Bài giảng Phân tích ngân sách đầu tư trong dài hạn

Bả ng thô ng số 2. Bả ng tính chỉ số lạm phá t và chỉ số giá 3. Cá c bả ng tính về vố n vay 4. Cá c bả ng tính về lịch đầu tư 5. Bả ng tính khấ u hao 6. Bả ng tính sản lượ ng bán và doanh thu 7. Bả ng tính chi phí sản xuất 8. Bả ng tính chi phí sản xuấ t đơn vị 9. Bả ng tính nhu cầ u vố n lưu độ ng 10. Bả ng tính chi phí hàng bán 11. Bá o cá o thu nhập 12. Bá o cá o ngâ n lưu (Tính NPV, IRR)

pdf35 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phân tích ngân sách đầu tư trong dài hạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 Chuyên đề 6 PHÂN TÍCH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ TRONG DÀI HẠN 2 Nội dung chuyên đề 1. Khái quát về đầu tư dài hạn 2. Các chỉ tiêu đánh giá dự án n Thời gian hoàn vốn (PB-Payback) n Hiện giá ròng (NPV-Net Present Value) n Suất sinh lời nội bộ (IRR-Internal Rate of Return) 3. Hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư dài hạn 23 Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 4 Nhöõng ai quan taâm ñeán döï aùn? Chuû ñaàu tö Ngöôøi taøi trôï voán Ngaân saùch (Cô quan thueá) Quoác gia (neàn kinh teá) Ngöôøi ñöôïc lôïi töø döï aùn Ñoái töôïng khaùc … 35 Caùc quan ñieåm phaân tích döï aùn Phaân tích taøi chính n Quan ñieåm chuû ñaàu tö (Equity point of view) n Quan ñieåm toång ñaàu tö (Total point of view) Quan ñieåm kinh teá Caùc quan ñieåm khaùc 6 Taïi sao hoaïch ñònh voán ñaàu tö quan troïng? n Keát quaû quyeát ñònh ñaàu tö voán coøn aûnh höôûng daøi trong nhieàu naêm n Hoaïch ñònh voán ñaàu tö coù theå caûi thieän ñöôïc thôøi gian vaø chaát löôïng mua saém taøi saûn n Hoaïch ñònh voán ñaàu tö lieân quan ñeán vieäc chi tieâu voán vaø taïo ra giaù trò raát lôùn n Raát khoù vaø toán keùm neáu thay ñoåi quyeát ñònh ñaàu tö. 47 Taïi sao thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö quan troïng? Xeùt ôû goùc ñoä Ngaân haøng n Phuïc vuï vieäc quyeát ñònh cho vay nGiuùp traùnh hai loaïi sai laàm: nCho vay döï aùn toài nTöø choái cho vay döï aùn toát 8 Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö Döïa vaøo muïc ñích cuûa döï aùn n DA ñaàu tö môùi taøi saûn coá ñònh n DA thay theá nhaèm duy trì hoaït ñoäng SXKD hoaëc caét giaûm chi phí n DA môû roäng saûn phaåm hoaëc thò tröôøng hieän coù môû roäng sang saûn phaåm hoaëc thò tröôøng môùi n DA veà an toaøn lao ñoäng vaø/hoaëc baûo veä moâi tröôøng n DA khaùc. Döïa vaøo moái quan heä giöõa caùc döï aùn n Caùc döï aùn ñoäc laäp nhau n Döï aùn phuï thuoäc nhau n Caùc döï aùn loaïi tröø nhau. 59 Phần 2: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 10 Löïa choïn chæ tieâu quyeát ñònh ñaàu tö Coù boán phöông phaùp thöôøng söû duïng ñeå xeáp haïng döï aùn vaø quyeát ñònh xem coù neân chaáp nhaän döï aùn hay khoâng, bao gồm: n Thôøi gian hoaøn voán (PP/PB) n Hieän giaù thuaàn (NPV) n Suaát sinh lôøi noäi boä (IRR) n Suaát sinh lôïi noäi boä coù hieäu chænh (MIRR) n … 611 Nhöõng giaû ñònh cuûa ví vuï minh hoaï 1 n Caùc döï aùn coù möùc ñoä ruûi ro nhö nhau n Doøng tieàn kyø voïng CFt ñaõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå phaûn aùnh ñaày ñuû caùc yeáu toá thueá, khaáu hao, vaø giaù trò thaûy hoài khi döï aùn keát thuùc n Chi phí ñaàu tö döï aùnCF0 bao goàm caû phaàn thay ñoåi voán löu ñoäng roøng theo yeâu caàu cuûa döï aùn n Doøng tieàn xaûy ra vaøo cuoái kyø n Döï aùn S laø ngaén haïn hôn so vôùi döï aùn L, döï aùn coù ngaân löu vaøo nhieàu hôn ôû nhöõng thôøi ñieåm cuoái cuûa döï aùn. 12 Ví duï minh hoaï 1: Haõy thaåm ñònh 2 döï aùn S & L sau ñaây: Ngaân löu roøng sau thueá, CFt Naêm Döï aùn S Döï aùn L 0 ($1000) ($1000) 1 500 100 2 400 300 3 300 400 4 100 600 713 2.1. Phöông phaùp thôøi haïn hoaøn voán Thôøi haïn hoaøn voán (PB): ñoä daøi thôøi gian caàn thieát ñeå thu nhaäp töø döï aùn coù theå buø ñaép hay khoâi phuïc laïi ñöôïc chi phí ñaàu tö döï aùn. Coù 2 daïng: n Thôøi gian hoaøn voán khoâng chieát khaáu n Thôøi gian hoaøn voán coù chieát khaáu naêm trong vaøo tieàn Doøng hoàithu chöa laïi coøn phíChivoán heát hoàithu khitröôùc naêm Soá voán hoaønhaïnThôøi += 14 Daïng 1: Thôøi haïn hoaøn voán khoâng chieát khaáu Thôøi haïn hoaøn voán S = 2 + 100/300 = 2.33 naêm Thôøi haïn hoaøn voán L = 3 + 200/600 = 3.33 naêm 0 1 2 3 4 Döï aùn S Ngaân löu roøng -1000 500 400 300 100 Ngaân löu roøng tích luõy -1000 -500 -100 200 300 0 1 2 3 4 Döï aùn L Ngaân löu roøng -1000 100 300 400 600 Ngaân löu roøng tích luõy -1000 -900 -600 -200 400 815 Nhaän xeùt Döï aùn S coù thôøi haïn hoaøn voán thaáp hôn döï aùn L è Döï aùn coù thôøi haïn hoaøn voán caøng ngaén caøng toát Neáu coâng ty ñoøi hoûi thôøi haïn hoaøn voán laø 3 naêm thì döï aùn S ñöôïc chaáp thuaän, coøn döï aùn L bò töø choái Neáu hai döï aùn loaïi tröø nhau, döï aùn S ñöôïc xeáp haïng cao hôn döï aùn L vì coù thôøi haïn hoaøn voán ngaén hôn. Phöông phaùp naøy coù nhöôïc ñieåm laø khoâng quan taâm ñeán thôøi giaù tieàn teä vaø khoâng chuù yù ñeán chi phí söû duïng voán. 16 Thôøi haïn hoaøn voán coù chieát khaáu S = 2.0 + 214/225 = 2.95 naêm Thôøi haïn hoaøn voán coù chieát khaáu L = 3.0 + 360/410 = 3.88 naêm Dạng 2: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (i = 10%) Suaát chieát khaáu 10% 0 1 2 3 4 Döï aùn S Ngaân löu roøng -1000 500 400 300 100 Ngaân löu roøng chieát khaáu -1000 455 331 225 68 Ngaân löu roøng chieát khaáu tích luõy -1000 -545 -214 11 79 Suaát chieát khaáu 10% 0 1 2 3 4 Döï aùn L Ngaân löu roøng -1000 100 300 400 600 Ngaân löu roøng chieát khaáu -1000 91 248 301 410 Ngaân löu roøng chieát khaáu tích luõy -1000 -909 -661 -360 50 917 Ý nghĩa PB PB cho thấy tính rủi ro của một dự án PB càng dài thì rủi ro của dự án càng lớn. 18 2.2. Hieän giaù thuaàn (NPV) Hieän giaù thuaàn (NPV): laø hieäu soá giöõa hieän giaù thöïc thu vaø thöïc chi baèng tieàn trong suoát thôøi gian thöïc hieän döï aùn. Chæ tieâu NPV ñöôïc xaùc ñònh baèng hieän giaù doøng tieàn roøng ñöôïc chieát khaáu ôû suaát chieát khaáu baèng chi phí söû duïng voán. Söû duïng kyõ thuaät: chieát khaáu doøng tieàn (DCF) àöùng duïng khaùi nieäm thôøi giaù tieàn teä. 10 19 Coâng thöùc tính NPV Kyù hieäu: CFt : Ngaân löu roøng ôû thôøi kyø t CFt = Thu nhaäp kyø t – Chi phí kyø t k : Suaát chieát khaáu cuûa döï aùn (chi phí söû duïng voán cuûa döï aùn - WACC) å = + = + ++ + + + += n t t t n n k CF k CF k CF k CFCFNPV 0 2 2 1 1 0 )1()1( ...... )1()1( 20 Ví duï minh hoaï 1 (tt) 0 1 2 3 4 Döï aùn S Ngaân löu roøng -1000.0 500.00 400.00 300.00 100.00 Hieän giaù ($1,000.0) 454.55 330.58 225.39 68.30 Hieän giaù thuaàn $78.82 NPV $78.82 0 1 2 3 4 Döï aùn L Ngaân löu roøng -1000.0 100.00 300.00 400.00 600.00 Hieän giaù ($1,000.0) 90.91 247.93 300.53 409.81 Hieän giaù thuaàn $49.18 NPV $49.18 Keát luaän: choïn döï aùn naøo? 11 21 Löu yù khi tính NPV Tìm hieän giaù töøng khoaûn tieàn cuûa doøng tieàn teä, bao goàm caû doøng tieàn vaøo laãn doøng tieàn ra, sau ñoù chieát khaáu ôû suaát chieát khaáu baèng chi phí söû duïng voán. Coäng doøng tieàn ñaõ chieát khaáu. Toång naøy chính laø hieän giaù thuaàn (NPV) cuûa döï aùn. NPV>0 : chaáp nhaän döï aùn; NPV<0 : töø boû döï aùn. Caùc döï aùn loaïi tröø nhau: neân chaáp nhaän döï aùn naøo coù NPV lôùn nhaát. Caùc döï aùn ñoäc laäp nhau: coù theå chaáp nhaän taát caû caùc döï aùn. 22 Ý nghĩa NPV Với cùng suất chiết khấu, dự án có NPV lớn chứng tỏ dự án đó hiệu quả vì nó tạo ra được giá trị (ngân lưu) tăng thêm cho công ty. Dự án có NPV>0 nghĩa là dự án có suất sinh lời cao hơn suất chiết khấu. Dự án có NPV=0 nghĩa là dự án có suất sinh lời bằng với suất chiết khấu. Dự án có NPV<0 nghĩa là dự án có suất sinh lời thấp hơn suất chiết khấu. Chọn dự án có NPV >= 0 12 23 2.3. Suaát sinh lôøi noäi boä (IRR) Phöông phaùp IRR : laø phöông phaùp xeáp haïng döï aùn ñaàu tö baèng caùch söû duïng suaát sinh lôïi cuûa taøi saûn ñaàu tö. IRR laø suaát chieát khaáu maø taïi ñoù hieän giaù doøng tieàn thu vaøo cuûa döï aùn baèng hieän giaù chi phí ñaàu tö döï aùn. Nghóa laø: IRR laøm cho NPV = 0 24 Caùch tính suaát sinh lôïi noäi boä (IRR) PV(doøng ngaân löu vaøo) = PV(chi phí ñaàu tö) Giaûi phöông trình naøy ñeå tìm IRR 0 )1( 0 )1( ...... )1()1( 0 2 2 1 1 0 = + = + ++ + + + + å = n t t t n n IRR CF IRR CF IRR CF IRR CFCF 13 25 Phương pháp nội suy Tìm: i1 làm NPV>0 i2 làm NPV<0 Tính IRR: ( )12 21 1 1 * iiNPVNPV NPViIRR - + += 26 Ví dụ 1 (tt): Áp dụng phương pháp nội suy tính IRR: Dự án S: IRR1 = 14,5% Dự án L: IRR2 = 11,8% 14 27 Löu yù khi söû duïng IRR Lôïi suaát ngöôõng (hurdle rate): laø suaát chieát khaáu (chi phí söû duïng voán) ñoøi hoûi IRR phaûi vöôït qua ñeå döï aùn ñöôïc chaáp nhaän. IRR > lôïi suaát ngöôõng => chaáp nhaän döï aùn Trong ví duï 1, neáu caû hai döï aùn ñeàu ñoøi hoûi lôïi suaát ngöôõng laø 10% vaø hai döï aùn naøy ñoäc laäp nhau thì chaáp nhaän caû hai döï aùn bôûi vì caû hai döï aùn ñeàu coù theå taïo ra suaát sinh lôïi lôùn hôn chi phí söû duïng voán ñaàu tö döï aùn. 28 Phần 3: HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ VỐN TRONG ĐẦU TƯ DÀI HẠN 15 29 QUYẾT ĐỊNH: CHẤP NHẬN HAY TỪ CHỐI DỰ ÁN ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN SINH RA TỪ DỰ ÁN SO SÁNH CÁC DỰ ÁN XÁC ĐỊNH SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG LỰA CHỌN & TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN Quy trình hoạch định ngân quỹ vốn 30 Öôùc löôïng doøng tieàn cuûa döï aùn Doøng tieàn cuûa döï aùn: laø doøng tieàn roøng thöïc teá (khoâng phaûi thu nhaäp roøng keá toaùn) vaøo hoaëc ra coâng ty trong moät thôøi kyø nhaát ñònh. Öôùc löôïng doøng tieàn döï aùn caàn löu yù: n Chæ xaùc ñònh doøng tieàn coù lieân quan n Söï thay ñoåi voán löu ñoäng roøng. 16 31 (1) Doøng tieàn coù lieân quan Doøng tieàn coù lieân quan laø doøng tieàn coù aûnh höôûng vaø caàn xem xeùt khi quyeát ñònh ñaàu tö voán. Hai vaán ñeà caàn chuù yù khi quyeát ñònh doøng tieàn coù lieân quan: n Quyeát ñònh ñaàu tö voán chæ döïa vaøo doøng tieàn chöù khoâng döïa vaøo thu nhaäp keá toaùn n Chæ coù doøng tieàn taêng theâm môùi aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh chaáp nhaän hay töø choái döï aùn ñaàu tö. 32 Phaân bieät doøng tieàn vôùi lôïi nhuaän keá toaùn Trong hoaïch ñònh voán ñaàu tö chæ coù doøng tieàn haøng naêm ñöôïc söû duïng, chöù khoâng phaûi lôïi nhuaän keá toaùn. Doøng tieàn roøng = Lôïi nhuaän roøng + Khaáu hao 38,80028,800Lôïi nhuaän (ngaân löu) roøng 11,20011,200Thueá thu nhaäp (28%) 50,00040,000Lôïi nhuaän hoaït ñoäng EBIT -10,000Khaáu hao 50,00050,000Chi phí chöa keå khaáu hao $100,000$100,000Doanh thu Ngaân löuLôïi nhuaän keá toaùn Doøng tieàn roøng = Lôïi nhuaän roøng +Khaáu hao = 28,800 + 10,000 17 33 Giai ñoaïn ñaàu tö ban ñaàu Giai ñoaïn hoaït ñoäng Th öïc th u trö øth öïc ch i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BIEÂN DAÏNG NGAÂN LÖU CUÛA DÖÏ AÙN 34 Caùc doøng tieàn vaøo thöôøng gaëp 1. Doanh thu 2. Hoaøn thueá 3. Thay ñoåi khoản phaûi thu 4. Trôï caáp (neáu coù) 5. Voán nhaän taøi trôï (ñoái vôùi quan ñieåm chuû ñaàu tö) 6. Thanh lyù taøi saûn 18 35 Caùc doøng tieàn ra thöôøng gaëp 1. Chi phí ñaàu tö 2. Chi phí saûn xuaát 3. Thay ñoåi khoản phaûi traû 4. Thay ñoåi toàn quyõ tieàn maët 5. Noäp thueá 6. Traû nôï vay (ñoái vôùi quan ñieåm chuû ñaàu tö) 7. Caùc loaïi chi phí khaùc (chìm, cô hoäi…?) 36 (2) Thay ñoåi voán löu ñoäng roøng Vieäc ñaàu tö vaøo döï aùn daãn ñeán söï gia taêng taøi saûn löu ñoäng vaø nôï ngaén haïn phaûi traû. Cheânh leäch giöõa phaàn gia taêng taøi saûn löu ñoäng vaø phaàn gia taêng nôï ngaén haïn phaûi traû töông öùng ñöôïc goïi laø voán löu ñoäng roøng. D nhu caàu VLÑ = D taøi saûn löu ñoäng - Dkhoaûn phaûi traû 19 37 Ví dụ 2: Hoạch định dòng tiền của dự án đầu tư (đơn vị tính: triệu đồng) Dự án có đời sống 5 năm, chi phí đầu tư ban đầu 100, giá trị thanh lý tài sản sau 5 năm là 10. Số liệu hàng năm (từ năm 1): n Doanh thu 120 n Giá vốn hàng bán 52 n Chi phí khấu hao 18 n Chi phí khác 25 Yêu cầu: n Tính EBIT mỗi năm & lập bảng lưu kim ròng (ngân lưu ròng) của dự án? n Nếu tỷ lệ chiết khấu là 15% thì có nên chấp nhận dự án này hay không? 38 Ví dụ 2: a) Tính EBIT mỗi năm 25EBIT 25Chi phí khác 18Chi phí khấu hao 52Giá vốn hàng bán 120Doanh thu 20 39 Ví dụ 2: b) Tính dòng ngân lưu 53.0 43.0 43.0 43.0 43.0 (100.0)Ngân lưu ròng 10.0 Thanh lý tài sản 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 Khấu hao 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 EBIT (100.0)Đầu tư ban đầu 543210Năm thứ 40 Ví dụ 2: b) Tính dòng ngân lưu 49.11 NPV 26.35 24.59 28.27 32.51 37.39 (100.00) Ngân lưu chiết khấu 53.0 43.0 43.0 43.0 43.0 (100.0)Ngân lưu ròng 10.0 Thanh lý tài sản 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 Khấu hao 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 EBIT (100.0)Đầu tư ban đầu 543210Năm thứ 21 41 Ví dụ 3: xác định ngân lưu và NPV của dự án sau đây: (đơn vị tính: triệu đồng) Dự án có thời gian thực hiện 4 năm; TSCĐ đầu tư ban đầu là 2.200 triệu đồng; vốn lưu động ròng 500 triệu đồng; doanh thu năm đầu tiên dự kiến 4.100 triệu đồng và gia tăng hàng năm với tỷ lệ 5%; chi phí hoạt động (chưa kể khấu hao TSCĐ) năm đầu tiên dự kiến 3.000 triệu đồng và gia tăng hàng năm 4%. Biết rằng: khấu hao đường thẳng; chi phí sử dụng vốn của dự án là 12%; thuế TNDN 25% 42 Ví dụ 3: (NEW) xác định ngân lưu và NPV của dự án sau đây: (đơn vị tính: triệu đồng) Dự án có thời gian thực hiện 4 năm; TSCĐ đầu tư ban đầu là 2.000 triệu đồng; vốn lưu động ròng 500 triệu đồng; doanh thu năm đầu tiên dự kiến 4.000 triệu đồng và gia tăng hàng năm với tỷ lệ 5%; chi phí hoạt động (chưa kể khấu hao TSCĐ) năm đầu tiên dự kiến 3.000 triệu đồng và gia tăng hàng năm 4%. Biết rằng: khấu hao đường thẳng; chi phí sử dụng vốn của dự án là 12%; thuế TNDN 25% 22 43 Ví dụ 3: 44 23 45 Doøng tieàn taêng theâm Doøng tieàn taêng theâm laø doøng tieàn phaùt sinh töø döï aùn vaø goùp phaàn laøm gia taêng theâm doøng tieàn cuûa coâng ty so vôùi tröôùc khi coù döï aùn. Khi quyeát ñònh doøng tieàn taêng theâm, caàn löu yù : n Chi phí ñaát ñai n Chi phí cô hoäi n Chi phí giao haøng vaø laép ñaët n Voán löu ñoäng roøng taêng theâm n Thueá thu nhaäp coâng ty n … 46 Thueá thu nhaäp coâng ty Thueá thu nhaäp = Lôïi nhuaän tröôùc thueá xThueá suaát Thueá thu nhaäp aûnh höôûng ñeán ngaân löu cuûa döï aùn thoâng qua taùc ñoäng cuûa laù chaén thueá, do ñoù, caàn ñöôïc xaùc ñònh vaø ñöa vaøo ngaân löu cuûa döï aùn 24 47 Hai phöông phaùp xaùc ñònh ngaân löu Phöông phaùp tröïc tieáp – Ngaân löu baèng: n Ngaân löu thu vaøo töø hoaït ñoäng cuûa döï aùn n Tröø ñi ngaân löu chi ra cho hoaït ñoäng döï aùn Phöông phaùp giaùn tieáp – Ngaân löu baèng: n Lôïi nhuaän sau thueá n Coäng khaáu hao n Tröø chi ñaàu tö cho döï aùn n Coäng hoaëc tröø thay ñoåi voán löu ñoäng roøng 48 CF0 = Giaù mua taøi saûn môùi + Chi phí vaän chuyeån, laép ñaët & huaán luyeän + Baát kyø khoaûn chi naøo cho VLÑ (WCR) caàn thieát ñeå hoå trôï cho vieäc taïo doanh thu ôû naêm thöù nhaát. Trong tröôøng hôïp thay theá taøi saûn cuõ baèng taøi saûn môùi, theâm caùc phaàn sau: - Giaù baùn taøi saûn cuõ + (giaù baùn taøi saûn cuõ – giaù trò soå saùch cuûa taøi saûn cuõ) * thueá Chi phí cho WCR caàn thieát = % cuûa doanh thu döï kieán CF0 < 0 Löu yù: laõi vay ñeå ñaàu tö khoâng thuoäc ngaân löu cuûa CF0 Xaùc ñònh CF0 hay doøng ngaân löu ñaàu tö ban ñaàu 25 49 CFi = EBITi * (1-t) - (Chi ñaàu tö voán naêm i) + (Khaáu hao naêm i) +/- (Thay ñoåi voán löu ñoäng roøng) +/- (Chi phí cô hoäi cuûa naêm i) Xaùc ñònh CF1 ñeán CFn-1 hay doøng ngaân löu giai ñoaïn giöõa 50 CFn = EBITn * (1 – t) + Khaáu hao cuûa naêm cuoái + Khoaûn thu töø vieäc thanh lyù taøi saûn löu ñoäng + Giaù thanh lyù taøi saûn coá ñònh - (Giaù thanh lyù taøi saûn coá ñònh – giaù trò soå saùch coøn laïi cuûa taøi saûn) * thueá - Caùc khoaûn chi hoài phuïc moâi tröôøng - Caùc khoaûn chi khaùc lieân quan ñeán vieäc chaám döùt döï aùn Xaùc ñònh CFn hay doøng ngaân löu vaøo naêm cuoái cuøng cuûa döï aùn 26 51 Nhöõng caïm baãy khi öôùc löôïng doøng tieàn cuûa döï aùn Öôùc löôïng khoâng chính xaùc chi phí ñaàu tö döï aùn, ñaëc bieät laø döï aùn lôùn coù chi phí ñaàu tö daøn traûi qua nhieàu naêm. Öôùc löôïng khoâng chính xaùc doanh thu cuûa döï aùn, keå caû khoâng chính xaùc veà soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï laãn ñôn giaù baùn, ñaëc bieät laø nhöõng döï aùn khoâng coù hoaëc nghieân cöùu thò tröôøng khoâng chính xaùc. Öôùc löôïng khoâng chính xaùc chi phí haøng naêm cuûa döï aùn, ñaëc bieät laø ñoái vôùi nhöõng döï aùn ñöôïc ñieàu haønh bôûi nhöõng coâng ty khoâng coù boä maøy keá toaùn quaûn trò ñöôïc toå chöùc toát. 52 Minh hoaï caùch öôùc löôïng doøng tieàn cuûa döï aùn Nghieân cöùu tình huoáng Taxi, Co, Ltd Nghieân cöùu tình huoáng Fish Co. Ltd Nghieân cöùu tình huoáng Döï aùn Mercury 27 53 Öôùc löôïng chi phí söû duïng voán 54 Quyeát ñònh chi phí söû duïng voán Nhöõng ñònh nghóa cô baûn Xaùc ñònh chi phí söû duïng voán boä phaän: n Chi phí söû duïng nôï n Chi phí söû duïng coå phieáu öu ñaõi n Chi phí söû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi n Chi phí söû duïng voán coå phaàn môùi phaùt haønh Chi phí söû duïng voán trung bình. 28 55 Nhöõng ñònh nghóa cô baûn Voán boä phaän – Moät trong nhöõng loaïi voán coâng ty huy ñoäng vaø söû duïng cho döï aùn. Chi phí söû duïng caùc boä phaän voán bao goàm: n kd = Chi phí nôï môùi huy ñoäng = Chi phí nôï tröôùc thueá = 10% n kd(1 – T) = Chi phí nôï sau thueá, trong ñoù T = 40% thueá suaát thueá thu nhaäp coâng ty n kp = Chi phi voán coå phaàn öu ñaõi n ks = Chi phí lôïi nhuaän giöõ laïi n ke = Chi phí voán coå phaàn huy ñoäng beân ngoaøi baèng caùch phaùt haønh coå phieáu môùi n WACC = Chi phí söû duïng voán trung bình. 56 Chi phí söû duïng nôï Chi phí nôï sau thueá – Chi phí lieân quan ñeán nôï môùi huy ñoäng. Löu yù laõi vay nhö yeáu toá tieát kieäm thueá ñöôïc söû duïng khi tính toaùn chi phí söû duïng voán trung bình. Chi phí nôï sau thueá = Laõi vay – Tieát kieäm thueá = kd – kdT = kd(1 – T) = 10(1 – 0,40) = 6,0% 29 57 Chi phí voán coå phaàn öu ñaõi Chi phí voán coå phaàn öu ñaõi (kp) – Lôïi nhuaän nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi khi mua coå phieáu öu ñaõi cuûa coâng ty. Chi phí voán coå phaàn öu ñaõi: Trong ñoù: n Dp = Coå töùc coå phieáu öu ñaõi n Pn = Giaù baùn roøng CPUÑ = Giaù baùn – Chi phí phaùt haønh Ví duï: Moät coå phieáu öu ñaõi traû coå töùc $10 ñöôïc baùn vôùi giaù $100 treân thò tröôøng. Chi phí phaùt haønh laø 2,5%, phí toån voán coå phaàn öu ñaõi laø: n p p P D k = %30,10 50,97 10 P D k n p p === 58 Chi phí lôïi nhuaän giöõ laïi Chi phí lôïi nhuaän giöõ laïi (ks) – lôïi nhuaän nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi khi mua coå phieáu phoå thoâng cuûa coâng ty. Sôû dó chuùng ta phaûi tính ñeán chi phí lôïi nhuaän giöõ laïi laø vì chi phí cô hoäi cuûa boä phaän voán naøy. Neáu khoâng söû duïng vaøo döï aùn thì lôïi nhuaän seõ ñöôïc phaân chia cho coå ñoâng vaø hoï coù theå ñaàu tö vaøo nôi khaùc kieám lôïi nhuaän. Chi phí lôïi nhuaän giöõ laïi coù theå öôùc löôïng baèng moät trong 3 caùch: n Söû duïng moâ hình CAPM n Söû duïng laõi suaát traùi phieáu coäng vôùi phaàn gia taêng do ruûi ro n Söû duïng phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn. 30 59 Söû duïng moâ hình CAPM (1) Caùch naøy ñöôïc söû duïng ñeå öôùc löôïng ks qua 4 böôùc: n Böôùc 1: Öôùc löôïng lôïi nhuaän phi ruûi ro kf – noùi chung lôïi nhuaän phi ruûi ro coù theå laáy baèng laõi suaát traùi phieáu hoaëc tín phieáu kho baïc n Böôùc 2: Öôùc löôïng heä soá beta cuûa coå phieáu bi, vaø söû duïng heä soá naøy ño löôøng ruûi ro döï aùn n Böôùc 3: Öôùc löôïng lôïi nhuaän thò tröôøng kyø voïng km n Böôùc 4: Thay theá caùc giaù trò vöøa öôùc löôïng vaøo coâng thöùc CAPM: ks = kf + (km – kf)bi ñeå xaùc ñònh chi phí söû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi. 60 Söû duïng moâ hình CAPM (2) Ví duï minh hoaï: Giaû söû raèng kf = 8%, km = 13%, bi = 0,7. Phí toån söû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi nhö sau: ks = 8 + (13 – 8)0,7 = 11,5% Haïn cheá khaû naêng aùp duïng CAPM ôû Vieät Nam 31 61 Laáy laõi suaát traùi phieáu coäng gia taêng ruûi ro (1) Phöông phaùp naøy söû duïng ñeå öôùc löôïng ks baèng caùch theâm moät khoaûn gia taêng ruûi ro khoaûng chöøng 3 ñeán 5 % vaøo laõi suaát huy ñoäng voán vay daøi haïn. ks = Laõi suaát traùi phieáu + Gia taêng ruûi ro (3 – 5%) Ví duï: Laõi suaát huy ñoäng voán vay daøi haïn cuûa coâng ty laø 12%, phí toån söû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi coù theå öôùc löôïng ôû möùc: ks = 12 + 4 = 16% 62 Laáy laõi suaát traùi phieáu coäng gia taêng ruûi ro (2) Gia taêng ruûi ro, 4%, laø möùc phaùn ñoaùn chuû quan, nhöng keát quaû nghieân cöùu thöïc nghieäm cho thaáy noù thöôøng ôû möùc töø 3 ñeán 5% Nhöõng haïn cheá cuûa phöông phaùp naøy. 32 63 Söû duïng phöông phaùp chieát khaáu doøng tieàn Döïa vaøo moâ hình ñònh giaù coå phieáu, ta coù: Töø moâ hình naøy coù theå suy ra: Giaû söû coå phieáu A ñöôïc baùn vôùi giaù $23, coå töùc kyø voïng naêm tôùi laø $1,24 vaø toác ñoä taêng tröôûng coå töùc kyø voïng laø 8%. Phí toån lôïi nhuaän giöõ laïi laø: Nhöõng haïn cheá cuûa phöông phaùp naøy. gk D P s - = 10 g P Dk s += 0 1 %4,138 23 24.1 0 1 =+=+= g P Dk s 64 Phí toån voán coå phaàn môùi phaùt haønh, ke ke xaùc ñònh töông töï nhö phí toån lôïi nhuaän giöõ laïi nhöng coù phaàn gia taêng do chi phí phaùt haønh. Chi phí phaùt haønh (F) – tyû leä %giöõa chi phí phaùt haønh so vôùi giaù baùn coå phieáu Giaû söû coå phieáu A baùn vôùi giaù $23 coù chi phí phaùt haønh 10%, coå töùc naêm tôùi döï kieán laø $1,24 vaø toác ñoä taêng tröôûng coå töùc kyø voïng laø 8%. Phí toån voán coå phaàn môùi phaùt haønh seõ laø: g FP Dke +- = )1(0 1 %0,14 )10,01(23 24.1 )1(0 1 =+ - =+ - = gg FP Dke 33 65 Chi phí söû duïng voán trung bình, WACC Chi phí söû duïng voán trung bình laø trung bình coù troïng soá cuûa caùc chi phí voán boä phaän nhö phí toån nôï, phí toån voán coå phaàn öu ñaõi vaø phí toån voán coå phaàn phoå thoâng WACC = wdkd(1-T) + wpkp + wsks = 0,45(10%)(1- 0,40)+0,02(10,3%) +0,53(13,4%) = 10,0% Chi phí söû duïng voán trung bình ñöôïc söû duïng nhö laø suaát chieát khaáu trong hoaïch ñònh voán ñaàu tö. 66 Chi phí söû duïng voán trung bình trong ñieàu kieän Vieät Nam ÔÛ Vieät Nam thöôøng moät döï aùn ñaàu tö chæ söû duïng 2 loaïi nguoàn voán: Voán chuû sôû höõu vaø voán vay. Trong ñoù kd laø phí toån söû duïng nôï, ke laø phí toån söû duïng voán chuû sôû höõu vaø T (=28%) laø thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Voán chuû sôû hữu (E) Voán vay (B) Voán ñaàu tö (I)+ = WACCTk I Bk I E de =-+ )1( 34 67 Nhöõng caïm baãy khi öôùc löôïng chi phí söû duïng voán Öôùc löôïng chi phí söû duïng voán khoâng xem xeùt ñeán quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø ruûi ro, chæ ñôn giaûn laáy laõi suaát vay ngaân haøng laøm suaát chieát khaáu.. Öôùc löôïng chi phí söû duïng voán khoâng xuaát phaùt vaø döïa treân cô sôû lôïi nhuaän phi ruûi ro, töùc laø lôïi nhuaän ñaàu tö vaøo tín phieáu kho baïc. Öôùc löôïng chí phí söû duïng voán khoâng döïa treân cô sôû tính trung bình giöõa caùc boä phaän voán ñöôïc söû duïng. 68 35 69 Caùch tìm IRR baèng Excel 0 1 2 3 4 D ö ï a ùn S N ga ân löu ro øng -1000.0 500.00 400.00 300.00 100.00 H ie än gia ù ($1,000.0) 454.55 330.58 225.39 68.30 H ie än gia ù thua àn $78.82 N PV $78.82 IR R 14.5% M IR R 12.1% 0 1 2 3 4 D ö ï a ùn L N ga ân löu ro øng -1000.0 100.00 300.00 400.00 600.00 H ie än gia ù ($1,000.0) 90.91 247.93 300.53 409.81 H ie än gia ù thua àn $49.18 N PV $49.18 IR R 11.8% M IR R 11.3% 70 Caùc baûng bieåu thöôøng gaëp 1. Baûng thoâng soá 2. Baûng tính chæ soá laïm phaùt vaø chæ soá giaù 3. Caùc baûng tính veà voán vay 4. Caùc baûng tính veà lòch ñaàu tö 5. Baûng tính khaáu hao 6. Baûng tính saûn löôïng baùn vaø doanh thu 7. Baûng tính chi phí saûn xuaát 8. Baûng tính chi phí saûn xuaát ñôn vò 9. Baûng tính nhu caàu voán löu ñoäng 10. Baûng tính chi phí haøng baùn 11. Baùo caùo thu nhaäp 12. Baùo caùo ngaân löu (Tính NPV, IRR)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_6_required_returns_and_the_cost_of_capital_9385.pdf
Tài liệu liên quan