Bài giảng kế toán tài chính - Chương 10

Giá vốn hàng bán: a. Khái niệm Làgiáthực tế xuấtkhocủahànghóa,sảnphẩmđãbán được(hoặcgồmchiphímuahàngphânbổchohàng bánra) b. Tài khoản sử dụng:

pdf23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng kế toán tài chính - Chương 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 10: www. kienan.edu.vn GV: PHAN TỐNG THIÊN KIỀU BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH www.themegallery.com NỘI DUNG Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI Kế toán xác định kết quả của hoạt động khácII Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDNIII www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI LN thuần của hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Giá vốn hàng bán + Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 1. Doanh thu thuần a. Khái niệm Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: khoản thu được từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ các khoản giảm doanh thu như: thuế TTĐB, thuế XK, CK thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại( và thuế GTGT tính theo PP trực tiếp) www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ - CK thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại - Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo PP trực tiếp 1. Doanh thu thuần www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 1. Doanh thu thuần b. TK sử dụng 511 521 531 532 3333 3332 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 1. Doanh thu thuần b. PP kế toán: TK 521 TK 511 TK 532 TK 531 TK 3333, 3332, 3331 (3) Cuối kỳ kết chuyển hàng bán bị trả lại (2) Cuối kỳ kết chuyển CK thương mại (4) Cuối kỳ kết chuyển các khoản giảm giá hàng bán (1) Các loại thuế làm giảm doanh thu www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 2. Giá vốn hàng bán: a. Khái niệm Là giá thực tế xuất kho của hàng hóa, sản phẩm đã bán được( hoặc gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra) b. Tài khoản sử dụng: 632 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 2. Giá vốn hàng bán: c. PP hạch toán: www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: a. Khái niệm Khoản thu từ hoạt động đầu tư tài chính, thu lãi tiền gởi ngân hàng… b. Tài khoản sử dụng: 515 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: c. PP hạch toán www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 4. Kế toán chi phí tài chính: a. Khái niệm Chi phí phục vụ cho hoạt động tài chính. Ví dụ: Chi phí lãi vay, chi phí đầu tư tài chính… b. Tài khoản sử dụng: 635 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 4. Kế toán chi phí tài chính: c. PP hạch toán www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 4. Kế toán chi phí bán hàng: a. Khái niệm Chi phí bỏ ra trong quá trình tiêu thụ sản phẩm như: • Tiền lương của nhân viên bán hàng, •Chi phí vận chuyển bốc dỡ hàng bán, •Chi phí quảng cáo, tiếp thị,….. b. Tài khoản sử dụng: 641 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 4. Kế toán chi phí bán hàng: c. PP hạch toán www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: a. Khái niệm Chi phí để tổ chức và điều hành quản lý chung trong toàn doanh nghiệp, gồm: • Lương giám đốc, nhân viên các phòng ban • Chi phí hội nghị, chi phí tiếp khách b. Tài khoản sử dụng: 642 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanhI 5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: c. PP hạch toán: www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả của hoạt động khácII 1. Kế toán các khoản thu nhập khác a. Khái niệm Thu nhập khác: Khoản thu từ các hoạt động bất thường, không thường xuyên,… gồm: Thu do bán TSCĐ Thu do khách hàng vi phạm hợp đồng Thu nhập do được biếu tặng Những khoản thu bỏ sót từ những năm trước nay phát hiện ra… b. Tài khoản sử dụng: 711 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả của hoạt động khácII 1. Kế toán các khoản thu nhập khác c. PP hạch toán www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả của hoạt động khácII 2. Kế toán các khoản chi phí khác a. Khái niệm Chi phí phát sinh không thường xuyên, bất thường, gồm: Chi phí thanh lý TSCD, Chi phí do vi phạm hợp đồng, các khoản phạt thuế,… Chi phí của những năm trước bị bỏ sót b. Tài khoản sử dụng: 811 www.themegallery.com Kế toán xác định kết quả của hoạt động khácII 2. Kế toán các khoản chi phí khác c. PP haïch toaùn www.themegallery.com Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDNIII C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n . www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhosdg_0442.pdf