Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp

Căn cứ vào kinh phí dùng cho hoạt động SC lớn TSCĐ, đồng thời ghi: Nợ TK 661, 662, 635 Có TK 466 5 – Nếu chi phí SCL thực tế phát sinh lớn phải phân bổ dần, khi công tác sửa chữa lớn hoàn thành. Nợ TK 643 – Chi phí trả trước Có TK 2413

pdf119 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 1392 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Số tiết: 45 - Lý thuyết: 40 tiết - Bài tập: 5 tiết GV: Nguyễn Thị Bích Diệp Bộ môn: Tài chính Kế toán Tài liệu tham khảo - Giáo trình kế toán HCSN (các trường ĐH khối ngành kinh tế) - Chế độ kế toán HCSN theo QĐ 19/2006 - Mục lục ngân sách nhà nước - Luật ngân sách - .... Đối tượng áp dụng * Cơ quan NN, ĐVSN, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN bao gồm: - Các CQ, tổ chức có n.vụ thu, chi NSNN các cấp - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ - Toà án ND các cấp; Viện kiểm sát ND các cấp - Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang ND - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, HĐND, UBND các cấp. - Các tổ chức chính trị, chính trị - XH, tổ chức chính trị - XH nghề nghiệp - Các đơn vị quản lý quỹ dự trữ của NN, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, các tổ chức quản lý tài sản quốc gia - Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN - Các hội, liên hiệp hội, tổng hội, các tổ chức khác được NN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động * ĐVSN, tổ chức không sử dụng KP NSNN, bao gồm: - Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi - ĐVSN ngoài công lập; Tổ chức phi CP - Các hội, hiệp hội, tổng hội tự cân đối thu, chi - Các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp tự cân đối thu, chi - Các tổ chức khác Ch­¬ng 1 NhỮng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp 1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp 1.1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp quyền thực hiện chức năng QLNN:hệ thống Cơ quan hành chính: Là đơn vị công Lập pháp, hành pháp, tư pháp Đơn vị sự nghiệp: Là đơn vị dịch vụ công thủy lợi, mỏ địa chất ... không vì mục đích lợi nhuận nằm ở tất cả các ngành VH, YT, GD, TT, nông lâm Là đơn vị, cơ sở thuộc lĩnh vực phi SX vật chất bao gồm các cơ quan HC, quản lý kinh tế, các đơn vị sự nghiệp VH, YTế, GD, TT, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang... Hoạt động chủ yếu bằng nguồn kinh phí do NSNN cấp hoặc cấp trên cấp hoặc bằng các nguồn kinh phí khác như thu phí, lệ phí, SXKD... 1.1.2. ĐÆc ®iÓm chung cña c¸c ĐV HCSN C¸c ®¬n vÞ HCSN do c¬ quan NN cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n, con dÊu riªng, thùc hiÖn chøc năng qu¶n lý NN hoÆc cung cÊp SP, DV c«ng trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn KTXH hoÆc ®¶m b¶o an ninh quèc phßng. Cô thÓ: - Ho¹t ®éng b»ng kinh phÝ do NSNN cÊp - HoÆc tù trang tr¶i b»ng nguån thu sù nghiÖp. => ĐÆc ®iÓm nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c ĐV HCSN thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt: - C¸c ĐV HCSN ph¶i tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ®Ó phôc vô cho kiÓm so¸t vµ thanh quyÕt to¸n víi NS. - ĐÓ phôc vô cho viÖc tæng hîp sè liÖu vÒ c¸c kho¶n chi NS, c¸c kho¶n chi trong ®¬n vÞ HCSN ph¶i ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ch­¬ng, môc phï hîp víi môc lôc NSNN. 1.1.3. Phân loại đơn vị HCSN 1. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động: - SN ytế, - SN văn hóa - SN giáo dục 2. Căn cứ quan hệ với chủ sở hữu: - SN công lập - SN dân lập 3. Căn cứ khả năng tự trang trải chi phí: - ĐV tự đảm bảo toàn bộ chi phí, đảm bảo 1 phần - ĐVSN không có thu 4. Căn cứ theo phân cấp quản lý ngân sách: - ĐV dự toán cấp 1 - ĐV dự toán cấp 2 - ĐV dự toán cấp 3 HC SN • Ngân sách nhà nước cấp. - Chi thường xuyên: Chi cho người lao động, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi duy trì CSVC ... - Chi không thường xuyên: Chi đầu tư XDCB, chi đề tài NCKH cấp Bộ, ngành, chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chi đột xuất ... • Thu sự nghiệp của đơn vị • Vay tín dụng, viện trợ, quà biếu 1.1.4. Nguồn tài chính của ĐV HCSN 1.1.5. Các hình thức cấp phát kinh phí - CÊp ph¸t b»ng dù to¸n (giao dù to¸n) - CÊp ph¸t b»ng lÖnh chi tiÒn - CÊp ph¸t b»ng hiÖn vËt - CÊp ph¸t vèn ®Çu t­ XDCB - .... §¬n vÞ HCSN cßn ®­îc gäi lµ ®¬n vÞ dù to¸n 1.2. NhiÖm vô, yªu cÇu cña kÕ to¸n 1.2.1. KÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN Lµ c«ng viÖc tæ chøc hÖ thèng th«ng tin b»ng sè liÖu ®Ó: - Qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nguån kinh phÝ, tình hình sö dông, quyÕt to¸n kinh phÝ; - Tình hình qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i vËt t­, tµi s¶n c«ng; - Tình hình chÊp hµnh dù to¸n thu, chi. - Thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña NN ë ®¬n vÞ. KÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN lµ kÕ to¸n chÊp hµnh ng©n s¸ch, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó qu¶n lý qu¸ trình sö dông kinh phÝ, qu¶n lý mäi ho¹t ®éng thu chi, Nh»m ®¶m b¶o sö dông tiÕt kiÖm kinh phÝ, tăng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn vèn, vËt t­, tµi s¶n ë ®¬n vÞ. - Đèi t­îng ¸p dông kÕ to¸n HCSN bao gåm: + C¸c c¬ quan NN, + C¸c ĐVSN, + C¸c tæ chøc cã sö dông KP NSNN + C¸c tæ chøc kh«ng sö dông KP NSNN. KÕ to¸n HCSN chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt kÕ to¸n, c¸c văn b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn luËt kÕ to¸n trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong ChÕ ®é kÕ to¸n HCSN. * Ph¹m vi ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n HCSN C¸c lo¹i ®¬n vÞ HCSN - Hµnh chÝnh thuÇn tuý - HCSN cã thu - Sù nghiÖp kinh tÕ - Tæ chøc ®oµn thÓ nghÒ nghiÖp XH 1.2.2. NhiÖm vô kÕ to¸n 1- Thu thËp, ph¶n ¸nh, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguån kinh phÝ ®­îc cÊp, ®­îc tµi trî, ®­îc hình thµnh vµ tình hình sö dông c¸c kho¶n kinh phÝ, sö dông c¸c kho¶n thu ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. 2- Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t tình hình chÊp hµnh dù to¸n thu chi, tình hình thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña Nhµ n­íc. - KiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i vËt t­, tµi s¶n c«ng ë ®¬n vÞ - KiÓm tra tình hình chÊp hµnh kû luËt thu nép ng©n s¸ch, chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. 3- Theo dâi vµ kiÓm so¸t tình hình ph©n phèi kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp d­íi, tình hình chÊp hµnh dù to¸n thu, chi vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi. 4- LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh theo quy ®Þnh, - Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc x©y dùng dù to¸n, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi tiªu. - Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån kinh phÝ, vèn, quü ë ®¬n vÞ. 1.2.3. Yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn mäi kho¶n vèn, quü, kinh phÝ, tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong ®¬n vÞ. - ChØ tiªu kÕ to¸n ph¶n ¸nh ph¶i thèng nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n. - Sè liÖu trong BCTC ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu ®¶m b¶o cho c¸c nhµ qlý cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i gän nhÑ, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. 1.3. Tæ chøc kÕ to¸n ë ®¬n vÞ HCSN 1.3.1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Gåm c¸c néi dung: - Tæ chøc vËn dông chøng tõ kÕ to¸n vµ thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu. - Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n - Tæ chøc vËn dông chÕ ®é sæ kÕ to¸n - Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n vµ kiÓm tra tµi chÝnh kÕ to¸n 1.3.2. Nội dung c«ng t¸c kÕ to¸n ĐV HCSN 2. Kế toán vật tư, tài sản 4. Kế toán các nguồn kinh phí vốn quỹ 3. Kế toán thanh toán 5. Kế toán các khoản thu 6. Kế toán các khoản chi 7. Lập báo cáo tài chính và báo cáo Qtoán 1. Kế toán vốn bằng tiền Gồm các nội dung 1.4. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ HCSN HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ HCSN ¸p dông HTTKKT theo quyÕt ®Þnh sè 19/2006 QĐ/BTC ngµy 30/3/2006, thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶ n­íc tõ ngµy 01/01/2006. Gåm: - 6 lo¹i tµi kho¶n trong B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n - 7 tµi kho¶n ngoµi B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n. 1.5. Hình thøc kÕ to¸n Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®¬n vÞ dù to¸n … cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c hình thøc kÕ to¸n sau: - Sæ kÕ to¸n NhËt ký – Sæ C¸i - Sæ kÕ tãan Chøng tõ ghi sæ - Sæ kÕ to¸n NhËt ký chung - Hình thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh (Néi dung xem l¹i m«n nguyªn lý kÕ to¸n) Chương 2 Kế to¸n tiền mặt, tiền gửi ng©n hàng, kho bạc 2.1. Néi dung, nguyªn t¾c kÕ to¸n 2.1.1.Néi dung C¸c lo¹i tiÒn ë ®¬n vÞ HCSN bao gåm: - TiÒn mÆt (gåm tiÒn ViÖt nam vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ) - Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý: - C¸c lo¹i chøng chØ cã gi¸: Kú phiÕu, tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu - TiÒn göi ng©n hµng hoÆc kho b¹c Nhµ n­íc 2.1.2. Nguyªn t¾c kÕ to¸n - Sö dông thèng nhÊt mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ lµ ®ång ng©n hµng ViÖt nam. - Vµng b¹c, kim khÝ, ®¸ quý vµ ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc quy ®æi ra đång ViÖt nam ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. - ë những ®¬n vÞ cã nhËp quü TM hoÆc cã göi vµo tµi kho¶n t¹i NH, KB b»ng ngo¹i tÖ thi ph¶i quy ®æi ra VND theo tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ cña NVKT p/s hoÆc tû gi¸ hèi ®o¸i do ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh NVKT ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Tr­êng hîp xuÊt ngo¹i tÖ hoÆc rót ngo¹i tÖ göi ng©n hµng thì quy ®æi ngo¹i tÖ ra đồng ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i ®· ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n theo mét trong bèn ph­¬ng ph¸p: bình qu©n gia quyÒn; nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc; nhËp sau, xuÊt tr­íc; gi¸ ®Ých danh. đèi víi vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý, ngoµi viÖc theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cßn ph¶i ®­îc qu¶n lý chi tiÕt vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch theo ®¬n vÞ ®o l­êng thèng nhÊt cña Nhµ n­íc ViÖt Nam. C¸c lo¹i ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc qu¶n lý chi tiÕt theo tõng nguyªn tÖ. 2.2. KÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH, Kho b¹c 2.2.1. Tµi kho¶n sö dông * Tµi kho¶n 111 - TiÒn mÆt KÕt cÊu vµ néi dung Bªn Nî: C¸c kho¶n TM tăng do: nhËp quü TM, thõa quü; gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tăng khi ®¸nh gi¸ l¹i Bªn Cã: C¸c kho¶n TM gi¶m do: xuÊt TM, thiÕu hôt quü; gi¸ trÞ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ Sè d­ bªn Nî: - C¸c kho¶n TM, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim lo¹i quý, ®¸ quý vµ c¸c chøng chØ cã gi¸ cßn tån quü. * Tµi kho¶n 007 -Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i Lµ tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n dïng ®Ó ph¶n ¸nh tình hình thu, chi, tån theo nguyªn tÖ cña tõng lo¹i ngo¹i tÖ ë ®¬n vÞ. Néi dung vµ kÕt cÊu TK 007 nh­ sau: Bªn Nî: Sè ngo¹i tÖ thu vµo (theo nguyªn tÖ) Bªn Cã: Sè ngo¹i tÖ xuÊt ra (theo nguyªn tÖ) Sè d­ bªn Nî: Sè ngo¹i tÖ cßn l¹i (theo nguyªn tÖ). Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh nguyªn tÖ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ (kh«ng quy ®æi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt nam), kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn tÖ. * Tµi kho¶n 112 “TiÒn göi Ng©n hµng, Kho b¹c”. KÕt cÊuvµ néi dung cña tµi kho¶n Bªn Nî: - C¸c lo¹i tiÒn VN, ngo¹i tÖ .. göi vµo NH, Kho b¹c. - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tăng khi ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ (tr­êng hîp tû gi¸ ngo¹i tÖ tăng). Bªn Cã: - C¸c kho¶n tiÒn VN, ngo¹i tÖ, rót ra tõ tiÒn göi NH, KB. - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ tr­êng hîp tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m). Sè d­ bªn Nî: - C¸c kho¶n tiÒn ViÖt nam, ngo¹i tÖ, hiÖn cßn gửi ë NH, KB. 2.2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TM, TGNH, KB 2.2.2.1. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thu 1- Rót tiÒn göi ng©n hµng, Kho b¹c vÒ nhËp quü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ. Nî TK 111 – Sè tiÒn nhËp quü Cã TK 112 – Rót tiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c 2- NhËn c¸c kho¶n kinh phÝ b»ng tiÒn Nî TK 111, 112 – Sè kinh phÝ ®­îc nhËn b»ng tiÒn Cã TK 441- NhËn kinh phÝ §TXDCB Cã TK 461 – NhËn kinh phÝ ho¹t ®éng Cã TK 462 – NhËn kinh phÝ dù ¸n Cã TK 465 – NhËn kinh phÝ theo ®¬n ®Æt hµng cña NN 3- Rót dù to¸n vÒ nhËp quü Nî TK 111 – Sè TM nhËp quü Cã TK 441- kinh phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n Cã TK 461 –kinh phÝ ho¹t ®éng Cã TK 462 –kinh phÝ dù ¸n Cã TK 465 – KP theo ®¬n ®Æt hµng cña NN NÕu rót dù to¸n chi ho¹t ®éng, dù to¸n chi ch­¬ng trình, dù ¸n ®ång thêi ghi: Cã TK 008 (0081, 0082) hoÆc Cã TK 009 (0091, 0092) 4- Thu tõ c¸c kho¶n thu sù nghiÖp, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c b»ng tiÒn Nî TK 111, 112 Cã TK 511 - C¸c kho¶n thu Ví dụ: Rút dự toán về nhập quỹ: 1, Dự toán chi hoạt động thường xuyên: 100trđ 2, Dự toán chi dự án A: 65 trđ 3, Dự toán theo đơn đặt hàng của NN: 30trđ 4, Thu học phí bằng tiền mặt 200trđ 5- Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng sx b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô Nî TK 111, 112 Cã TK 531 – Sè tiÒn b¸n hh, dÞch vô Cã TK 333 (3331) ThuÕ GTGT ph¶i nép 6. Thu thanh lý, nh­îng b¸n TSCĐ b»ng tiÒn mÆt Nî TK 111, 112 Cã TK 5118 7- Thu håi nî b»ng tiÒn mÆt, thuÕ GTGT ®­îc NSNN hoµn l¹i vµ c¸c kho¶n thu kh¸c b»ng tiÒn mÆt Nî TK 111, 112 – Sè thu håi Cã TK 311 – Thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu Cã TK 312 – Thu håi c¸c kho¶n t¹m øng Cã TK 342 – Thu håi c¸c kho¶n c«ng nî cña cÊp d­íi hoÆc thu hé cÊp d­íi 8. Thu håi nî cho vay (gèc cho vay) nhËp quü (®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n tÝn dông quay vßng) Nî TK 111 Cã TK 313 (3131) – Cho vay 9. Khi ®­îc kho b¹c cho øng tr­íc kinh phÝ b»ng tiÒn Nî TK 111, 112 Cã TK 336 – T¹m øng cña kho b¹c 10. C¸c kho¶n thu gi¶m chi b»ng tiÒn mÆt: Nî TK 111, 112 Cã TK 661, 662, 631, 635, 643, 241 11. Tăng do c¸c ng.nh©n kh¸c (thõa quü qua kiÓm kª,.....) Nî TK 111 – Sè thu håi nhËp quü Cã TK 331(3318) - Sè thõa ch­a râ nguyªn nh©n. Cã TK 413 – Chªnh lÖch tăng do ®¸nh gi¸ N.tÖ 12. Thu håi vèn gãp cña c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ b»ng TM Nî TK 111, 112 Cã TK 121, 221 2.2.2.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chi tiÒn 1. XuÊt quü göi vµo ng©n hµng Nî TK 112 Cã TK 111 2- Chi tiÒn mÆt mua vËt t­, hµng ho¸ Nî TK 152, 153 Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112 – Sè chi tiªu thùc tÕ 3- Chi tiÒn mÆt mua TSCĐ vÒ ®­a ngay vµo sö dông cho c¸c ho¹t ®éng Nî TK 211, 213 Nî TK 631 – NÕu dïng ngay cho SXKD Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112 – Sè chi tiªu thùc tÕ Đång thêi ghi tăng nguån kinh phÝ ®· hình thµnh TSCĐ : Nî TK 431 – NÕuTSCĐ mua b»ng quü c¬ quan Nî TK 441 – NÕu TSCĐ mua b»ng nguån KP ®Çu t­ XDCB Nî TK 661 – NÕu mua b»ng KP ho¹t ®éng Nî TK 662 – NÕu mua b»ng kinh phÝ dù ¸n Nî TK 635 – NÕu mua b»ng nguån kinh phÝ theo ®¬n ®Æt hµng NN Cã TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· hình thµnh TSCĐ 4- Chi thanh to¸n nî Nî TK 331 – tto¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, nî vay Nî TK 332 – Nép BHXH, BHYT Nî TK 333 – Nép thuÕ, lÖ phÝ, phÝ, … Nî TK 334 – Tr¶ l­¬ng cho viªn chøc Nî TK 342 – Thanh to¸n néi bé Cã TK 111, 112 – Sè tiÒn dïng ®Ó tto¸n 5 - Chi cÊp kinh phÝ cho cÊp d­íi Nî TK 341 – CÊp kinh phÝ cho cÊp d­íi Cã TK 111, 112 – Sè tiÒn mÆt thùc gi¶m. 6- Chi cho c¸c ho¹t ®éng Nî TK 241 – Chi cho ho¹t ®éng XDCB Nî TK 631 – Chi cho SXKD Nî TK 661 – Chi cho ho¹t ®éng sù nghiÖp Nî TK 662 - Chi thùc hiÖn ch­¬ng trình, DA Cã TK 111, 112 7 - Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c Nî TK 3118 – ThiÕu quü ph¸t hiÖn khi kkª Nî TK 312 – Chi t¹m øng Nî TK 313 - XuÊt quü cho vay Nî TK 332 – Chi mua thÎ BHYT, KPC§ Nî TK 333 – Nép thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ Nî TK 431 – Chi quü c¬ quan Cã TK 111, 112 VD3: Rút dự toán chi hoạt động không thường xuyên, mua 1 xe con dùng cho hoạt động sự nghiệp, giá mua chưa thuế 250.000.000đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt chạy thử 5.000.000đ VD4: Chi cho các hoạt động: sự nghiệp- 25tr; dự án-20tr; SXKD-15tr; thực hiện đơn đặt hàng 10tr Ch­¬ng 3 KÕ to¸n vËt liÖu, dông cô vµ s¶n phÈm, hµng ho¸ 3.1. KÕ to¸n vËt liÖu, dông cô VËt liÖu trong c¸c ®¬n vÞ HCSN bao gåm: - C¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ. - VËt liÖu dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý v¨n phßng NVL dù tr÷ cho s¶n xuÊt c«ng t¸c chuyªn m«n nghÒ, .... => VËt liÖu trong ®¬n vÞ HCSN lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt lµ yÕu tè t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao. Kh¸c: ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu lµ yÕu tè chñ yÕu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra Dông cô bao gåm c¸c lo¹i dông cô, c«ng cô kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh Cô thÓ: CC, DC trang bÞ trong c¸c phßng lµm viÖc, phßng thÝ nghiÖm, phßng ®iÒu trÞ, gi¶ng ®­êng, phßng häp, n¬i chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm. 3.1. TÝnh gi¸ vËt liÖu H¹ch to¸n nhËp, xuÊt vËt liÖu, dông cô ph¶i ghi theo gi¸ thùc tÕ (nh­ doanh nghiÖp) 1.1. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho: - Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô mua ngoµi nhËp kho ®­îc tÝnh theo gi¸ mua thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n, c¸c kháan thuÕ kh«ng ®­îc hoµn l¹i (gåm thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ GTGT nÕu kh«ng ®­îc khÊu trõ) (nÕu cã). C¸c chi phÝ cã liªn quan nh­ chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn, bèc xÕp ®­îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c tµi kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông vËt liÖu, dông cô (c¸c tµi kho¶n lo¹i 6). • C¸ch tÝnh thuÕ GTGT: + Tr­êng hîp vËt liÖu, dông cô, hµng hãa mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa - TÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ mua vËt liÖu, dông cô, hµng hãa lµ gi¸ mua kh«ng cã thuÕ GTGT. - TÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc dïng cho ho¹t ®éng SXKD hµng hãa, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× gi¸ mua vËt liÖu, dông cô, hµng hãa lµ gi¸ mua bao gåm c¶ thuÕ GTGT. - NÕu dïng cho ho¹t ®éng HCSN, ho¹t ®éng dù ¸n, hoÆc ®Ó thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ n­íc: th× gi¸ mua vËt liÖu, dông cô, hµng hãa lµ gi¸ mua bao gåm c¶ thuÕ GTGT. - Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô tù chÕ nhËp kho lµ toµn bé sè chi phÝ thùc tÕ hîp lý, hîp lÖ ®Ó t¹o ra vËt liÖu, dông cô ®ã. - Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô thu håi lµ gi¸ do héi ®ång ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña ®¬n vÞ x¸c ®Þnh. Trªn c¬ së gi¸ trÞ hiÖn cßn cña vËt liÖu, dông cô. 3.1.2. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho: §Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô, hµng hãa xuÊt kho, kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh nh­ sau: - Gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. - Gi¸ thùc tÕ ®Ých danh (nhËp gi¸ nµo, xuÊt gi¸ ®ã). - Gi¸ nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc. - Gi¸ nhËp sau, xuÊt tr­íc. 3.2. KÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu 3.2.1.Tµi kho¶n sö dông * TK 152 - VËt liÖu Bªn Nî: - Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho (do mua ngoµi, cÊp trªn cÊp, tù chÕ). - TrÞ gi¸ vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Bªn Cã: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña VL thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Sè d­ bªn Nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu hiÖn cßn trong kho cña ®¬n vÞ. * TK 153-C«ng cô (t­¬ng tù TK 152) 3.2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n 3.2.2.1. KÕ to¸n nhËp kho vËt liÖu, dông cô 1- NhËp kho vËt liÖu, DC mua ngoµi Nî TK 152, 153 Cã TK 111, 112, 312, 331, Cã TK461, 462, 465: Rót dù to¸n Tr­êng hîp rót dù to¸n ®Ó mua vËt liÖu, ghi ®ång thêi Cã TK 008 , Cã TK 009 C¨n cø c¸c chøng tõ thanh to¸n chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn, bèc dì vËt liÖu Nî TK 661, 662, 635 Cã TK 111, 112, 312, 331 ... 2- Mua VL, DC dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸ (NÕu vËt t­ mua vµo chÞu thuÕ GTGT theo p.ph¸p khÊu trõ) Nî TK 152 – Gi¸ trÞ vËt liÖu (ch­a cã thuÕ) Nî TK 631 – Chi SXKD (nÕu dïng ngay cho SXKD) Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331 3 - NhËp kho vËt liÖu do ®­îc cÊp kinh phÝ, ®­îc cÊp vèn hoÆc nhËn viÖn trî, biÕu tÆng. Nî TK 152 – Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho Cã TK 441, 461, 462, 465 4 - NhËp kho vËt liÖu do ®­îc kho b¹c cho øng tr­íc kinh phÝ ®Ó mua vËt liÖu Nî TK 152 – VËt liÖu Cã TK 336 – T¹m øng cña kho b¹c 5- C¸c lo¹i vËt liÖu ®· xuÊt dïng nh­ng sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Nî TK 152 – Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp l¹i kho Cã TK 241 – XDCB dë dang Cã TK 631, 661, 662, 635 6- Thu thanh lý, nh­îng b¸n TSCD lµ VL nhËp kho Nî TK 152 Cã TK 5118 7 - C¸c tr­êng hîp t¨ng kh¸c Nî TK 152 – NhËp l¹i kho Cã TK 3318 – VL thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª ch­a x® ®­îc ng.nh©n Cã TK 3312 – VËt liÖu vay m­în cña c¸c ®vÞ kh¸c 3.2.2.2. KÕ to¸n xuÊt kho vËt liÖu, dông cô 1- XuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö dông cho c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ Nî TK 631, 661, 662, 635 Cã TK 152, 153 Đ.thời ghi Nợ TK 005 - “Dcụ lâu bền đang sử dụng” 2- Khi cÊp kinh phÝ cho ®¬n vÞ cÊp d­íi b»ng vËt liÖu. - §¬n vÞ cÊp trªn khi cÊp ghi: Nî TK 341 – Kinh phÝ cÊp cho cÊp d­íi Cã TK 152, 153 – VËt liÖu, dông cô xuÊt kho - §¬n vÞ cÊp d­íi khi nhËn ghi: Nî TK 152, 153 - VËt liÖu nhËn vÒ Nî TK 661 – §­a ngay vµo sö dông Cã TK 461 – Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng 3- XuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö dông cho môc ®Ých XDCB Nî TK 241 Cã TK 152 4- XuÊt kho vËt liÖu, dông cô cho vay, cho m­în. Nî TK 311(3118) Cã TK 152 5 – XuÊt vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn Nî TK 631 Cã TK 152 6 - VËt liÖu ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª, ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n. Nî TK 311(3118) Cã TK 152 - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 – (nÕu trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn) Nî TK 631 – (nÕu ®­îc tÝnh vµo chi phÝ H§ SXKD) Nî TK 661 – (nÕu ®­îc tÝnh vµo chi ho¹t ®éng) Nî TK 662, 635 – (nÕu ®­îc tÝnh vµo chi dù ¸n).... Cã TK 311 (3118) 7 – Khi xuÊt b¸n vËt liÖu Nî TK 531- Đơn vị SN có thu Nî TK 511- Đơn vị sự nghiệp khác Cã TK 152 Ví dụ: 1, Mua NVL dùng cho SXKD đã nhập kho (theo 2 phương pháp), giá mua chưa thuế 30tr, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. 2, Xuất NVL cho các hoạt động: sự nghiệp: 25tr; dự án: 15tr; thực hiện đơn đặt hàng của NN: 20tr; SXKD: 40tr. 3, Cấp KP hoạt động bằng NVL cho đơn vị cấp dưới 100tr, đơn vị cấp dưới đã nhập kho (hạch toán ở đon vị cấp trên và cấp dưới) 4, Xử lý giá trị thiếu hụt trừ lương viên chức 15 tr hoặc đã thu bằng TM. 3.3. KÕ to¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ + S¶n phÈm tËn thu ë c¸c ®¬n vÞ HCSN cã ho¹t ®éng nghiªn cøu, thÝ nghiÖm, s¶n xuÊt thö + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô ë c¸c ®¬n vÞ HCSN ®­îc tæ chøc nh»m: - TËn dông nh÷ng n¨ng lùc vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt - Gi¶i quyÕt sè lao ®éng d«i d­ => gãp phÇn s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, lao vô phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. T¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng cho CBVC trong ®¬n vÞ. 3.3.1. Tµi kho¶n sö dông Sö dông tµi kho¶n 155 “S¶n phÈm hµng ho¸”. KÕt cÊu vµ néi dung cña TK Bªn Nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña sp, hh nhËp kho. - TrÞ gi¸ ttÕ cña sp,hh thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Bªn Cã: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña sp, hh xuÊt kho. - TrÞ gi¸ ttÕ cña sp, hh thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. Sè d­ bªn Nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña sp, hh hiÖn cã trong kho. Tµi kho¶n 155 cã 2 tµi kho¶n cÊp 2: - Tµi kho¶n 1551 “S¶n phÈm”: - Tµi kho¶n 1556 “Hµng ho¸”: 3.3.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n s¶n phÈm, hµng hãa 3.3.2.1. KÕ to¸n nhËp kho s¶n phÈm, hµng hãa 1- NhËp kho sp do bé phËn s¶n xuÊt t¹o ra Nî TK 1551 Cã TK 631 2- S¶n phÈm thu ®­îc tõ ho¹t ®éng chuyªn m«n, nghiªn cøu, chÕ thö, thö nghiÖm Nî TK 155 Cã TK 661, 662, 635 3- Khi mua hµng ho¸ vÒ nhËp kho. Nî TK 155 – S¶n phÈm, hµng ho¸ nhËp kho Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT Cã TK 111,112 – Chi tiÒn mÆt, TGNH, KB Cã TK 331 – C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Cã TK 312 – T¹m øng 3.3.2.2. KÕ to¸n xuÊt kho sp, hµng hãa 1- Khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sp, hµng ho¸ xuÊt b¸n Nî TK 531 Cã TK 155 - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®­îc (doanh thu) do b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô Nî TK 111, 112, 3111 Cã TK 531 Cã TK 3331 2- XuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ chi dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n, s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ b¶n cña ®¬n vÞ. Nî TK 631, 661, 662, 635 Nî TK 241 - XDCB dë dang Cã TK 155 – S¶n phÈm, hµng ho¸ 3 - S¶n phÈm, hµng ho¸ thiÕu khi kiÓm kª ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n Nî TK 311(3118) - C¸c kho¶n ph¶i thu Cã TK 155 – S¶n phÈm, hµng ho¸ 4 - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ, ghi: Nî TK 334 - NÕu trõ vµo l­¬ng viªn chøc Nî TK 631, 661, 662, 635 Cã TK 311(3118) – C¸c kho¶n ph¶i thu Ví dụ: 1, Nhập kho sp do bộ phận sx tạo ra, số lượng 100sp; gia thành sx 30tr/sp 2, Xuất bán 80 sp trên, giá bán chưa thuế 45tr/sp, thuế GTGT 10%, đã thu 50% bằng chuyển khoản (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 3, Xuất hàng hóa A dùng cho hoạt động sự nghiệp: 20tr Ch­¬ng 4 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 4.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n TSC§ 4.1.1. Tiªu chuÈn nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh - TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ nh÷ng tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi cã ®ñ tiªu chuÈn cña TSC§ vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông theo chÕ ®é quy ®Þnh trong chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. - Trõ tr­êng hîp ®Æc biÖt cã quy ®Þnh riªng ®èi víi tµi s¶n ®Æc thï. Mét sè lo¹i TSC§ ®­îc quy ®Þnh ®Æc biÖt: - M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn qu¶n lý v¨n phßng, c¸c dông cô ®å nghÒ dïng cho nghiªn cøu häc tËp, … - Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i c«ng t¸c lo¹i cã gi¸ trÞ <10.000.000 ®. - Dông cô ®å gç, m©y tre, ®å nhùa cao cÊp - Sóc vËt lµm viÖc, sóc vËt cho s¶n phÈm, sóc vËt c¶nh - C¸c bé s¸ch quý vÒ chuyªn m«n, khoa häc, lÞch sö ë c¸c viÖn nghiªn cøu, th­ viÖn, b¶o tµng - C¸c tµi liÖu, b¶n ®å ®iÒu tra, kh¶o s¸t, qquy ho¹ch, ®o ®¹c th¨m dß tµi nguyªn quèc gia ph¶i l­u tr÷, l­u gi÷ hé nhµ n­íc. - C¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt, c¸c di vËt lÞch sö, c¸c vËt kû niÖm, l­u niÖm cã gi¸ trÞ lÞch sö vµ nghÖ thuËt cao - C¸c lo¹i s¸ch, tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n cña tõng ®¬n vÞ. - C¸c lo¹i nhµ tranh, tre, nøa l¸ nh­: líp häc cña tr­êng phæ th«ng, nhµ lµm viÖc c¸c vËt kiÕn tróc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu nh­: t­êng rµo, cèng tho¸t n­íc, kÌ, sµn, hÌ, bån hoa 4.1.2. §Æc ®iÓm - Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu n¨m ho¹t ®éng sù nghiÖp còng nh­ nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh«ng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. - Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng sù nghiÖp còng nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn. 4.1.3. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¶ vÒ mÆt sè l­îng, gi¸ trÞ vµ hiÖn tr¹ng cña nh÷ng TSC§ hiÖn cã; t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ viÖc sö dông tµi s¶n. - T«n träng nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¶ 3 chØ tiªu gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh: Nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ . - Ph©n lo¹i TSC§ theo ®óng ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i ®· ®­îc quy ®Þnh thèng nhÊt nh»m phôc vô cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, tæng hîp chØ tiªu cña Nhµ n­íc. 4.2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 4.2.1. Nguyªn t¾c kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh NT1: Gi¸ trÞ cña TSC§ h÷u h×nh ph¶n ¸nh trªn TK 211 theo nguyªn gi¸. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nh­ sau: - Nguyªn gi¸ TSC§ hh mua s¾m: gåm gi¸ mua (+) c¸c CP vËn chuyÓn bèc dì, l¾p ®Æt, ch¹y thö (- ) c¸c kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu mua hµng - Nguyªn gi¸ TSC§ ®Çu t­ x©y dùng: lµ gi¸ thùc tÕ c«ng tr×nh bµn giao theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt y + c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan - Nguyªn gi¸ TSC§ hh ®­îc cÊp, ®iÒu chuyÓn ®Õn - Nguyªn gi¸ cña TSC§ hh nhËn tÆng biÕu, viÖn trî - §Êt: §­îc x¸c ®Þnh lµ toµn bé c¸c CP thùc tÕ ®· chi ra cã liªn quan trùc tiÕp tíi ®Êt ®­îc sd. NT2: Nguyªn gi¸ TSC§ ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc lµ gi¸ kh«i phôc ¸p dông trong viÖc ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. - §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ TSC§ - C¶i t¹o, n©ng cÊp lµm t¨ng n¨ng lùc vµ kÐo dµi tuæi tho cña TSC§. - Th¸o dì mét hoÆc mét sè bé phËn cña TSC§ - X©y l¾p, trang bÞ thªm TSC§ . NT3: Mäi tr­êng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ h÷u h×nh ®Òu ph¶i lËp “Biªn b¶n giao nhËn TSC§” ph¶i thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Sau ®ã ph¶i lËp vµ hoµn chØnh hå s¬ TSC§ vÒ mÆt kÕ to¸n. NT4: TSC§ h÷u h×nh ph¶i ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng ghi TSC§, theo tõng lo¹i TSC§ vµ ®Þa ®iÓm b¶o qu¶n, qu¶n lý vµ sö dông TSC§. 4.2.2. Tµi kho¶n sö dông KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK Bªn Nî: - Nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng do … - §iÒu chØnh t¨ng NG cña TSC§ do x©y l¾p, trang bÞ thªm hoÆc do c¶i t¹o n©ng cÊp. Bªn Cã: - Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh gi¶m do … - Nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh gi¶m do th¸o dì bít mét sè bé phËn. - C¸c tr­êng hîp gi¶m kh¸c Sè d­ bªn Nî: - Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh hiÖn cã 4.2.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh 4.2.3.1. KÕ to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh 1- Tr­êng hîp mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh: - KÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, - LËp hå s¬ kÕ to¸n, - LËp biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n theo c¸c tr­êng hîp cô thÓ nh­ sau: a. Rót dù to¸n chi ho¹t ®éng, dù to¸n chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ó mua TSC§ Ghi Cã TK 008 – Dù to¸n chi ho¹t ®éng Cã TK 009 – Dù to¸n chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n - NÕu mua vÒ dïng ngay, kh«ng qua l¾p ®Æt, ch¹y thö: Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh Cã TK 461, 462, 465 Cã TK 111, 112, 331 ... (CP v/c, l¾p ®Æt, ch¹y thö) - NÕu ph¶i qua l¾p ®Æt, ch¹y thö, ghi: Nî TK 241 (2411) – XDCB dë dang Cã TK 461, 462, 465 Cã TK 111, 112, 331 ... (CP v/c, l¾p ®Æt, ch¹y thö) - Khi l¾p ®Æt xong, bµn giao ®­a vµo sö dông, ghi: Nî TK 211 Cã TK 241 (2411) – XDCB dë dang - C¸c tr­êng hîp trªn ®Òu ph¶i ®ång thêi ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh vµ t¨ng chi phÝ ho¹t ®éng. Nî TK 661 – NÕu mua b»ng nguån kinh phÝ ho¹t ®éng Nî TK 662 – NÕu mua b»ng nguån nguån kinh phÝ dù ¸n Nî TK 635 - NÕu mua b»ng nguån kinh phÝ theo ®¬n ®Æt hµng cña NN Cã TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ b. XuÊt quü TM, hoÆc rót tiÒn göi mua TSC§ vÒ dïng ngay Nî TK 211 Cã TK 111, 112 - C¨n cø vµo nguån kinh phÝ dïng mua s¾m TSC§, ®ång thêi ghi: + Tr­êng hîp TSC§ mua s¾m dïng cho ho¹t ®éng hµnh chÝnh sù nghiÖp, ghi: Nî TK 661, 662 Nî TK 441 – (mua s¾m b»ng nguån KP ®Çu t­ XDCB) Nî TK 431 – (nÕu mua s¾m b»ng quü c¬ quan) Cã TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ + Tr­êng hîp TSC§ mua s¾m dïng cho bé phËn SXKD: Nî TK 441 , TK 431 Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh Ví dụ: 1, Rút dự toán chi hoạt động mua TSCĐ, giá mua chưa thuế 500tr, thuế GTGT 10%, TS được dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp. 2, Đơn vị được điều chuyển 1 TSCĐHH từ đơn vị khác đến, NG 350tr, giá trị hao mòn lũy kế 150tr. 3, Mua 1 TSCĐHH phải qua lắp đặt từ nguồn KP của dự án A, đã thanh toán bằng TGNH, giá mua bằng 600tr, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, lắp đặt 10tr. 2- §èi víi c«ng tr×nh XDCB ®· hoµn thµnh, nghiÖm thu vµ bµn giao ®­a vµo sö dông - C¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng tr×nh (theo quyÕt to¸n ®­îc duyÖt y) Nî TK 211 Cã TK 2412 – (gi¸ trÞ c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh) • Tuú theo nguån sö dông vèn ®Çu t­ XDCB ë ®¬n vÞ + NÕu TSC§ ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån kinh phÝ §T XDCB sö dông cho ho¹t ®éng HCSN cña ®¬n vÞ, ghi: Nî TK 441 Cã TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ + NÕu TSC§ ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån kinh phÝ ho¹t ®éng, ghi: Nî TK 661 Cã TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Ví dụ: 1, Bộ phận XDCB bàn giao một công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, giá quyết toán 800tr, biết rằng TS này được xây dựng bằng KP đầu tư XDCB. 2, Bộ phận XDCB hoàn thành bàn giao 1 nhà làm việc đưa vào hoạt động SXKD, giá trị công trình được duyệt 500tr, TS được đầu tư bằng vốn đầu tư XDCB của đơn vị. 3- TSC§ do cÊp trªn cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng b»ng TSC§ Nî TK 211 – Nguyªn gi¸ Cã TK 461 – Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 214 – Gi¸ trÞ hao mßn - §ång thêi ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Nî TK 661 – NÕu ®­îc cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng b»ng TSC§ Cã TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 4- NhËn viÖn trî, tµi trî b»ng TSC§ h÷u h×nh Nî TK 211 Cã TK 461 - §ång thêi ghi: Nî TK 661 Cã TK 466 5- Tr­êng hîp tiÕp nhËn TSC§ do ®¬n vÞ kh¸c ®iÒu chuyÓn ®Õn theo quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn cã thÈm quyÒn. Nî TK 211 – Nguyªn gi¸ Cã TK 466 – Gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 214 – Gi¸ trÞ hao mßn 6- Tr­êng hîp ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Tr­êng hîp t¨ng gi¸: Nî TK 211 – (phÇn nguyªn gi¸ t¨ng) Cã TK 214 – (phÇn gi¸ trÞ hao mßn t¨ng) Cã TK 466 – (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i t¨ng cña TSC§ dïng cho H§SN) Cã TK 411 – (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i t¨ng cña TSC§ dïng cho bé phËn SXKD) 7- Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thõa TSC§ khi kiÓm kª - Tr­êng hîp TSC§ thõa ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n, chê quyÕt ®Þnh xö lý, ghi: Nî TK 211 Cã TK 331 - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý ghi: Nî TK 331 Cã c¸c TK liªn quan - NÕu TSC§ thuéc nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ khi kiÓm kª ph¸t hiÖn thõa do ch­a ghi sæ kÕ to¸n TSC§, ghi: Nî TK 211 – (nguyªn gi¸ theo kiÓm kª) Cã TK 214 – (sè ®· hao mßn) Cã TK 466 – (PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i theo kiÓm kª) - NÕu TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh khi ph¸t hiÖn thõa, ghi: Nî TK 211 – (nguyªn gi¸ theo kiÓm kª) Cã TK 214 – (sè ®· hao mßn) Cã TK 411 – (PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i theo kiÓm kª) 4.2.3.2. KÕ to¸n gi¶m TSC§ h÷u h×nh 1- TH nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ h÷u h×nh - §èi víi TSC§ kh«ng cÇn dïng hoÆc bÞ h­ háng cã thÓ nh­îng b¸n hoÆc thanh lý sau khi ®­îc c¬ quan tµi chÝnh ®ång ý hoÆc thñ tr­ëng ®¬n vÞ ra quyÕt ®Þnh. - Khi nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt (quyÕt ®Þnh, thµnh lËp héi ®ång, lËp biªn b¶n,). C¨n cø vµo biªn b¶n nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan: a. Khi nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ do Ng©n s¸ch cÊp hoÆc cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch. - Ghi gi¶m TSC§ h÷u h×nh ®· nh­îng b¸n, thanh lý Nî TK 466 - (gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 – (gi¸ trÞ hao mßn) Cã TK 211 - Sè chi vÒ nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ h÷u h×nh, ghi: Nî TK 5118 Cã TK 111, 112, 331 - Sè thu vÒ nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ h÷u h×nh Nî TK 111, 112, 152, 311 Cã TK 5118 - C¨n cø vµo chÕ ®é tµi chÝnh, xö lý sè chªnh lÖch thu lín h¬n chi do nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ Nî TK 511 (5118) Cã TK 461, 462, 441 Cã TK 3338 VÝ dô: 1, Rút dự toán kinh phí dự án B mua TSCĐ, giá mua chưa thuế 450tr, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 5.000.000đ chi bằng TM, TS mua về dùng ngay cho hoạt động dự án. 2, Nhượng bán 1 TSCĐ ở bộ phận văn phòng, TS được đầu tư từ vốn NSNN, NG 300tr, giá trị hao mòn lũy kế 280tr, đơn vị mua TS đã chấp nhận thanh toán với giá 35tr, chi phí nhượng bán 5tr đã chi bằng TM, chênh lệch thu chi về nhượng bán TSCĐ phải nộp NSNN đơn vị đã nộp bằng TM. b. Khi nh­îng b¸n, thanh lý TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh, hoÆc nguån vèn vay - Ghi gi¶m TSC§ h÷u h×nh ®· nh­îng b¸n, thanh lý Nî TK 5118 - (gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 – (gi¸ trÞ hao mßn) Cã TK 211 - Sè chi vÒ nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, ghi: Nî TK 5118 Cã TK 111, 112, 331 - Sè thu vÒ nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, ghi: Nî TK 111, 112, 152, 311 Cã TK 5118 - KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch thu, chi do nh­îng b¸n, thanh lý + NÕu chªnh lÖch thu lín h¬n chi (l·i): Nî TK 5118 Cã TK 4212: Chªnh lÖch thu chi H§SXKD + NÕu chªnh lÖch thu nhá h¬n chi (lç) Nî TK 4212 Cã TK 5118 2- Tr­êng hîp TSC§ h÷u h×nh gi¶m do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chuyÓn thµnh CCDC C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc, TSC§ chuyÓn thµnh c«ng cô, dông cô l©u bÒn ®ang sö dông, ghi: NÕu TSC§ h÷u h×nh do ng©n s¸ch cÊp hoÆc cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch Nî TK 214 – (Gi¸ trÞ hao mßn) Nî TK 466 – (Gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸) - NÕu TSC§ h÷u h×nh thuéc nguån vèn kinh doanh, hoÆc nguån vèn vay Nî TK 214 – (Gi¸ trÞ hao mßn) Nî TK 631 – Chi ho¹t ®éng SXKD Nî TK 643 – (PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i lín nÕu ph¶i ph©n bæ dÇn) Cã TK 211 – (Nguyªn gi¸) 3- Tr­êng hîp ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc. Khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ viÖc ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, ®¬n vÞ ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª, x¸c ®Þnh sè l­îng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo ®óng h­íng dÉn cña Nhµ n­íc. - NÕu ®¸nh gi¸ gi¶m gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, ghi: Nî TK 412 – PhÇn nguyªn gi¸ ®iÒu chØnh gi¶m Cã TK 211 – PhÇn nguyªn gi¸ gi¶m 4- Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thiÕu tµi s¶n cè ®Þnh a, TSC§ thuéc nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ - Trong thêi gian chê quyÕt ®Þnh xö lý, kÕ to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y ®Ó ghi gi¶m TSC§: Nî TK 466 Nî TK 214 Cã TK 211 - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh bÞ thiÕu, mÊt ph¶i thu håi ghi: Nî TK 3118 Cã TK 5118 - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø tõng tr­êng hîp cô thÓ, ghi: + NÕu quyÕt ®Þnh ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ph¶i båi th­êng Nî TK 111- TiÒn mÆt Nî TK 334 – Trõ vµo l­¬ng viªn chøc Cã TK 3118 – C¸c kho¶n ph¶i thu + Sè thu båi th­êng theo quyÕt ®Þnh xö lý theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh, ghi: Nî TK 5118 – (§¬n vÞ SN cã thu) Cã TK 461 – NÕu ghi t¨ng nguån KPH§ Cã TK 462 – NÕu ghi t¨ng nguån KP DA Cã TK 333 – NÕu ph¶i nép ng©n s¸ch b, TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh, dïng cho ho¹t ®éng SXKD - C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª, ghi gi¶m TSC§: Nî TK 3118 - (Gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý tµi s¶n thiÕu, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh ghi: Nî TK cã liªn quan Cã TK 311 (3118) 4.3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh TSC§ v« h×nh lµ c¸c TS kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ ®· ®ù¬c ®Çu t­, chi tr¶ hoÆc CP nh»m cã ®ù¬c c¸c lîi Ých hoÆc c¸c nguån cã tÝnh kinh tÕ, nh­: gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, c¸c phÇn mÒm - Tµi kho¶n sö dông: TK 213 – TSC§ v« h×nh. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh Bªn Nî: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh t¨ng. Bªn Cã: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh gi¶m. Sè d­ bªn Nî: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh hiÖn cã ë ®¬n vÞ. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh (nh­ TSC§ h÷u h×nh) 4.4. KÕ to¸n hao mßn TSC§. 1. KN & c¸c quy ®Þnh vÒ tÝnh hao mßn TSC§ Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn dÇn vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. PhÇn gi¸ trÞ hao mßn ®­îc chuyÓn dÞch vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm d­íi h×nh thøc trÝch khÊu hao TSC§.  KhÊu hao TSC§ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña phÇn gi¸ trÞ TSC§ ®· hao mßn.  TrÝch khÊu hao TSC§ ®Ó thu håi vèn ®Çu t­ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¸i s¶n xuÊt TSC§ khi tµi s¶n h­ háng ph¶i lo¹i bá. TSC§ cã thÓ bÞ 2 lo¹i hao mßn: - Hao mßn h÷u h×nh lµ hao mßn vËt chÊt trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ cä s¸t, mµi mßn, h­ háng tõng bé phËn. Do vËy TSC§ bÞ mÊt dÇn gi¸ trÞ sö dông vµ cuèi cïng kh«ng sö dông ®­îc n÷a. Cã 2 d¹ng: + Hao mßn d­íi d¹ng kü thuËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§. + Hao mßn do t¸c ®éng cña thiªn nhiªn (®é Èm, h¬i n­íc, kh«ng khÝ ...) kh«ng phô thuéc vµo viÖc sö dông. Hao mßn v« h×nh lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ do tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt.Nhê tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt mµ TSC§ ®­îc s¶n xuÊt ra ngµy cµng cã nhiÒu tÝnh n¨ng , víi n¨ng suÊt cao vµ víi chi phÝ Ýt h¬n. Mét sè quy ®Þnh vÒ tÝnh hao mßn TSC§ - §èi t­îng, ph¹m vi tÝnh hao mßn: + TÊt c¶ TSC§ ®­îc Nhµ n­íc giao qu¶n lý, sö dông t¹i ®¬n vÞ ®Òu ph¶i ®­îc tÝnh hao mßn TSC§ hµng n¨m, trõ c¸c lo¹i TSC§ ®Æc biÖt (tµi s¶n v« gi¸), TSC§ ®¬n vÞ thuª ngoµi sö dông t¹m thêi, TSC§ b¶o qu¶n hé, cÊt tr÷ hé Nhµ n­íc. + Hao mßn TSC§ ®­îc tÝnh mét n¨m 1 lÇn vµo th¸ng 12 hµng n¨m. + TSC§ ®· tÝnh ®ñ hao mßn nh­ng vÉn cßn sö dông; TSC§ ch­a tÝnh hao mßn ®ñ ®· h­ háng, kh«ng tiÕp tôc sö dông ®­îc - Ph­¬ng ph¸p tÝnh hao mßn: + Gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo chÕ ®é qu¶n lý vµ khÊu hao hiÖn hµnh cho c¸c ®¬n vÞ HCSN. + ViÖc x¸c ®Þnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i c¨n cø vµo: - Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh - Tû lÖ khÊu hao quy ®Þnh C«ng thøc tÝnh khÊu hao TSC§ nh­ sau: Møc KH ph¶i trÝch = Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mßn trong n¨m TSC§ x (% n¨m) b. Mét sè quy ®Þnh vÒ tÝnh khÊu hao TSC§ - §èi víi TSC§ sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®¬n vÞ ph¶i trÝch khÊu hao hµng th¸ng TSC§ theo chÕ ®é vÒ qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§ ¸p dông cho doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. - Sè khÊu hao TSC§ thuéc nguån vèn kinh doanh hoÆc nguån vèn vay ®¬n vÞ ®­îc ®Ó l¹i ®Ó ®Çu t­ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tr¶ nî vèn vay ®Çu t­ tµi s¶n (nÕu cã). - Tßan bé tiÒn khÊu hao TSC§ cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ®­îc h¹ch to¸n vµo Quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng sù nghiÖp ®Ó ®Çu t­ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ cña ®¬n vÞ. - C¸ch tÝnh khÊu hao nh­ sau: C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó tÝnh møc khÊu hao cho tõng TSC§, tæng hîp sè khÊu hao cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. 2. Tµi kho¶n sö dông. H¹ch to¸n hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 214 “Hao mßn TSC§”. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 214 – Hao mßn TSC§ Bªn Nî: - Ghi gi¶m gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c tr­êng hîp gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh nh­ thanh lý, nh­îng b¸n, ®iÒu chuyÓn ®i n¬i kh¸c. - Ghi gi¶m gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh khi ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc Bªn Cã: - Ghi t¨ng gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông. - Ghi t¨ng gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh khi ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc Sè d­ bªn Cã: Gi¸ trÞ ®· hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã. 3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 1- Th¸ng 12 hµng n¨m ®¬n vÞ tÝnh vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn TSC§ ®­îc ®Çu t­ tõ nguån NSNN Nî TK 466 – Cã TK 214 (2141, 2142) – 2 – Hµng th¸ng, trÝch khÊu hao TSC§ sö dông cho ho¹t ®éng SXKD, - TSC§ ®Çu t­ tõ nguån vèn kinh doanh hoÆc nguån vèn vay Nî 631 – Cã TK 214 – - §èi víi nh÷ng TSC§ thuéc nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Nî 631 – Cã TK 431 (4314) – IV. KÕ to¸n X©y dùng c¬ b¶n dë dang vµ söa ch÷a lín tSC§ 1. Tµi kho¶n sö dông - KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 241 – X©y dùng c¬ b¶n dë dang Bªn Nî: Chi phÝ thùc tÕ vÒ ®µu t­ x©y dùng, mua s¾m, söa ch÷a lín TSC§. - Chi phÝ ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§ Bªn Cã: - Gi¸ trÞ TSC§ h×nh thµnh qua ®Çu t­ x©y dùng, mua s¾m. - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ lo¹i bá vµ c¸c kho¶n duyÖt bá kh¸c kÕt chuyÓn khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt y. - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh söa ch÷a lín TSC§ hoµn thµnh kÕt chuyÓn khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt y. Sè d­ bªn Nî: - Chi phÝ XDCB vµ söa ch÷a lín TSC§ dë dang. - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh XDCB vµ söa ch÷a lín TSC§ ®· hoµn thµnh nh­ng ch­a bµn giao ®­a vµo sö dông hoÆc quyÕt to¸n ch­a ®­îc duyÖt y. 2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n XDCB dë dang vµ söa ch÷a lín TSC§ 2.1. KÕ to¸n nghiÖp vô mua s¾m TSC§ ph¶i qua l¾p ®Æt, ch¹y thö 1. Khi mua s¾m TSC§ ph¶i qua l¾p ®Æt, ch¹y thö Nî TK 2411 – Nî TK 3113 Cã TK 111, 112, 461, 462, 441 - NÕu rót dù to¸n chi ho¹t ®éng, chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Ó mua TSC§ §ång thêi ghi Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009. 2 . Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ph¸t sinh, ghi: Nî TK 2411 – Nî TK 3113 Cã TK 111, 112, 152, 331 3 – Khi bµn giao vµ ®­a TSC§ vµo sö dông, ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§: Nî TK 211 Cã TK 241 §ång thêi ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Nî TK 661, 662, 441, 431 Cã TK 466 – ** Tr­êng hîp mua b»ng vèn vay vµ vèn kinh doanh th× kh«ng ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§. 2.2. KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n 1. Khi chi ®Çu t­ XDCB tõ nguån t¹m øng kinh phÝ cña Kho b¹c. Nî TK 2412 Cã TK 336 2 - NhËn khèi l­îng XDCB thµnh do bªn nhËn thÇu bµn giao Nî TK 2412 Nî TK 3113 Cã TK 3311 3 - Tr­êng hîp chuyÓn th¼ng thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p ®Õn ®Þa ®iÓm thi c«ng hoÆc giao cho ng­êi nhËn thÇu, ghi: Nî TK 2412 Nî TK 3113 Cã TK 3311 2.2. KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n 4- Khi tr¶ tiÒn cho ng­êi nhËn thÇu, ng­êi cung cÊp thiÕt bÞ Nî TK 331 Nî TK 241 - 2412 Cã TK 111, 112, 312 Cã TK 461, TK 441 NÕu rót dù to¸n: Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009 ; 0091 – Dù tãan chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n; 0092 – Dù tãan chi ®Çu t­ XDCB 5 - NhËp kho thiÕt bÞ mua vÒ, Nî TK 152 – Cã TK 331 (3311)– 6 - Khi øng tr­íc hoÆc tr¶ tiÒn cho ng­êi nhËn thÇu Nî TK 241 – Nî TK 3311– Cã TK 111, 112, 312 hoÆc Cã TK 461, 462 NÕu rót dù to¸n ®ång thêi ghi: Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009 0091 – Dù to¸n chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n; 0092 – Dù to¸n chi ®Çu t­ XDCB 7 - XuÊt thiÕt bÞ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n giao cho bªn nhËn thÇu - §èi víi thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p, ghi: Nî TK 2412 – XDCB dë dang Cã TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ trong kho) - §èi víi thiÕt bÞ cÇn l¾p, ghi: Nî TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ ®­a ®i l¾p) Cã TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ trong kho) - Khi cã khèi l­îng l¾p ®Æt hoµn thµnh cña bªn B bµn giao, ®­îc nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n, Nî TK 2412 – XDCB dë dang Cã TK 152 – (chi tiÕt thiÕt bÞ ®­a ®i l¾p) 8- Khi ph¸t sinh chi phÝ liªn quan ®Õn ®Çu t­ XDCB, ghi: Nî TK 2412 – Cã TK 111, 112, Cã TK 461, 441 NÕu rót dù to¸n ®ång thêi ghi Cã TK 008, hoÆc Cã TK 009 (0091 – Dù to¸n chi ch­¬ng tr×nh, dù ¸n; 0092 – Dù to¸n chi ®Çu t­ XDCB) 9. Khi c¸c kho¶n t¹m øng ®­îc quyÕt to¸n vµo chi phÝ ®Çu t­ XDCB Nî TK 241 Cã TK 312 10 Khi quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n a- C¨n cø quyÕt to¸n ®· ®­îc duyÖt y Nî TK 211, 213 Nî TK 152 Nî TK 441 – (phÇn chi phÝ xin duyÖt bá ®­îc duyÖt y) Nî TK 3118 – (phÇn CP xin ®­îc duyªt bá kh«ng ®­îc duyÖt ph¶i thu håi) Cã TK 2412 – XDCB dë dang b. §ång thêi, kÕ to¸n ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§. Nî TK 661, 662, 635 Nî TK 441, 431 Cã TK 466 2 – Tr­êng hîp TSC§ ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån vèn kinh doanh, vèn vay hoÆc quü c¬ quan ®Ó dïng cho ho¹t ®éng SXKD: Nî TK 431 – NÕu TSC§ ®Çu t­ b»ng quü CQ Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 2.3. KÕ to¸n söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh C«ng t¸c söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh cña ®¬n vÞ cã thÓ tiÕn hµnh theo ph­¬ng thøc tù lµm hoÆc giao thÇu. 1 - Theo ph­¬ng thøc tù lµm. C¸c chi phÝ ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµo TK 2413 - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ chi phÝ, ghi: Nî TK 2413 Cã TK 111, 112, 152, 312, Cã TK 331 Cã TK 461 – NÕu rót dù to¸n chi ho¹t ®éng Cã TK 462, 465 §ång thêi ghi Cã TK 008, 009 – Dù to¸n chi ho¹t ®éng, CTDA 2 - Theo ph­¬ng thøc giao thÇu SCL - KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ theo tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång cña c«ng tr×nh SCL, ghi: Nî TK 241 (2143) Cã TK 331 3 - Khi c«ng tr×nh söa ch÷a lín ®· hoµn thµnh Nî TK 661, 662, 635 Nî TK 631 – NÕu dïng nguån vèn kinh doanh ®Ó tiÕn hµnh SCL TSC§ dïng cho bé phËn SXKD Cã TK 2413 4 – Tr­êng hîp SCL lµm t¨ng n¨ng lùc hoÆc kÐo dµi thêi gian sö dông Nî TK 211, 213 Cã TK 2413 - C¨n cø vµo kinh phÝ dïng cho ho¹t ®éng SC lín TSC§, ®ång thêi ghi: Nî TK 661, 662, 635 Cã TK 466 5 – NÕu chi phÝ SCL thùc tÕ ph¸t sinh lín ph¶i ph©n bæ dÇn, khi c«ng t¸c söa ch÷a lín hoµn thµnh. Nî TK 643 – Chi phÝ tr¶ tr­íc Cã TK 2413 6 - §Þnh kú, khi ph©n bæ chi phÝ SCL vµo chi ho¹t ®éng hoÆc chi phÝ SXKD Nî TK 661 – Chi ho¹t ®éng Nî TK 631 – Chi ho¹t ®éng SXKD Cã TK 643 - Chi phÝ tr¶ tr­íc Môc lôc NSNN Ch­¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1_diep_compatibility_mode__3554.pdf
Tài liệu liên quan