Bài giảng PLC S7 300

Bài giảng Thiết bị Siemens S7-300 Nội dung bài giảng: Giới thiệu sơ lược về dòng sản phẩm của Siemens: Logo: Dòng sản phẩm sơ cấp ,được sử dụng cho những ứng dụng nhỏ,có tác dụng thay thế cho những ứng dụng sử dụng nhiều rơle trung gian,timer .,nhằm giảm không gian lắp đặt tủ điện. Do logo chỉ là những Logic Modul do vậy chỉ được sử dụng cho việc thay thế những mạch số đơn giản với số lượng I/O nhỏ 24In,16Out Ưu điểm của Logo là dễ dàng sử dụng,dễ dàng lập trình và thay đổi dữ liệu .Có thể lập trình trực tiếp trên Logo bằng cách sử dụng Logo có màn hình.Giá thành tương đối hợp lí. Ứng dụng : Chủ yếu trong hệ thống chiếu sáng công cộng,hệ thống chiếu sáng trong toà nhà,sử dụng trong các máy xà gồ,và một số máy đơn giản S7_200: Dòng sản phẩm trung cấp,được sử dụng trong những ứng dụng trung bình với số lượng I/O vừa phải (khoảng 128 ), đối với dòng sản phẩm S7_200 này đã được tích hợp đầy

pdf83 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/07/2013 | Lượt xem: 2205 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng PLC S7 300, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
guyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 coù noäi dung khaùc soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh lôùn hôn 2 soá nguyeân 32 bits: Cuù phaùp : >D Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh nhoû hôn 2 soá nguyeân 32 bits: Cuù phaùp : < D Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 nhoû hôn soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 59 Leänh so saùnh lôùn hôn hoaëc baèng 2 soá nguyeân 32 bits: Cuù phaùp : >= D Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn hoaëc baèng soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh beù hôn hoaëc baèng 2 soá nguyeân 32 bits: Cuù phaùp : <= D Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá nguyeân 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá nguyeân trong thanh ghi ACCU2 beù hôn hoaëc baèng soá nguyeân trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. 8 / Nhoùm leänh so saùnh soá thöïc 32 bits: Trong taát caû nhöõng leänh so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong 2 thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2 ñöôïc trình baøy sau ñaây ñeàu taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: CC1 CC0 YÙ Nghóa 0 0 ACCU2= ACCU1 0 1 ACCU2< ACCU1 1 0 ACCU2> ACCU1 Leänh so saùnh 2 soá thöïc 32 bits: Cuù phaùp : = = R Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 coù noäi dung gioáng nhö soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh khoâng baèng nhau 2 soá thöïc 32 bits: Cuù phaùp : R Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 coù noäi dung khaùc soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh lôùn hôn 2 soá thöïc 32 bits: Cuù phaùp : >R Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh nhoû hôn 2 soá thöïc 32 bits: Cuù phaùp : < R Leänh khoâng coù toaùn haïng . Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 60 Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 nhoû hôn soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh lôùn hôn hoaëc baèng 2 soá thöïc 32 bits: Cuù phaùp : >= R Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 lôùn hôn hoaëc baèng soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. Leänh so saùnh beù hôn hoaëc baèng 2 soá thöïc 32 bits: Cuù phaùp : <= R Leänh khoâng coù toaùn haïng . Leänh thöïc hieän pheùp so saùnh hai soá thöïc 32 bits naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Neáu soá thöïc trong thanh ghi ACCU2 beù hôn hoaëc baèng soá thöïc trong thanh ghi ACCU1 thì bit traïng thaùi RLO seõ nhaän giaù trò 1,ngöôïc laïi seõ coù giaù trò 0. 9 / Caùc leänh toaùn hoïc: Taát caû nhöõng leänh toaùn hoïc thöïc hieän vôùi noäi dung hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2 ñöôïc trình baøy sau ñaây ñeàu taùc ñoäng vaøo thanh ghi traïng thaùi nhö sau: CC1 CC0 YÙ Nghóa 0 0 Keát quaû baèng 0 ( = 0) 0 1 Keát quaû nhoû hôn 0 ( < 0) 1 0 Keát quaû lôùn hôn 0 ( > 0) a/ Nhoùm leänh laøm vieäc vôùi soá nguyeân 16 bits: Leänh coäng: Cuù phaùp + I Leänh thöïc hieän pheùp coäng hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm – 32768 – 32767 thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh tröø: Cuù phaùp - I Leänh thöïc hieän pheùp tröø hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm – 32768 – 32767 thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh nhaân: Cuù phaùp * I Leänh thöïc hieän pheùp nhaân hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû laø soá nguyeân 32 Bits ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm – 32768 – 32767 thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh chia: Cuù phaùp / I Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 61 Leänh thöïc hieän pheùp chia hai soá nguyeân naèm trong töø thaáp cuûa ACCU2 cho töø thaáp cuûa ACCU1.Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo töø thaáp cuûa ACCU1,phaàn dö ñöôïc ghi vaøo töø cao thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm – 32768 – 32767 thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. b/ Nhoùm leänh laøm vieäc vôùi soá nguyeân 32 bits: Leänh coäng: Cuù phaùp + D Leänh khoâng coù toaùn haïng Leänh thöïc hieän pheùp coäng hai soá nguyeân 32 bit naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm (– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh tröø: Cuù phaùp - D Leänh khoâng coù toaùn haïng Leänh thöïc hieän pheùp tröø hai soá nguyeân 32 bit naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm (– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh nhaân: Cuù phaùp * D Leänh thöïc hieän pheùp nhaân hai soá nguyeân 32 bit trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû laø soá nguyeân 32 Bits ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm (– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh chia: Cuù phaùp / D Leänh thöïc hieän pheùp chia hai soá nguyeân 32 bit trong ACCU2 cho soá nguyeân 32 bit trong thanh ghi ACCU1.Keát quaû laø soá nguyeân 32 bit seõ ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Neáu giaù trò vöôït taàm(– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh laáy phaàn dö: Cuù phaùp MOD Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh phaàn dö cuûa pheùp chia soá nguyeân 32 bit trong ACCU2 cho soá nguyeân 32 bit trong ACCU1.Keát quaû laø soá nguyeân 32 bit ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Neáu giaù trò vöôït taàm(– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. c/ Nhoùm leänh laøm vieäc vôùi soá thöïc: Leänh coäng: Cuù phaùp + R Leänh khoâng coù toaùn haïng Leänh thöïc hieän pheùp coäng hai soá thöïc naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm (– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh tröø: Cuù phaùp - R Leänh khoâng coù toaùn haïng Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 62 Leänh thöïc hieän pheùp tröø hai soá thöïc naèm trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm (– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh nhaân: Cuù phaùp * R Leänh thöïc hieän pheùp nhaân hai soá thöïc trong hai thanh ghi ACCU1 vaø ACCU2.Keát quaû laø soá thöïc ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Noäi dung cuûa thanh ghi ACCU2 khoâng bò thay ñoåi .Neáu giaù trò vöôït taàm (– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh chia: Cuù phaùp / R Leänh thöïc hieän pheùp chia hai thöïc trong ACCU2 cho soá thöïc trong thanh ghi ACCU1.Keát quaû laø soá thöïc seõ ñöôïc ghi laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Neáu giaù trò vöôït taàm(– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh laáy phaàn dö: Cuù phaùp MOD Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh phaàn dö cuûa pheùp chia soá nguyeân 32 bit trong ACCU2 cho soá nguyeân 32 bit trong ACCU1.Keát quaû laø soá nguyeân 32 bit ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Neáu giaù trò vöôït taàm(– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh laáy giaù trò tuyeät ñoái: Cuù phaùp ABS Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá thöïc trong ACCU1.Keát quaû seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1.Ñaëc bieät leänh naøy khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa caùc bit traïng thaùi. Leänh tính Sin: Cuù phaùp SIN Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh sin cuûa soá thöïc trong ACCU1.Keát quaû seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Leänh tính Cos: Cuù phaùp COS Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh cos cuûa soá thöïc trong ACCU1.Keát quaû seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Leänh tính Tan: Cuù phaùp TAN Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh tang cuûa soá thöïc trong ACCU1.Keát quaû seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Neáu giaù trò vöôït taàm(– 2147483648 , 2147483648) thì hai bit OV vaø OS seõ cuøng nhaän giaù trò laø 1. Leänh tính Arsin: Cuù phaùp ASIN Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh arcsin cuûa soá thöïc trong ACCU1,soá thöïc naøy phaûi naèm trong khoaûng (-1,1).Keát quaû laø moät soá thöïc trong khoaûng (-pi/2,pi/2)seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Leänh tính Arcos: Cuù phaùp ACOS Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh arccos cuûa soá thöïc trong ACCU1,soá thöïc naøy phaûi naèm trong khoaûng (-1,1).Keát quaû laø moät soá thöïc trong khoaûng (-pi,0)seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 63 Leänh tính Artg: Cuù phaùp ATAN Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh arctg cuûa soá thöïc trong ACCU1.Keát quaû laø moät soá thöïc trong khoaûng (-pi/2,pi/2)seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Leänh tính bình phöông: Cuù phaùp SQR Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh giaù trò bình phöông cuûa soá thöïc trong ACCU1.Keát quaû seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Leänh tính caên baäc hai: Cuù phaùp SQRT Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø xaùc ñònh caên baäc hai cuûa soá thöïc trong ACCU1,soá thöïc naøy phaûi laø soá thöïc khoâng aâm.Keát quaû laø moät soá thöïc khoâng aâm seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1. Leänh ñaûo daáu: Cuù phaùp NERG Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø coù taùc duïng ñoåi daáu soá thöïc trong ACCU1.Keát quaû seõ ñöôïc ghi laïi vaøo ACCU1.Ñaëc bieät leänh naøy khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa caùc bit traïng thaùi. 10 / Leänh ñoåi kieåu döõ lieäu: Trong ngoân ngöõ laäp trình STL cuûa S7_300 coù nhieàu daïng döõ lieäu khaùc nhau nhö: - Soá nguyeân 16 Bits. - Soá nguyeân 32 Bits - Soá nguyeân daïng BCD - Soá thöïc daáu phaåy ñoäng - Vaø moät soá daïng döõ lieäu khaùc Vieäc laøm vôùi nhieàu daïng döõ lieäu khaùc nhau ñaët ra cho ta vaán ñeà caàn phaûi chuyeån ñoåi chuùng .Ví duï khi ñoïc tín hieäu töông töï töø coång töông töï ta nhaän ñöôïc soá lieäu daïng nguyeân 16 bits mang giaù trò tín hieäu töông töï chöù khoâng phaûi baûn thaân giaù trò ñoù,bôûi vaäy ñeå xöû lyù tieáp thì caàn thieát phaûi chuyeån soá nguyeân ñoù thaønh ñuùng giaù trò thöïc,daáu phaåy ñoäng cuûa tín hieäu töôïng töï ôû coång. a/ Chuyeån ñoåi soá BCD thaønh soá nguyeân vaø ngöôïc laïi: Leänh chuyeån ñoåi BCD thaønh soá nguyeân 16 bits: Cuù phaùp BTI Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø chuyeån ñoåi moät soá BCD coù 3 chöõ soá naèm trong 12 Bits ñaàu cuûa ACCU1 thaønh soá nguyeân 16 bits.Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo 16 bits cuoái (töø thaáp) cuûa ACCU1.Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi. 31 12 11 8 7 4 3 0 4 5 9 BTI 31 16 15 0 Soá nguyeân ñònh daïng 16 bits Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 64 Neáu soá BCD caàn chuyeån ñoåi coù caáu truùc sai ,ví duï nhö coù 1 chöõ soá 4 bits nhò phaân khoâng naèm trong khoaûng töø 0 ñeán 9,CPU seõ goïi chöông trình ngaét xöû lí loãi OB121 hoaëc chuyeån qua cheá ñoä Stop (neáu OB121 khoâng coù chöông trình). Leänh chuyeån ñoåi BCD thaønh soá nguyeân 32 bits: Cuù phaùp BTD Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø chuyeån ñoåi moät soá BCD coù 7 chöõ soá naèm trong 28 Bits ñaàu cuûa ACCU1 thaønh soá nguyeân 32 bits.Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo thanh ghi ACCU1.Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi. 31 27 16 15 0 1 4 0 9 8 2 0 BTD 31 16 15 0 Soá nguyeân ñònh daïng 32 bits Neáu soá BCD caàn chuyeån ñoåi coù caáu truùc sai ,ví duï nhö coù 1 chöõ soá 4 bits nhò phaân khoâng naèm trong khoaûng töø 0 ñeán 9,CPU seõ goïi chöông trình ngaét xöû lí loãi OB121 hoaëc chuyeån qua cheá ñoä Stop (neáu OB121 khoâng coù chöông trình). Leänh chuyeån ñoåi soá nguyeân 16 bits thaønh soá BCD: Cuù phaùp ITB Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 16 bits thaønh soá BCD coù 3 chöõ soá.Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo töø thaáp cuûa thanh ghi ACCU1. Neáu soá nguyeân 16 bits caàn chuyeån ñoåi coù giaù trò tuyeät ñoái lôùn hôn 999 ,CPU seõ thoâng baùo trong thanh ghi traïng thaùi döôùi daïng keát quaû traøn Leänh chuyeån ñoåi soá nguyeân 32 bits thaønh soá BCD: Cuù phaùp DTB Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 32 bits thaønh soá BCD coù 7 chöõ soá.Keát quaû ñöôïc caát laïi vaøo thanh ghi ACCU1. Neáu soá nguyeân 32 bits caàn chuyeån ñoåi coù giaù trò tuyeät ñoái lôùn hôn 9999999 ,CPU seõ thoâng baùo trong thanh ghi traïng thaùi döôùi daïng keát quaû traøn b/ Chuyeån ñoåi soá nguyeân 16 bits thaønh soá nguyeân 32 bits: Cuù phaùp : ITD Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 16 bits trong töø thaáp cuûa ACCU1 thaønh soá nguyeân 32 bits .Keát quaû ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1.Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi. c/ Chuyeån ñoåi soá nguyeân 32 bits thaønh soá thöïc: Cuù phaùp : DTR Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi moät soá nguyeân 32 bits trong thanh ghi ACCU1 thaønh soá thöïc .Keát quaû ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1.Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi. d/ Chuyeån ñoåi soá thöïc thaønh soá nguyeân 32 bits: Leänh laøm troøn: Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 65 Cuù phaùp : RND Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän vieäc laøm troøn soá thöïc naèm trong thanh ghi ACCU1.Keát quaû laø soá nguyeân 32 bits ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1. Leänh laøm troøn leân: Cuù phaùp : RND+ Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän vieäc laøm troøn leân soá thöïc naèm trong thanh ghi ACCU1.Keát quaû laø soá nguyeân 32 bits ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1. Leänh laøm troøn xuoáng: Cuù phaùp : RND - Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän vieäc laøm troøn xuoáng soá thöïc naèm trong thanh ghi ACCU1.Keát quaû laø soá nguyeân 32 bits ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1. Leänh laáy phaàn nguyeân: Cuù phaùp : TRUNC Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän vieäc laáy phaàn nguyeân soá thöïc naèm trong thanh ghi ACCU1.Keát quaû laø soá nguyeân 32 bits ñöôïc caát vaøo laïi ACCU1. 11/ Caùc leänh ñieàu khieån chöông trình: a/ Nhoùm leänh keát thuùc chöông trình: Leänh keát thuùc voâ ñieàu kieän: Cuù phaùp : BEU Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän keát thuùc chöông trình trong khoái moät caùch voâ ñieàu kieän. Leänh keát thuùc coù ñieàu kieän: Cuù phaùp : BEC Leänh khoâng coù toaùn haïng vaø thöïc hieän keát thuùc chöông trình trong khoái neáu nhö RLO coù giaù trò baèng 1. b/ Nhoùm leänh reõ nhaùnh theo bit traïng thaùi: Leänh reõ nhaùnh theo bit traïng thaùi laø loaïi leänh thöïc hieän böôùc nhaûy nhaèm boû qua moät ñoaïn chöông trình ñeå tôùi ñoaïn chöông trình khaùc ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhaõn neáu ñieàu kieän kieåm tra trong thanh ghi traïng thaùi ñöôïc thoaû maõn .Nôi leänh nhaûy tôùi phaûi thuoäc cuøng moät khoái chöông trình vôùi leänh.Khoâng theå nhaûy töø moät khoái chöông trình naøy sang moät khoái chöông trình khaùc,ví duï khoâng theå nhaûy töø khoái FC1 sang FC10. Nhaõn laø moät daõy vôùi nhieàu nhaát 4 kí töï hoaëc soá vaø phaûi ñöôïc baét ñaàu baèng moät kí töï.Khoaûng caùch böôùc nhaûy tính theo oâ nhôù chöông trình ,phaûi ít hôn 32767 töø .Nôi nhaûy ñeán coù theå naèm tröôùc hay naèm sau leänh nhaûy. Reõ nhaùnh khi BR=1 Cuù phaùp: JBI Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit BR trong thanh ghi traïng thaùi baèng 1 Reõ nhaùnh khi BR=0 Cuù phaùp: JNBI Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit BR trong thanh ghi traïng thaùi baèng 0 Reõ nhaùnh khi RLO=1 Cuù phaùp: JC Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit RLO trong thanh ghi traïng thaùi baèng 1 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 66 Reõ nhaùnh khi RLO=0 Cuù phaùp: JCN Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit RLO trong thanh ghi traïng thaùi baèng 0 Reõ nhaùnh khi CC1=0 vaø CC0=1 Cuù phaùp: JM Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 = 0 vaø CC0 = 1).Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû aâm. Reõ nhaùnh khi CC1=1 vaø CC0=0 Cuù phaùp: JP Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 = 1 vaø CC0 = 0).Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû döông. Reõ nhaùnh khi CC1=0 vaø CC0=0 Cuù phaùp: JZ Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 = 0 vaø CC0 = 0).Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû baèng 0. Reõ nhaùnh khi CC1 khaùc CC0 Cuù phaùp: JN Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 khaùc CC0).Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû khaùc 0. Reõ nhaùnh khi CC1=CC0=0 hoaëc (CC1=0 vaø CC0=1) Cuù phaùp: JMZ Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 =CC0= 0 hoaëc (CC1=0 vaø CC0 = 1)).Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû laø moät soá khoâng döông. Reõ nhaùnh khi CC1=CC0=0 hoaëc (CC1=1 vaø CC0=0) Cuù phaùp: JPZ Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn neáu nhö Bit ( CC1 =CC0= 0 hoaëc (CC1=1 vaø CC0 = 0)).Noù ñöôïc söû duïng ñeå reõ nhaùnh neáu nhö pheùp tính tröôùc ñoù coù keát quaû laø moät soá khoâng aâm. Reõ nhaùnh voâ ñieàu kieän Cuù phaùp: JU Leänh seõ thöïc hieän vieäc nhaûy tôùi Nhaõn voâ ñieàu kieän khoâng phuï thuoäc vaøo bit traïng thaùi naøo. 12/ Leänh xoay voøng: Cuù phaùp LOOP Khi gaëp leänh LOOP ,CPU cuûa S7_300 seõ töï giaûm noäi dung cuûa töø thaáp trong thanh ghi ACCU1 ñi moät ñôn vò vaø kieåm tra xem keát quaû coù baèng 0 hay khoâng .Neáu keát quaû khaùc 0 ,CPU seõ thöïc hieän böôùc nhaûy ñeán ñoaïn chöông trình ñöôïc ñaùnh daáu bôûi “nhaõn” .Ngöôïc laïi CPU seõ thöïc hieän leänh keá tieáp. Leänh xoay voøng naøy coù theå ñöôïc söû duïng ñeå moâ phoûng nguyeân taéc laøm vieäc gioáng nhö leänh For…cuûa C baèng caùch thöïc hieän böôùc nhaûy ngöôïc.Ñoaïn chöông trình naèm giöõa nhaõn vaø leänh LOOP seõ ñöôïc thöïc hieän cho tôùi khi noäi dung thanh ghi ACCU1 baèng 0 Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi 13/ Boä thôøi gian ( Timer): a/Khai baùo söû duïng: Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 67 Vieäc khai baùo söû duïng Timer bao goàm caùc böôùc : -Khai baùo tín hieäu enable neáu muoán söû duïng tín hieäu chuû ñoäng kích. -Khai baùo tín hieäu ñaàu vaøo u(t) -Khai baùo thôøi gian treã mong muoán -Khai baùo loaïi Timer ñöôïc söû duïng ( SD,SS,SP,SE,SF). -Khai baùo tín hieäu xoaù Timer neáu muoán söû duïng cheá ñoä reset chuû ñoäng. Trong taát caû 5 böôùc treân,caùc böôùc 2,3,4 laø baét buoäc i/Khai baùo tín hieäu enable ( chuû ñoäng kích) Cuù phaùp A FR Toaùn haïng thöù nhaát “ ñòa chæ bit” xaùc ñònh tín hieäu seõ ñöôïc söû duïng laøm tín hieäu chuû ñoäng kích cho Timer coù teân cho trong toaùn haïng thöù hai. ii/Khai baùo tín ñaàu vaøo Cuù phaùp A “ ñòa chæ bit” trong toaùn haïng xaùc ñònh ñaàu vaøo u(t) cho Timer. iii/Khai baùo thôøi gian treã mong muoán: Cuù phaùp L “Haèng soá” trong toaùn haïng xaùc ñònh giaù trò thôøi gian treã T ñaët tröôùc cho Timer .Haèng soá naøy coù 2 daïng -S5T#giôøH_phuùtM_giaâyS_miligiaâyMS.Ñaây laø daïng döõ lieäu thôøi gian tröïc tieáp. -Daïng moät soá nguyeân 16 bits coù caáu truùc nhö sau: 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1s 1 2 7 iv/Khai baùo loaïi Timer: S7_300 coù 5 loaïi timer ñöôïc khai baùo baèng caùc leänh : - SD: treã coù söôønleân khoâng coù nhôù - SS: Treã theo söôøn leân coù nhôù - SP: Taïo xung khoâng coù nhôù - SE: Taïo xung coù nhôù - SF : Treã theo söôøn xuoáng. a/Treã theo söôøn leân khoâng nhôù ( On delay timer): Cuù phaùp SD Thôøi gian giöõ treã ñöôïc baét ñaàu khi coù söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo ( hoaëc coù söôøn leân cuûa tínhieäu enable ñoàng thôøi tín hieäu vaøo baèng 1),töùc thôøi ôû ngay thôøi ñieåm ñoù giaù trò PV ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi T-WORD (CV) .Trong khoaûng thôøi gian treã T-bit coù giaù trò baèng 1 .Nhö vaäy T-bit coù giaù trò baéng khi T-Word = 0 Khoaûng thôøi gian treã chính laø khoaûng thôøi gian giöõa thôøi ñieåm xuaát hieän söôøn leân cuûa tín hieäu vaøo vaø söôøn leân cuûa T-bit Khi tín hieäu vaøo baèng 0 ,T-bit vaø T-Word cuøng nhaän giaù trò 0 b/Treã theo söôøn leân coù nhôù ( On delay timer): Cuù phaùp SS Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 68 Thôøi gian giöõ treã ñöôïc baét ñaàu khi coù söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo ( hoaëc coù söôøn leân cuûa tínhieäu enable ñoàng thôøi tín hieäu vaøo baèng 1),töùc thôøi ôû ngay thôøi ñieåm ñoù giaù trò PV ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi T-WORD (CV) .Khi heát thôøi gian treã ,töùc laø T-Word baèng 0 ,T-bit coù giaù trò 1 Khoaûng thôøi gian treã chính laø khoaûng thôøi gian giöõa thôøi ñieåm xuaát hieän söôøn leân cuûa tín hieäu vaøo vaø söôøn leân cuûa T-bit Vôùi boä timer coù nhôù ,thôøi gian treã vaãn ñöôïc tính cho duø luùc ñoù tín hieäu ñaàu vaøo ñaõ veà 0 c/Timer taïo xung khoâng nhôù ( Pulse timer): Cuù phaùp SP Thôøi gian giöõ treã ñöôïc baét ñaàu khi coù söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo ( hoaëc coù söôøn leân cuûa tínhieäu enable ñoàng thôøi tín hieäu vaøo baèng 1),töùc thôøi ôû ngay thôøi ñieåm ñoù giaù trò PV ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi T-WORD (CV) .Trong khoaûng thôøi gian treã ,töùc laø khi T-Word #0,T-bit coù giaù trò baèng 1.Ngoaøi khoaûng thôøi gian treã T-bit coù giaù trò baèng 0. Neáu chöa heát thôøi gian treã maø tín hieäu ñaàu vaøo veà 0 thì T-bit vaø T-Word cuõng veà giaù trò 0 d/Timer taïo xung coù nhôù (Extended Pulse timer): Cuù phaùp SE Thôøi gian giöõ treã ñöôïc baét ñaàu khi coù söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo ( hoaëc coù söôøn leân cuûa tínhieäu enable ñoàng thôøi tín hieäu vaøo baèng 1),töùc thôøi ôû ngay thôøi ñieåm ñoù giaù trò PV ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi T-WORD (CV) .Trong khoaûng thôøi gian treã ,töùc laø khi T-Word #0,T-bit coù giaù trò baèng 1.Ngoaøi khoaûng thôøi gian treã T-bit coù giaù trò baèng 0. Neáu chöa heát thôøi gian treã maø tín hieäu ñaàu vaøo veà 0 thì thôøi gian treã vaãn ñöôïc tính tieáp tuïc ,töùc laø T- bit vaø T-Word khoâng veà 0theo tín hieäu ñaàu vaøo. e/Timer treã theo söôøn xuoáng (Off delay timer): Cuù phaùp SF Thôøi gian giöõ treã ñöôïc baét ñaàu khi coù söôøn xuoáng cuûa tín hieäu ñaàu vaøo ,töùc laø ôû thôøi ñieåm xuaát hieän söôøn xuoáng cuûa tín hieäu ñaàu vaøo, giaù trò PV ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi T-WORD (CV) .Trong khoaûng thôøi gian giöõa söôøn leân cuûa tín hieäu vaøo hoaëc T-Word #0,T-bit coù giaù trò baèng 1.Ngoaøi khoaûng thôøi gian treã T-bit coù giaù trò baèng 0. f/Khai baùo tín hieäu xoaù ( Reset) Cuù phaùp A R Toaùn haïng thöù nhaát “ñòa chæ bit” xaùc ñònh tín hieäu seõ ñöôïc söû duïng laøm tín hieäu chuû ñoäng xoaù cho timer coù teân trong toaùn haïng thöù 2 Khi tín hieäu xoaù baèng 1 ,T-Word ( Thanh ghi CV ) vaø T-bit cuøng ñoàng thôøi ñöôïc ñöa veà 0.Neáu tín hieäu xoaù veà 0,Timer seõ chôø ñöôïc kích laïi. g/Ñoïc noäi dung thanh ghi T-Word ( CV ) Noäi dung thanh ghi T-Word laø CV coù theå ñöôïc ñoïc vaøo ACCU1 theo hai caùch : 1/ Ñoïc soá ñeám töùc thôøi ( khoâng coù ñoä phaân giaûi) Cuù phaùp L Toaùn haïng laø teân timer maø thanh ghi T-Word cuûa noù seõ ñöôïc ñoïc vaøo ACCU1. Giaù trò ñoïc ñuôïc laø moät soá nguyeân döông xaùc ñònh soá ñeám töùc thôøi ( khoâng coù thöù nguyeân),töùc laø chæ laø chæ laø tæ soá giöõa khoaûng thôøi gian keå töø khi Timer ñöôïc kích ,vaø ñoä phaân giaûi. 2/ Ñoïc thôøi gian treã töùc thôøi: Cuù phaùp LC Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 69 Toaùn haïng laø teân timer maø thanh ghi T-Word cuûa noù seõ ñöôïc ñoïc vaøo ACCU1.Giaù trò ñoïc ñöôïc goàm 2 phaàn: Moät soá BCD xaùc ñònh soá ñeám töùc thôøi (khoâng coù thöù nguyeân) vaø ñoä phaân giaûi 13/ Boä ñeám ( Counter): a/Khai baùo söû duïng: Vieäc khai baùo söû duïng Counter bao goàm caùc böôùc : -Khai baùo tín hieäu enable neáu muoán söû duïng tín hieäu chuû ñoäng kích. -Khai baùo tín hieäu ñaàu vaøo CU ñöôïc ñeám tieán -Khai baùo tín hieäu ñaàu vaøo CD ñöôïc ñeám luøi -Khai baùo tín hieäu ñaët (set) vaø giaù trò ñaët tröôùc (PV) -Khai baùo tín hieäu xoaù (reset). Trong taát caû 5 böôùc treân,caùc böôùc 2,3 laø baét buoäc i/Khai baùo tín hieäu enable ( kích ñeám) Cuù phaùp A FR Toaùn haïng thöù nhaát “ ñòa chæ bit” xaùc ñònh tín hieäu seõ ñöôïc söû duïng laøm tín hieäu chuû ñoäng kích cho boä ñeám coù teân cho trong toaùn haïng thöù hai.Teân cuûa boä ñeám coù daïng Cx vôùi x trong khoaûng [0,255] ii/Khai baùo tín hieäu ñöôïc ñeám tieán theo söôøn leân Cuù phaùp A CU Toaùn haïng thöù nhaát “ ñòa chæ bit” xaùc ñònh tín hieäu maø söôøn leân cuûa noù ñöôïc boä ñeám vôùi teân cho trong toaùn haïng thöù hai ñeám tieán .Teân cuûa boä ñeám coù daïng Cx .Moãi khi xuaát hieän moät söôøn leân cuûa tín hieäu ,boä ñeám seõ taêng noäi dung cuûa thanh ghi C-Word (CV) leân 1 ñôn vò. iii/Khai baùo tín hieäu ñöôïc ñeám luøi theo söôøn leân Cuù phaùp A CD Toaùn haïng thöù nhaát “ ñòa chæ bit” xaùc ñònh tín hieäu maø söôøn leân cuûa noù ñöôïc boä ñeám vôùi teân cho trong toaùn haïng thöù hai ñeám luøi .Teân cuûa boä ñeám coù daïng Cx .Moãi khi xuaát hieän moät söôøn leân cuûa tín hieäu ,boä ñeám seõ giaûm noäi dung cuûa thanh ghi C-Word (CV) ñi 1 ñôn vò. iv/Khai baùo tín hieäu ñaët ( set ) giaù trò ñaët tröôùc (PV) Cuù phaùp A L C# S Toaùn haïng thöù nhaát “ ñòa chæ bit” xaùc ñònh tín hieäu maø moãi khi xuaát hieän söôøn leân cuûa noù ,haèng soá PV cho trong leänh thöù hai döôùi daïng BCD seõ ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi C-Wordcuûa boä ñeám coù teân trong toaùn haïng cuûa leänh thöù ba. iv/Khai baùo tín hieäu xoaù ( reset ) Cuù phaùp A R Toaùn haïng thöù nhaát “ ñòa chæ bit” xaùc ñònh tín hieäu maø moãi khi xuaát hieän söôøn leân cuûa noù ,thanh ghi C-Word cuûa boä ñeám coù teân trong toaùn haïng cuûa leänh thöù hai seõ ñöôïc xoaù veà g/Ñoïc noäi dung thanh ghi C-Word Noäi dung thanh ghi C-Word laø CV coù theå ñöôïc ñoïc vaøo ACCU1 theo hai caùch : Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 70 1/ Ñoïc soá ñeám töùc thôøi ( khoâng coù ñoä phaân giaûi) Cuù phaùp L Toaùn haïng laø teân boä ñeám maø thanh ghi C-Word cuûa noù seõ ñöôïc ñoïc vaøo ACCU1. Giaù trò ñoïc ñuôïc laø moät soá nguyeân döông xaùc ñònh soá ñeám töùc thôøi 2/ Ñoïc soá ñeám töùc thôøi daïng BCD: Cuù phaùp LC Toaùn haïng laø teân boä ñeám maø thanh ghi C-Word cuûa noù seõ ñöôïc ñoïc vaøo ACCU1.Giaù trò ñoïc ñöôïc laø soá BCD 14/ Kyõ thuaät söû duïng con troû ( Pointer) Con troû (Pointer) laø moät coâng cuï maïnh ,raát ñöôïc öa duøng trong caùc chöông trình ñieàu khieån .Vieäc söû duïng con troû ñöôïc hieåu laø söï truy nhaäp giaùn tieáp tôùi moät oâ nhôù trong boä nhôù .Nhöng theá naøo laø söï truy nhaäp giaùn tieáp .Ta haõy xeùt leänh ñoïc noäi dung cuûa oâ nhôù MW0 vaøo ACCU1 laøm ví duï L MW0 // Ñoïc giaù trò cuûa oâ nhôù MW0 vaøo thanh ghi ACCU1 Leänh naøy laø truy nhaäp tröïc tieáp oâ nhôù MW0 vì ñòa chæ cuûa oâ nhôù ñoù laø MW0 ñaõ ñöôïc cho tröïc tieáp trong leänh döôùi daïng toaùn haïng .Nhö vaäy coù theå hình dung ra laø leänh ñoïc noäi dung oâ nhôù MW0 maø ñòa chæ oâ nhôù ñoù khoâng cho tröïc tieáp trong leänh seõ laø leänh truy nhaäp giaùn tieáp. Trong truy nhaäp giaùn tieáp ,ñòa chæ oâ nhôù ñöôïc truy nhaäp seõ laø noäi dung cuûa moät oâ nhôù khaùc maø ta goïi laø con troû .Ví duï vieäc truy nhaäp tröïc tieáp oâ nhôù MW0 ôû treân töông ñöông vôùi vieäc truy nhaäp giaùn tieáp nhôø con troû MD10 nhö sau: L 0 T MD10 L MW[MD10] a/ Söû duïng töø MW hoaëc töø keùp MD laøm con troû : Ta coù theå söû duïng moät oâ nhôù thuoäc vuøng nhôù M coù kích thöôùc laø töø ( MW) hoaëc töø keùp (MD) ñeå laøm con troû .Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy ,con troû MW hoaëc MD chæ coù theå laø con troû ñòa phöông ( chæ chöùa phaàn soá cuûa ñòa chæ). Do phaàn soá cuûa ñòa chæ coù hai daïng theå hieän : - Ñòa chæ byte :20 ,22 ,100,….. - Ñòa chæ bit : 20.0 ,22.2 ,100.5….. Neân con troû ñòa phöông cuõng coù hai hình thaùi - Con troû ñòa phöông chæ vò trí byte trong vuøng - Vaø con troû ñòa phöông chæ vò trí bit trong töøng vuøng. i/ Con troû ñòa phöông chæ vò trí Byte: Vôùi hình thaùi con troû naøy ta duøng ñöôïc caû hai loaïi kích thöôùc töø (MW) hoaëc töø keùp (MD) .Con troû chæ chöùa phaàn soá xaùc ñònh ñòa chæ byte .Neáu oâ nhôù caàn ñöôïc truy nhaäp giaùn tieáp coù kích thöôùc lôùn hôn 1 byte (töø,töø keùp hay moät daõy caùc byte) thì noäi dung cuûa con troû laø ñòa chæ byte ñaàu tieân trong daõy caùc byte ñoù . ví duï: L 20 T MD10 L DIB[MD10] T MW[MD10] ii/ Con troû ñòa phöông chæ vò trí Bit: Vôùi hình thaùi naøy ta phaûi duøng loaïi con troû coù kích thöôùc töø keùp (MD,DBD,LD).Con troû naøy chöùa caû phaàn soá xaùc ñònh ñòa chæ byte vaø phaàn soá xaùc ñònh soá thöù töï cuûa bit trong byteñoù theo caáu truùc. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b b b b b b b b b b b b b b b b b x x x Khoâng söû duïng Ñòa chæ byte ( 0 – 65535 ) Ñòa chæ Bit (0-7) Caáu truùc döõ lieäu naøy cuûa con troû chæ ñòa chæ bit ñöôïc khai baùotrong S7-300 baèng toaùn haïng daïng: P# . 15/ Söû duïng thanh ghi con troû AR1 vaø AR2: S7-300 coù hai thanh ghi 32bits ñöôïc duøng laøm con troû thay vì phaûi söû duïng moät töø (MW,DBW,LW) hay töø keùp (MD,DBD,LD).Hai thanh ghi naøy coù teân laø AR1 vaø AR2.Ñaëc bieät tuy hai thanh ghi con troû naøy chæ chöùa ñòa chæ bit( coù theå coù hoaëc khoâng coù phaàn chöõ cuûa ñòa chæ),song laïi coù theå söû duïng ñeå truy nhaäp oâ nhôù coù kích thöôùc nhieàu hôn moät bit nhö byte,töø hoaëc töø keùp. Ta phaân bieät hai tröôøng hôïp : - AR laø con troû ñòa phöông chæ vò trí bit trong töøng vuøng ,khoâng chöùa phaàn chöõ cuûa ñòa chæ (area internal register) - AR laø con troû toaøn cuïc chævò trí bit trong boä nhôù ,chöùa caû phaàn chöõ vaø phaàn soá cuûa ñòa chæ (area crssing register) a/Khai baùo giaù trò thanh ghi AR: Hai thanh ghi AR ñöôïc gaùn giaù trò baèng leänh Cuù phaùp: LAR1 [P# ] LAR2 [P# ] Toaùn haïng cuûa leänh gaùn gia 1trò coù caáu truùc: P#[ ] . Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng .Neáu khoâng coù toaùn haïng ,leänh seõ chuyeån noäi dung cuûa ACCU1 vaøo thanh ghi AR1 hoaëc AR2.Tröôøng hôïp coù toaùn haïng ,leänh chuyeån giaù trò toaùn haïng vaøo thanh ghi AR1 hoaëc AR2.Leänh naøy khoâng laøm thay ñoåi noäi dung thanh ghi traïng thaùi . Giaù trò chuyeån vaøo thanh ghi AR phaûi coù caáu truùc ñuùng cuûa moät con troû chæ bit vôùi daïng nhö sau Moät ñieåm khaùc bieät nöõa cuûa vieäc truy nhaäp giaùn tieáp thoâng qua con troû AR so vôùi con troû kieåu MD laø oâ nhôù ñöôïc truy nhaäp coù moät khoaûng caùch nhaát ñònh theo chieàu taêng (offset) so vôùi oâ nhôù maø AR chæ vaøo (hình 2.24).Offset coù ñôn vò nhoû nhaát tính theo bit vôùi caáu truùc trong leänh truy nhaäp nhö sau: [ Arx,P# .] Offset Tröø tröôøng hôïp truy nhaäp bit (A,O,=,….),trong leänh phaûi ghi roõ kích thöôùc maûng bit cuûa oâ nhôù ñöôïc truy nhaäp (B,W hay D).Neáu con troû ñöôïc söû duïng laø con troû ñòa phöông ,thì coøn phaûi cho bieát vuøng boä nhôù ñöôïc truy nhaäp trong boä nhôù ( M,P,I,Q,DB hay DI) Ñaëc bieät thanh ghi AR khoâng chæ tôùi ñöôïc vuøng ñeäm PQ cuûa caùc coång ra töông töï .Giaù trò P#P…. cuûa toaùn haïng chæ ñòa chæ ñöôïc töï ñoäng hieåu laø ñòa chæ cuûa coång vaøo töông töï. Ví duï 1: LAR1 P#1.0 //Thanh ghi AR1 ñöôïc duøng laøm con troû ñòa phöông LAR2 P#M10.0 //Thanh ghi AR2 ñöôïc duøng laøm con troû toaøn cuïc A [ AR2,P#1.3] //Truy nhaäp oâ nhôù M11.3 = Q[AR1,P#0.2] //Ñöa giaù trò ra coång Q1.2 L IB[AR1,P#0.0] //Ñoïc 8 coång vaøo IB1 ( I1.0 – I1.7) T B[AR2,P#0.0] //Chuyeån giaù trò ñoïc ñöôïc vaøo byte MB10 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 72 L W[AR2,P#5.0] // Ñoïc MW15 T MW[AR1,P#2.0] //Chuyeån vaøo MW3 L DBD[AR1,P#9.0] //Ñoïc DBD10 T D[AR2,P#20.0] Ví duï 2: Quay laïi ví duï veà chöông trình nhaäp döõ lieäu töø coång töông töï PIW304 vaø caát vaøo boä ñeäm ñaõ ñöôïc trình baøy trong muïc tröôùc nhöng söõa laïi baèng caùch duøng thanh ghi con troû toaøn cuïc AR.Boä ñeäm laø vuøng nhôù goàm 10 töø MW0 – MW18.Döõ lieäu vöøa ñoïc ñöôïc seõ ñöôïc caát vaøo töø nhôù cuoái cuøng cuûa boä ñeäm .Caùc döõ lieäu ñaõ coù trong boä ñeäm seõ ñöôïc chuyeån daàn leân.Döõ lieäu ñaàu tieân trong boä ñeäm seõ bò ñaåy ra khoûi boä ñeäm.Chöông trình söû duïng MB24 chöùa soá ñeám: LAR1 P#M0.0 //Ñòa chæ oâ nhôù ñaàu tieân L 9 Next: T MB24 //Chæ soá ñeám L W[AR1,P#2.0] T W[AR1,P#0.0] +AR1 P#2.0 L MB24 LOOP Next L PIW304 T MW18 b/ Taêng giaûm noäi dung thanh ghi AR: Trong ví duï treân ta ñaõ söû duïng leänh taêng noäi dung thanh ghi AR.Leänh naøy coù caáu truùc chung nhö sau : Cuù Phaùp: +AR1 [P# . ] +AR1 [P# . ] Leänh coù theå coù hoaëc khoâng coù toaùn haïng .Trong tröôøng hôïp khoâng coù toaùn haïng,leänh seõ coäng noäi dung cuûa thanh ghi AR vôùi noäi dung cuûa töø thaáp trong ACCU1 vaø caát laïi keát quaû vaøo thanh ghi AR. Trong tröôøng hôïp coù toaùn haïng ,thì toaùn haïng phaûi laø moät soá coù caáu truùc gioáng nhö Offset,khi ñoù leänh seõ coäng noäi dung cuûa toaùn haïng vôùi noäi dung cuûa thanh ghi AR vaø caát laïi noäi dung vaøo thanh ghi AR .Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung thanh ghi traïng thaùi. Ví duï: LAR1 P#M0.0 // Ñòa chæ oâ nhôù M0.0 ñöôïc ghi vaøo thanh ghi AR1 +AR1 P#2.0 // AR1 chöùa ñòa chæ oâ nhôù M2.0 c/ Caát giöõ noäi dung thanh ghi AR: Ngoaøi caùc leänh khai baùo ,taêng giaûm ,ta coøn coù caùc leänh caát giöõ noäi dung thanh ghi AR vôùi caáu truùc: Cuù Phaùp: TAR1 [] TAR2 [] Leänh coù theå hoaëc khoâng coù toaùn haïng ,trong tröôøng hôïp khoâng coù toaùn haïng ,leänh seõ chuyeån noäi dung thanh ghi AR vaøo ACCU1 .Neáu coù toaùn haïng ,leänh seõ chuyeån noäi dung thanh ghi AR vaøo töø keùp coù ñòa chæ ñöôïc chæ thò trong toaùn haïng Ví duï: TAR1 MD0 //Chuyeån noäi dung thanh ghi AR1 vaøo töø keùp MD0 d/ Ñaûo noäi dung hai thanh ghi AR: Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 73 Cuù Phaùp: CAR Leänh khoâng coù toaùn haïng va thöïc hieän vieäc ñaûo noäi dung cuûa hai thanh ghi AR1,AR2.Noäi dung cuûa AR1 ñöôïc chuyeån sang AR2 vaø ngöôïc laïi noäi dung cuûa AR2 ñöôïc ghi vaøo AR1 16/ Khai baùo vaø söû duïng khoái DB: S7-300 coù vuøng M ñöôïc söû duïng laøm caùc oâ nhôù löu tröõ giaù trò trung gian ,caùc bieán côø .Beân caïnh vuøng nhôù M,S7-300 coøn cung caáp theâm moät vuøng ñaëc bieät khaùc ñeå toå chöùc löu giöõ döõ lieäu döôùi daïng khoái vaø coù teân chung laø caùc khoái döõ lieäu Data Block (DB).Kích thöôùc vuøng nhôù naøy phuï thuoäc vaøo töøng loaïi CPU,rieâng ñoái vôùi CPU 314 thì noù coù kích thöôùc laø 8Kbytes.Ta coù theå khai baùo nhieàu khoái DB cuøng moät luùc (toái ña 65535),ñöôïc phaân bieät vôùi nhau nhôø chæ soá khoái nhö DB1,DB2…..DB65535.Kích thöôùc cuûa caùc khoái coù theå khaùc nhau ,nhöng toång kích thöôùc cuûa taát caû caùc khoái DB khoâng ñöôïc vöôït quaù kích thöôùc vuøng nhôù ñaõ cho ( khoâng ñöôïc vöôït quaù 8Kbytes vôùi CPU 314).Moïi khoái DB ñeàu coù theå truy nhaäp töøng bit. a/Khai baùo moät khoái döõ lieäu: Khoái döõ lieäu ( DB ) ñöôïc khai baùo nhôø phaàn meàm soaïn thaûo Step7. Ñeå khai baùo moät khoái DB ta thöïc hieän caùc böôùc sau: - Ñaët teân bieán - Khai baùo kieåu bieán .Beân caïnh nhöõng kieåu bieán thoâng duïng nhö BOOL ( 1 bit ),Byte (8 bits), Int ( 16 bits),Real ( 32 bits )…… ta coøn coù theå söû duïng caùc kieåu bieán phöùc hôïp nhö String ( chuoãi kí töï ) ,Array ( maûng döõ lieäu )…. - Ñaët giaù trò ban ñaàu cho bieán ( coù theå boû qua ) - Chuù thích ( coù theå boû qua ) i/ Kieåu String: Ñaây laø 1 bieán coù daïng moät daõy kí töï .Daõy kí töï coù ñoä daøi tính theo byte laø soá cho trong daáu ngoaëc vuoâng .Kích thöôùc cuûa bieán baèng ñoä daøi cuûa daõy kí töï coäng theâm 2 byte chöùa maõ keát thuùc chuoãi kí töï ñoù ii/Kieåu bieán ARRAY: Ñaây laø bieán daïng maûng goàm nhieàu phaàn töû cuøng caáu truùc ( CHAR,BYTE,WORD,INT,DWORD hay REAL).Maûng naøy coù theå 1 chieàu ,song cuõng coù theå nhieàu chieàu.Maûng 2 chieàu ñöôïc khai baùo bôûi ARRAY [1..x,1..y],trong ñoù x laø ñoä daøi chieàu thöù nhaát vaø y laø ñoä daøi chieàu thöù hai. b/Truy nhaäp vaø quaûn lí khoái döõ lieäu: i/ Truy nhaäp xa: Taát caû caùc leänh truy nhaäp oâ nhôù ñaõ bieát ñeàu söû duïng ñöôïc vôùi khoái döõ lieäu thoâng qua toaùn haïng: . ví duï: DB1,DB5 DBX Truy nhaäp bit DBX1.3 DBB Truy nhaäp Byte DBB2 DBW Truy nhaäp töø DBW4 DBD Truy nhaäp töø keùp DBD6 Caùch truy nhaäp nhö treân coøn goïi laø truy nhaäp xa .Kieåu truy nhaäp naøy coù öu ñieåm laø coù theå taùc ñoäng tôùi taát caû caùc khoái döõ lieäu nhöng coù haïn cheá cô baûn laø chaäm vaø khoâng theå söû duïng kyõ thuaät con troû ñeå truy nhaäp xa. Ví duï: A DB1.DBX1.5 //Ñoïc noäi dung bit thöù 5 thuoäc byte thöù 0 cuûa khoái DB1 A DB5.DBX2.3 //Thöïc hieän pheùp ^ vôùi giaù trò cuûa bit thöù 3 ,byte 2 cuûa khoái DB5 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 74 = DB10.DBX2.4 //Chuyeån vaøo bit thöù 4 byte 2 cuûa khoái DB10. ii/Truy nhaäp gaàn: Beân caïnh truy nhaäp xa,S7-300 coøn cung caáp theâm nhöõng leänh truy nhaäp gaàn.Ñoù laø kieåu truy nhaäp caùc khoái döõ lieäu coù teân ñaõ ñöôïc ghi vaøo 1 trong hai thanh ghi chæ khoái döõ lieäu DB ( DB register).Vieäc ghi teân khoái döõ lieäu vaøo hai thanh ghi ñoù ñöôïc thöïc hieän baèng leänh môû khoái coù caáu truùc nhö sau: Cuù Phaùp: OPN DB OPN DB Leänh thöù nhaát seõ ghi teân khoái döõ lieäu coù chæ soá cho trong toaùn haïng vaøo DB-register thöù nhaát.Thanh ghi naøy seõ ñöôïc ta goïi laø thanh ghi DB.Leänh thöù hai ghi teân khoái döõ lieäu vôùi chæ soá cho trong toaùn haïng vaøo DB-register thöù hai coù teân goïi laø thanh ghi DI Ví duï: OPN DB1 //Môû khoái döõ lieäu DB1( Ghi teân khoái DB1 vaøo thanh ghi DB) L DBW35 //Ñoïc noäi dung töø DBW35 cuûa DB1 vaøo ACCU1 T MW22 //Chuyeån vaøo oâ nhôù MW22 OPN DI20 //Môû khoái döõ lieäu DB20( Ghi teân khoái DB20 vaøo thanh ghi DB) L DIB12 //Ñoïc noäi dung byte 12 cuûa khoái DB20 vaø chuyeån vaøo ACCU1 T DBB37 //Chuyeån ACCU1 vaøo byte 37 cuûa khoái döõ lieäu DB1 Caùc oâ nhôù cuûa khoái döõ lieäu ñaõ ñöôïc môû baèng leänh OPN seõ ñöôïc truy nhaäp thoâng qua toaùn haïng: Thoâng qua thanh ghi DB Thoâng qua thanh ghi DI DBX Truy nhaäp bit DIX Truy nhaäp bit DBB Truy nhaäp byte DIB Truy nhaäp byte DBW Truy nhaäp töø DIW Truy nhaäp töø DBD Truy nhaäp töø keùp DID Truy nhaäp töø keùp Khaùc vôùi vieäc truy nhaäp xa ,ôû cheá ñoä truy nhaäp gaàn ta coù theå söû duïng kyõ thuaät con troû . Ví duï caùc leänh sau thöïc hieän vieäc chuyeån noäi dung DB10.DBW0 tôùi DB10.DBW2 OPN DB10 LAR1 P#DBX0.0 L W[AR1,P#0.0] T W[AR1,P#2.0] 1/Ñoïc chæ soá khoái döõ lieäu coù teân trong thanh ghi DB hoaëc DI Cuù Phaùp L DBNO L DINO Leänh ñoïc chæ soá cuûa khoái döõ lieäu coù teân trong thanh ghi DB (DBNO) hoaëc trong thanh ghi DI (DINO) vaø chuyeån keát quaû ñoïc ñöôïc vaøo ACUU1 döôùi daïng soá nguyeân.Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung thanh ghi traïng thaùi.Noäi dung cuõ cuûa ACCU1 ñöôïc chuyeån vaøo ACCU2 2/Ñoïc ñoä daøi khoái döõ lieäu coù teân trong thanh ghi DB hoaëc DI Cuù Phaùp L DBLG L DILG Leänh ñoïc ñoä daøi tính theo byte cuûa khoái döõ lieäu coù teân trong thanh ghi DB (DBLG) hoaëc trong thanh ghi DI ( DILG ) vaø chuyeån keát quaû ñoïc ñöôïc döôùi daïng soá nguyeân 32 bits vaøo ACCU1.Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi .Noäi dung cuõ cuûa ACCU1 ñöôïc chuyeån vaøo ACCU2. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 75 3/Ñaûo noäi dung hai thanh ghi DB vaø DI Cuù phaùp CDB Leänh chuyeån noäi dung cuûa thanh ghi DB sang thanh ghi DI vaø ngöôïc laïi noäi dung DI sang DB .Leänh khoâng laøm thay ñoåi noäi dung cuûa thanh ghi traïng thaùi 17/ Tín hieäu Analog : a/ Ñoïc tín hieäu Analog: ¾ Ñeå ñoïc toát tín hieäu Analog tröôùc heát ta phaûi xaùc ñònh tín hieäu ñoïc Analog laø tín hieäu loaïi gì ( 0-10V,4-20mA,caùch ñaáu 2 daây,caùch ñaáu 4 daây……) ¾ Böôùc keá tieáp laø phaûi choïn ñuùng loaïi tín hieäu treân phaàn cöùng ( Choïn loaïi tín hieäu treân Modul ñoïc keânh Analog) vaø choïn ñuùng treân caáu hình phaàn cöùng cho phuø hôïp,neáu choïn 2 böôùc naøy khoâng töông thích thì ñeøn System Fault cuûa Modul Analog seõ saùng vaø keânh Analog seõ ñoïc sai. ¾ Xaùc ñònh ñuùng tín hieäu söû duïng,ñôn cöïc hay löôõng cöïc ¾ Xaùc ñònh ñòa chæ cho töøng keânh Analog ( vd: PIW256…) ¾ Söû duïng haøm SCALE nhö sau : Haøm SCALE seõ thöïc hieän vieäc keânh chænh töø tín hieäu IN keát quaû seõ ñöôïc löu ôû OUT OUT = (Float (IN)-K1)/(K2-K1) * ( HI_LIM – LO_LIM) + LO_LIM Tín hieäu BIPOLAR : K1 = -27648.0 , K2 = 27648.0 Tín hieäu UNBIPOLAR : K1 = 0.0 , K2 = 27648.0 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 76 RET_VAL : Traû veà loãi neáu vieäc thöïc hieän haøm SCALE coù vaán ñeà ¾ Vieäc xuaát tín hieäu Analog cuõng söû duïng haøm SCALE,Tín hieäu Analog Out seõ ñöôïc ñöa ra Modul xuaát tín hieäu Analog töông öùng Baøi taäp : 1/ Ñoïc khoái löôïng töø ñaàu caân Redlion: Ñaàu caân Redlion coù tích hôïp saün caùc Card Analog ( 0-10V,4-20mA ) vaø 1 soá Card khaùc nhö RS232,RS485,ModBus,Profibus,Device Net…) Tín hieäu Analog seõ töông öùng vôùi khoái löôïng hieän thò treân ñaàu caân tuyø thuoäc vaøo vieäc Set giaù trò Analog töông öùng treân ñaàu caân. Ví duï : Söû duïng keânh Analog laø 0-10VDC,choïn giaù trò Min laø 0Kg,giaù trò Max laø 100Kg thì Neáu khoái löôïng treân ñaàu caân laø 50Kg,thì ñieän aùp ñoïc veà töông öùng laø 5VDC. 2/ Xuaát tín hieäu Analog Out ñieàu khieån bieán taàn : Coù 1 caùch thoâng duïng ñeå thay ñoåi toác ñoä cuûa ñoäng cô laø ñieàu khieån bieán taàn baèng caùch thay ñoåi caáp ñieän aùp töông öùng,hoaëc doøng töông öùng . Tuyø thuoäc vaøo töøng baøi toaùn cuï theå,toác ñoä ñoäng cô seõ ñöôïc thay ñoåi töông öùng cho phuø hôïp. 18 / Ñoïc xung toác ñoä cao : Xung toác ñoä cao ñöôïc ñoïc thoâng qua nhöõng Modul ñoïc xung toác ñoä cao hoaëc coù theå ñöôïc ñoïc thoâng qua CPU coù tích hôïp saün nhöõng I/O coù khaû naêng ñoïc xung toác ñoä cao nhö CPU 312C,313C…… Vieäc ñoïc xung toác ñoä cao laø heát söùc caàn thieát cho nhöõng öùng duïng ñoïc xung Encoder, hay ñoïc xung cuûa nhöõng Input toác ñoä cao. Tuyø thuoäc töøng loaïi CPU cuõng nhö Modul ñoïc xung toác ñoä cao maø coù nhöõng caùch thöùc ñaáu noái daây khaùc nhau,do vaäy vieäc ñaáu noái daây caàn phaûi xem taøi lieäu tröôùc khi thöïc hieän. Caàn phaûi xaùc ñònh cheá ñoä ñoïc xung tröôùc khi ñaáu noái ( vd : cheá ñoä ñoïc 2 xung,cheá ñoä ñoïc 1 xung ……). Haøm ñoïc xung toác ñoä cao : SFB 47 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 77 Döõ lieäu ñöôïc löu vaøo khoái DB47 theo nguyeân taéc sau: Maëc ñònh W#16#0300 Ñòa chæ cuûa keânh ñoïc xung toác ñoä cao,ñòa chæ naøy thöôøng ñöôïc caøi ñaët trong caáu hình phaàn cöùng khi thöïc hieän vieäc ñònh caáu hình phaàn cöùng. Soá keânh,0-1 : CPU 312C, 0-2 : CPU 313C 0 – 3 : CPU 314C Bit cho pheùp ñeám ( baét ñaàu ñeám vaø keát thuùc ñeám) Ñöôïc ñieàu khieån baèng phaàn meàm Cho pheùp ngoõ ra Ñieàu khieån ngoõ ra Maëc ñònh W#16#0000 Giaù trò cho vieäc ghi döõ lieäu cho boä ñeám. Traïng thaùi coång beân trong Traïng thaùi coång baét ñaàu ñeám töø beân ngoaøi Traïng thaùi ngoõ vaøo choát Traïng thaùi ngoõ ra Traïng thaùi höôùng ngöôïc Traïng thaùi höôùng thuaän. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 78 Giaù trò ñeám hieän taïi Giaù trò choát taïi thôøi ñieåm cuoái cuøng Coù söï kieän môùi baét ñaàu Traïng thaùi loãi Giaù trò loãi. Traïng thaùi so saùnh Traïng thaùi traøn Traïng thaùi döôùi Traïng thaùi Zero Giaù trò ñeám ngoõ ra Bit Reset loãi. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 79 Chi tieát cuï theå coù theå xem trong File Help cuûa SFB47 baèng caùch choïn SFB47 roài baám F1. ™ Ngoaøi vieäc ñoïc xung toác ñoä cao baèng haøm SFB47,ta coøn coù theå ñoïc taàn soá baèng haøm SFB48 ™ Caùch thöùc ñònh daïng haøm SFB48 cuõng hoaøn toaøn töông töï haøm SFB47,chæ khaùc ngoõ ra laø taàn soá.Chi tieát cuï theå coù theå choïn haøm SFB48 roài baám F1. Xaùc ñònh ñoä roäng xung baèng haøm SFB49 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 80 Caùch thöùc ñònh daïng haøm cuõng nhö caùc bit ngoõ vaøo ngoõ ra hoaøn toaøn töông töï,chæ khaùc ngoõ ra Output laø daïng ñoä roäng xung töø 0 -1. ¾ Truyeàn döõ lieäu qua CP baèng leänh SFB8: Cöù coù 1 xung caïnh leân I0.0 thì ID,R_ID,SD_1 seõ ñöôïc truyeàn trong tröôøng hôïp CPU300, SD_2,SD_3,SD_4 seõ ñöôïc truyeàn trong tröôøng hôïp CPU S7_400 SD coù theå ñöôïc duøng laø Byte,Word hoaëc Dword Ngoaøi ra coøn coù caùc Bit loãi , Bit thöïc hieän vaø thanh ghi traïng thaùi. Döõ lieäu ñöôïc löu vaøo DB12. ¾ Nhaän döõ lieäu qua CP baèng leänh SFB9: Cöù coù 1 xung caïnh leân I0.2 thì ID,R_ID,SD_1 seõ ñöôïc nhaän trong tröôøng hôïp CPU300, SD_2,SD_3,SD_4 seõ ñöôïc nhaän trong tröôøng hôïp CPU S7_400 SD coù theå ñöôïc duøng laø Byte,Word hoaëc Dword Ngoaøi ra coøn coù caùc Bit loãi , Bit thöïc hieän vaø thanh ghi traïng thaùi. Döõ lieäu ñöôïc löu vaøo DB13. ¾ Truyeàn döõ lieäu qua CP baèng leänh SFB12: Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 81 Cöù coù 1 xung caïnh leân I0.0 thì ID,R_ID,SD_1 seõ ñöôïc truyeàn trong tröôøng hôïp CPU300,soá Byte ñöôïc truyeàn ñöôïc quyeát ñònh bôûi chieàu daøi Len MW28,vò trí Byte truyeàn ñöôïc quyeát ñònh bôûi SD_1. SD coù theå ñöôïc duøng laø Byte,Word hoaëc Dword Ngoaøi ra coøn coù caùc Bit loãi , Bit thöïc hieän vaø thanh ghi traïng thaùi. Döõ lieäu ñöôïc löu vaøo DB14. Nhaän döõ lieäu qua coång COM thoâng qua haøm SFB13 Caùch söû duïng haøm nhaän döõ lieäu thoâng qua coång COM hoaøn toaøn töông töï caùch duøng cuûa haøm truyeàn döõ lieäu thoâng qua coång COM. Ñoïc döõ lieäu töø CPU thoâng qua haøm SFB14 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 82 Ghi döõ lieäu vaøo CPU thoâng qua haøm SFB15 Truyeàn döõ lieäu ra coång maùy in thoâng qua haøm SFB16 Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 83 Khôûi ñoäng Thieát bò thoâng qua haøm SFB19 Döøng thieát bò thoâng qua haøm SFB20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài giảng PLC S7 300.pdf