Bài giảng Công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng

- Cần tập trung xây dựng Đảng bộ cơ sở vững mạnh toàn diện - Phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể và phối kết hợp chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở

ppt28 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 5:CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Giảng viên: TS. Nguyễn Văn LongNỘI DUNGI. Đặc điểm công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở ĐảngII. Nội dung, hình thức, nguyên tắc và phương châm tiến hành công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở ĐảngIII. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mớiCơ sở là nơi tiếp nhận và trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện đến từng người dân tất cả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp trên cơ sở I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGMột là, nội dung công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng rất rộng, đa dạng, vừa mang tính toàn diện, tổng hợp, vừa rất cụ thểlà nơi tụ họp mọi tầng lớp dân cư với các dân tộc, tôn giáo, các ngành nghề khác nhau đặc biệt ở các cơ sở nông thôn vẫn có một bộ phận không nhỏ dân cư trình độ dân trí còn thấp, chịu ảnh hưởng khá nặng những tập tục lạc hậu Hai là, trình độ dân trí, giác ngộ chính trị của quần chúng ở cơ sở rất khác nhau, nhu cầu rất đa dạnglà nơi hàng ngày trực tiếp đối mặt với mọi diễn biến phức tạp của cuộc sống, trực tiếp nắm và xử lý những vấn đề nảy sinh tại cơ sởCông tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng phải rất nhạy cảm, phải thường xuyên, liên tục, vừa trực diện - đối mặt, không được né tránh, lơi lỏng Ba là, công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng diễn ra thường xuyên, liên tục, rất nhạy cảm và có lúc rất quyết liệtSự thay đổi vị trí công tác của cán bộ lãnh đạo (đây là chủ thể tiến hành công tác chính trị - tư tưởng ở cơ sở) qua mỗi kỳ đại hộiKinh phí hoạt động thường rất eo hẹp, công cụ phương tiện hoạt động thường lạc hậu, thiếu đồng bộ Bốn là, sự biến động về chủ thể tiến hành công tác chính trị - tư tưởng và sự khó khăn về kinh phí, phương tiện hoạt độngĐây là nội dung quan trọng. Vì cơ sở là nơi trực tiếp đưa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách PL của Nhà nước vào cuộc sống, biến nó thành hiện thực a. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người hiểu đúng, thông suốt và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công dân sống và làm việc theo pháp luật II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG CHÂM TIẾN HÀNH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG1. Những nội dung chủ yếuĐây là mục đích và là nội dung cốt lõiNhiệm vụ chính trị của các loại hình cơ sở không hoàn toàn giống nhau: b. Tập trung làm tốt việc quán triệt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, cổ vũ, động viên mọi người nêu cao trách nhiệm, hăng hái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đó, thông qua phong trào cách mạng sôi nổi ở cơ sở- Với tổ chức các cơ sở đảng ở thành phố, thị xã: Cần tập trung vào GD phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong quản lý hành chính, VH-XH khuyến khích mở rộng các hoạt động DV, giải quyết việc làm - Với các tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn: cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, củng cố phát huy nghề truyền thống đồng thời không ngừng nâng cao trình độ học vấn và dân trí- Với các tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan và các đơn vị sự nghiệp: Cần quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn của mình - Với tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế: Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, CNV trong sản xuất, quản lý kinh tế, giáo dục cho mọi người nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật, cơ chế quản lý kinh tếĐây là nội dung trọng tâmLà cơ sở quan trọng để tiếp thu một cách tự giác các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước c. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị hằng năm cho các đối tượng, giáo dục phát huy truyền thống và nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh mang đậm bản sắc dân tộc trong các cộng đồng dân cư ở cơ sởTạo nên thế trận lòng dân vững chắc ở cơ sở, từ đó giữ vững ổn định, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của kẻ thù d. Thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kịp thời nắm bắt và giải đáp những nhận thức tư tưởng mới nảy sinh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống nhân dân ta, giữ vững ổn định chính trị, an ninh tư tưởng tại cơ sởTập trung củng cố, nâng cao bản chất cách mạng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở luôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng đ. Công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng phải hướng vào củng cố, chính đốn Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân- Giáo dục chính trị - tư tưởng thông qua sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng và các cuộc họp nhân dân, huy động “toàn Đảng, toàn dân làm công tác tư tưởng” 2. Các hình thức, biện pháp- Cấp ủy cơ sở phải tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh sản xuất, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như: báo đài, bản tin nội bộ, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động để cập nhật thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và thế giới cho đông đảo các tầng lớp nhân dân 2. Các hình thức, biện pháp- Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các lớp học bồi dưỡng ngắn ngày và các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng để giáo dục CT-TT- Tổ chức tiếp dân và thông qua các hình thức tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, đảng viên với nhân dân 2. Các hình thức, biện pháp- Sử dụng lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sởa. Nguyên tắc tính đảng: Mọi lực lượng làm công tác chính trị - tư tưởng phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân3. Các nguyên tắc tiến hành công tác CT-TTTổ chức cơ sở đảng tiến hành công tác chính trị - tư tưởng cần tuân thủ 4 nguyên tắc sau:c. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm: Công tác chính trị - tư tưởng phải bám sát thực tế, kịp thời giải đáp những vấn đề bức xúc trong đời sống của nhân dân 3. Các nguyên tắc tiến hành công tác CT-TTb. Nguyên tắc tính khoa học: Được quy định bởi quy luật vận động của ý thức, tư tưởng, bởi tính đa dạng, phức tạp của đối tượng trong các cộng đồng dân cư. Cấp ủy đảng cơ sở phải xây dựng chương trình kế hoạch công tác CT-TT của từng nhiệm kỳ+ Đảm bảo tính đồng bộ cả về nội dung, về vận dụng hình thức biện pháp và về sử dụng lực lượng 3. Các nguyên tắc tiến hành công tác CT-TTd. Nguyên tắc tính đồng bộ, nhất quán, liên tục, linh hoạt và tính dễ hiểu: Được quy định bởi quá trình quá trình tư tưởng vận động không ngừng, bị chi phối bởi nhiều yếu tố+ Đảm bảo tính liên tục, phải luôn bám sát cuộc sống, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và giải đáp những vấn đề nảy sinh 3. Các nguyên tắc tiến hành công tác CT-TT+ Đảm bảo tính nhất quán giữa chủ trương và biện pháp, giữa quyết định và tổ chức thực hiện, và sự thống nhất trong hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể+ Đảm bảo tính dễ hiểu vì mục đích của tuyên truyền, giáo dục là để mọi người hiểu và làm đúng 3. Các nguyên tắc tiến hành công tác CT-TT+ Tính linh hoạt phải được thể hiện trong quá trình vận dụng các hình thức, biện pháp công tác chính trị - tư tưởng cho phù hợp với đối tượng, với điều kiện hoàn cảnh thực tế và phù hợp với sự phát triển mới của tình hình - Kết hợp chặt chẽ công tác chính trị - tư tưởng với tổ chức và công tác tổ chức 4. Phương châm công tác chính trị - tư tưởng- Bám sát và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cơ sở, gắn với phong trào cách mạng của quần chúng. Gây dựng phong trào cách mạng của quần chúng và phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị- Coi trọng giáo dục và tự giáo dục, phát huy tính tự giác của mọi người, để mọi người biến quá trình giáo dục của tổ chức thành quá trình tự giáo dục 4. Phương châm công tác chính trị - tư tưởng- Thống nhất giáo dục lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và nâng cao trình độ kiến thức về tự nhiên, xã hội- Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là bằng thuyết phục, giáo dục, bằng công tác tư tưởng và bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên- Xây dựng Đảng về chính trị, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết thống nhất của Đảng về tư tưởng – chính trị là một nguyên lý nền tảng trong xây dựng Đảng III. TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI1. Sự cần thiết- Tình hình trong nước và những biến động chính trị to lớn trên thế giới- Phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước III. TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI1. Sự cần thiết- Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên và thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở- Cần tập trung xây dựng Đảng bộ cơ sở vững mạnh toàn diện- Phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể và phối kết hợp chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở 2. Những vấn đề cần nắm vững để nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng- Tăng cường sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp trên- Cấp ủy cơ sở cần khai thác và sử dụng có hiệu quả các kênh thông tin- Đổi mới hình thức biện pháp theo hướng phát huy dân chủ, công khai, trung thực trong công tác chính trị - tư tưởng 2. Những vấn đề cần nắm vững để nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng Kết thúc bài giảng XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_5_xdd_cong_tac_chinh_tri_tu_tuong_2807.ppt