Bài giảng luật hiến pháp

Thể chế hóa đường lối,quan điểm của Đảng Xác định bản chất nhà nước Nguồn gốc quyền lực nhà nước Hình thức chính thể của nhà nước Cácnguyên tắc tổ chức& hoạt động Hệ thống các chính sách

pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 2141 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng luật hiến pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG 11/07/2014 VŨ QUANG HƯNG_KHOA NN-PL LUẬT HIẾN PHÁP Tài liệu tham khảo 1. Hiến pháp 1992 ( QH Khóa VIII thông qua 15/4/ 1992 ) 2. Nghị quyết số 51/2001/NQ- QH10 ngày 25/12/2001 ( QH Khóa X, Sửa đổi, b.sung HP 1992 ) 3. Luật Tổ chức Quốc hội ( QH Khóa X thông qua 25/12/ 2001 ) 4. Luật Tchức Chính Phủ ( QH Khóa X thông qua 25/12/ 2001 ) 5. Luật Quốc tịch (QH Khóa XII thông qua 13/11/ 2008) II. HIẾN PHÁP 1992 ( Sửa đổi năm 2001) 1. Nguồn gốc,bản chất Hiến pháp 2. Nội dung và giá trị pháp lý của Hiến pháp LUẬT HIẾN PHÁP I. NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP 1. Khái niệm 2. Đối tượng điều chỉnh VŨ QUANG HƯNG 411/07/2014 I. NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP 1. Khái niệm Luật Hiến pháp là một ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhất trong tổ chức nhà nước. Luật Hiến pháp còn gọi là Ngành luật Nhà nước. VŨ QUANG HƯNG 511/07/2014 2. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH Quan hệ giữa Nhà nước & Công dân Tổ chức & hoạt động của Bộ máy Nhà nước Quan hệ xh cơ bản trên các lĩnh vực VŨ QUANG HƯNG 611/07/2014 2.1. Quan hệ xã hội trên các lĩnh vực Thể chế hóa đường lối,quan điểm của Đảng Xác định bản chất nhà nước Nguồn gốc quyền lực nhà nước Hình thức chính thể của nhà nước Các nguyên tắc tổ chức & hoạt động Hệ thống các chính sách VŨ QUANG HƯNG 711/07/2014 Quan hệ xã hội cơ bản được thể hiện qua các chế định Chế độ chính trị Chế độ Kinh tế Chính sách phát triển văn hóa,giáo dục, khoa học và công nghệ Chính sách Quốc phòng,an ninh Chế độ chính trị Chính thể nhà nước Giai cấp cầm quyền Tổ chức và thực hiện Quyền lực nhà nước 11/07/2014 VŨ Q UANG HƯNG 8 Chế độ kinh tế Chế độ sở hữu Chính sách kinh tế Các thành phần k.tế 11/07/2014 VŨ Q UANG HƯNG 9 Chính sách phát triển Văn hóa HP 1992:Phát triển nền Văn hóa Việt Nam: Dân tộc,hiện đại,nhânvăn Sửa đổi 2001: Phát triển Nền Văn hóa Việt Nam Tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc ( Điều 30 HP ) 11/07/2014 VŨ Q UANG HƯNG 10 Chính sách phát triển Giáo dục HP 1992: Giáo dục và đào tạo là Quốc sách hàng đầu ( Điều 35 HP) Sửa đổi 2001: Phát triển Giáo dục là Quốc sách hàng đầu c 11/07/2014 VŨ Q UANG HƯNG 11 Chính sách Khoa học & Công nghệ HP 1992: Khoa học và công nghệ giữ vai trò thenchốt trong ptriển k.tế Sửa đổi 2001: Phát triển KH &CN là Quốc sách hàng đầu ( Điều 37 HP ) 11/07/2014 VŨ Q UANG HƯNG 12 Chính sách Quốc phòng & An ninh Quân đội: Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (Điều 46 HP) Công an: Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nồng cốt cho ph trào nhân dân bảo vệ ANTT 11/07/2014 VŨ Q UANG HƯNG 13 LUẬT HIẾN PHÁP I. Ngành luật Hiến pháp 1.Khái niệm 2.Đối tượng điều chỉnh 2.1 Quan hệ xã hội cơ bản,quan trọng trên các lĩnh vực 2.2. Quan hệ giữa nhà nước với công dân VŨ QUANG HƯNG 1511/07/2014 2.2. Quan hệ giữa Nhà nước & Công dân Công dân Việt Nam Các quyền cơ bản của Công dân Trên lĩnh vực chính trị, hành chính Công dân Việt Nam có quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. ( Điều 54_Hiến pháp 1992, sửa đổi năm 2001 ); VŨ QUANG HƯNG 1611/07/2014 Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; ( Điều 53 HP1992); Công dân có quyền khiếu nại,tố cáo; ( Điều 74 Hiến pháp 1992 ); Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin; quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. ( Điều 69_ HP 1992) Trên lĩnh vực chính trị, hành chính VŨ QUANG HƯNG 1711/07/2014 Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. ( Điều 57_HP 1992 ); Quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, quyền thừa kế tài sản.(Điều 58_HP 1992); Quyền lao động,học tập vừa là quyền và nghĩa vụ của công dân; ( Điều 55 và 59 Hiến pháp 1992 ); Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế. (Điều 60_HP 1992); Quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe. (Điều 61_HP 1992); Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội VŨ QUANG HƯNG 1811/07/2014 Quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo. ( Điều 70 Hiến pháp 1992 ) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được bảo vệ tính mạng,sức khỏe,danh dự và nhân phẩm. ( Điều 71 Hiến pháp 1992 ) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. ( Điều 73 Hiến pháp 1992 ) Quyền tự do đi lại, cư trú; ( Điều 68 Hiến pháp 1992 ) Các quyền tự do khác của công dân VŨ QUANG HƯNG 1911/07/2014 Nghĩa vụ công dân Công dân Việt Nam phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN ( Điều 76 Hiến pháp 1992 ) Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. ( Điều 77 Hiến pháp 1992 ) Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng ( Điều 78 Hiến pháp 1992 ) Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật ( Điều 79 Hiến pháp 1992) Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật ( Điều 80 Hiến pháp 1992 ) VŨ QUANG HƯNG 2011/07/2014 2.3.Quan hệ xã hội cơ bản về tổ chức và hoạt động của BMNN Cấu trúc hành chính-lãnh thổ Cơ cấu Bộ máy nhà nước Bài tập: ( 15 phút ) Anh chị hãy vẽ sơ đồ Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1992(sửa đổi 2001);Phân biệt hệ thống chính trị và chính quyền nhà nước ở cơ sở. 21 TAND TC TAND huyện TAND tỉnh QUỐC HỘI CH.TỊCH N BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 11/07/2014VŨ Q UANG HƯNG UBTV QH CHÍNH PHỦ HĐND Tỉnh UBND tỉnh UBND huyệnHĐND huyện UBND xãHĐND xã VKS huyện VKS tỉnh VKS TC LUẬT HIẾN PHÁP I. Ngành luật Hiến pháp II. Hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi 2001 ) 1.Nguồn gốc và bản chất Hiến pháp 2.Nội dung và giá trị pháp lý VŨ QUANG HƯNG 2311/07/2014 II. HIẾN PHÁP 1992 1. Nguồn gốc và bản chất Hiến pháp Hiến pháp là sản phẩm của đấu tranh giai cấp,phản ánh tương quan lực lượng giữa các giai cấp trong xã hội Là Văn bản Quy phạm pháp luật ra đời trong các cuộc cách mạng Dân chủ tư sản VŨ QUANG HƯNG 2411/07/2014 2. Nội dung và giá trị pháp lý của Hiến pháp 2.1. Nội dung: Hiến pháp nước CH XHCN Việt Nam được QH Khóa VIII,kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/4/1992, gồm Lời nói đầu, XII Chương với 147 điều. Bản HP này đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/NQ-QH10 ngày 25/12/2001. VŨ QUANG HƯNG 2511/07/2014 Giá trị pháp lý của Hiến pháp Hiến pháp là cơ sở Hiến pháp là Văn bản Quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất Hệ thống PL Xây dựng PL VŨ QUANG HƯNG 2611/07/2014 MỜI XEM TÀI LIỆU THAM KHẢO Các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992; Nghị quyết số 51/2001/NQ-QH10 ngày 25/12/2001 Anh,chị hãy trình bày đối tượng điều chỉnh của Ngành luật Hiến pháp, làm rõ các quyền và nghĩa vụ công dân? Vì sao Ngành luật Hiến pháp còn gọi là Ngành luật Nhà nước?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhien_phap_4328.pdf