caàn thieát Ruûi ro cuûa taøi trôïï ngaén haïn  Taùi taøi trôï nhöõng nghóa vuï ngaén haïn trong töông lai  Chi phí laõi suaát töông lai khoâng chaéc chaén  á û 26 Ket qua  Nhaø quaûn lyù chaáp nhaän lôïi nhuaän kyø voïng cao hôn vaø ñaùnh ñoåi laïi thì ruûi ro cuõng lôùn hôn. ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đánh đổi giữa rủi ro và chi phí – Khuynh hướng mạo hiểm DN taêng ruûûi ro baèng caùùch taøi trôïï moäät phaààn taøi saûn löu ñoääng thöôøng xuyeân baèng caùc khoaûn nôïï ngaén haïn. 9/28/2016 T r ò g i a ù T r ò g i a ù TS löu ñoäng TS ngaén haïn 27ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thôøi gian Taøi trôï daøi haïn TS coáá ñònh Tài trợ dài hạn so với ngắn hạn 9/28/2016 NGAÉN HAN DAØI HAN Ï Ï NGAÉN HAÏN (Taïïm thôøøi) Ruûi ro vaø lôïi nhuaän trung bình Ruûi ro vaø lôïi nhuaän thaáp DAØI HAÏN (Thöôøøng xuyeân) Ruûi ro vaø lôïi nhuaän cao Ruûi ro vaø lôïi nhuaän trung bình 28ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8Kết hợp giữa cơ cấu nợ ngắn hạn & các QĐ về TSLĐ  TSLÑ bao nhieâu vaø phöông thöùc coù moái quan heä phuï thuoäc nhau 9/28/2016  Taøi trôï cho noù moät chính saùch baûo thuû duy trì möùc TSLÑ cao, cho pheùp söû duïng nôï ngaén haïn toát hôn chính saùch maïo hieåm vôùi möùc TSLÑ thaáp  Phöông thöùc taøi trôï TSLÑ hoaøn toaøn baèng voán chuû sôû höõu seõ coù vò theá ruûi ro ñôõ hôn khi söû duïng chính saùch maïo å 29 hiem cho vieäc duy trì TSLÑ laønh maïnh ThS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcd3_quan_tri_vlc_3135_2001424.pdf
Tài liệu liên quan