Bài giảng Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi - Nguyễn Văn Thịnh

 Gợi ý kinh nghiệm  Đánh giá đúng giá trị kinh nghiệm  Tạo niềm tin  Liên kết trải nghiệm với kiến thức

pdf32 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi - Nguyễn Văn Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 1 1. Mô tả 5 đặc điểm 2.Trình bày 3 nguyên tắc 3.Trao đổi kinh nghiệm dạy học 4.Ứng dụng 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 2 1. Nhu cầu biết lý do học tập:  Ý nghĩa thực tiễn  Liên hệ với công việc  Mong đợi của khóa học 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 3 2. Định hướng việc học tập:  Xác định thiếu hụt  Đáp ứng được nhu cầu cụ thể  Lượng giá trước học  Xác định mục tiêu  Kế hoạch học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 4 4. Không thích bị áp đặt:  Có quan điểm, chính kiến  Tự chịu trách nhiệm  Tự giải quyết vấn đề  Khơi gợi tính chủ động học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 5 5. Có động cơ học tập rõ ràng:  Mong muốn học tập kiến thức  Chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn  Đáp ứng được công việc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 6 1. Sự tham gia tích cực:  Mong muốn học tập kiến thức  Chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn  Đáp ứng được công việc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 7 2. Tạo môi trường học tập thuận lợi:  Cách bố trí lớp học  Mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng  Tránh phê phán  Tự nguyện tôn trọng quy tắc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 8 3. Sử dụng kinh nghiệm:  Gợi ý kinh nghiệm  Đánh giá đúng giá trị kinh nghiệm  Tạo niềm tin  Liên kết trải nghiệm với kiến thức 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 9 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 10 Mức độ lĩnh hội Thời gian Thông tin về kiến thức Thông tin về phương pháp, kỹ năng 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 11 Đọc Ví dụ minh họa Thảo luận Thực hành Ứng dụng – Dạy lại cho người khác Nhìn 10% 20% 30% 50% 75% 90% 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 12 Trải nghiệm cụ thể Phản chiếu trải nghiệm Khái quát hóa Củng cố kiến thức 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 13 Giảng viên Học viên 1. Tham gia thụ động 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 14 Giảng viên Học viên 2. Tham gia qua trao đổi thông tin 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 15 Giảng viên Học viên 3. Tham gia qua đóng góp vật chất 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 16 Giảng viên Học viên 4. Tham gia qua quá trình tư vấn 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 17 Giảng viên Học viên 5. Tham gia qua quá trình thực hiện 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 18 Giảng viên Học viên 6. Tham gia qua quá trình tương tác 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 19 Học viên 7. Tham gia qua quá trình tự vận động 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 20 1 2 3 4 5 6 7 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 21 1. Quá trình ghi nhớ 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 22 2. Quá trình lưu giữ 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 23 3. Quá trình nhớ lại 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 24 4. Quá trình quên 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 25 1 2 3 4 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 26 Tạo ấn tượng đầu tiên 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 27 Chọn nội dung phù hợp 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 28 Tạo động lực học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 29 Ứng dụng thực hành 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 30 Tăng cường phản hồi 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 31 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 32 Thông tin gần nhất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf635404270543398948_0561.pdf
Tài liệu liên quan