Bài giảng Quá trình quang hợp & hô hấp ở thực vật

Mỗi quang hệ thống có một trung tâm phản ứng gồm có 4 phân tử sắc tố, 4 phân tử enzim tất cả được gắn với nhau nhờ một phân tử protein, những phân tử sắc tố khác hoạt động như những anten Hai hệ thống này hấp thu năng lượng của ánh sáng có độ dài sóng khác nhau và truyền năng lượng về trung tâm phản ứng. Quang hệ thống I chứa phức hợp trung tâm phản ứng P700, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 700 nm; quang hệ thống II chứa phức hợp trung tâm phản ứng P680, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 680 nm.

ppt50 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quá trình quang hợp & hô hấp ở thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4QUÁ TRÌNH QUANG HỢP & HÔ HẤP Ở THỰC VẬTSỰ QUANG HỢPSự quang tổng hợp (photosynthesis) hay sự quang hợp, là một quá trình sinh học, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. Sự quang hợp sử dụng CO2 và H2O để tổng hợp thành hợp chất hữu cơ (carbon hydrat) và giải phóng O2Lá là cơ quan thực hiện sự quang hợp ở thực vậtLục lạp là bào quan chính thực hiện sự quang hợpFig. 7.1Cấu trúc của lá Khí khẩu ở bề mặt láFig. 7.2Fig. 7.2c1Fig. 7.2d1Fig. 7.3Fig. 6.3Fig. 7.4Vị trí các pha của quá trình quang hợpPha sáng quang hợpQuang heä thoáng I vaø II (photosystem) Dieäp luïc toá vaø caùc saéc toá phuï caàn thieát cho quaù trình quang hôïp toå chöùc thaønh hai quang heä thoáng I vaø II, caû hai ñeàu ôû treân maøng thylakoid. Moãi quang heä thoáng chöùa khoaûng 300 phaân töû saéc toá, goàm töø 5 ñeán 10 LHC, moãi LHC II goàm ba baùn ñôn vò, moãi baùn ñôn vò goàm moät protein, 7 phaân töû chlorophyll a, 5 chlorophyll b vaø 2 carotenoidMỗi quang hệ thống có một trung tâm phản ứng gồm có 4 phân tử sắc tố, 4 phân tử enzim tất cả được gắn với nhau nhờ một phân tử protein, những phân tử sắc tố khác hoạt động như những anten Hai hệ thống này hấp thu năng lượng của ánh sáng có độ dài sóng khác nhau và truyền năng lượng về trung tâm phản ứng. Quang hệ thống I chứa phức hợp trung tâm phản ứng P700, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 700 nm; quang hệ thống II chứa phức hợp trung tâm phản ứng P680, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 680 nm. Sắc tố quang hợp ChlorophyllSự tổ chức của quang hệ thốngSự tách rời của điện tử (e-) khỏi nguyên tử dưới tác động của photon ánh sángSự tổ chức của các phức hợp tham gia vào pha sáng quang hợpFig. 7.7bPhức hợp ATP synthetaseCon đường quang phosphoryl hoá không vòngCon đường quang phosphoryl hoá vòngPha tối quang hợpSự quang hợp ở thực vật C4Sự cố định CO2 ở thực vật C4Sự quang hợp ở thực vật CAMSự vận chuyển sản phẩm của quá trình quang hợpMạch mộc= -0,8 MPa P= -0,7 MPa= 0,1 MPa= -0,6 MPa P= -0,5 MPa= 0,1 MPaỐng sàng= -1,1 MPa P= -0,6 MPa= 1,7 MPa= -0,4 MPa P= 0,3 MPa= 0,7 MPaMô hình dòng áp suất của sự vận chuyển trong libe SỰ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Quá trình oxy hoá hô hấpQuá trình oxyhoá hô hấpQuá trình oxyhoá hô hấp* Quá trình đường phân:- Con đường Embden – Meyerhoff – Parnas- Con đường Pentose - PhosphateQuá trình oxyhoá hô hấpCon đường Embden – Meyerhoff – ParnasQuá trình oxyhoá hô hấpQuá trình oxyhoá hô hấp- Con đường Pentose - PhosphateGiai đoạn 1Quá trình oxyhoá hô hấp- Con đường Pentose - PhosphateGiai đoạn 2Quá trình oxyhoá hô hấp- Con đường Entner - Doudoroff(2-keto-3deoxy-6-phosphogluconat)Quá trình oxyhoá hô hấpChu trình KrebQuá trình oxyhoá hô hấpChuỗi chuyển e- hô hấpQuá trình oxyhoá hô hấpChuỗi chuyển e- hô hấpQuá trình oxyhoá hô hấpQuá trình lên menLên men rượuQuá trình lên menLên men rượu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_4_su_quang_hop_va_ho_hap_o_tv_0137.ppt
Tài liệu liên quan