Bài giảng Kiểm toán chu trình hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ. => Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. => Đánh giá lại rủi ro kiểm soát Thiết kế các thử nghiệm cơ bản (thủ tục phân tích và thử nghiệm cơ bản)

ppt8 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 4580 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm toán chu trình hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* C. 4: KiỂM TOÁN CHU TRèNH HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh HTK & GVHB Cỏc khả năng sai phạm của chu trỡnh HTK & GVHB 3. Hệ thống KSNB với chu trỡnh HTK & GVHB 4.Mục tiờu kiểm toỏn chu trỡnh HTK & GVHB 5.Nguồn tài liệu kiểm toỏn 6. Kiểm toỏn chu trỡnh HTK & GVHB * 1. Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh……. Hàng tồn kho là những tài sản của DN được giữ để bỏn trong kỳ sản xuất, kinh doanh bỡnh thường hoặc đang trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh dở dang. Giỏ vốn hàng bỏn là giỏ vốn của thành phẩm, hàng hoỏ, lao vụ cung cấp trong kỳ được trỡnh bày trờn Bỏo cỏo KQHĐKD. Mối quan hệ giữa giỏ vốn hàng bỏn và hàng tồn kho * Đặc điểm của chu trỡnh…..: Quản lý hàng tồn kho bao gồm quản lý về mặt vật chất tại kho hàng và quản lý trên sổ sách của đơn vị Hàng tồn kho có thể được bảo quản và cất trữ ở nhiều nơi khác nhau, lại do nhiều người quản lý, điều kiện bảo quản khác nhau  công việc kiểm soát vật chất, kiểm kê và quản lý, sử dụng hàng tồn kho sẽ gặp nhiều khó khăn. Hàng tồn kho có khả năng bị giảm giá trị so với giá trị trên sổ sách rất nhiều do hao hụt, giảm chất lượng, hư hỏng hay lỗi thời... Có nhiều phương pháp khác nhau để tính giá xuất kho -> liên quan đến chỉ tiêu giá vốn hàng bán. 1. Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh HTK & GVHB * 2. Cỏc khả năng sai phạm của chu trỡnh Số lượng, giỏ trị hàng tồn kho khụng phự hợp với số lượng, giỏ trị thực tế do những sai sút trong kiểm kờ hoặc gian lận trong quản lý Khụng ghi nhận khoản dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho hoặc ghi nhận nhiều hơn mức cần lập Áp dụng sai phương phỏp tớnh giỏ hàng xuất (do thiếu hiểu biết hoặc do cố tỡnh để điều chỉnh chi tiờu giỏ vốn hàng bỏn -> điều chỉnh lợi nhuận -> điều chỉnh thuế TNDN) * 3.Kiểm soỏt nội bộ đối với chu trỡnh HTK & GVHB Yờu cầu của kiểm soỏt nội bộ đối với HTK Kiểm soát về mặt vật chất của hàng tồn kho, nhằm ngăn ngừa mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng lãng phí tài sản. Kiểm soát được quá trình ghi chép để bảo vệ TS, sử dụng HH đúng mục đích. Cần tách biệt với người bảo vệ, quản lý tài sản. Sổ sách theo dõi được cả về giá trị, số lượng, chất lượng của hàng hoá tồn kho. * 3. Kiểm soỏt nội bộ đối với ….. Cỏc nguyờn tắc kiểm soỏt nội bộ Kiểm soát về mặt vật chất áp dụng các nguyên tắc phân chia trách nhiệm Kiểm soát chặt chẽ việc nhận hàng, bảo quản hàng hoá và xuất kho Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất sản phẩm, kho thành phẩm cũng như quá trình tiêu thụ Định kỳ kiểm kê hàng tồn kho và xử lý thoả đáng chênh lệch. Kiểm soát về quá trình ghi chép Thiết lập và duy trì một hệ thống sổ chi tiết theo dõi tình hình nhập, xuất và tồn kho của từng mặt hàng về cả số lượng và giá trị. Thiết lập hệ thống kế toán CP và tính Z sản phẩm nhằm bảo đảm sự đúng đắn của các số liệu về sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho và giá vốn hàng bán. * 4. Mục tiờu kiểm toỏn * 5. Nguồn tài liệu để kiểm toỏn chu trỡnh Cỏc bỏo cỏo kế toỏn tổng hợp và chi tiết cú liờn quan đến hàng tồn kho, cỏc bỏo cỏo tài chớnh Cỏc chứng từ liờn quan đến hàng tồn kho, chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm: Húa đơn mua bỏn, cỏc chứng từ nhập xuất kho, cỏc chứng từ liờn quan đến cỏc khoản chi phớ, cỏc chứng từ cú liờn quan khỏc như: Phiếu chi, giấy bỏo Nợ, phiếu thu, giấy bỏo Cú... Cỏc sổ kế toỏn tổng hợp và chi tiết của cỏc tài khoản cú liờn quan Cỏc tài liệu kiểm kờ thực tế, cỏc bảng kờ, cỏc tài liệu trớch lập và hoàn nhập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho... Cỏc quy định, chớnh sỏch nội bộ của đơn vị, cỏc tài liệu là căn cứ phỏp lý cho cỏc nghiệp vụ hàng tồn kho và giỏ vốn hàng bỏn như: cỏc hợp đồng mua bỏn, kế hoạch sản xuất, tiờu thụ sản phẩm... * 6. Kiểm toỏn chu trỡnh HTK & GVHB Tỡm hiểu về hệ thống kiểm soỏt nội bộ. => Đỏnh giỏ sơ bộ rủi ro kiểm soỏt Thiết kế và thực hiện cỏc thử nghiệm kiểm soỏt. => Đỏnh giỏ lại rủi ro kiểm soỏt Thiết kế cỏc thử nghiệm cơ bản (thủ tục phõn tớch và thử nghiệm cơ bản)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong4_kttc_htk_gvhb_6165.ppt
Tài liệu liên quan