Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại

1.2.1. Khái niệm, vai trò của quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại 1.2.2. Nội dung quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại

pdf11 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI Số tín chỉ: 02 (24,6) Bộ môn: Kinh tế nguồn nhân lực Khoa: Quản trị nhân lực DHTM_TMU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (4 chương) Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại Chương 2: Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại Chương 3: Tổ chức, điều hành cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại Chương 4: Kiểm soát cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại DHTM_TMU Tài liệu tham khảo • [1] Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp (2012), Bài giảng quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội. • [2] Vũ Thùy Dương (2008), Giáo trình Quản trị dự án, NXB Thống kê, Hà Nội. • [3] Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2009), Giáo trình Quản trị học, NXB Tài chính, Hà Nội. • [4] Hà Văn Hội (2007), Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, NXB Bưu điện, Hà Nội. • [5] Luis R. Gomez-Mejia, David B.Balkin, Robert L. Cardy (2005), Management, Mc Graw- Hill Irwin. • [6] Robert Kreitner (2009), Principles of management, South-western DHTM_TMU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI 1.1. Tổ chức cung ứng DV TTTT & TM • 1.1.1 Khái niệm, vai trò • 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm • 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 1.2 Quản trị tổ chức DV DV TTTT & TM • 1.2.1 Khái niệm, vai trò • 1.2.2 Nội dung 1.3. MQH giữa QT TC DV TTTT&TM với QTCL & QTRR • 1.3.1 MQH với QTCL • 1.3.2 MQH với QTRR DHTM_TMU 1.1.1. Khái niệm và vai trò của cung ứng DV TTTT & TM • Là hoạt động thương mại gồm bên cung ứng và khách hàng • Hợp đồng cung ứng được thể hiện dưới dạng văn bản Khái niệm • Rất quan trọng • Thiết lập tổ chức cung ứng thông tinVai trò DHTM_TMU 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của tổ chức cung ứng DV TTTT & TM • Là quá trình xác định các công việc và người thực hiện • Là quy định mối quan hệ trong tổ chức Khái niệm • Phân chia tổ chức thành các bộ phận • Xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm Đặc điểm DHTM_TMU 1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cung ứng DV TTTT & TM • Tổ chức cơ cấu cung ứng • Tổ chức qua trình cung ứng Chức năng • Xuất phát từ các chức năng • Nhằm thực hiện chức năng Nhiệm vụ DHTM_TMU 1.2. Quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại 1.2.1. Khái niệm, vai trò của quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại 1.2.2. Nội dung quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại DHTM_TMU 1.2.1. Khái niệm, vai trò của quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại Khái niệm • Quản trị • Quản trị tổ chức DV TTTT&TM Vai trò • Đối với quốc gia • Đối với doanh nghiệp • Đối với cá nhân DHTM_TMU 1.2.2. Nội dung quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại Lập kế hoạch cung ứng Tổ chức điều hành cung ứng Kiểm soát cung ứng DHTM_TMU 1.3. Mối quan hệ giữa quản trị tổ chức dịch vụ thông tin thị trường & thương mại với quản trị chiến lược và quản trị rủi ro của tổ chức dich vụ thông tin thị trường & thương mại Quản trị TC TTTT&TM Quản trị chiến lược Quản trị rủi ro DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_quan_tri_cac_to_chuc_1_3201_1998004.pdf
Tài liệu liên quan