Bài giảng Giải phẫu sinh lý - Đại cương cơ thể người - Nguyễn Văn Thịnh

 Trong - Ngoài: mặt phẳng dọc giữa  Trên - Dưới: mặt phẳng ngang  Trước - Sau: mặt phẳng đứng ngang  Phải - Trái: mặt phẳng đứng dọc  Xa – Gần; Giữa – Bên; Nguyên uỷ – Bám tận; Trụ - Quay: so sánh mặt phẳng dọc giữa  Nông – Sâu: gần bề mặt hay xa hơn

pdf33 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giải phẫu sinh lý - Đại cương cơ thể người - Nguyễn Văn Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 1 1. Trình bày đặc điểm cơ thể sống 2. Mô tả cấu trúc và chức năng tế bào 3. Trình bày phân loại mô 4. Nêu những quy ước chung về giải phẫu học 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 2 CHÒU KÍCH THÍCH CÔ THEÅ SOÁNG SINH SAÛN CHUYEÅN HOÙA 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 3  Đồng hóa:  Tổng hợp các chất, tạo chất dinh dưỡng  Chất quan trọng nhất: Protein  Dị hóa:  Phân giải các chất  Tạo ra năng lượng  Hệ thống men (enzyme) 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 4  Khả năng đáp ứng với nội, ngoại môi  Cường độ kích thích:  Vừa đủ: tạo quá trình hưng phấn  Quá mạnh: ức chế  Dưới ngưỡng: không có đáp ứng  Dưới ngưỡng lặp nhiều lần: cộng hưng phấn  Một số tế bào tự động hưng phấn 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 5  Đặc tính để phát triển giống loài  Con người sinh sản hữu tính  Sự phối hợp giữa tinh trùng và trứng  Di truyền:  Thông qua nhiễm sắc thể  Con mang đặc tính cả bố và mẹ  Biến dị: sự thay đổi của di truyền 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 6  Kích thước:  Nhỏ, thay đổi từ 5 – 200µm  Nhỏ nhất: neuron tiểu não  Lớn nhất: noãn  Hình dạng:  Tròn: tế bào máu  Trụ: tế bào b.mô tiêu hóa, hô hấp  Vuông: tế bào tuyến  Tháp, sao: tế bào thần kinh 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 7  Protein: tạo cấu trúc cơ bản  Lipid:  Cấu tạo màng tế bào, nhân  Nguồn dự trữ năng lượng  Glucid:  Nguồn năng lượng  Cấu tạo các men  Muối khoáng: duy trì P thẩm thấu  Nước: tạo môi trường, áp suất keo 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 8 Nguyeân sinh chaát Nhaân Ty theå Golgi Löôùi noäi baøo Khoâng baøo Ribosom Maøng 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 9  Lưới nội sinh: h.thống ống, túi Chuyển hóa  Ribosom: chứa ARN Tổng hợp Protein  Ty thể: men hô hấp Tích trữ năng lượng  Lưới Golgi: túi dẹt Chế tiết các chất  Không bào: Túi nhỏ Chứa  Lysozom: chứa men Tiêu huỷ vật lạ  Bào tâm: phân chia tế bào  Sơi tơ cơ, hạt sắc tố chỉ có ở tế bào đặc biệt 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 10 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 11 BIEÅU MOÂ PHUÛ BIEÅU MOÂ TUYEÁN MOÂ LIEÂN KEÁT MOÂ Laùt ñôn Laùt taàng Truï ñôn Vuoângï ñôn Vuoângï taàng Truï taàng Noäi tieát Ngoaïi tieát Moâ cô Moâ xöông Moâ suïn Moâ môõ Moâ Th.kinh Moâ maùu 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 12 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 13 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 14 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 15 Oáng baøi xuaát Phaàn cheá tieát Chaát tieát Teá baøo lieân keát Caùc loaïi sôïi Chaát caên baûn 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 16  Mô liên kết thưa:  Đệm, dinh dưỡng, hàn gắn vết thương  Mô mỡ, mô máu ...  Mô liên kết màng:  Bao bọc các cơ quanh màng bụng, tim  Gồm 2 lá, giữa là lớp dịch  Mô liên kết có hướng:  TB liên kết và sợi xếp theo hướng nhất định  Gân cơ, dây chằng 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 17 Maøng keùp Loã thuûng Chaát nhaân Nhieãm saéc theå Haït nhaân 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 18 2n Teá baøo con coù 2n nhieãm saéc theå 2n 2n 2n 2n 2n 2n 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 19 2n Teá baøo con chæ coù n nhieãm saéc theå n n n n n n 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 20 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 21 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 22  Trong - Ngoài: mặt phẳng dọc giữa  Trên - Dưới: mặt phẳng ngang  Trước - Sau: mặt phẳng đứng ngang  Phải - Trái: mặt phẳng đứng dọc  Xa – Gần; Giữa – Bên; Nguyên uỷ – Bám tận; Trụ - Quay: so sánh mặt phẳng dọc giữa  Nông – Sâu: gần bề mặt hay xa hơn 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 23 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 24 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 25 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 26 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 27 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 28 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 29 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 30 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 31 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 32 30/09/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 33

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf635476514259460981_3949.pdf
Tài liệu liên quan