Bài giảng Hành vi tổ chức - Hiểu cách làm việc theo đội nhóm

Tiếp tục hoàn thiện đội nhóm  Các vấn đề các đội nhóm đến độ trưởng thành  Trở nên trì trệ và tự mãn khi sự kết dính gia tăng.  Phát triển sự suy nghĩ theo nhóm.  Đúng trướng các vấn đề khó khăng hơn.  Đội nhóm tiếp tục hoàn thiện 1. Chuẩn bị cho các thành viên ứng phó các vấn đề khi trưởng thành. 2. Đưa ra cách đào tạo mới hơn. 3. Đưa ra cách đào tạo nâng cao. 4. Khuyến khích đội nhóm xem sự hpát triển của họ chỉ là một sự học tập kinh nghiệm liên tục.

pdf20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hành vi tổ chức - Hiểu cách làm việc theo đội nhóm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HiỂU CÁCH LÀM ViỆC THEO ĐỘI NHÓM PHAÀN BA CAÁP ÑOÄ NHOÙM HÀNH VI TỔ CHỨC HỒ THIỆN THÔNG MINH 9 C h ư ơ n g 2SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 1. Giải thích yếu tố về qui mô nhóm trong các tổ chức. 2. So sánh đội với nhóm. 3. Xác định 4 cách phân loại đội nhóm. 4. Nêu các điều kiện trường hợp đội nhóm tham khảo từ các cá nhân. 5. Trình bày các đặc điểm của đội nhóm hoạt động hiệu quả. 6. Giải thích cách thức các tổ chức có thể xây dựng được loại hình đội nhóm. C Á C M Ụ C T IÊ U C H ÍN H C Ầ N T ÌM H IỂ U 3SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG NÀY, NGƯỜI HỌC CẦN NẮM RÕ CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU ĐÂY : 7. Trình bày những mặt thuận lợi và khó khăn trong việc đa dạng cách làm việc kiểu đội nhóm. 8. Giải thích lý do tại sao các nhà quản trị có thể duy trì được các nhóm trì trệ và cứng nhắc. C Á C M Ụ C T IÊ U C H Í N H C Ầ N T ÌM H IỂ U ( tt ) 4Tại sao các kiểu đội nhóm trở nên phổ biến  Đội nhóm thực sự làm tốt hơn các cá nhân riêng biệt.  Đội nhóm sử dụng tài năng của nhân viên tốt hơn.  Đội nhóm linh hoạt hơn và phản ứng nhanh trước mọi sự thay đổi của môi trường.  Đội nhóm tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia đóng góp.  Đội nhóm là cách làm việc dân chủ có tính hiệu quả và gia tăng tính động viên. 5Đội – nhóm : sự khác nhau Các làm việc theo nhóm Nhóm chủ yếu tác động qua lại để chia sẽ và ra quyết định để giúp mỗi thành viên trong nhóm thực hiện theo trách nhiệm phân công Cách làm việc theo đội Nhóm trong đó tất cả sự cố gắng các cá nhân trong nhóm khi thực hiện sẽ tốt hơn khi so sánh với tổng kết quả thực hiện của các cá nhân khi làm một mình 6So sánh cách làm việc theo nhóm và làm việc theo đội 7Các kiểu đội nhóm Đội giải quyết vấn đề Nhóm từ 5 đến 12 thành viên trong cùng phòng ban họp thỉnh thoảng vài giờ mỗi tuần để bàn luận các cách cải thiện chất lượng, hiệu quả và môi trường làm việc Đội làm việc tự quản trị Nhóm từ 10 đến 15 người chịu trách nhiệm trước người quản lý họ 8Các kiểu đội nhóm (tt) • Lực lượng đặc nhiệm • Ủy ban Đội thực hiện các chức năng Các nhân viên cùng chung một địa vị nhưng khác các phòng ban sẽ cùng gắn gó để hoàn thành nhiệm 9Các kiểu đội nhóm (tt) Đặc điểm đội nhóm 1. Thiếu vắng sự ám thị của những lời nói bóng nói gió 2. Hoàn cảnh xã hội có giới hạn 3. Có khả năng khắc phục về mặt thời gian và không gian Đội vô hình Nhóm sử dụng kỹ thuật máy tính để gắn kết chặt sự phân tán các thành viên để đạt mục tiêu chung 10 Nhận thức : Đội nhóm không phải luôn luôn là câu trả lời thực sự  Ba cách kiểm tra xem đội nhóm có thích hợp với tình huống :  Công việc có thực sự phức tạp và nhu cầu hỗ trợ từ kinh nghiệm nhìn xa trông rộng ?  Công việc có tạo nên mục đích chung hoặc hệ thống mục tiêu của nhóm thực sự lớn hơn toàn bộ mục tiêu của toàn thể các cá nhân riên biệt?  Các thành viên trong nhóm đều phụ thuộc tham gia các nhiệm vụ với nhau hay không ? 11 Tạo nhóm hiệu quả Thiết lập công việc • Tính tự trị • Đa dạng kỹ năng • Xác định nhiệm vụ • Tầm quan trọng của nhiệm vụ 12 Tạo nhóm hiệu quả (tt) Tổ chức thành phần • Khả năng • Tính cách • Vai trò và sự đa dạng • Qui mô • Sự mềm dẻo, linh hoạt • Hiểu cách làm việc theo đội nhóm 13 Tạo nhóm hiệu quả (tt) Tình huống • Nguồn lực thích hợp • Sự lãnh đạo • Bầu không khí tin tưởng • Đánh giá việc thực hiện và tưởng thưởng 14 Tạo nhóm hiệu quả (tt) Quá trình • Mục đích chung • Mục tiêu rõ ràng • Đội nhóm mang tính hiệu quả • Mâu thuẫn • Sức ỷ lại của xã hội 15 Mô hình đội nhóm hiệu quả Hiệu quả đội nhóm Thiết lập công việc • Tính tự trị • Đa dạng kỹ năng • Xác định nhiệm vụ • Tầm quan trọng của nhiệm vụ Tổ chức thành phần • Khả năng • Tính cách • Vai trò và sự đa dạng • Qui mô • Sự mềm dẻo, linh hoạt • Hiểu cách làm việc theo đội nhóm Tình huống • Nguồn lực thích hợp • Sự lãnh đạo • Bầu không khí tin tưởng • Đánh giá việc thực hiện và tưởng thưởng Quá trình • Mục đích chung • Mục tiêu rõ ràng • Đội nhóm mang tính hiệu quả • Mâu thuẫn • Sức ỷ lại của xã hội 16 Vai trò chính trong đội nhóm 17 Chuyển các cá nhân trở thành thành viên của đội nhóm  Thách thức  Vượt qua sự chống đối cá nhân đối với tư cách thành viên của đội nhóm.  Chống lại ảnh hưởng của nền văn hóa mang tính cá nhân.  Hình thành đội nhóm trong tổ chức mà trước đây có sự coi trọng thành quả mang tính cá nhân.  Hình thành thành viên đội nhóm  Chọn lựa nhân viên có thể thực hiện được vai trò của đội nhóm củah ọ.  Đào tạo nhân viên trở thành thành viên đội nhóm.  Xem xét lại hệ thống tưởng thưởng để khuyến khích sự nỗ lực đồng đội trong khi vẫn tiếp tục ghi nhận sự đóng góp của cá nhân. 18 Các vấn đề đang bàn cả trong việc quản trị các đội nhóm  Hiệu quả đội nhóm và quản trị chất lựong yêu cầu các đội nhóm : 1. Đủ nhỏ để đạt hiệu quả và năng suất. 2. Đào tạo dúng các kỹ năng cần thiết. 3. Phân bổ đủ thời gian để giải quyết các vấn đề. 4. Giao quyền giải quyết vấn để và hành động điều chỉnh. 5. Chỉ rõ quyền “tiền trảm hậu tấu” khi cần thiết. 19 Đội nhóm và sự da đạng lực lượng : Thuận lợi và khó khăn về sự đa dạng Thuận lợi Nhiều kinh nghiệm nhìn xa trông rộng Mời chào mọi ý kiến đóng góp Nhiều lời giải thích sáng tỏ Gia tăng sự sáng tạo Gia tăng tính linh hoạt Gia tăng kỹ năng giải quyết vấn đề Khó khăn Mơ hồ Phức tạp Lộn xộn Thiếu thông tin liên lạc Khó khăn trong việc thống nhất ý kiến Khó khăn trong việc đồng ý hành động 20 Tiếp tục hoàn thiện đội nhóm  Các vấn đề các đội nhóm đến độ trưởng thành  Trở nên trì trệ và tự mãn khi sự kết dính gia tăng.  Phát triển sự suy nghĩ theo nhóm.  Đúng trướng các vấn đề khó khăng hơn.  Đội nhóm tiếp tục hoàn thiện 1. Chuẩn bị cho các thành viên ứng phó các vấn đề khi trưởng thành. 2. Đưa ra cách đào tạo mới hơn. 3. Đưa ra cách đào tạo nâng cao. 4. Khuyến khích đội nhóm xem sự hpát triển của họ chỉ là một sự học tập kinh nghiệm liên tục.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnew_c9_3775.pdf
Tài liệu liên quan