Bài giảng: Quản lý kinh doanh điện tử

Phân tích đối thủ cạnh tranh là chìa khóa định hướng của việc phân tích vị thế của kinh doanh điện tử. • Phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh điện tử: xem xét các dịch vụ kinh doanh điện tử được cung cấp bởi các đối thủ cạnh tranh hiện tại và mới được chấp nhận của khách hàng. • Vạch ra lợi thế về nguồn lực: – Các năng lực cốt lõi: các nguồn lực, bao gồm các kỹ năng hay công nghệ, cung cấp lợi ích riêng biệt cho các khách hàng. – Giá trị khách hàng: phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, giá cả và thời gian thực hiện.

pdf30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 16/07/2013 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng: Quản lý kinh doanh điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ths. Võ Kim Nh nạ Ch ng 8: ươ Qu n lýả kinh doanh đi n ệ tử Kinh doanh đi n t là gì ?ệ ử • Kinh doanh đi n t là quá trình s d ngệ ử ử ụ thông tin và các k thu t truy n thông nh m qu n lý ỹ ậ ề ằ ả t t c các lĩnh v c c a các quy trình nghi p v ấ ả ự ủ ệ ụ bên trong m t t ch c và giao ti p ộ ổ ứ ế c a chúng ủ v i các đ i tác bên ngoài.ớ ố 1. Phân tích ngu n l c và quy ồ ự trình • Là quá trình đánh giá l i các ngu n l c ạ ồ ự v kề ỹ thu t, tài chính và con ng i c a ậ ườ ủ m t t ch cộ ổ ứ và cách s d ng chúng nh ử ụ ư th nào trongế quy trình kinh doanh. Tr ng tâm c a s hi n di n tr c ọ ủ ự ệ ệ ự tuy nế • Đ a đi m giao d ch th ng m i đi n t : ị ể ị ươ ạ ệ ử Cung c pấ các s n ph m s n sàng cho vi c mua s m tr c ả ẩ ẵ ệ ắ ự tuy n.ế • Đ a đi m xây d ng các m i quan h h ng ị ể ự ố ệ ướ d chị v trên web: ụ Cung c p thông tin khuy n ấ ế khích mua s m và xây d ng các m i quan h .ắ ự ố ệ • Đ a đi m xây d ng th ng hi u: ị ể ự ươ ệ Cung c p ấ kinh nghi m đ h tr th ng hi u.ệ ể ỗ ợ ươ ệ • Đ a đi m c ng thông tin ho c đa ph ng ị ể ổ ặ ươ ti n:ệ Các đ a đi m cung c p thông tin ho c tin t c ị ể ấ ặ ứ về hàng lo t các ch đ .ạ ủ ề Các b c đi đ nướ ế kinh doanh đi n tệ ử B c 1: D ch v e-mail và tin nh nướ ị ụ ắ B c 2: Ti p th và ki m tra ngu n v nướ ế ị ể ồ ố B c 3: Đ t hàng tr c tuy nướ ặ ự ế B c 4: Thanh toán tr c tuy nướ ự ế B c 5: Giám sát ti n trình đ t hàngướ ế ặ B c 6: Kinh doanh đi n tướ ệ ử Các nhân t nh h ng l a ch n Internetố ả ưở ự ọ Các nhân t nh h ng ố ả ưở A B C 1 Phân đo n m c tiêu Internetạ ụ 3 2 1 2 Chi n l c Internetế ượ 1 1 6 3 Th tr ngInternet ị ườ 4 5 2 4 C s h t ng và kh năng phát tri n ơ ở ạ ầ ả ể 2 3 5 5 Truy n thông Internetề 5 6 4 6 Chi phí cho mua bán Internet 8 9 10 7 Chi phí c h i Internet ơ ộ 6 8 7 8 C h i phát tri n th tr ng ơ ộ ể ị ườ 7 4 3 9 Kh năng thu l i t c ả ợ ứ 9 10 9 10. S thích c a ng i tiêu ở ủ ườ dùng 10 7 8 A = website tĩnh; B = website đ ng; C = bán hàng tr c tuy nộ ự ế Doanh nghi p v a và nh ệ ừ ỏ đ i v i kinhố ớ doanh đi n tệ ử •Doanh thu • Danh ti ngế • T m quan tr ng chi n l cầ ọ ế ượ • Ch p thu n đi u ch nhấ ậ ề ỉ 2. Phân tích môi tr ng c nh tranhườ ạ 3. Đánh giá các thách th c ứ trong c nh tranhạ • Các thách th c trong c nh tranh:ứ ạ – Thách th c c a nh ng ng i m i gia nh pứ ủ ữ ườ ớ ậ th ng m i đi n t .ươ ạ ệ ử – Thách th c c a các s n ph m k thu t s m i.ứ ủ ả ẩ ỹ ậ ố ớ – Thách th c c a các mô hình kinh doanh m i.ứ ủ ớ • Các thách th c v phía mua:ứ ề – Kh năng và s am hi u c a khách hàng.ả ự ể ủ – Kh năng c a các y u t trung gian.ả ủ ế ố • Các thách th c v phía bán:ứ ề – Kh năng c a các nhà cung c p.ả ủ ấ – Kh năng c a các y u t trung gianả ủ ế ố 4. Phân tích đ i th c nh tranhố ủ ạ • Phân tích đ i th c nh tranh là chìa khóa đ nhố ủ ạ ị h ng c a ướ ủ vi c phân tích v th c a kinh doanh đi nệ ị ế ủ ệ t .ử • Phân tích đ i th c nh tranh trong kinh doanh đi nố ủ ạ ệ t : xem ử xét các d ch v kinh doanh đi n t đ cị ụ ệ ử ượ cung c p b i các ấ ở đ i th c nh tranh hi n t i và m iố ủ ạ ệ ạ ớ đ c ch p nh n c a ượ ấ ậ ủ khách hàng. • V ch ra l i th v ngu n l c:ạ ợ ế ề ồ ự – Các năng l c c t lõiự ố : các ngu n l c, bao g mồ ự ồ các k năng ỹ hay công ngh , cung c p l i íchệ ấ ợ riêng bi t cho các khách ệ hàng. – Giá tr khách hàngị : ph thu c vào ch t l ngụ ộ ấ ượ s n ph m, ả ẩ giá c và th i gian th c hi n.ả ờ ự ệ III. Các m c tiêu chi n l cụ ế ượ • Các m c tiêu chi n l c là các thông ụ ế ượ tin tuyên b v vi n c nh và s m nh và ố ề ễ ả ứ ệ các m c tiêu c a m t t ch c.ụ ủ ộ ổ ứ • Bao g m :ồ + Xác đ nh vi n c nh và s m nhị ễ ả ứ ệ + Thi t l p m c tiêuế ậ ụ IV. Xác đ nh chi n l cị ế ượ Xác đ nh chi n l c: trình bày, xem xét vàị ế ượ l a ch n các chi n l c đ hoàn thànhự ọ ế ượ ể các m c tiêu chi n l c.ụ ế ượ Quy t đ nh chi n l c 1ế ị ế ượ Các u th kinh doanh đi n tư ế ệ ử – T m quan tr ng c a:ầ ọ ủ • phía bên mua (buy-side) • phía bên bán (sell-side) – T m quan tr ng c aầ ọ ủ : • các kênh tr c tuy n (online channels)ự ế • các kênh ngo i tuy n (offline channels)ạ ế Quy t đ nh chi n l c 2ế ị ế ượ Tái c u trúcấ – Tái c u trúc đ phù h p v i nh ng thay đ iấ ể ợ ớ ữ ổ quan tr ng.ọ – Kinh doanh đi n t t p trung th c hi n nhệ ử ậ ự ệ ư th nào:ế • Trách nhi m m i?ệ ớ • Đ i ngũ m i?ộ ớ • Nhóm ho ch đ nh m i?ạ ị ớ • L i nhu n m i?ợ ậ ớ • Chi phí m i?ớ Các d ng c c u t ch c c aạ ơ ấ ổ ứ ủ th ng m i đi n tươ ạ ệ ử Distributed: phân bố Matrix control:qu n lý theo ma tr nả ậ New division: b ph n m iộ ậ ớ Autonomous company:công ty t trự ị Quy t đ nh chi n l c 3ế ị ế ượ Mô hình kinh doanh và doanh thu Các mô hình kinh doanh và doanh thu • Mô hình kinh doanh: c u trúc s n ph m, ấ ả ẩ d ch v và các lu ng thông tin, bao g m:ị ụ ồ ồ – Mô t các thành ph n kinh doanh khác ả ầ nhau và vai trò c a chúng;ủ – Mô t v các l i ích ti m năng đ i v i cácả ề ợ ề ố ớ thành ph n kinh doanh khác nhau;ầ – Mô t v các ngu n doanh thu.ả ề ồ – Mô t các ph ng th c t o ra thu nh p choả ươ ứ ạ ậ m t t ch c.ộ ổ ứ Quy t đ nh chi n l c 4ế ị ế ượ Tái c u trúc th ng tr ngấ ươ ườ • Th ng tr ng thay đ iươ ườ ổ – Bán hàng tr c ti p không qua trung gian.ự ế – T o ra m t d ng trung gian tr c tuy n m i.ạ ộ ạ ự ế ớ – Đ i tác v i các thành ph n trung gian tr cố ớ ầ ự tuy n hi n hành và m i.ế ệ ớ – Không làm gì c !ả Quy t đ nh chi n l c 5 : Th tr ng vàế ị ế ượ ị ườ các chi n l c tăng tr ng s n ph mế ượ ưở ả ẩ – Quá trình thâm nh p th tr ng.ậ ị ườ – Phát tri n th tr ng.ể ị ườ – Phát tri n s n ph m.ể ả ẩ – Đa d ng hóa s n ph m.ạ ả ẩ Chi n l c phát tri n th tr ngế ượ ể ị ườ và đ i m i s n ph mổ ớ ả ẩ Quy t đ nh chi n l c 6ế ị ế ượ Các chi n l c phân bi t v thế ượ ệ ị ế • Các chi n l c phân bi t v th :ế ượ ệ ị ế – S n ph m t t.ả ẩ ố – Giá t t.ố – Giao d ch t t.ị ố –M i quan h t t.ố ệ ố Quy t đ nh chi n l c 7 :ế ị ế ượ Tái c u trúcấ chu i giá tr (qu n lý đ i tác)ỗ ị ả ố Giao v n ậ Nhà tích h p chu i giá trợ ỗ ị KhoS n xu tả ấ Các ho t đ ngạ ộ chu i giá tr c t lõiỗ ị ố Nhà cung c pấ Trung gian bên mua Phía đáp ngứ Trung gian bên bán Tài chính Nhân l cự Hành chính Nhà tích h p chu i giá trợ ỗ ị V. Th c hi n chi n l cự ệ ế ượ . • Th c hi n chi n l c: vi c l p k ho ch, ự ệ ế ượ ệ ậ ế ạ các ho t đ ng và các h ng d n c n đ ạ ộ ướ ẫ ầ ể hoàn thành các m c tiêu chi n l c.ụ ế ượ • Th c hi n chi n l c bao g m t t c cácự ệ ế ượ ồ ấ ả ph ng th c dùng đ hoàn thành các m cươ ứ ể ụ tiêu chi n l c. M t chính c a s hi n ế ượ ặ ủ ự ệ th cự t m t h th ng thông tin tri n v ng là sừ ộ ệ ố ể ọ ự hoàn thành các d án xây d ng các ngự ự ứ d ng kinh doanh đi n t và vi c qu n lý cụ ệ ử ệ ả ơ s h t ng.ở ạ ầ Các nhân t thành công trong vi cố ệ th c hi n chi n l cự ệ ế ượ . i. N i dungộ : trình bày hi u qu c a các s n ph m và ệ ả ủ ả ẩ d ch v .ị ụ ii. S ti n l i: ự ệ ợ m c đ ti n d ng c a website.ứ ộ ệ ụ ủ iii. Quy n đi u khi nề ề ể : ph m vi các t ch c đ nhạ ổ ứ ị nghĩa các quy trình nghi p v mà h có th qu n lý.ệ ụ ọ ể ả iv. S t ng tác: ự ươ các ph ng ti n xây d ng m iươ ệ ự ố quan h v i các khách hàng riêng l .ệ ớ ẻ v. Tính c ng đ ngộ ồ : các ph ng ti n xây d ng m iươ ệ ự ố quan h v i các nhóm cá th gi ng nhau hay các t ệ ớ ể ố ổ ch c.ứ Các nhân t thành công trong vi cố ệ th c hi n chi n l cự ệ ế ượ . vi. Nh y bén v giáạ ề : đ nh y c a m t s n ph m và d chộ ạ ủ ộ ả ẩ ị v đ t đ n giá c nh tranh trên Internet.ụ ạ ế ạ vii Hình nh th ng hi uả ươ ệ : kh năng xây d ng m tả ự ộ Các nhân t thành công trong vi c ố ệ th c hi n chi n l cự ệ ế ượ vii. th ng hi u đáng tin c y ươ ệ ậ cho th ng m i đi n t .ươ ạ ệ ử viii. L i cam k tờ ế : m t s thúc đ y đ i m i m nh m sộ ự ẩ ổ ớ ạ ẽ ử d ng Internet.ụ ix. S c ng tácự ộ : ph m vi m t d án th ng m i đi n tạ ộ ự ươ ạ ệ ử s ử d ng các đ i tác (các m i quan h chu i giá tr ) t oụ ố ố ệ ỗ ị ạ đòn b y ẩ cho s hi n di n c a Internet và m r ng khự ệ ệ ủ ở ộ ả năng kinh doanh. x. C i ti n quy trình nghi p vả ế ệ ụ: ph m vi các công ty có ạ th thay đ i và t đ ng hóa các quy trình nghi p v .ể ổ ự ộ ệ ụ VI. Qu n lý c s h t ngả ơ ở ạ ầ kinh doanh đi n tệ ử • Qu n lý c s h t ng kinh doanhả ơ ở ạ ầ đi n t có th hi u đ c b ng cáchệ ử ể ể ượ ằ xem xét hai vi n c nh khác nhau c aễ ả ủ c s h t ng. Đó là:ơ ở ạ ầ + C s h t ng công nghơ ở ạ ầ ệ + C s h t ng các ng d ngơ ở ạ ầ ứ ụ Qu n lý c s h t ng công nghả ơ ở ạ ầ ệ Các nhà cung c p d ch v Internet (ISP)ấ ị ụ • Các v n đ trong qu n lý các ISPấ ề ả – T c đ truy xu tố ộ ấ • Máy ch chuyên d ngủ ụ • Băng thông – Tính s n sàngẵ – Các th a thu n c p đ d ch vỏ ậ ấ ộ ị ụ – Tính b o m tả ậ Qu n lý c s h t ng các ng d ngả ơ ở ạ ầ ứ ụ C s h t ng các ng d ng kinh doanh đi n t :ơ ở ạ ầ ứ ụ ệ ử các ng d ng cung c p s truy xu y các d ch v và ứ ụ ấ ự ấ ị ụ thông tin bên trong và bên ngoài ph m vi c a m t t ạ ủ ộ ổ ch c.ứ • Qu n lý c s h t ng các ng d ng kinh doanhả ơ ở ạ ầ ứ ụ đi n t liên quan đ n vi c chuy n giao đúngệ ử ế ệ ể ch ng trình ng d ng cho ng i s d ng cácươ ứ ụ ườ ử ụ d ch ị v kinh doanh đi n t .ụ ệ ử – c s h t ng bên trongơ ở ạ ầ • H th ng ho ch đ nh ngu n l c doanh nghi pệ ố ạ ị ồ ự ệ (Enterprise Resource Planning - ERP) – c s h t ng bên ngoàiơ ở ạ ầ • Thu mua đi n t (e-procurement)ệ ử Các ch ng trình ng d ng ươ ứ ụ trong doanh nghi pệ Strategic management: qu n tr chi n l cả ị ế ượ Tactical management: qu n tr chi n thu tả ị ế ậ Operational management: qu n tr tác v ả ị ụ Knowledge management: qu n tr tri th cả ị ứ Data warehousing: kho d li uữ ệ Data mining: khai phá d li uữ ệ Câu h iỏ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng- Quản lý kinh doanh điện tử.pdf
Tài liệu liên quan