Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể-kết hợp (Entity-relationship)

VÍ DỤ „QUẢN LÝ ĐỀ ÁN CÔNG TY‟  CSDL đề án công ty theo dõi các thông tin liên quan đến nhân viên, phòng ban và đề án  Cty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có tên duy nhất, mã phòng duy nhất, một trưởng phòng và ngày nhận chức. Mỗi phòng ban có thể ở nhiều địa điểm khác nhau.  Đề án có tên duy nhất, mã duy nhất, do 1 một phòng ban chủ trì và được triển khai ở 1 địa điểm.  Nhân viên có mã số, tên, địa chỉ, ngày sinh, phái và lương. Mỗi nhân viên làm việc ở 1 phòng ban, tham gia vào các đề án với số giờ làm việc khác nhau. Mỗi nhân viên đều có một người quản lý trực tiếp.  Một nhân viên có thể có nhiều thân nhân. Mỗi thân nhân có tên, phái, ngày sinh và mối quan hệ với nhân viên đó.

pdf31 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể-kết hợp (Entity-relationship), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2 Mô hình thực thể-kết hợp (Entity-Relationship) NỘI DUNG CHI TIẾT  Quá trình thiết kế CSDL  Mô hình E/R  Thiết kế  Ví dụ 2 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CSDL 3 Ý tưởng E/R thiết kế Lược đồ quan hệ HQT CSDL quan hệ QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CSDL (TT) 4 Phụ thuộc HQT cụ thể Độc lập HQT Thế giới thực Phân tích yêu cầu Phân tích quan niệm Thiết kế mức logic Thiết kế mức vật lý Các yêu cầu về dữ liệu Lược đồ quan niệm Lược đồ logic Lược đồ trong Chương trình ứng dụng Thiết kế chương trình ứng dụng Phân tích chức năng Các yêu cầu về chức năng Các đặc tả chức năng NỘI DUNG CHI TIẾT  Quá trình thiết kế CSDL  Mô hình thực thể - kết hợp  Thực thể  Thuộc tính  Mối kết hợp  Lược đồ thực thể - kết hợp  Thực thể yếu  Thiết kế  Ví dụ 5 MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP  Được dùng để thiết kế CSDL ở mức quan niệm  Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL  Lược đồ thực thể - kết hợp (Entity-Relationship Diagram)  Tập thực thể (Entity Sets)/ Thực thể (Entity)  Thuộc tính (Attributes)  Mối quan hệ (Relationship) 6 TẬP THỰC THỂ (ENTITY SETS)  Một thực thể là một đối tượng của thế giới thực  Tập hợp các thực thể giống nhau tạo thành 1 tập thực thể  Ký hiệu:  Chú ý  Thực thể (Entity)  Đối tượng (Object)  Tập thực thể (Entity set)  Lớp đối tượng (Class of objects) 7 Cấu trúc của dữ liệu Thao tác trên dữ liệu E TẬP THỰC THỂ (ENTITY SETS)  Ví dụ “Quản lý đề án công ty”  Một nhân viên là một thực thể  Tập hợp các nhân viên là tập thực thể  Một đề án là một thực thể  Tập hợp các đề án là tập thực thể  Một phòng ban là một thực thể  Tập hợp các phòng ban là tập thực thể 8 THUỘC TÍNH (ATTRIBUTES)  Thuộc tính là những đặc tính riêng biệt của tập thực thể hoặc mối kết hợp  Ký hiệu:  Ví dụ tập thực thể NHAN_VIEN có các thuộc tính  HO_TEN  GIOI_TINH  NGAY_SINH  Thuộc tính là những giá trị nguyên tố  Kiểu chuỗi  Kiểu số nguyên  Kiểu số thực  9 THUỘC TÍNH (ATTRIBUTES)  Có các loại thuộc tính:  Thuộc tính đơn: không thể chia làm nhiều thành phần nhỏ hơn VD: Tập thực thể NHAN_VIEN có thuộc tính LUONG, HO_TEN, GIOI_TINH  Thuộc tính kết hợp: gồm nhiều thành phần nhỏ hơn VD: Tập thực thể NHAN_VIEN có thuộc tính DIA_CHI DIA_CHI có thể chia thành các thành phần: SO_NHA, DUONG, QUAN, THANH_PHO 10 DCHI NHAN_VIEN THPHO DUONG SO_NHA QUAN THUỘC TÍNH  Có các loại thuộc tính:  Thuộc tính đơn trị: nhận một giá trị đơn đối với một thực thể cụ thể VD: Thuộc tính HO_TEN của tập thực thể NHAN_VIEN là đơn trị, mỗi nhân viên chỉ có một họ tên  Thuộc tính đa trị: nhận nhiều giá trị đối với một thực thể cụ thể VD: Thuộc tính DIEN_THOAI của tập thực thể NHAN_VIEN là đa trị, mỗi nhân viên có thể có nhiều số điện thoại.  Thuộc tính suy diễn: giá trị được tính từ giá trị của thuộc tính khác 11 NHAN_VIEN DIEN_THOAI NHAN_VIEN TUOI MỐI QUAN HỆ/ MỐI KẾT HỢP  Diễn tả mối quan hệ ngữ nghĩa giữa ít nhất 2 tập thực thể khác nhau  Ví dụ giữa tập thực thể NHAN_VIEN và PHONG_BAN có các mối quan hệ sau:  Một nhân viên thuộc một phòng ban nào đó  Một phòng ban có một nhân viên làm trưởng phòng 12 LƯỢC ĐỒ ER  Là đồ thị biểu diễn các tập thực thể, thuộc tính và mối quan hệ  Đỉnh  Cạnh là đường nối giữa  Tập thực thể và thuộc tính  Mối quan hệ và tập thực thể  Mối quan hệ và thuộc tính 13 Tên tập thực thể Tập thực thể Tên thuộc tính Thuộc tính Tên quan hệ Quan hệ VÍ DỤ LƯỢC ĐỒ ER 14 Lam_viec La_truong_phong Phan_cong DCHI NHAN_VIEN TENNV NGSINH PHAI LUONG HONV PHONG_BAN TENPHG Phu_trach DE_AN TENDA DDIEM_DA THỂ HIỆN CỦA LƯỢC ĐỒ ER  Một CSDL được mô tả bởi lược đồ ER sẽ chứa đựng những dữ liệu cụ thể gọi là thể hiện CSDL  Mỗi tập thực thể sẽ có tập hợp hữu hạn các thực thể  Giả sử tập thực thể NHAN_VIEN có các thực thể như NV1, NV2, NVn  Mỗi thực thể sẽ có 1 giá trị cụ thể tại mỗi thuộc tính  NV1 có TENNV=“Tung”, NGSINH=“08/12/1955”, PHAI=“„Nam”  NV2 có TENNV= “Hang”, NGSINH=“07/19/1966”, PHAI=“Nu”  Chú ý  Không lưu trữ lược đồ ER trong CSDL  Khái niệm trừu tượng  Lược đồ ER chỉ giúp ta thiết kế CSDL trước khi chuyển các quan hệ và dữ liệu xuống mức vật lý 15 MỐI QUAN HỆ - THỂ HIỆN  Thể hiện CSDL còn chứa các mối quan hệ cụ thể  Cho mối quan hệ R kết nối n tập thực thể E1, E2, , En  Thể hiện của R là tập hữu hạn các danh sách (e1, e2, , en)  Trong đó ei là các giá trị được chọn từ các tập thực thể Ei  Xét mối quan hệ 16 NHAN_VIEN PHONG_BAN Tung Hang Nghien cuu Dieu hanh Vinh Quan ly (Tung, Nghien cuu) (Hang, Dieu hanh) (Vinh, Quan ly) Lam_viec NHAN_VIEN PHONG_BAN MỐI QUAN HỆ - MULTIPLICITY  Xét mối quan hệ nhị phân R (binary relationship) giữa 2 tập thực thể E và F, tính multiplicity bao gồm  Một-Nhiều  Một E có quan hệ với nhiều F  Một F có quan hệ với một E  Một-Một  Một E có quan hệ với một F  Một F có quan hệ với một E  Nhiều-Nhiều  Một E có quan hệ với nhiều F  Một F có quan hệ với nhiều E 17 E F Quan_hệ 1 1 E F Quan_hệ n n E F Quan_hệ 1 n MỐI QUAN HỆ - MULTIPLICITY (TT)  (min, max) chỉ định mỗi thực thể e  E tham gia ít nhất và nhiều nhất vào thể hiện của R  (0,1) – không hoặc 1  (1,1) – duy nhất 1  (0,n) – không hoặc nhiều  (1,n) – một hoặc nhiều 18 E F Quan_hệ (min, max) (min, max) MỐI QUAN HỆ - MULTIPLICITY (TT)  Ví dụ  Một phòng ban có nhiều nhân viên  Một nhân viên chỉ thuộc 1 phòng ban  Một nhân viên có thể tham gia nhiều đề án hoặc không tham gia đề án nào  Một nhân viên là trưởng phòng của 1 phòng ban hoặc không là trưởng phòng 19 NV PB Lam_viec (1,n) NV PB Lam_viec (1,1) NV DA Phan_cong (0,n) NV PB La_truong_phong (0,1) MỐI QUAN HỆ - VAI TRÕ  Một loại thực thể có thể tham gia nhiều lần vào một quan hệ với nhiều vai trò khác nhau 20 NHAN_VIEN Quan_ly Duoc quan ly boi (0,1) (0,n) La nguoi quan ly THUỘC TÍNH TRÊN MỐI QUAN HỆ  Thuộc tính trên mối quan hệ mô tả tính chất cho mối quan hệ đó  Thuộc tính này không thể gắn liền với những thực thể tham gia vào mối quan hệ 21 NHAN_VIEN DE_AN Phan_cong (0,n) (1,n) THGIAN THUỘC TÍNH KHÓA  Các thực thể trong tập thực thể cần phải được phân biệt  Khóa K của tập thực thể E là một hay nhiều thuộc tính sao cho  Lấy ra 2 thực thể bất kỳ e1, và e2 trong E  Thì e1 và e2 không thể có các giá trị giống nhau tại các thuộc tính trong K  Chú ý  Mỗi tập thực thể phải có 1 khóa  Một khóa có thể có 1 hay nhiều thuộc tính  Có thể có nhiều khóa trong 1 tập thực thể, ta sẽ chọn ra 1 khóa làm khóa chính cho tập thực thể đó 22 VÍ DỤ THUỘC TÍNH KHÓA 23 Lam_viec La_truong_phong Phan_cong NHAN_VIEN TENNV NGSINH DCHI PHAI LUONG HONV PHONG_BAN TENPB Phu_trach DE_AN TENDA DDIEM_DA MANV MAPHG MADA TẬP THỰC THỂ YẾU  Là thực thể mà khóa có được từ những thuộc tính của tập thực thể khác  Thực thể yếu (weak entity set) phải tham gia vào mối quan hệ mà trong đó có một tập thực thể chính  Ví dụ 1 24 NHAN_VIEN TENNV NGSINH DCHI PHAI LUONG HONV MANV THAN_NHAN TENTN PHAI NGSINH QUANHE Co_than_nhan (1,1) (1,n) TẬP THỰC THỂ YẾU (TT)  Ví dụ 2 25 HD_CT HOA_DON TONGTIEN NGAYHD MAHD HANG_HOA MAHH DGIA TENHH (1,1) (1,n) HH_CT (1,1) (1,n) CHI_TIET SL_HH SOTIEN NỘI DUNG CHI TIẾT  Quá trình thiết kế CSDL  Mô hình thực thể - kết hợp  Thiết kế  Các bước thiết kế  Nguyên lý thiết kế  Ví dụ 26 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ  (1) Xác định tập thực thể  (2) Xác định mối quan hệ  (3) Xác định thuộc tính và gắn thuộc tính cho tập thực thể và mối quan hệ  (4) Quyết định miền giá trị cho thuộc tính  (5) Quyết định thuộc tính khóa  (6) Quyết định (min, max) cho mối quan hệ 27 QUI TẮC THIẾT KẾ  Chính xác  Tránh trùng lắp  Dễ hiểu  Chọn đúng mối quan hệ  Chọn đúng kiểu thuộc tính 28 NỘI DUNG CHI TIẾT  Quá trình thiết kế CSDL  Mô hình thực thể - kết hợp  Thiết kế  Ví dụ  Quản lý đề án công ty 29 VÍ DỤ „QUẢN LÝ ĐỀ ÁN CÔNG TY‟  CSDL đề án công ty theo dõi các thông tin liên quan đến nhân viên, phòng ban và đề án  Cty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có tên duy nhất, mã phòng duy nhất, một trưởng phòng và ngày nhận chức. Mỗi phòng ban có thể ở nhiều địa điểm khác nhau.  Đề án có tên duy nhất, mã duy nhất, do 1 một phòng ban chủ trì và được triển khai ở 1 địa điểm.  Nhân viên có mã số, tên, địa chỉ, ngày sinh, phái và lương. Mỗi nhân viên làm việc ở 1 phòng ban, tham gia vào các đề án với số giờ làm việc khác nhau. Mỗi nhân viên đều có một người quản lý trực tiếp.  Một nhân viên có thể có nhiều thân nhân. Mỗi thân nhân có tên, phái, ngày sinh và mối quan hệ với nhân viên đó. 30 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdcntt_biboo_vn_chuong_02_1114.pdf