Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược định giá - Nguyễn Kim Nam

> Lựa chọn mục tiên của giá: Mục tiên ciỉa DN có thể là để tồn tại, tốì đa hóa lợi nhuận trước mắt, tô'i đa hoá doanh thu, dẫn đầu về chất lưọìig SP hay giữ sự ổn định thị trường > Xác định so' cầu của SP: tức là xác định sô' SP mà DN có thể bán ra ở mỗi mức giá khác nhau . > Dự tính chi phí bao gồm Chi phí cô' định và Chi phí biến đổi, một co’ sở quan trọng để định giá. > Phân tích SP, CPhí và giá của đô'i thủ cạnh tranh: cần xem xét SP, CP và giá của ĐTCT để định một mức giá phù hợp. > >Lựa chọn phương pháp định giá: San khi đã biết 3C ( Customer, cost, competitor ) công ty có thể bắt tay vào việc xác định một giá bằng cách áp dụng các phương pháp đã nghiên cứu trong phần III. > >Lựa chọn mức giá cuối cùng: Chọn một mức giá tôi ưu trên cơ sở có cân nhác thêm các yếu tô' phụ như yếu tô' tâm lý, yếu tô' khác trong M.mix anil hưỏìig đến việc định giá, chính sách định giá của công ty và ảnh hưởng của giá đến các bên khác. >

pdf36 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược định giá - Nguyễn Kim Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 7 CHIEÁN LÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ 1 (Pricing strategy) Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Muïc tieâu chöông 7 1. Giôùi thieäu taàm quan troïng cuûa giaù trong Marketing mix. 2. Trình baøy moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù cho SP. 2 3. Giôùi thieäu moät soá chieán löôïc ñònh giaù ñieån hình. 4. Qui trình ñònh giaù cho moät SP môùi. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 1. Khaùi nieäm vaø taàm quan troïng cuûa giaù trong marketing mix 1.1 Khaùi nieäm Giaù laø soá löôïng tieàn teä caàn thieát maø KH phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc moät SP vôùi moät 3 möùc chaát löôïng nhaát ñònh, vaøo moät thôøi ñieåm nhaát ñònh vaø ôû moät nôi nhaát ñònh. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 1.2 TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA GIAÙ TRONG MARKETING-MIX Giaù caû laø bieán soá duy nhaát cuûa marketing mix mang laïi thu nhaäp trong khi nhöõng bieán soá khaùc chæ sinh ra ñaàu tö vaø chi phí. 4 Bieán soá giaù gaây ra nhöõng phaûn öùng töùc thì hôn nhöõng bieán soá khaùc cuûa Marketing mix ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi caïnh tranh. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2. Nhöõng nhaân toá beân trong vaø beân ngoaøi DN aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù Caùc quyeát Nhöõng yeáu toá beân trong: Caùc muïc tieâu marketing Nhöõng yeáu toá beân ngoaøi: Thò tröôøng Soá caàu 5 ñònh veà giaù Chieán löôïc M.Mix Vò trí treân ñöôøng bieåu dieãn CKS SP Chi phí Giaù vaø SP cuûa ñoái thuû caïnh tranh Caùc chính saùch giaù caû cuûa nhaøø nöôùc Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.1 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 2.1.1. Muïc tieâu marketing cuûa coâng ty Toàn taïi. Toái ña hoùa LN tröôùc maét. Toái ña hoùa doanh thu. 6  Daãn ñaàu veà chaát löôïng SP. Giöõ theá oån ñònh traùnh phaûn öùng baát lôïi töø ÑTCT. Ngaên ngöøa ÑTCT tham gia thò tröôøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.1.2. Chieán löôïc marketing mix Caùc quyeát ñònh veà giaù caàn phaûi lieân keát chaët cheõ vôùi vieäc thieát keá SP, phaân phoái vaø xuùc tieán nhaèm hình thaønh moät chöông trình Marketing 7 mix ñoàng boä, coù hieäu quaû. Ví duï: Vieäc ñònh giaù phaûi phuø hôïp vôùi giaù trò cuûa SP, vôùi chính saùch khuyeán khích caùc trung gian. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.1.3.Vò trí treân ñöôøng bieåu dieãn cuûa CKSSP Vò trí treân ñöôøng bieåu dieãn cuûa chu kyø soáng moät SP laø cô sôû quan troïng ñoái vôùi vieäc ñònh giaù. Moãi vò trí cuûa ñöôøng bieåu dieãn coù heä soá 8 co daõn khaùc nhau, gaây ra nhöõng haäu quaû treân chính saùch veà giaù, ñaëc bieät luùc môùi tung SP ra thò tröôøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.1.4. Chi phí 6. Chi phí chung 7. Tieàn laõi GIAÙ BAÙN Ñònh phí 9 1. Chi phí vaät chaát 2. Tieàn löông bieán ñoåi 3. Chi phí mar. bieán ñoåi 4. Tieàn löông coá ñònh 5. Chi phí mar. coá ñònh Bieán phí Giaù thaønh Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 1. Ñònh phí (Fixed costs): laø nhöõng chi phí khoâng thay ñoåi theo saûn xuaát hay doanh thu nhö khaáu hao TSCÑ...Tuy nhieân neáu tính cho moät ñôn vò SP thì noù laïi thay ñoåi. 2. Bieán phí (Variable costs): laø nhöõng chi phí thay ñoåi theo möùc ñoä saûn xuaát nhö nguyeân 10 lieäu, tuy nhieân neáu tính cho moät SP thì noù laïi oån ñònh. 3 Toång chi phí (total costs): laø soá löôïng ñònh phí vaø bieán phí cho baát kyø möùc ñoä saûn xuaát nhaát ñònh naøo. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Khi nghieân cöùu ñònh phí vaø bieán phí ngöôøi ta ñi ñeán xaùc ñònh ñieåm hoaø voán. Ñieåm hoøa voán laø ñieåm maø taïi ñoù tieàn baùn haøng chæ ñuû buø caùc chi phí, laõi baèng khoâng. Q = F/ (P-V) 11 Trong ñoù: Q: Khoái löôïng hoøa voán . F: Ñònh phí. V: Bieán phí 1 ñvsp P: Giaù baùn 1 ñvsp Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Lôïi nhuaän muïc tieâu 2 trieäuUSD D/ thu hoaø voán 9 tr USD 12 10 8 6 Toång doanh thu Toång chi phí Ñònh phí Doanh thu/ Chi phí (Trieäu USD) 12 4 2 1000800600400200 Saûn löôïng hoaø voán 600.000 SP Ñôn vò baùn ra (ngaøn) Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.2 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI 2.2.1. Tính chaát caïnh tranh cuûa thò tröôøng Thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo. Thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn. 13 Thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn. Thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.2.2. Soá caàu: Soá caàu laø soá SP maø DN coù theå baùn ra ôû moãi möùc giaù khaùc nhau. Ñoù laø söï nhaïy caûm cuûa ngöôøi mua ñoái vôùi giaù vaø möùc ñoä nhaïy caûm naøy laïi theå hieän ôû heä soá co daõn. Do ñoù ñeå ñònh giaù SP caùc DN caàn phaûi xem xeùt ñeán nhöõng hieän töôïng aûnh höôûng ñeán heä soá co giaõn nhö: Söï toàn taïi 14 moät vuøng giaù tham khaûo, giaù taâm lyù, söï nhaïy caûm khoâng ñeàu cuûa ngöôøi mua ñoái vôùi giaù vaø giaù chæ baùo chaát löôïng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.2.3. Giaù vaø SP cuûa ñoái thuû caïnh tranh Giaù vaø SP cuûa ñoái thuû caïnh tranh giuùp coâng ty ñònh giaù cho SP cuûa mình bôûi vì ngöôøi mua ñaùnh giaù giaù caû vaø giaù trò cuûa moät SP ñònh mua thöôøng döïa treân giaù caû vaø 15 giaù trò cuûa nhöõng SP töông ñöông. Do ñoù coâng ty caàn bieát giaù caû vaø giaù trò SP cuûa caùc ñoáøi thuû caïnh tranh. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 2.2.4. Chính saùch giaÙ caû cuûa nhaø nöôùc Nhaø nöôùc baèng nhieàu caùch khaùc nhau can thieäp vaøo vieäc ñònh giaù cuûa DN bôûi hai lyù do: ° Nhaø nöôùc muoán kieåm soaùt söï tieán trieån cuûa giaù caû nhö phong toûa giaù, qui ñònh giaù, xaùc ñònh khung giaù 16 °Khuyeán khích töï do caïnh tranh, xoaù boû ñoäc quyeàn, hoaëc laïm duïng ñòa vò thoáng trò ñeå haïn cheá töï do caïnh tranh nhö laø caám thöôûng baèng haøng hoùa laø ñoái töôïng baùn, caám baùn loã neáu khoâng coù lyù do chính ñaùng, caám thöïc hieän nhöõng giaù toái thieåu aùp ñaët... Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 3. Caùc phöông phaùp ñònh giaù cô baûn 3.1. Ñònh giaù döïa vaøo chi phí: Phöông phaùp ñònh giaù naøy döïa vaøo chi phí ñôn vò vaø möùc lôøi döï kieán: P (giaù baùn) = Chi phí ñôn vò + möùc lôøi döï kieán Ñaây laø phöông phaùp ñònh giaù saøn cuûa SP. Moät phöông phaùp ñònh giaù theo chi phí khaùc laø 17 ñònh giaù theo lôïi nhuaän muïc tieâu: P = Chi phí ñôn vò + Lôïi nhuaän muïc tieâu Soá löôïng tieâu thuï Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 3.2 Ñònh giaù döïa theo ngöôøi mua Phöông phaùp ñònh giaù naøy döïa vaøo giaù trò ñöôïc caûm nhaän cuûa ngöôøi mua veà SP chöù khoâng döïa vaøo chi phí. DN söû duïng nhöõng yeáu toá phi giaù trong M-mix ñeå xaây döïng giaù trò ñöôïc caûm nhaän trong taâm trí cuûa ngöôøi mua. Ví duï trong tröôøng 18 hôïp mua haøng khaùc nhau KH saün saøng mua vôùi giaù khaùc nhau. Ñaây laø phöông phaùp ñònh giaù traàn cuûa SP. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 3.3. Ñònh giaù döïa vaøo caïnh tranh Ñònh giaù theo möùc giaù hieän haønh: Khi ñònh giaù doanh nghieäp chæ caên cöù vaøo möùc giaù hieän haønh chöù khoâng ñeå yù ñeán chi phí vaø soá caàu treân thò tröôøng. 19 Ñònh giaù ñaáu thaàu kín: Ñaây laø tröôøng hôïp moät soá coâng ty thaàu cung caáp SP, dòch vuï theo yeâu caàu cuûa moät Cô quan khaùc. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.1 Muïc tieâu cuûa chieán Toái ña hoaù lôïi nhuaän Naâng cao heä soá hieäu quaû treân voán ñaàu tö Toái ña hoaù lôïi nhuaän Gia taêng thò phaàn Gia taêng doanh soáToái ña hoaù doanh soá Muïc tieâu 4. Muïc tieâu cuûa CLÑG vaø caùc CLÑG ñieån hình 20 löôïc ñònh giaù Ngaên ngöøa ñoái thuû tham gia thò tröôøng Chaáp nhaän giaù caïnh tranh Thöïc hieän caïnh tranh khoâng döïa treân giaù caû Ổn ñònh thò tröôøng chieán löôïc ñònh giaù Muïc tieâu khaùc Daãn ñaàu chaát löôïng SP Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2. Caùc chieán löôïc ñònh giaù ñieån hình Ñònh giaù cho taäp hôïp saûn phaåm (pro-mix). Chieán löôïc ñieàu chænh giaù. Chieán löôïc thay ñoåi gia.ù 21 Chieán löôïc ñònh giaù saûn phaåm môùi. Chieán löôïc ñònh giaù taâm ly.ù Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.1 Ñònh giaù cho taäp hôïp SP (pro-mix) Ñònh giaù doøng SP: Ñònh caùc baäc giaù cho nhöõng SP trong cuøng moät doøng coù tính tôùi nhöõng khaùc bieät veà chi phí, giaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh Ñònh giaù SP tuøy choïn:Khaùch haøng mua moät maùy vi tính coù theå yeâu caàu gaén theâm CD-ROM hay Video card, 22 Sound card vaø traû tieàn cho noù vì laø phaàn töï choïn. Ñònh giaù SP boå sung:Ví duï löôõi lam vôùi dao caïo raâu , phim cho maùy chuïp aûnh. Caùc nhaø saûn xuaát dao caïo raâu, maùy aûnh thöôøng ñònh giaù chuùng thaáp vaø doàn möùc lôøi cao cho nhöõng SP phuï boå. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.2. Chieán löôïc ñieàu chænh giaù Ñònh giaù chieát khaáu: theo tieàn maët, theo soá löôïng, theo muøa vaø caùc khoaûn giaûm giaù theâm (allowance). Ñònh giaù phaân bieät (different price): Nhieàu 23 DN thöôøng thay ñoåi giaù cho phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng KH, töøng ñaëc ñieåm SP (ñoùng hoäp hay tuùi nylon), töøng khu vöïc, töøng thôøi ñieåm ( ñieän thoaïi ). Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Chính saùch giaù phaân bieät laø tröôøng hôïp DN baùn moät SP vôùi nhieàu möùc giaù, khoâng döïa treân chi phí. Khi thöïc hieän chính saùch giaù phaân bieät caàn phaûi 24 chuù yù caùc ñieàu kieän sau: Phaûi hôïp phaùp; thò tröôøng coù theå phaân khuùc ñöôïc vaø phaûi theå hieän coù caùc möùc caàu khaùc nhau; KH ôû khu vöïc giaù thaáp khoâng mua ñi, baùn laïi vaø ÑTCT khoâng taán coâng baèng giaù vaøo khu vöïc giaù cao. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.3. Chieán löôïc thay ñoåi giaù 4.2.3.1. Chuû ñoäng giaûm giaù: Khi: Nhaø maùy chöa taän duïng heát coâng suaát. DN caàn coù theâm khaùch nhöng khoâng theå ñaït ñöôïc qua vieäc ñaõ taêng cöôøng noã löïc baùn, caûi tieán SP cuøng 25 nhöõng bieän phaùp khaùc nöõa. Phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng ÑTCT nhaèm tìm kieám theâm thò tröôøng. Khaû naêng tieâu thuï giaûm, thò phaàn bò thu heïp. Muoán khoáng cheá thò tröôøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.3.2. Chuû ñoäng taêng giaù: Vieäc taêng giaù coù theå do nhöõng yeáu toá sau: Söï gia taêng chi phí dieãn ra dai daúng; möùc taêng naêng suaát khoâng theo kòp vôùi möùc taêng giaù; löôïng caàu quaù lôùn (over-demand). Moät soá DN thöïc hieän vieäc taêng giaù moät caùch 26 kheùo leùo nhö: Giaûm bôùt troïng löôïng hay kích thöôùc SP; Giaûm bôùt nhöõng ñaëc tính cuûa SP; Loaïi boû nhöõng dòch vuï nhö giao haøng, baûo haønh... hay söû duïng bao bì reû tieàn hôn. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.3.3. Phaûn öùng cuûa ngöôøi mua Khaùch haøng khoâng phaûi bao giôø cuõng hieåu ñuùng veà söï thay ñoåi giaù caû. Moät söï giaûm giaù coù theå bò giaûi thích theo nhöõng caùch sau ñaây: 27 Moùn haøng saép bò moät kieåu khaùc thay theá. Moùn haøng coù khuyeát ñieåm, baùn khoâng chaïy. Coâng ty ñang gaëp khoù khaên veà taøi chính. Chaát löôïng haøng ñaõ bò giaûm xuoáng roài. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.3.4. Phaûn öùng cuûa ñoái thuû caïnh tranh Caùc ñoái thuû caïnh tranh seõ phaûn öùng khi soá coâng ty khoâng nhieàu, SP laïi gioáng nhau vaø ngöôøi mua ñöôïc thoâng tin ñaày ñuû. Coù theå coù hai caùch phaûn öùng : - ÑTCT luoân phaûn öùng ñoái vôùi vieäc thay ñoåi giaù theo moät caùch nhaát ñònh. Trong tröôøng hôïp naøy DN 28 coù theå phaùn ñoaùn ñöôïc phaûn öùng cuûa hoï. - ÑTCT phaûn öùng theo lôïi ích töùc thôøi luùc ñoù. Neáu ÑTCT coù muïc tieâu laø thò phaàn thì hoï cuõng seõ thay ñoåi giaù. Neáu muïc tieâu laø toái ña hoùa lôïi nhuaän thì hoï seõ coù phaûn öùng khaùc nhö taêng chi phí quaûng caùo hay caûi tieán chaát löôïng SP. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.3.5. Ñoái phoù laïi vieäc thay ñoåi giaù Tröôùc khi phaûn öùng DN caàn phaûi nhaän ñònh moät soá ñieåm nhö sau: Taïi sao ñoái thuû caïnh tranh thay ñoåi giaù caû? Söï thay ñoåi giaù laø vónh vieãn hay taïm thôøi? Thò phaàn vaø lôïi nhuaän cuûa DN bò aûnh höôûng ra sao neáu khoâng ñoái phoù? 29 Nhöõng phaûn öùng coù theå coù cuûa ÑTCT vaø cuûa caùc DN kh aùc ñoái vôùi töøng phaûn öùng cuûa coâng ty coù theå seõ nhö theá naøo? Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.4. Chieán löôïc ñònh giaù saûn phaåm môùi 4.2.4.1. Ñònh giaù thaâm nhaäp thò tröôøng: Ñieàu kieän: Thò tröôøng raát nhaïy caûm vôùi giaù vaø vôùi moät giaù thaáp seõ kích thích mua haøng nhieàu hôn. 30 Caùc chi phí veà saûn xuaát vaø phaân phoái giaûm theo cuøng vôùi möùc kinh nghieäm saûn xuaát tích luõy ñöôïc. Moät giaù thaáp seõ khoâng thu huùt söï caïnh tranh thöïc teá vaø tieàm taøng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.4.2. Ñònh giaù chaét loïc thò tröôøng: Ñieàu kieän Soá löôïng ngöôøi mua ñuû ñeå coù möùc caàu hieän haønh töông ñoái cao. Chi phí treân moãi ñôn vò khi phaûi saûn xuaát vôùi 31 khoái löôïng nhoû khoâng quaù cao. Giaù cao nhöng khoâng thu huùt theâm caùc ñoái thuû caïnh tranh tham gia thò tröôøng. Giaù cao theå hieän hình aûnh SP coù chaát löôïng cao. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 4.2.5. Ñònh giaù taâm lyù Giaù taâm lyù laø moät hình thöùc giaù raát khoù giaûi thích veà maët kinh teá nhöng trong thöïc teá caùc DN thöôøng hay söû duïng. Khi aùp duïng chính saùch giaù taâm lyù DN xem xeùt yeáu toá taâm lyù cuûa giaù caû chöù 32 khoâng chæ ñôn thuaàn veà khía caïnh kinh teá. Giaù taâm lyù ñöôïc theå hieän baèng giaù döôùi soá troøn, giaù coù nhieàu soá leû, giaù coù soá 8, soá 3.vaø giaù chæ baùo chaát löôïng. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam 5. Tieán trình xaùc ñònh giaù baùn Löïa choïn muïc tieâu cuûa giaù Xaùc ñònh soá caàu cuûa SP Döï tính chi phí 33 Phaân tích SP, CP vaø giaù ÑTCT Löïa choïn phöông phaùp ñònh giaù Löïa choïn möùc giaù cuoái cuøng Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Löïa choïn muïc tieâu cuûa giaù: Muïc tieâu cuûa DN coù theå laø ñeå toàn taïi, toái ña hoùa lôïi nhuaän tröôùc maét, toái ña hoaù doanh thu, daãn ñaàu veà chaát löôïng SP hay giöõ söï oån ñònh thò tröôøng Xaùc ñònh so Ácaàu cuûa SP: töùc laø xaùc ñònh soá SP maø DN coù theå baùn ra ôû moãi möùc giaù khaùc nhau . 34 Döï tính chi phí bao goàm Chi phí coá ñònh vaø Chi phí bieán ñoåi , moät cô sôû quan troïng ñeå ñònh giaù. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Phaân tích SP, CPhí vaø giaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh: Caàn xem xeùt SP, CP vaø giaù cuûa ÑTCT ñeå ñònh moät möùc giaù phuø hôïp. Löïa choïn phöông phaùp ñònh giaù: Sau khi ñaõ bieát 3C ( Customer, cost, competitor ) coâng ty coù theå baét tay vaøo vieäc xaùc ñònh moät giaù baèng caùch aùp duïng caùc phöông phaùp ñaõ nghieân cöùu trong phaàn III. 35 Löïa choïn möùc giaù cuoái cuøng: Choïn moät möùc giaù toái öu treân cô sôû coù caân nhaéc theâm caùc yeáu toá phuï nhö yeáu toá taâm lyù, yeáu toá khaùc trong M.mix aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù, chính saùch ñònh giaù cuûa coâng ty vaø aûnh höôûng cuûa giaù ñeán caùc beân khaùc. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Caâu hoûi oân taäp chöông 7 1.Trình baøy yeáu toá CP aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù. 2.Giai ñoaïn naøo trong tieán trình ñònh giaù laø quan troïng nhaát? Taïi sao? 3.Phaân tích nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc 36 ñònh giaù maø DN coù theå hay khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc. 4.Phaân bieät CPBÑ vaø CPCð. P/tích ñieåm hoøa voán. 5.Phaân bieät PP ñònh giaù (ÑG) döïa vaøo chi phí vaø PP ÑG döïa vaøo giaù trò caûm nhaän của ngöôøi mua? Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfacro_bat_marketingchuong7_giaca_2369_2046967.pdf
Tài liệu liên quan