Bài giảng Hoạt động kinh doanh quốc tế

Chiến lược tài chính Chiến lược marketing Chiến lược sản xuất Chiến lược nhân sự Chiến lược nghiên cứu phát triển

pdf26 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hoạt động kinh doanh quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương V HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH QUOÁC TEÁ 26- Mar- 07 PTM - Chieán löôïc KDQT 1 CHÖÔNG IV CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 2 Khaùi nieäm chieán löôïc Keá hoaïch doanh nghieäp Moâ hình haønh ñoäng 26-Mar-07 Trieån voïng doanh nghieäp PTM - Chieán löôïc KDQT Vò theá saûn phaåm 3 Chieán löôïc kinh doanh quoác teá Chieán löôïc Haønh ñoäng doanh nghieäp löïa choïn thöïc hieän Phuø hôïp vôùi thay ñoåi cuûa moâi tröôøng Nhaèm ñaït muïc tieâu daøi haïn Moâi tröôøng beân ngoaøi 26-Mar-07 Tieán trình thay ñoåi PTM - Chieán löôïc KDQT Noäi löïc 4 Caùc yeáu toá cô baûn cuûa chieán löôïc quoác teá Chieán löôïc Quy moâ hoaït ñoäng: Thò tröôøng/ s ả n ph ẩ m Coäng löïc giöõa caùc yeáu toá kinh doanh Phaân boá nguoàn löïc giöõa caùc thò tröôøng Naêng löïc caïnh tranh chuû ñaïo 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 5 Caùc böôùc hình thaønh chieán löôïc Xaùc laäp toân chæ doanh nghieäp Xaùc ñònh giaù trò, muïc ñích vaø phöông höôùng cuûa doanh nghieäp 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 6 26-Mar-07 Unilever's mission is to add vitality to life. We meet everyday needs for nutrition, hygiene, and personal care with brands that help people feel good, look good and get more out of life. PTM - Chieán löôïc KDQT 7 26-Mar-07 Muïc tieâu cuûa coâng ty Walt Disney laø trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø saûn xuaát vaø cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï giaûi trí vaø thoâng tin haøng ñaàu treân quy moâ toaøn caàu. PTM - Chieán löôïc KDQT 8 Caùc böôùc hình thaønh chieán löôïc Xaùc laäp toân chæ doanh nghieäp Phaân tích SWOT Xaùc ñònh giaù trò, muïc ñích vaø phöông höôùng cuûa doanh nghieäp Ñaùnh giaù moâi tröôøng kinh doanh beân ngoaøi vaø beân trong 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 9 Phaân tích SWOT Strengths S Maët maïnh Opportunities O Cô hoäi Weaknesses W Maët yeáu Threats T Nguy cô Ñaùnh giaù moâi tröôøng noäi boä doanh nghieäp Ñaùnh giaù moâi tröôøng beân ngoaøi 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 10 Maët maïnh: Phaân tích SWOT – Tính haáp daãn cuûa caùc nhaân vaät Walt Disney. – Tình traïng taøi chính: nôï ít. Maët yeáu: – Thieáu hieåu bieát vaên hoùa. Cô hoäi: – Möùc soáng vaø nhu caàu giaûi trí cao cuûa ngöôøi chaâu AÂu. – Vò trí thuaän lôïi cuûa Paris. – Caùc bieän phaùp khuyeán khích cuûa chính phuû Phaùp. Nguy cô: – Caïnh tranh töø caùc coâng vieân chuû ñeà khaùc ôû chaâu AÂu. 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 11 Caùc böôùc hình thaønh chieán löôïc Xaùc laäp toân chæ doanh nghieäp Phaân tích SWOT Xaùc ñònh muïc tieâu chieán löôïc Hình thaønh muïc tieâu vaø keá hoaïch chieán thuaät Xaùc ñònh giaù trò, muïc ñích vaø phöông höôùng cuûa doanh nghieäp Ñaùnh giaù moâi tröôøng kinh doanh beân ngoaøi vaø beân trong Khai thaùc caùc theá maïnh, cô hoäi, khaéc phuïc ñieåm yeáu vaø voâ hieäu hoùa caùc nguy cô Thieát keá phöông tieän thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc vaø höôùng daãn hoaït ñoäng haøng ngaøy 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 12 26-Mar-07 Muïc tieâu vaø keá hoaïch chieán thuaät Muïc tieâu: – Naêm ñaàu: 12 trieäu du khaùch – Doanh thu töø caùc hoaït ñoäng kinh doanh – … Keá hoaïch: – Choïn loaïi hình giaûi trí trong coâng vieân. – Thieát keá – Xaây döïng – Quaûng caùo PTM - Chieán löôïc KDQT 13 Caùc böôùc hình thaønh chieán löôïc Xaùc laäp toân chæ doanh nghieäp Phaân tích SWOT Xaùc ñònh muïc tieâu chieán löôïc Hình thaønh muïc tieâu vaø keá hoaïch chieán thuaät Xaây döïng cô cheá kieåm soaùt chieán löôïc Xaùc ñònh giaù trò, muïc ñích vaø phöông höôùng cuûa doanh nghieäp Ñaùnh giaù moâi tröôøng kinh doanh beân ngoaøi vaø beân trong Khai thaùc caùc theá maïnh, cô hoäi, khaéc phuïc ñieåm yeáu vaø voâ hieäu hoùa caùc nguy cô Thieát keá phöông tieän thöïc hieän muïc tieâu chieán löôïc vaø höôùng daãn hoaït ñoäng haøng ngaøy Thieát laäp heä thoáng vaø quy trình toå chöùc vaø quaûn lyù 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 14 Caùc caáp ñoä chieán löôïc quoác teá Chieán löôïc coâng ty Chieán löôïc kinh doanh Chieán löôïc chöùc naêng 26- Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 15 Caùc caáp ñoä chieán löôïc quoác teá Chieán löôïc coâng ty Chi ế n l ượ c thò tröôøng 26-Mar-07 Chi ế n l ượ c saûn phaåm PTM - Chieán löôïc KDQT Quan heä coâng ty meï – chi nhaùnh 16 T h u h ẹ p t h ị t r ư ờ n g M ô û c ô s ô û s a ûn x u a át m ô ùi S a ûn p h a åm d u y n h a át C a ùc s a ûn p h a åm lie ân q u a n C a ùc s a ûn p h a åm k h o ân g li e ân q u a n C h i e án lö ô ïc q u o ác t e á C h i e án lö ô ïc ñ a n o äiñ òa C h i e án lö ô ïc to a øn c a àu C h i e án lö ô ïc x u y e ân q u o ác g i a G i ữ n g u y e ân th ị t r ư ờ n g M ô û r o än g k e ân h p h a ân p h o ái Chieán löôïc coâng ty Quoác teá Chuyeån giao naêng löïc Chuyeån giao naêng löïc ñaëc bieät cho caùc chi ñaëc bieät cho caùc chi nhaùnh ôû nôi khoâng coù nhaùnh ôû nôi khoâng coù caùc naêng löïc ñoù. caùc naêng löïc ñoù. Ña noäi ñòa Trao quyeàn vaø traùch Trao quyeàn vaø traùch nhieäm toái ña cho caùc nhieäm toái ña cho caùc chi nhaùnh. chi nhaùnh. Toaøn caàu Taêng tính sinh lôïi baèng Taêng tính sinh lôïi baèng saûn phaåm tieâu chuaån saûn phaåm tieâu chuaån toaøn caàu nhaèm giaûm toái toaøn caàu nhaèm giaûm toái ña chi phí vaø taêng lôïi ích ña chi phí vaø taêng lôïi ích nhôø quy moâ. nhôø quy moâ. Xuyeân quoác gia Taän duïng lôïi theá cuûa caû Taän duïng lôïi theá cuûa caû ba chieán löôïc kia: giaûm ba chieán löôïc kia: giaûm toái ña chi phí, ñeà cao toái ña chi phí, ñeà cao traùch nhieäm cuûa caùc chi traùch nhieäm cuûa caùc chi nhaùnh vaø chuyeån giao nhaùnh vaø chuyeån giao naêng löïc ña chieàu. naêng löïc ña chieàu. 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 17 Chieán löôïc kinh doanh Taïo giaù trò gia taêng V - P V P C P - C V - C V = Consumer Value P = Market Price C = Cost of Production V-P = Consumer Surplus P-C = Profit Margin V-C = Value Added 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 18 Chieán löôïc kinh doanh Daây chuyeàn giaù trò Caùc hoaït ñoäng cô baûn Nghieân cöùu phaùt trieån Saûn xuaát Marketing & baùn haøng Dòch vuï Quaûn trò vaät tö Nguoàn nhaân löïc Heä thoáng thoâng tin Cô sôû haï taàng doanh nghieäp Caùc hoaït ñoäng hoã trôï 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 19 Chieán löôïc kinh doanh Taïo söï khaùc bieät Taïo vaø giöõ hình aûnh khaùc bieät so vôùi saûn phaåm/ dòch vuï khaùc. Chi phí thaáp Troïng ñieåm Cung caáp saûn phaåm/ dòch vuï ñaëc bieät ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhoùm khaùch haøng/ khu vöïc thò tröôøng cuï theå. 26-Mar-07 Taäp trung ñaït hieäu quaû treân toaøn boä daây chuyeàn giaù trò, giöõ chi phí thaáp hôn ñoái thuû. PTM - Chieán löôïc KDQT 20 Ñieàu kieän thay ñoåi chieán löôïc kinh doanh Nhu caàu cô baûn cuûa khaùch haøng thay ñoåi Tính rieâng bieät cuûa saûn phaåm khoâng coøn Coâng ngheä môùi hay söï thay ñoåi cuûa khaùch haøng taïo ñieàu kieän cho caùc ñoái thuû caïnh tranh baét kòp maø khoâng phaûi traû giaù. 26- Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 21 Caùc chieán löôïc chöùc naêng Chieán löôïc taøi chính Chieán löôïc marketing Chieán löôïc saûn xuaát Chieán löôïc nhaân söï Chieán löôïc nghieân cöùu phaùt trieån 26-Mar-07 PTM - Chieán löôïc KDQT 22

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5_chien_luoc_kdqt_6159.pdf
Tài liệu liên quan