Bài giảng Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình

5.1. Gia cöôøng thanh keùo neùn ñuùng taâm baèng taêng tieát dieän • 5.2. Gia cöôøng coät baèng taêng tieát dieän • 5.3. Gia cöôøng coät baèng caây choáng öùng suaát tröôùc • 5.4. Gia cöôøng ñoïan coät bò cong • 5.5. Gia cöôøng daàm theùp baèng taêng tieát dieän • 5.6. Gia cöôøng daàm caàu truïc baèng taêng tieát dieän • 5.7. Gia cöôøng buïng daàm • 5.8. Gia cöôøng daøn theùp baèng taêng tieát dieän • 5.9. Gia cöôøng taïi baûnmaét daøn • 5.10. Gia cöôøng caùc thanh cong veânh ôû daøn • 5.11. Gia cöôøng ñöôøng haøn trong keát caáu ñang chòu taûi • 5.12. Trình töï kyõ thuaät gia cöôøng keát caáu ñang chòu taûi • 5.13. Ñôõ taûi, truyeàn taûi vaø ñieàu chænh öùng suaát • 5.14. Hình aûnh thi coâng gia cöôøng daøn theùp

pdf76 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Khoa Xây Dựng Ths Nguyễn Việt Tuấn Bài giảng: TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Khoa Xây Dựng Ths Nguyễn Việt Tuấn 3Tài liệu tham khảo: 1. PGS Leâ Vaên Kieåm, Hö hoûng söûa chöõa gia cöôøng Neàn moùng, , nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc Quoác gia TP. Hoà Chí Minh, 2001. 2. PGS Leâ Vaên Kieåm, Hö hoûng söûa chöõa gia cöôøng coâng trình, , nhaø xuaát baûn ñaïi hoïc Quoác gia TP. Hoà Chí Minh, 2004. 3. Vieän Khoa Hoïc Coâng Ngheä Xaây Döïng, Beänh hoïc coâng trình, Caùc baøi giaûng phuïc vuï taäp huaán, 1998. 4. PGS.TS. Nguyeãn Baù Keá, Söï coá neàn moùng coâng trình, nhaø xuaát baûn Xaây döïng, 2000. 5. Nguyeãn Xuaân Bích, Söûa chöõa vaø gia coá coâng trình xaây döïng, nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät, 2002. 6. Nguyeãn Xuaân Bích, Söûa chöõa vaø gia coá Keát caáu beâ toâng coát theùp, nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät, 2005. 4Tài liệu tham khảo: 7. Tuyeån taäp baùo caùo khoa hoïc, Hoäi nghò khoa hoïc toøan quoác laàn thöù nhaát veà Söï coá coâng trình vaø caùc nguyeân nhaân, nhaø xuaát baûn Xaây döïng, 2001. 8. Tuyeån taäp baùo caùo khoa hoïc, Hoäi nghò khoa hoïc toøan quoác laàn thöù nhaát veà Söï coá coâng trình vaø hö hoûng coâng trình xaây döïng, nhaø xuaát baûn Xaây döïng, 2003. 9. V.A. Durônaùtgiö – M.P. Philatova, Gia coá neàn vaø moùng khi söûa chöõa nhaø, nhaø xuaát baûn Xaây döïng, 2004. 10. C. Szechy, Söï coá neàn moùng, nhaø xuaát baûn Giao thoâng vaän taûi, 1984. 11. B.G. Ximaghin – P.A. Konovalop, Bieán daïng cuûa caùc ngoâi nhaø, Nhaø xuaát baûn Xaây döïng, 1982. 5PHAÀN 2: HÖ HOÛNG VAØ SÖÛA CHÖÕA BEÂ TOÂNG ( 6 tieát) Chöông I: khaùi nieäm môû ñaàu (0,5 tieát) • 1.1. Söûa chöõa, caûi taïo, naâng caáp coâng trình • 1.2. Caùc hình thöùc suy thoùai cuûa coâng trình • 1.3. Ñaùnh giaù tình traïng nhaø • 1.4. Tuoåi thoï cuûa nhaø • 1.5. Hieäu quaû kinh teá cuûa vieäc söûa chöõa phuïc hoài nhaø Chöông II: Kieåm ñònh chaát löôïng beâ toâng (0,5 tieát) • 2.1. Phöông phaùp va ñaäp • 2.2. Phöông phaùp sieâu aâm • 2.3. Thaêm doø ñoä saâu khe nöùt baèng sieâu aâm • 2.4. Thaêm doø khuyeát taät baèng sieâu aâm • 2.5. Phöông phaùp chieáu xaï • 2.6. Phöông phaùp chuïp hình 6Chöông III: Nhöõng hö hoûng beâ toâng vaø nguyeân nhaân (1 tieát) • 3.1. Beâ toâng bò roã • 3.2. Beâ toâng bò roãng • 3.3. Beâ toâng bò nöùt neû • 3.4. Beâ toâng quaù khoâ • 3.5. Beâ toâng bò xaâm thöïc • 3.6. Beâ toâng bò muïc do rong reâu • 3.7. Beâ toâng bò quaù taûi vaø moûi • 3.8. Beâ toâng bieán daïng vì nhieät • 3.9. Beâ toâng bieán daïng vì aåm • 3.10. Beâ toâng bò baøo moøn • 3.11. Taùc duïng cuûa nhieät ñoä cao • 3.12. Taùc duïng cuûa khí trôøi • 3.13. Nhöõng sai phaïm khi ñaët coát theùp 7Chöông IV : Kyõ thuaät söûa chöõa beâ toâng (1 tieát) • Tham khảo thêm “Qui trình sửa chữa BT của Sika, công ty Phú bắc, Quốc Khánh ” 4.1. Laøm maøng baûo veä • 4.2. Phun vöõa • 4.3. Toâ traùt vöõa • 4.4. Söûa chöõa traàn beâ toâng • 4.5. Ñoä saâu ñuïc beâ toâng cuõ • 4.6. Xöû lyù coát theùp • 4.7. Dính keát giöõa beâ toâng cuõ vaø môùi • 4.8. Tyû leä caùt – xi maêng trong vöõa söûa chöõa • 4.9. Tyû leä nöôùc – xi maêng trong vöõa söûa chöõa • 4.10. Söû duïng phuï gia • 4.11. Giaûm ñoä co ngoùt cuûa beâ toâng söûa chöõa maët • 4.12. Duøng nhöïa toång hôïp (epoxy) söûa chöõa maët beâ toâng 8Chöông V : Söûa chöõa saøn beâ toâng (1 tieát) • 5.1. Maët saøn bò baøo moøn vaø bò xaâm thöïc • 5.2. Nguyeân nhaân nöùt neû ôû saøn • 5.3. Saøn nöùt vaø luùn voõng ôû chính giöõa • 5.4. Saøn nöùt do quaù taûi • 5.5. Roùt beâ toâng loûng leân saøn cuõ • 5.6. Maïch noái ôû lôùp maët saøn khi söûa chöõa • 5.7. Baûo veä caïnh meùp caùc maïch trong saøn • 5.8. Boá trí caùc maïch treân saøn coù dieän tích lôùn • 5.9. Vaät lieäu laáp khe nöùt lôùn trong saøn 9Chöông VI : Söûa chöõa veát nöùt trong beâ toâng (1 tieát) • Tham khảo thêm “Qui trình sửa chữa BT của Sika, công ty Phú bắc, Quốc Khánh ” • 6.1. Caùc loïai veát nöùt • 6.2. Lieân keát khe nöùt ñôn baèng ñinh giaèng • 6.3. Lieân keát khe nöùt ñôn baèng caùch keùo aùp phía ngoøai • 6.4. Baûo hoä coát theùp vaø choáng thaám cho khe nöùt, maïch nhoû • 6.5. Choáng thaám baèng caùch ñuïc môû roäng khe nöùt • 6.6. Choáng thaám khi khe nöùt beâ toâng coøn aåm öôùt • 6.7. Söûa chöõa vaø choáng thaám cho maïch, khe nöùt roäng 1 -2 cm • 6.8. Söûa chöõa vaø choáng thaám cho maïch, khe nöùt roäng tôùi 10cm 10 Chöông VI : Söûa chöõa veát nöùt trong beâ toâng (1 tieát) (tth) • 6.9. Ngaên chaën nöôùc bò roø ræ doïc caïnh meùp lôùp choáng thaám vaø lôùp baûo hoä khe nöùt • 6.10. Taïo maïch giaû • 6.11. Söûa chöõa khe nöùt baèng caùch khoan loã xuyeân doïc khe nöùt vaø laáp loã baèng vöõa xi maêng hay bitum • 6.12. Söûa chöõa khe nöùt baèng vöõa xi maêng giaõn nôû • 6.13. Söûa chöõa khe nöùt baèng nhöïa toång hôïp • 6.14. Söûa chöõa khe nöùt baèng xaûm nhöïa • 6.15. Söï hình thaønh khe nöùt trong töôøng daøi • 6.16. Maïch noái töôøng caùc coâng trình daïng hoäp chaïy daøi 11 Chöông VII : Söûa chöõa beâ toâng coát theùp chaát löôïng xaáu (0,5 tieát) • 7.1. Thay theá coát theùp trong daàm • 7.2. Söûa chöõa beâ toâng baèng phuït vöõa xi maêng • 7.3. Laáp beâ toâng loã hoång thaønh beå chöùa • Chöông VIII : Söûa chöõa roø ræ, thaám nöôùc qua beâ toâng (0,5 tieát) • 8.1. Söûa chöõa tình traïng nöôùc thaám ra khoûi hoà chöùa • 8.2. Söûa chöõa tình traïng nöôùc thaám vaøo coâng trình ngaàm • 8.3. Söûa chöõa lôùp choáng thaám phía trong coâng trình ngaàm • 8.4. Söûa chöõa baèng phuït vöõa xi maêng 12 PHAÀN 2: HÖ HOÛNG VAØ SÖÛA CHÖÕA BEÂ TOÂNG ( 6 tieát) Chöông I: khaùi nieäm môû ñaàu (0,5 tieát) • 1.1. Söûa chöõa, caûi taïo, naâng caáp coâng trình • 1.2. Caùc hình thöùc suy thoùai cuûa coâng trình • 1.3. Ñaùnh giaù tình traïng nhaø • 1.4. Tuoåi thoï cuûa nhaø • 1.5. Hieäu quaû kinh teá cuûa vieäc söûa chöõa phuïc hoài nhaø 13 Chöông I: khaùi nieäm môû ñaàu (0,5 tieát) • 1.1. Söûa chöõa, caûi taïo, naâng caáp coâng trình • CTDD cũng như CTCN thường xuyên đòi hỏi được sửa chữa, cải tạo và nâng cấp định kỳ để đạt được yêu cầu SD trong từng thời kỳ (theo NĐ 209/2004 về QLCL CTDTXD): • Sửa chữa nhỏ • Sửa chữa lớn • Cải tạo nhà DD • Cải tạo nhà CN • Nâng cấp CT 14 1.2. Caùc hình thöùc suy thoùai cuûa coâng trình • HT suy thoái: CT bị xuống cấp. Có 2 loại: ST vật chất, ST phi vật chất 1.Suy thoái vật chất: • KNCL của KC suy giảm • KN cách âm, cách ẩm, cách nhiệt đều giảm • Bên ngoài xập xệ, xấu xí, bụi bẩn, mốc rêu, hoen ố, vỡ lở 15 1.2. Caùc hình thöùc suy thoùai cuûa coâng trình Suy thoái của BT: • Là VL dễ nứt, các vết nứt (VN) làm giảm độ cứng của tiết diện, môi trường VL bị đứt đoạn và có sự phân bố lại nội lực giữa BT và CT • BT có độ rỗng xốp lớn (10-40)%, dễ phát sinh HT thấm • Rbt có thể giảm (20-30)% R ban đầu, do lục dính kết của XM suy giảm. Là thước đo QT lão hóa của BT • Lớp BTBVKC khi bị nứt nẻ hay mao dẫn thì mất ngay hiệu lực bảo vệ CT và CT bị rỉ sét, hao mòn dần, giảm lực bám dính • BT dễ bị xâm thực trong MT hóa chất 16 1.2. Caùc hình thöùc suy thoùai cuûa coâng trình 2. Suy thoái phi vật chất : CT ko đáp ứng yêu cầu của lối sống hiện đại, là sự lỗi thời của CT: • QH các căn hộ ko phù hợp TC hiện đại (Phú Mỹ Hưng) • Căn hộ thiếu VS, bếp riêng, ko nơi phơi quần áo, ko chỗ để xe • Các phòng thiếu ánh sáng và thông gió, quá chật hẹp • CT thiếu tiện nghi CC và thiết bị hiện đại như: thang máy, đường ống khí đốt, ống đổ rác, mạng điện thoại, TV, Internet 17 1.3. Ñaùnh giaù tình traïng nhaø Dựa vào 4 cấp suy thoái để đánh giá: Không đạt yêu cầu SD≥ 80 Tạm sử dụng< 60 Còn sử dụng được< 40 Vẫn tốt< 20 Tình trạng công trìnhMức độ suy thoái (%) 18 KHÁI NIỆM- ĐẶC ĐIỂM • Các biện pháp SC, phục hồi, gia cường NM – CT đạt hiệu quả là những bài học kinh nghiệm quí giá dành lại cho những người đi sau. 19 Chöông III: Nhöõng hö hoûng beâ toâng vaø nguyeân nhaân (1 tieát) • 3.1. Beâ toâng bò roã • 3.2. Beâ toâng bò roãng • 3.3. Beâ toâng bò nöùt neû • 3.4. Beâ toâng quaù khoâ • 3.5. Beâ toâng bò xaâm thöïc • 3.6. Beâ toâng bò muïc do rong reâu • 3.7. Beâ toâng bò quaù taûi vaø moûi • 3.8. Beâ toâng bieán daïng vì nhieät • 3.9. Beâ toâng bieán daïng vì aåm • 3.10. Beâ toâng bò baøo moøn • 3.11. Taùc duïng cuûa nhieät ñoä cao • 3.12. Taùc duïng cuûa khí trôøi • 3.13. Nhöõng sai phaïm khi ñaët coát theùp 20 Chöông III: Nhöõng hö hoûng beâ toâng vaø nguyeân nhaân (1 tieát) • Thông thường R đá XM ngày càng tăng, nhưng có trường hợp R giảm • Nguyên nhân hư hỏng (HH) : ko tôn trọng những QP KT trong QTTC: rổ, rỗng, nứt nẻ, vỡ lở • HH trong TC thường XH ngay trong TG đầu sau khi đổ BT • Trong QTSD, BT bị HH do tác dụng xâm thực hay cơ học: quá tải, biến dạng nhiệt, vì ẩm, bị bào mòn 21 3.1. Beâ toâng bò roã • Rỗ mặt hay rỗ tổ ong: chỉ sâu 1-2cm, thành từng mảng trên mặt • Rỗ sâu: dùng thanh sắt có thể bẩy rời được các viên cốt liệu ko được vữa XM liên kết chặt, hình thành 1 lổ sâu bên trong, làm lộ CT ra ngoài • Rỗ thấu suốt: ăn thông qua 2 mặt của KC BTCT 22 3.1. Beâ toâng bò roã Những nguyên nhân: 1. Đổ vữa từng đợt từ độ cao lớn trên 2,5m gây hiện tượng BT bị phân tầng 2. Đúc BT chỗ dày chỗ mỏng, ko theo từng lớp có chiều dày tùy khả năng của đàm rung 3. Đầm BT vô tổ chức, ko tuân theo 1 trình tự qui định, có chỗ bị bỏ sót 4. BT khô hoặc quá khô, mà ko QĐ đầm kỹ, máy đầm rung quá yếu 5. Trong khi VC, BT bị xóc nảy nhiều, làm phân ly các hạt CL ra khỏi vữa, khi đổ BT ko trộn lại 6. TP cốt liệu ko hợp lý; độ sụt của vữa BT quá nhỏ 7. CP có kẻ hở, gây mất nước XM 8. CT quá dày, khe hở < KT sỏi đá 9. XH ở những ngỏ ngách của KC BTCT, mà người khó len lỏi vào đổ và đầm 23 3.2. Beâ toâng bò roãng Nguyên nhân: vữa BT bị ngăn chận ở 1 đoạn nào đó, ở chỗ rỗng hoàn toàn ko có BT, KC bị đứt đoạn, CT lòi trơ ra Thường XH ở những nơi: • Mặt dưới dầm BT, CT lộ ra ngoài, ko có lớp BT bảo vệ • Các góc nối dầm với cột, BT cột bị co ngót, CT trơ ra, phần BT của dầm tựa lên cột hầu như ko có • Các nơi có bản thép chôn sẵn để hàn LK các KC lại với nhau, khi đổ BT vữa ko chui xuống dưới được (dùng búa gõ có tiếng vang) • Trong các KC BTCT mỏng có 2 hàng lưới CT (tường mỏng) 24 3.3. Beâ toâng bò nöùt neû Là triệu chứng BT đã chịu ƯS và BD. Có những ƯS do tự bản thân BT gây ra trước khi chịu tải: do co ngót trương nở và do phản ứng nhiệt Nguyên nhân: • Trong TG khô rắn, BT co ngót (giảm V do khô mất nước). Các VN đều nhau, nhỏ như sợi tóc, chạy lộn xộn • Sự thủy hóa của XM trong BT phát sinh nhiệt. • KC BTCT đúc sẵn bị nứt nẻ do VC và cẩu lắp ko cẩn thận (cọc, cột) 25 3.3a. Beâ toâng bò vỡ lở Thành từng mảng rộng 50-120mm, ở các góc, mép cạnh KC, trên mặt tấm BT Nguyên nhân: • SD cốt liệu kém phẩm chất • Sỏi đá chưa rửa sạch, còn lẫn nhiều đất bẩn • Bùn đất do người đi lại rơi xuống lẫn vào vữa BT 26 3.4. Beâ toâng quaù khoâ Triệu chứng : mặt ngoài trắng bệch (mặt), ko xanh xám. BT chưa đạt R yêu cầu Nguyên nhân: • BT ko được bảo dưỡng tốt, ko tưới nước thường xuyên • Ko đủ nước để thủy hóa XM 27 3.5. Beâ toâng bò xaâm thöïc Có nghĩa TP hóa chất trong XM và CL bị hủy hoại Nguyên nhân: • BT ko được bảo dưỡng tốt, ko tưới nước thường xuyên • Ko đủ nước để thủy hóa XM 28 3.5. Beâ toâng bò xaâm thöïc Có nghĩa TP hóa chất trong XM và CL bị hủy hoại Nguyên nhân: • Vôi tự do (3%) trong XM porland (CP) dễ tan trong nước và tan nhanh trong nước có axit. Vôi bị cacbonat (CO3) hóa sẽ hủy hoại tính bảo tồn CT của các chất kiềm của BT • Aluminat canxi kết hợp với sulphat sẽ tạo ra tinh thể muối ko hòa tan, gây những US kéo rất lớn trong đá XM • Các muối canxi đôi khi TD với SiO2, thành phản ứng kiềm • Các TP hóa chất trong QT ninh kết CP TD với chất hữu cơ của MT ngoài. Các chất XT thấm vào trong BT, phá hoại đá XM • 1 vài CL khi chịu TD của PƯHH sẽ tăng nở V, phá hoại cơ cấu BT 29 3.5. Beâ toâng bò xaâm thöïc Muốn Rbt ngày càng tăng, phải đảm bảo: • Tính chống thấm nước của BT • Lớp BT ngoài phải bảo vệ được phần trong 30 3.13. Nhöõng sai phaïm khi ñaët coát theùp Nguyên nhân: • Quên ko đặt CT, hoặc đặt sai vị trí TK. • CT ngắn hơn tấm sàn 400 • Đặt thép thưa, Ø nhỏ hơn TK • KC console, CN lại có thói quen đặt CT ở phần chịu nén bên dưới (có thể sập đổ !) • Qui đổi loại thép và Ø ko đảm bảo ĐK: Ra1.As1= Ra2.As2 • CT bị đặt lệch, hoặc dịch chuyển trong khi đổ BT. VD: thanh thép đặt cách mặt ngoài 7-13cm, khi abv= 2,5cm. Khi chịu lực, thì BT góc cột, dầm vỡ lở sâu đến 7-10cm 31 Chöông IV : Kyõ thuaät söûa chöõa beâ toâng (1 tieát) Những biện pháp sửa chữa mặt ngoài BT bị hư hòng: • 4.1. Laøm maøng baûo veä • 4.2. Phun vöõa • 4.3. Toâ traùt vöõa • 4.4. Söûa chöõa traàn beâ toâng • 4.5. Ñoä saâu ñuïc beâ toâng cuõ • 4.6. Xöû lyù coát theùp • 4.7. Dính keát giöõa beâ toâng cuõ vaø môùi • 4.8. Tyû leä caùt – xi maêng trong vöõa söûa chöõa • 4.9. Tyû leä nöôùc – xi maêng trong vöõa söûa chöõa • 4.10. Söû duïng phuï gia • 4.11. Giaûm ñoä co ngoùt cuûa beâ toâng söûa chöõa maët • 4.12. Duøng nhöïa toång hôïp (epoxy) söûa chöõa maët beâ toâng 32 Chöông IV : Kyõ thuaät söûa chöõa beâ toâng (1 tieát) Trước khi bắt tay phục hồi CT hư hỏng cần xem việc SC có đạt được YCKT ko, hay nên thay thế toàn bộ CT hư hỏng bằng XD mới Việc SC BT riêng phần ko có lợi trong các TH sau: • CT đã bị xâm thực và hư mục • BD nhiệt và BD ẩm ko đồng đều • Eđh của BT cũ và BT mới khác nhau, làm BT mới bị quá tải • Chưa loại trừ được hết mầm móng của rong rêu và nấm trong BT cũ • Tham khảo thêm “Qui trình sửa chữa BT của Sika, công ty Phú bắc, Quốc Khánh ” 33 4.1. Laøm maøng baûo veä Tác dụng: Quét vữa XM lỏng hay vữa XM cát, chống lại TD của khí trời, nhưng ko bảo vệ BT chống xâm thực, chống TD của nhiệt và ẩm Cách thi công: 1. Nếu là BT mới đổ thì nên làm ngay ngày hôm sau để đảm bảo sự dính kết chắc chắn 2. Nếu là BT cũ thì cần tuân thủ nguyên tắc sau để bảo đảm cường đô và sự bền lâu của màng: • Mặt BT phải sạch, ko mốc, rêu, bụi • Mặt BT phải nhám, ko cần đẽo sờm, mà chỉ cần dùng bàn chải sắt chải mạnh để vữa dính chặt vào mặt BT • Phải bảo dưỡng màng bảo vệ 1 tuần lễ 34 4.1. Laøm maøng baûo veä Thành phần vữa: 1. Lớp 1: 1C: 1X trộn lẫn với nước cho chảy dẻo, quét vữa cẩn thận trên mặt BT 2. Lớp 2: 1,5C nhỏ: 1X trộn với nước, khô hơn lớp 1, quét thành lớp mỏng 3. Lớp 3 (ko bắt buộc): gồm X:N quét bằng chổi hoặc phun bằng vòi phun • Khoảng cách giữa các lớp: 3-4 giờ • Chiều dày 3 lớp vữa ≤ 3mm • MP thẳng đứng: tiến hành ↓, và đồng thời 1 lúc cho toàn bộ MP, giống như TC trát 35 4.2. Phun vöõa Tác dụng: tạo lớp vỏ bảo vệ chốn tác dụng khí trời và chống thấm trên bề mặt Chiều dày ≤ 7,5cm. Chất lượng dính kết khá cao, nhất là có đánh sờm bề mặt Có 2 loại: 1. Phun khô: HH X:C khô khi ra khỏi vòi phun được trộn lẫn với nước phun 2. Phun ướt: bơm vữa lỏng theo đường ống ra vòi phun. • Vữa được phun vuông góc (┴) lên mặt BT bằng 1 áp lực lớn sẽ bám chắc hơn PP trát với việc miết vữa bằng tay • Muốn tăng R lớp vữa phun, thì bọc thêm lưới thép với mắt lưới 7,5x7,5; 10x10; 15x15cm rồi phun vữa lên. Lưới thép liên kết với mặt BT cũ bằng đinh thép, dùng súng bắn đinh. Lớp vữa phun này sẽ chịu 1 phần TTTD lên KC 36 4.3. Tô trát vữa Ưu điểm so với PP phun: 1. Áp dụng SC các MP và cạnh góc với độ chính xác và tinh xảo cao, bảo tồn và nâng cao đường nét KT 2. Vữa khá dẻo, nên CL đồng nhất hơn. Nên áp dụng khi YC lớp vữa chống được sự xâm thực của hóa chất và nước (khi SD thêm phụ gia) Khuyết điểm: • Chiều dày lớp trát giới hạn ≤ 3cm. Lớp vữa dày cần có thợ chuyên nghiệp và phải theo dõi CL thường xuyên • Dễ bị nứt nẻ, vỡ lở theo TG • Giá thành cao vì việc chuẩn bị bề mặt tốn công 37 4.3. Tô trát vữa Gồm những quá trình: • Phá bỏ lớp BT cũ, thay thế CT hoặc bổ sung ở những nơi cần thiết, tô trát lớp vữa thay thế lớp BT cũ. Tạo nên 1 lớp phủ ngoài, bảo vệ lõi BT và chịu 1 phần TT • Chuẩn bị mặt trát là giai đoạn quan trọng nhất. Phải đục bỏ phần BT yếu hoặc bong, đánh sờm mặt nền sâu 2-6mm bằng đục hoặc búa tay có nhiều răng nhọn • Trát vữa XM:C thành 2-3 lớp, chiều dày mỗi lớp ≤ 6-9 mm. 1. Lớp vảy: liên kết mặt nền và lớp vỏ, TP vữa 1:1 2. Lớp lót: dày 6mm, trát bằng bay, TP vữa 2C:1X 3. Lớp bọc ngoài: dày 9mm, tiến hành sau khi lớp 2 đã khô cứng. TP vữa 3C:1X, trát bằng bay, xoa nhẵn bằng bàn xoa • Có thể dùng phụ gia chậm đông kết: tăng CL lớp vữa, có tính chống thấm cao 38 4.4. Söûa chöõa traàn beâ toâng • Chuẩn bị bề mặt tốt, đánh sờm bề mặt • Phun vữa mỗi lớp dày ≤ 6mm. Lớp 1 ninh kết và đạt R nhất định mới TC lớp tiếp theo. • Vữa vẫy bằng tay dính chặt hơn phun bằng súng phun vữa • Cần thường xuyên kiểm tra độ dính của lớp vữa sửa chữa • Thường xuyên phun nước bảo dưỡng • Lớp cuối cùng thi công bằng bàn xoa, chiều dày min 39 4.5. Ñoä saâu ñuïc beâ toâng cuõ Phải đục bỏ phần BT xốp, hư hỏng kém Cl trươc khi SC Nên đục BT đến MP có CT hay phải tiếp tục đục phá BT đến khi CT bị trơ lộ ra hoàn toàn? • Nếu As CT > 33% As trên mặt đó, thì nên đục sâu hết Ø CT, bất kể chiều dày BT bảo vệ • Nếu As CT ≈ 25% As trên mặt đó, thì 1 số thanh đục sâu hết Ø CT, 1 số thanh đục sâu đến 1/2 Ø CT. • Nếu As CT < 10% As trên mặt đó, thì toàn bộ các thanh đục sâu đến 1/2 Ø CT. • Trường hợp nước có thể xâm nhập vào trong BT ko qua lớp bảo vệ 1 cạnh KC, mà qua mặt cạnh khác thì phải đục trơ các thanh CT hoàn toàn 40 4.6. Xöû lyù coát theùp CT bị xâm thực, gỉ sét phá hoại BT bảo vệ, ngược lại lớp BTBV bị hủy hoại là nguyên nhân để cho CT bị xâm thực Có 2 biện pháp xử lý: 1. Đánh sạch CT đến mức có thể phục hối độ dính kết giữa CT cũ và lớp vữa phủ mới. 2. Quét nhựa bitum lên CT nhằm ngăn ngừa QT xâm thực tiếp tục phát triển (CT thủy lợi, CTXD ở vùng có thủy triều, khi có sóng nước mặn và KK ẩm TD, khi có HT điện phân giữa CT chủ và CT đai). • Đánh sạch gỉ sét ở hiện trường bằng bàn chải sắt, máy mài cầm tay • CT bị đặt sai lệch so với mặt BT, phải nắn sửa đưa về đúng vị trí 41 4.7. Dính keát giöõa beâ toâng cuõ vaø môùi Làm tăng R dính kết giữa vữa tươi và BT cũ theo 2 cách: 1. Quét 1 lớp sữa XM mỏng lên mặt BT đã chuẩn bị, c ào sờm bề mặt 2. Phun bằng áp lực mạnh hay vảy 1 lớp sữa XM (chất kết dính) ┴ mặt sửa chữa 42 4.8. Tyû leä caùt – xi maêng trong vöõa söûa chöõa • Cát nhỏ hạt làm CL vữa kém, cát to hạt thì CL vữa cao hơn • Cát nhỏ hạt có bề mặt tiếp xúc lớn, nên phải tăng liều lượng XM • Tỷ lệ 2C:1X • Cỡ hạt: 0,105- 4,75 mm, trong đó Cỡ hạt: 0,6- 3,17mm phải chiếm đa số 43 4.9. Tyû leä nöôùc – xi maêng trong vöõa söûa chöõa • Xác định tỷ lệ N/X để đảm bảo độ đặc chắc (tỷ trọng) và R cần thiết của vữa • Tỷ trọng của vữa lớn nhất khi tỷ lệ N/X = 0,55 44 4.9. Tyû leä nöôùc – xi maêng trong vöõa söûa chöõa • Vữa càng giàu XM và có cát to hạt thì lượng nước sẽ giảm đi. Nên XĐ tỷ lệ N/X tối ưu bằng thí nghiệm • XĐ tỷ lệ N/X nhằm đạt được tính dễ đổ khuôn và dính kết vào mặt nền • XĐ tỷ l ệ N/X sao cho vữa co ngót ít nhất (QĐ bởi tốc đô khô của nước). Vậy CLSC chỉ có thể cao khi lớp phủ được TC thành nhiều lớp • XĐ tỷ lệ N/X sao cho vữa chống thấm tốt nhất 45 4.10. Söû duïng phuï gia (gia vị của BT) (xem thêm “ công nghệ phụ gia trong BT- sản phẩm Sika”, công ty Phú bắc, Quốc Khánh ) 1. Rất cần thiết, chống được HT vết nứt (VN)co ngót trên bề mặt vữa SC. Các VN chân chim hầu như khép kín hết 2. ĐV CT thủy lợi, việc dùng phụ gia lại rất cần thiết, ngăn ngừa sự XT BT và thép 3. PG đông kết chậm giúp tăng cường độ dính kết giữa các lớp vữa và tăng độ dẻo, phân tán nhiệt khi XM thủy hóa, làm giảm mức độ co ngót 4. PG chống thấm làm vữa chậm khô 5. PG đông kết nhanh cần thiết cho việc SC những VN trên mặt BT chịu áp lực thủy tĩnh (hồ nước, đập, đường ống) và khi trát các tường bị ẩm 46 4.11. Giaûm ñoä co ngoùt cuûa beâ toâng söûa chöõa maët • Nhiều VN sợi tóc hay lớn hơn XH trên mặt BT SC do XM co ngót khi ninh kết và khô rắn • Có thể dùng XM đã co ngót hoặc XM cũ (6 tháng), nhưng phải khô, ko vón cục • Dùng vữa đã trộn và chờ 1 TG mới SD. Nếu dùng PP phun khô thì phải chờ 1 TG, nếu dùng PP phun khô thì phải chờ 1 giờ mới dùng. Trước khi dùng nên trộn lại kỹ và lâu, ko thêm nước 47 4.12. Duøng nhöïa toång hôïp , epoxy söûa chöõa maët beâ toâng (hơi đắt tiền, xem thêm Sika, Phú bắc, Quốc Khánh ) Dính bám rất chắc vào BT, lại ko co ngót, trộn lẫn với vữa còn làm tăng R vữa Cách thức SC bề mặt BT HH: • Đục phá sạch chỗ BT hư hỏng, bụi bẩn đi • Quét 1 lớp keo dán, dưới dạng vữa XM pha thêm nhũ tương nhựa lỏng • Đổ vữa BT lấp mặt • Bảo dưỡng chỗ sửa chữa TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Khoa Xây Dựng Ths Nguyễn Việt Tuấn 49 PHAÀN 3 : GIA CÖÔØNG KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP ( 12 tieát) Chöông I: Gia cöôøng keát caáu baèng taêng tieát dieän (2 tieát) A. Phaàn Caáu taïo • 1.1. Gia cöôøng daàm • 1.2. Gia cöôøng saøn taàng • 1.3. Gia cöôøng coät B. Phaàn thieát keá • 1.4. Gia cöôøng daàm baèng taêng tieát dieän vuøng neùn • 1.5. Gia cöôøng daàm baèng taêng tieát dieän vuøng keùo • 1.6. Gia cöôøng coät chòu neùn ñuùng taâm baèng moät voû aùo • 1.7. Gia cöôøng coät chòu neùn leäch taâm baèng taêng tieát dieän veà moät phía C. Phaàn öùng duïng 50 Chöông II: Gia cöôøng coät baèng theùp hình (1 tieát) A. Phaàn Caáu taïo B. Phaàn thieát keá • 2.1. Tính khaû naêng chòu löïc cuûa coät sau gia cöôøng • 2.2. Tính tieát dieän thanh choáng gia cöôøng coät C. Phaàn öùng duïng Chöông III: Gia cöôøng daàm baèng goái töïa cöùng (2 tieát) A. Phaàn Caáu taïo B. Phaàn thieát keá C. Phaàn öùng duïng 51 Chöông IV: Gia cöôøng daàm baèng goái töïa ñaøn hoài (2 tieát) A. Phaàn Caáu taïo B. Phaàn thieát keá C. Caùc coâng thöùc tính toùan D. Phaàn öùng duïng Chöông V: Gia cöôøng daàm baèng thanh caêng öùng suaát tröôùc (2 tieát) A. Phaàn Caáu taïo B. Phaàn thieát keá 5.1. Trình töï tính toùan 5.2. Tính thanh caêng ngang 5.3. Tính thanh caêng voõng 5.4. Tính thanh caêng keát hôïp C. Phaàn öùng duïng 52 Chöông VI: Gia cöôøng coâng son baèng thanh caêng cheùo öùng suaát tröôùc (1 tieát) • 6.1.Gia cöôøng coâng son daøi • 6.2.Gia cöôøng coâng son ngaén Chöông VII: Gia cöôøng daàm ñeå chòu löïc caét (0,5 tieát) • Chöông VIII: Keát caáu dôõ taûi cho daàm vaø saøn (0,5 tieát) • Chöông IX: Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm gia cöôøng keát caáu beâ toâng coát theùp (1 tieát) 53 PHAÀN 3 : GIA CÖÔØNG KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP ( 12 tieát) Chöông I: Gia cöôøng keát caáu baèng taêng tieát dieän (2 tieát) A. Phaàn Caáu taïo • 1.1. Gia cöôøng daàm • 1.2. Gia cöôøng saøn taàng • 1.3. Gia cöôøng coät 54 A. Phaàn Caáu taïo • 1.1. Gia cöôøng daàm 55 A. Phaàn Caáu taïo • 1.1. Gia cöôøng daàm a. Khi mức độ gia cường nhỏ: hàn thêm 1 số thép phụ vào thép chủ của dầm, rồi trát vữa hay phun BT. H dầm tăng 2- 8cm Dính kết giữa BT cũ và BT mới là vấn đề quan trọng 56 A. Phaàn Caáu taïo • 1.1. Gia cöôøng daàm: b. Khi mức độ gia cường lớn: đặt thêm thép chủ mới, hàn vào thép chủ cũ bằng các đoạn thép vai bò, thép đai đứng hoặc xiên. 57 1.2. Gia cöôøng saøn taàng 58 1.2. Gia cöôøng saøn taàng 59 60 61 1.3. Gia cöôøng cột 62 1.3. Gia cöôøng móng cột 63 Chöông I: Gia cöôøng keát caáu baèng taêng tieát dieän (2 tieát) B. Phaàn thieát keá • 1.4. Gia cöôøng daàm baèng taêng tieát dieän vuøng neùn • 1.5. Gia cöôøng daàm baèng taêng tieát dieän vuøng keùo • 1.6. Gia cöôøng coät chòu neùn ñuùng taâm baèng moät voû aùo • 1.7. Gia cöôøng coät chòu neùn leäch taâm baèng taêng tieát dieän veà moät phía C. Phaàn öùng duïng 64 B. Phaàn thieát keá 1.4. Gia cöôøng daàm baèng taêng tieát dieän vuøng neùn 65 B. Phaàn thieát keá 1.4. Gia cöôøng daàm baèng taêng tieát dieän vuøng neùn 66 1.5. Gia cöôøng daàm baèng taêng tieát dieän vuøng keùo Trường hợp khoảng cách từ Fa đếm cạnh chịu kéo của TD gia cường > (0,5(h-x): 67 B. Phaàn thieát keá 1.6. Gia cöôøng coät chòu neùn ñuùng taâm baèng moät voû aùo 68 1.7. Gia cöôøng coät chòu neùn leäch taâm baèng taêng tieát dieän veà moät phía 1. Trường hợp lệch tâm lớn: 69 2.Trường hợp lệch tâm nhỏ: 70 Chöông II: Gia cöôøng coät baèng theùp hình (1 tieát) A. Phaàn Caáu taïo B. Phaàn thieát keá • 2.1. Tính khaû naêng chòu löïc cuûa coät sau gia cöôøng • 2.2. Tính tieát dieän thanh choáng gia cöôøng coät C. Phaàn öùng duïng Chöông III: Gia cöôøng daàm baèng goái töïa cöùng (2 tieát) A. Phaàn Caáu taïo B. Phaàn thieát keá C. Phaàn öùng duïng TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Khoa Xây Dựng Ths Nguyễn Việt Tuấn 72 PHAÀN 4: HÖ HOÛNG, SÖÛA CHÖÕA VAØ GIA CÖÔØNG KEÁT CAÁU THEÙP (12 tieát) Chöông I: Tình traïng hö hoûng trong keát caáu theùp (1 tieát) Chöông II: Nhöõngbaøi hoïc kinh nghieäm töø caùc söï coá keát caáu theùp (1 tieát) • 2.1. Nguyeân nhaân hö hoûng ôû maét daøn • 2.2. Nguyeân nhaân hö hoûng ôû moái lieân keát keát caáu theùp 73 Chöông III: Ñieàu tra nghieân cöùu söï coá keát caáu theùp (2 tieát) • 3.1. Xaùc minh tình huoáng söï coá • 3.2. Nghieân cöùu caùc taøi lieäu kyõ thuaät • 3.3.Xaùc ñònh caùc taûi troïng thöïc teá • 3.4. Kieåm tra chaát löôïng theùp • 3.5.Quan saùt keát caáu • 3.6. Möùc ñoä gæ seùt • 3.7. Chaát löôïng ñöôøng haøn • 3.8. Tính chaát phaù hoïai cuûa kim loïai • 3.9. Tính toùan kieåm tra keát caáu • 3.10. Caùc hình thöùc phaù hoïai keát caáu theùp tröôùc vaø sau söï coá • 3.11. Nhöõng hö hoûng vaø sai phaïm trong thi coâng • 3.12. Nhöõng sai phaïm trong söû duïng coâng trình • 3.13. Gia cöôøng keát caáu theùp 74 Chöông IV : Gia cöôøng keát caáu theùp baèng thay ñoåi sô ñoà caáu taïo (2 tieát) • 4.1. Gia cöôøng coät theùp baèng thay ñoåi sô ñoà caáu taïo • 4.2. Gia cöôøng daàm theùp baèng thay ñoåi sô ñoà caáu taïo • 4.3. Gia cöôøng daàm caàu truïc baèng thay ñoåi sô ñoà caáu taïo • 4.4. Gia cöôøng heä keát caáu daàm saøn • 4.5. Gia cöôøng daøn theùp baèng thay ñoåi sô ñoà caáu taïo • 4.6. Gia cöôøng keát caáu khung baèng thay ñoåi sô ñoà caáu taïo 75 Chöông V : Gia cöôøng keát caáu theùp baèng taêng tieát dieän (3 tieát) • 5.1. Gia cöôøng thanh keùo neùn ñuùng taâm baèng taêng tieát dieän • 5.2. Gia cöôøng coät baèng taêng tieát dieän • 5.3. Gia cöôøng coät baèng caây choáng öùng suaát tröôùc • 5.4. Gia cöôøng ñoïan coät bò cong • 5.5. Gia cöôøng daàm theùp baèng taêng tieát dieän • 5.6. Gia cöôøng daàm caàu truïc baèng taêng tieát dieän • 5.7. Gia cöôøng buïng daàm • 5.8. Gia cöôøng daøn theùp baèng taêng tieát dieän • 5.9. Gia cöôøng taïi baûnmaét daøn • 5.10. Gia cöôøng caùc thanh cong veânh ôû daøn • 5.11. Gia cöôøng ñöôøng haøn trong keát caáu ñang chòu taûi • 5.12. Trình töï kyõ thuaät gia cöôøng keát caáu ñang chòu taûi • 5.13. Ñôõ taûi, truyeàn taûi vaø ñieàu chænh öùng suaát • 5.14. Hình aûnh thi coâng gia cöôøng daøn theùp 76 Chöông VI : Thieát keá gia cöôøng keát caáu theùp baèng taêng tieát dieän (2 tieát) • 6.1. Gia cöôøng daàm theùp • 6.2. Gia cöôøng thanh chòu keùo ñuùng taâm • 6.3. Gia cöôøng thanh chòu neùn ñuùng taâm • 6.4. Gia cöôøng thanh chòu keùo leäch taâm • 6.5. Gia cöôøng thanh chòu neùn leäch taâm Chöông VII: Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm gia cöôøng keát caáu theùp (1 tieát)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsua_chua_cong_trinh_2_sc_gc_bt_t_tuan_8947.pdf
Tài liệu liên quan