Bài giảng Mạch tạo xung

Trạng thái VOUT=0V, tụ C được nạp với hằng số thời gian Tn=(RA+RB)C, đến mức VC=VCC×2/3 Mạch chuyển sang trạng thái VOUT=VCC, tụ C phóng với hằng số thời gian Tp=RBC, đến mức VC=VCC×1/3 thì trở về trạng thái trước

ppt13 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 05/06/2014 | Lượt xem: 2292 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mạch tạo xung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạo xung bằng cổng NOT Khởi đầu VC=0V, VOUT=VOH≈5V Quá trình nạp tụ C: VC(t) = A+B×e-t/R×C A = VOH, B = VT- - VOH Kết thúc ở t1, với: VOH+(VT- - VOH)×e-t1/R×C = VT+ Quá trình phóng tụ C: VC(t) = A+B×e-t/R×C A=VOL, B = VT+ - VOL Kết thúc ở t2, với: VOL+(VT+ - VOL)×e-t2/R×C = VT- Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Mạch One-shot dùng cổng NOT Trạng thái ổn định: VOUT = VOL Khi có kích thích vào: VC = VOL, VOUT = VOH Sau đó: VC = A + B×e-t/RC Với A = VCC, B = VOL - VCC Kết thúc ở tx, với VCC + (VOL - VCC)×e-tx/RC = VT+ Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Tạo xung nhờ hiệu ứng trễ Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG MẠCH ĐA HÀI CƠ BẢN DÙNG NAND TTL Cổng I nhanh chóng ngắt, cổng II thông bảo hoà. C2 nạp điện, C1 phóng cho đến khi Vi1 bằng VTlàm xuất hiện quá trình phản hồi dương đưa mạch về trạng thái ổn định ban đầu. Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI VÒNG RC R và C điều chỉnh tần số của mạch Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI THẠCH ANH Tần số của mạch phụ thuộc vào thạch anh. Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI CMOS Mạch đa hài dùng NOR CMOS có chu kỳ Vi mạch logic tạo xung 74xx123 Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Mạch định thời chính xác: Thời gian xung, tần số xung được điều chỉnh bằng điện trở/tụ điện ở mạch ngoài. Cung cấp từ nguồn DC 5V÷15V, khi nguồn cung cấp là 5V thì mức điện áp ra tương thích TTL Mạch có dòng điện cỡ 200mA Vi mạch TIMER 555 Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Điện áp chân 2 được duy trì ở mức V2>VCC/3 Mạch ổn định ở trạng thái có VOUT = 0V Khi có kích thích làm cho V2<VCC/3 thì mạch chuyển sang trạng thái không ổn định với VOUT = VCC Mạch tự trở về trạng thái ổn định sau khoảng thời gian tx=1,1RC One-shot dùng 555 Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG VC = VCC(1 – e-t/RC) Tại tx: VCC(1 – e-tx/RC) = VCC×2/3 e-tx/RC = 1/3 → tx = RC×ln3 = 1,1×RC One-shot dùng 555 Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Mạch tự dao động dùng 555 Trạng thái VOUT=0V, tụ C được nạp với hằng số thời gian Tn=(RA+RB)C, đến mức VC=VCC×2/3 Mạch chuyển sang trạng thái VOUT=VCC, tụ C phóng với hằng số thời gian Tp=RBC, đến mức VC=VCC×1/3 thì trở về trạng thái trước Tần số dao động: f=1,44/[(RA+2RB)C] Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG VOUT = VCC: VC = A + B×e-t/Tn = VCC – e-t/Tn×VCC×2/3 Với A = VC(∞) = VCC, B = VCC/3 – VCC = – VCC×2/3 VCC×2/3 = VCC - e-t1/Tn×VCC×2/3 → t1 = Tn×ln2 ≈ 0,695×(RA+RB)C VOUT = 0V: VC = A + B×e-t/Tp =e-t/Tp×VCC×2/3 Với A = VC(∞) = 0V, B = VCC×2/3 VCC/3 = e-t2/Tp×VCC×2/3 → t2 = Tp×ln2 ≈ 0,695×RBC Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Tổng hợp tần số Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II Bài giảng Kỹ Thuật Số CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch tạo xung.ppt
Tài liệu liên quan