Bài giảng Maple - Bài 9 Lập trình form trong Maple với Maplets

Bài tập Cải tiến ứng dụng maplet vẽ đồ thị theo yêu cầu như sau: Có hệ thống menu cho phép chọn vẽ đồ thị 2 chiều hay 3 chiều. Có 1 TextField để gõ vào hàm số (1 hay 2 biến) để vẽ. Có một ComboBox chứa một số màu vẽ thông dụng. Cho phép người dùng tùy chọn numpoints cải tiến thêm

ppt15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 916 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Maple - Bài 9 Lập trình form trong Maple với Maplets, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các control cơ bảnTổng quanMaple cung cấp cho người dùng công cụ lập trình form nằm trong gói MapletsĐể dùng Maplets:with(Maplets[Elements]);Để xuất một biến maplet ta dùng lệnh:Maplets[Display](TenBienMaplet);Hello worldVí dụ cơ bản về Maplets:with(Maplets[Elements]):hello1:=Maplet(["Hello World !”]):Maplets[Display](hello1); Các controlButtonButton[refID](opts)LabelLabel[refID](opts)TextFieldTextField[refID](opts)AlertAlert(msg, opts)Các control hello2:=Maplet(Window(title=“My first program”,[ [Label("Hello World !")], [Button("Exit-Print",Shutdown("Hello World !")), Button("Exit",Shutdown())] ])): Maplets[Display](hello2); Lấy giá trị TextFieldBài tập ứng dụngDùng Maplet thiết kế một máy tính bỏ túi các TextField cho người dùng nhập vào 2 toán hạng và xuất kết quả, các nút Cộng, Trừ, Nhân, Chia, ModuloPlotter để vẽ đồ thịPlotter là control dùng để vẽ đồ thị.Plotter chấp nhận các lệnh vẽ đồ thị (như plot, plot3d,) làm tham số.Xét ví dụ:F:=Maplet([Plotter[Pl](plot(x^2,x=-2..2))]);PlotterGán đồ thị cho một Plotter giống như các control khác (dùng Evaluate).Xét VD:F:=Maplet([Plotter[Pl](plot(x^2,x=-2..2)),[TextField[txt](), Button(“Plot”,Evaluate(‘Pl’=‘plot(txt,x=-4..4,y=-4..4)’))]]);PlotterMenu trong mapletDùng tham số menubar cho cửa sổ maplet để ấn định menu.Các thành phần cấu tạo nên menu theo thứ tự:MenuBar[refID](opts, element_content)Menu(opts, element_content)MenuItem(Caption, onclick event)MenuSeparator()Ví dụ menuVD 2VD2MenuItemMenuSeparatorMenuMenuBarBài tậpCải tiến ứng dụng maplet vẽ đồ thị theo yêu cầu như sau:Có hệ thống menu cho phép chọn vẽ đồ thị 2 chiều hay 3 chiều.Có 1 TextField để gõ vào hàm số (1 hay 2 biến) để vẽ.Có một ComboBox chứa một số màu vẽ thông dụng.Cho phép người dùng tùy chọn numpointscải tiến thêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptmaple_baiso9_maplets_8045.ppt
Tài liệu liên quan