Bài giảng cơ sở thiết kế máy

Đây là bài giảng " Cơ sở thiết kế máy - tập 1 + 2 " của Thầy Lê Cung - ĐHBK Đà Nẵng . TÀi liệu này dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí chế tạo máy và sinh viên ngành CN Nhiệt - điện lạnh . NỘI DUNG : + PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY + PHẦN II : TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ + PHẦN III : CÁC CHI TIẾT MÁY ĐỠ NỐI + PHẦN IV : CÁC CHI TIẾT MÁY GHÉP

pdf23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng cơ sở thiết kế máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 CHÆÅNG XI (2 tiãút) ÄØ TRÆÅÜT 2 &1. Khaïi niãûm chung 1) Giåïi thiãûu Ngoîng truûc - loït äø : kiãøu làõp coï âäü håí (1) : Thán äø (2) : Loït äø (4) Raînh dáöu (3) : Läù tra dáöu ÄØ træåüt âåî Giæîa ngoîng truûc-loït äø → træåüt tæång âäúi → ma saït træåüt Loït äø : cäú âënh vaìo thán äø, làõp våïi ngoîng truûc. Thán äø : làõp trãn khung maïy. Raînh dáöu : phán phäúi dáöu bäi trån trãn bãö màût loït äø 23 &1. Khaïi niãûm chung 2. Phán loaûi Truûc Ngoîng truûc Fr Fr Fa Hçnh daûng bãöö màût laìm viãûc - màût truû - màût phàóng - màût cän - màût cáöu 4 &1. Khaïi niãûm chung 2. Phán loaûi Fr Fa Màût cän → taíi troüng khäng låïn//cáön âiãöu chènh khe håí nhàòm baío âaím âäü chênh xaïc Màût cáöu → truûc coï thãø nghiãng tæû do, êt duìng Khaí nàng chëu læûc : - äø træåüt âåî → chè chëu Fr - äø træåüt âåî chàûn → chëu Fr vaì Fa - äø træåüt chàûn → chè chëu Fa 35 &1. Khaïi niãûm chung 2. Phán loaûi Kãút cáúu : - äø nguyãn - äø gheïp Phæång phaïp bäi trån bãö màût laìm viãûc: - äø bäi trån thuíy âäüng - äø bäi trån thuíy ténh - äø bäi trån khê (taûo aïp suáút bàòng khê neïn),... 6 &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 1. Caïc daûng ma saït vaì bäi trån trong äø træåüt Bäi trån → giaím ma saït + maìi moìn ¾ Ma saït æåït 1 2≥ +z zh R R h : chiãöu daìy låïp bäi trån RZ1, RZ2 : chiãöu cao máúp mä bãö màût ngoîng truûc//loït äø Khäng træûc tiãúp tiãúp xuïc → khäng bë moìn 47 &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 1. Caïc daûng ma saït vaì bäi trån trong äø træåüt ¾ Ma saït næía æåït Låïp bäi trån khäng âuí ngáûp caïc máúp mä → mäüt säú âènh máúp mä træûc tiãúp tiãúp xuïc Hãû säú ma saït næía æåït phuû thuäüc cháút læåüng dáöu bäi trån + váût liãûu cuía caïc bãö màût tiãúp xuïc ¾ Ma saït næía khä vaì ma saït khä Khäng âæåüc bäi trån + MS khä : bãö màût tuyãût âäúi saûch træûc tiãúp tiãúp xuïc + Ma saït næía khä : trãn bãö màût laìm viãûc coï maìng khê moíng, håi áøm, måî háúp phuû tæì mäi træåìng ⇒ täút nháút : bäi trån MS æåït cho äø (→ khäng moìn) 8 &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 1. Caïc daûng ma saït vaì bäi trån trong äø træåüt ¾ Bäi trån thuíy ténh Båm dáöu coï aïp suáút cao vaìo khe håí giæîa ngoîng truûc/loït äø → aïp læûc âuí låïn cán bàòng våïi taíi troüng bãn ngoaìi → náng ngoîng truûc lãn → låïp dáöu ngàn caïch Hai phæång phaïp MSÆ: Thiãút bë neïn//dáùn dáöu phæïc taûp, âënh tám truûc âæåüc chênh xaïc, giaím moìn khi måí maïy//dæìng maïy ¾ Bäi trån thuíy âäüng Âiãöu kiãûn cáön thiãút âãø dáöu cuäún theo ngoîng truûc vaìo khe håí cuía äø → aïp suáút thuíy âäüng âuí låïn cán bàòng våïi taíi troüng bãn ngoaìi 59 &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 1. Caïc daûng ma saït vaì bäi trån trong äø træåüt 2. Nguyãn lyï bäi trån thuíy âäüng Fr A B α B A pmax p x h h0 Fr v chæa chuyãøn âäüng chuyãøn âäüng 10 ƒ Chæa chuyãøn âäüng : A bë eïp chàût vaìo B ƒ A chuyãøn âäüng : låïp dáöu dênh vaìo bãö màût táúm A bë keïo theo. Nhåì âäü nhåït, caïc låïp dáöu phêa dæåïi chuyãøn âäüng theo → dáöu däön vaìo pháön heûp cuía khe håí hçnh chãm, bë neïn laûi → aïp suáút dæ Khi v âuí låïn (v > vgh), A âæåüc náng hàón lãn, giæîa hai táúm coï låïp dáöu ngàn caïch → aïp suáút p âuí låïn cán bàòng våïi Fr → chãú âäü bäi trån ma saït æåït &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 2. Nguyãn lyï bäi trån thuíy âäüng 611 α B A pmax p x h h0 Fr v &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 2. Nguyãn lyï bäi trån thuíy âäüng AÏp suáút thuíy âäüng p (dæ) trong låïp dáöu (chãm dáöu) → phæång trçnh Reynolds : 0 3 dp h - h6. .v dx h = µ µ : âäü nhåït âäüng læûc cuía dáöu bäi trån khi µ , v tàng → p tàng → khaí nàng taíi cuía chãm dáöu tàng 12 ƒ Giæîa hai bãö màût træåüt → khe håí hçnh chãm &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 2. Nguyãn lyï bäi trån thuíy âäüng ⇒ Âãø hçnh thaình maìng dáöu bäi trån ma saït æåït bàòng phæång phaïp bäi trån thuíy âäüng : ƒ Dáöu phaíi coï âäü nhåït nháút âënh, liãn tuûc chaíy vaìo khe håí hçnh chãm ƒ Váûn täúc tæång âäúi giæîa hai bãö màût træåüt → phæång, chiãöu thêch håüp + trë säú âuí låïn âãø aïp suáút sinh ra trong chãm dáöu cán bàòng våïi taíi troüng Fr 713 &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 2. Nguyãn lyï bäi trån thuíy âäüng ÄØ træåüt âåî → khe håí hçnh chãm hçnh thaình tæû nhiãnI Fr 14 &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) ƒ Truûc quay våïi ω → ngoîng truûc cuäún dáöu vaìo khe håí hçnh chãm → dáöu bë neïn laûi → aïp suáút thuíy âäüng p ω O1 O2 Khi ω âuí låïn → aïp suáút thuíy âäüng âuí låïn, cán bàòng våïi taíi troüng Fr → truûc âæåüc náng hàón lãn : chãú âäü bäi trån ma saït æåït âæåüc hçnh thaình 815 A B pmax hmin hϕ0 p( ϕ) ϕ1 ϕ ϕa e ϕ0 ϕ2 O1 O2 ω 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) α B A pmax p x h h0 Fr v 0 3 dp h - h6. .v dx h = µ ??⇒ &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 16 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) A B pmax hmin hϕ0 p( ϕ) ϕ1 ϕ ϕa e ϕ0 ϕ2 O1 O2 ω D dδ = − âäü håí hæåïng kênh D d d d − δψ = = âäü håí tæång âäúi e : âäü lãûch tám e 2e 2 χ = =δ δ âäü lãûch tám tæång âäúi &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 917 A B pmax hmin hϕ0 p( ϕ) ϕ1 ϕ ϕa e ϕ0 ϕ2 O1 O2 ω 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) ( )minh e 12 2 δ δ= − = − χ h e cos 2 δ= + ϕ ( )h 1 cos 2 δ= + χ ϕ ( ) 0 0 h 1 cos 2ϕ δ= + χ ϕ Suy ra : v (d ) / 2= ω dx (d / 2)d= ϕ ⇒ &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 18 Viãút laûi phæång trçnh Reynold : 2 0 2 3 (cos cos )dp 6 d (1 cos ) χ ϕ − ϕω= µ ϕψ + χ ϕ 1 p( ) dp ϕ ϕ ϕ = ∫⇒ 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) 0 3 dp h - h6. .v dx h = µ &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 10 19 ƒ Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (âåî) 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) Taíi troüng hæåïng tám Fr maì låïp dáöu chëu âæåüc r (S) F p( ).d= ϕ ϕ∫JG G S : diãûn têch coï aïp suáút thuíy âäüng giåïi haûn båíi cung AB vaì chiãöu daìi l cuía äø A B pmax hmin hϕ0 p( ϕ) ϕ1 ϕ ϕa e ϕ0 ϕ2 O1 O2 ω &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 20 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) r (S) F p( ).d= ϕ ϕ∫JG G [ ]r a S F p( ) cos ( ) .dS⇒ = ϕ π − ϕ + ϕ∫ 2 1 r a ldF p( ) cos( ).d 2 ϕ ϕ ⇒ = − ϕ ϕ − ϕ ϕ∫ A B pmax hmin hϕ0 p( ϕ) ϕ1 ϕ ϕa e ϕ0 ϕ2 O1 O2 ω &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 11 21 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) Suy ra : r F2F l.d. .C µω= ψ 2 1 r a ldF p( ) cos( ).d 2 ϕ ϕ = − ϕ ϕ − ϕ ϕ∫ [ ]2 1 1 0 F a3 (cos cos )C 3 d cos( ) d (1 cos ) ϕ ϕ ϕ ϕ χ ϕ − ϕ= − ϕ ϕ + ϕ ϕ+ ϕ ϕ∫ ∫ CF : hãû säú khaí nàng taíi cuía äø træåüt (tra theo âäö thë dæûa trãn âäü lãûch tám tæång âäúi χ vaì chiãöu daìi tæång âäúi l/d) &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 22 3. Khaí nàng taíi cuía äø træåüt (äø træåüt âåî) r F2F l.d. .C µω= ψ ƒ Khaí nàng taíi cuía äø træåüt phuû thuäüc khe håí tæång âäúi ψ, chiãöu daìi tæång âäúi l/d, âäü lãûch tám tæång âäúi χ, váûn täúc goïc ω cuía truûc, âäü nhåït µ cuía dáöu bäi trån ƒ Khi khe håí tæång âäúi ψ giaím ⇒ khaí nàng taíi cuía äø seî tàng lãn ƒ Khi ω, µ tàng ⇒ khaí nàng taíi cuía äø træåüt tàng &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 12 23 3. Váût liãûu bäi trån äø træåüt → giaím moìn vaì ma saït caïc bãö màût tiãúp xuïc a) Dáöu bäi trån Dáöu khoaïng, dáöu âäüng váût, dáöu thæûc váût Dáöu khoaïng : - chæng cáút tæì dáöu moí, khi duìng thæåìng bäø sung caïc cháút phuû gia - duìng nhiãöu nháút âãø bäi trån äø træåüt do coï æu âiãøm : hãû säú ma saït trong tháúp, dãù tra dáöu, âäöng thåìi coï taïc duûng laìm nguäüi äø - dáöu dãù chaíy ra ngoaìi → che kên bäü pháûn äø &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 24 3. Váût liãûu bäi trån äø træåüt ƒ Trong chãú taûo maïy thæåìng duìng : - Dáöu cäng nghiãûp nheû : dáöu vãläxêt, dáöu vadålin, dáöu phán ly - Dáöu cäng nghiãûp trung bçnh : dáöu cäng nghiãûp 12, 20, 30, 45, dáöu tuabin 22, 30, 46, 57 - Dáöu cäng nghiãûp nàûng : dáöu xi lanh 11, 24... ƒ Khi truûc quay våïi váûn täúc cao → choün âäü nhåït tháúp Khi taíi troüng taïc duûng lãn äø låïn → choün âäü nhåït cao Duìng dáöu khäng âuí âäü nhåït → äø choïng bë moìn Duìng dáöu coï âäü nhåït cao quaï → tàng máút maït cäng suáút do ma saït &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 13 25 3. Váût liãûu bäi trån äø træåüt b) Måî bäi trån ƒ Häùn håüp cuía dáöu khoaïng (thæåìng laì dáöu cäng nghiãûp 20, 30, 45) vaì cháút laìm âàûc ƒ Ngoaìi taïc duûng giaím ma saït, chäúng àn moìn, coìn coï taïc duûng che kên ƒ Måî êt chëu aính hæåíng cuía sæû thay âäøi nhiãût âäü, nhæåüc âiãøm : ma saït ténh låïn → khi måí maïy cáön coï momen måí maïy låïn hån so våïi khi duìng dáöu c) Cháút ràõn bäi trån Bäi trån caïc äø laìm viãûc åí nhiãût âäü cao &2. Ma saït vaì bäi trån äø træåüt 26 Loït äø Läù cho dáöu Thán äø Khung maïy &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt ƒ Thán äø äø nguyãn äø gheïp loït äø (2 næía)thán äø (2 næía) buläng gheïp 2 næía thán äø buläng âãú Thán äø : theïp hay gang 1. Kãút cáúu äø træåüt 14 27 &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt 1. Kãút cáúu äø træåüt 28 ÄØ nguyãn : chãú taûo âån giaín, âäü cæïng > äø gheïp, khäng âiãöu chènh âæåüc khe håí giæîa ngoîng truûc vaì loït äø khi bë moìn ÄØ gheïp : thaïo làõp truûc dãù daìng, pháön naìo âiãöu chènh âæåüc khe håí 1. Kãút cáúu äø træåüt &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt 15 29 1. Kãút cáúu äø træåüt &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt 30 1. Kãút cáúu äø træåüt &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt 16 31 ƒ Loït äø Loït äø nguyãn : truû troìn Läù cho dáöu Raînh dáöu Låïp traïng Nãön loït äø Loït äø gheïp : hai næía nãön loït äø bàòng kim loaûi thæåìng (theïp, gang, âäöng thanh) vaì traïng mäüt låïp kim loaûi coï tênh chäúng moìn cao (baïcbêt, âäöng thanh chç) trãn nãön loït äø 1. Kãút cáúu äø træåüt &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt 32 Khi coï biãún daûng låïn cuía truûc hoàûc khoï làõp chênh xaïc ⇒ nãn duìng äø tæû læûa (màût ngoaìi loït äø hçnh cáöu//hçnh truû coï âæåìng sinh ngàõn) Raînh dáöu nàòm doüc truûc hay voìng theo chu vi cuía äø. Vë trê chäù cho dáöu phaíi nàòm ngoaìi vuìng coï aïp suáút thuíy âäüng, nãúu khäng khaí nàng taíi cuía äø seî giaím ƒ Raînh dáöu → Phán bäú âãöu dáöu bäi trån trong äø. 1. Kãút cáúu äø træåüt &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt 17 33 2. Váût liãûu chãú taûo loït äø ƒ Yãu cáöu : hãû säú ma saït tháúp, khaí nàng chäúng dênh, giaím moìn vaì âuí âäü bãön ƒ Ba nhoïm chênh : ¾ Váût liãûu kim loaûi - âäöng thanh - baïcbêt - håüp kim nhäm - håüp kim keîm - âäöng thau - gang xaïm ¾ Váût liãûu gäúm kim loaûi ¾ Váût liãûu phi kim loaûi - cháút deío - gäù eïp - cao su - grafit... &3. Kãút cáúu vaì váût liãûu äø træåüt 34 &4. Tênh äø træåüt 1. Caïc daûng hoíng vaì chè tiãu tênh toaïn ƒ Caïc daûng hoíng chuí yãúu Moìn loït äø vaì ngoîng truûc kãút quaí taïc duûng cuía aïp suáút âäúi våïi caïc äø khäng bäi trån (ma saït næía khä) hoàûc coï bäi trån nhæng låïp dáöu khäng âuí daìy âãø ngàn caïch hàón hai bãö màût ma saït (ma saït næía æåït) 18 35 &4. Tênh äø træåüt 1. Caïc daûng hoíng vaì chè tiãu tênh toaïn ƒ Caïc daûng hoíng chuí yãúuDênh do aïp suáút vaì nhiãût âäü cuûc bäü trong äø quaï låïn. Nhiãût âäü caìng låïn ⇒ âäü nhåït cuía dáöu bäi trån caìng giaím ⇒ khäng hçnh thaình âæåüc maìng dáöu ⇒ ngoîng truûc vaì loït äø træûc tiãúp tiãúp xuïc nhau ⇒ gáy nãn hiãûn tæåüng dênh giæîa ngoîng truûc vaì loït äø, laìm cho låïp kim loaûi trãn bãö màût loït äø bë chaíy deío Moíi räù låïp bãö màût loït äø taïc duûng cuía taíi troüng thay âäøi Keût äø caïc äø coï khe håí nhoí, biãún daûng nhiãût coï thãø gáy nãn keût ngoîng truûc vaì laìm hoíng äø 36 &4. Tênh äø træåüt 1. Caïc daûng hoíng vaì chè tiãu tênh toaïn ƒ Caïc daûng hoíng chuí yãúuƒ Chè tiãu tênh toaïn 9 Täút nháút : tênh toaïn baío âaím CÂBT ma saït æåït 9 Khi äø laìm viãûc våïi chãú âäü ma saït næía æåït hay næía khä ⇒ tênh toaïn äø træåüt theo p vaì pv nhàòm haûn chãú dênh vaì moìn trong äø : [ ]p p≤ [ ]pv pv≤ p, v : aïp suáút, váûn täúc træåüt trãn bãö màût tiãúp xuïc 19 37 &4. Tênh äø træåüt 2. Tênh toaïn äø træåüt theo p vaì têch säú pv Âãø äø khäng bë moìn quaï mæïc, khäng bë dênh vaì nung noïng quaï mæïc: [ ]rFp p d.l = ≤ [ ]rF .vpv = pvd.l ≤ [MPa] [MPa.(m/s)] Fr : taíi troüng hæåïng tám [N] d, l : âæåìng kênh ngoîng truûc vaì chiãöu daìi äø [mm] v : váûn täúc voìng [m/s] dnv 60.1000 π= 38 Fr d l [ ]rFp p d.l = ≤ Caïch tênh aïp suáút p : &4. Tênh äø træåüt 20 39 3.Tênh toaïn äø træåüt bäi trån ma saït æåït &4. Tênh äø træåüt ƒ Âiãöu kiãûn baío âaím chãú âäü bäi trån ma saït æåït : min z1 z 2h k(R R )≥ + (1) hmin : chiãöu daìy nhoí nháút cuía låïp dáöu trong äø RZ1, RZ2 : chiãöu cao trung bçnh caïc máúp mä bãö màût k : hãû säú an toaìn → sai säú chãú taûo, làõp gheïp, biãún daûng âaìn häöi cuía truûc min dh (1 ) (1 ) 2 2 δ= − χ = ψ − χ 40 3.Tênh toaïn äø træåüt bäi trån ma saït æåït &4. Tênh äø træåüt ƒ Caïch tênh toaïn äø træåüt BTMSÆ min z1 z 2h k(R R )≥ + (1) min dh (1 ) 2 = ψ − χ Biãút træåïc Fr, d, n. Choün ψ. D dδ = − d δψ = 2eχ = δ Tênh : 2 r F FC . l.d v ψ= µ Dæûa trãn l/d vaì CF, tra âäö thë ⇒ χ . Suy ra hmin ⇒ kiãøm tra âiãöu kiãûn (1) Choün âäü nhàôn bãö màût ⇒ RZ1, RZ2 2 r F FC . l.d v ψ= µ Choün l, choün µ 21 41 4. Tênh toaïn vãö nhiãût &4. Tênh äø træåüt ⇒ xaïc âënh nhiãût âäü laìm viãûc cuía äø ⇒ kiãøm tra âäü nhåït cuía dáöu bäi trån Phæång trçnh cán bàòng nhiãût : 1 2Ω = Ω + Ω Nhiãût læåüng sinh ra trong äø trong 1s : r F .v.f [kW/s] 1000 Ω = Nhiãût læåüng thoaït theo dáöu chaíy qua äø trong 1s : 1 C. .Q. t [kW/s]Ω = γ ∆ γ : khäúi læåüng riãng [kg/m3] C : nhiãût dung riãng [kJ/(Kg0C)] Q : læu læåüng dáöu qua äø [m3/s] Nhiãût læåüng thoaït qua truûc vaì thán äø trong 1s : 2 tK . .d.l. t [kW/s]Ω = π ∆ Kt : hãû säú thoaït nhiãût qua thán äø vaì truûc [kW/(m2.0C)] ∆t : t(ra) – t(vaìo) 42 4. Tênh toaïn vãö nhiãût &4. Tênh äø træåüt rF .v.f [kW/s] 1000 Ω = 1 C. .Q. t [kW/s]Ω = γ ∆ 2 tK . .d.l. t [kW/s]Ω = π ∆ Suy ra : r t F .v.ft 1000(C. .Q K . .d.l) ∆ = γ + π Nhiãût âäü trung bçnh trong äø : vao ra tb vao t t tt t 2 2 + ∆= = + ⇒ kiãøm tra âäü nhåït cuía dáöu bäi trån 22 43 @6. So saïnh äø làn vaì äø træåüt Æu âiãøm ƒ Mæïc âäü TCH + tênh làõp láùn ráút cao ⇒ thuáûn tiãûn khi sæîa chæîa, baío dæåîng maïy. ƒ Chàm soïc, bäi trån âån giaín; êt täún váût liãûu bäi trån, coï thãø duìng måî (äø træåüt : chàm soïc baío dæåîng thæåìng xuyãn, chi phê låïn vãö dáöu bäi trån) ƒ Kêch thæåïc doüc truûc << äø træåüt cuìng âæåìng kênh, khoaíng caïch hai gäúi âåî ngàõn hån, truûc cæïng væîng hån ƒ Ma saït làn ⇒ täøn tháút cäng suáút trong äø làn < äø træåüt (äø træåüt bäi trån ma saït æåït → hãû säú ma saït coï thãø tháúp hån). MSL êt chëu aính hæåíng cuía váûn täúc ⇒ täøn tháút MS khi âoïng, måí maïy, khi laìm viãûc thæûc nhæ nhau. ÄØ træåüt : khi måí maïy, dæìng maïy//khi bäi trån khäng täút ⇒ täøn tháút do ma saït seî låïn 44 @6. So saïnh äø làn vaì äø træåüt Nhæåüc âiãøm ƒ Kêch thæåïc hæåïng kênh >> äø træåüt ƒ Làõp gheïp phæïc taûp, khoï khàn hån ƒ Khaí nàng quay nhanh, chëu va âáûp/cháún âäüng keïm hån (do kãút cáúu äø làn coï âäü cæïng låïn hån; äø træåüt chëu âæåüc taíi troüng âäüng/va âáûp nhåì khaí nàng giaím cháún cuía maìng dáöu) ƒ Váûn täúc cao : âäü tin cáûy/tuäøi thoü tháúp hån (do nguy hiãøm bë nung noïng//bë våî voìng caïch do læûc ly tám) ƒ Váûn täúc cao : äø làn gáy nhiãöu tiãúng äön (äø træåüt laìm viãûc ãm) ƒ Khäng thãø taïch thaình hai næía âãø làõp vaìo cäø biãn cuía truûc khuyíu ƒ Bàòng kim loaûi ⇒ khäng thãø laìm viãûc trong mäi træåìng àn moìn kim loaûi 23 45 @6. So saïnh äø làn vaì äø træåüt Phaûm vi sæí duûng ÄØ làn âæåüc duìng räüng raîi hån. ÄØ træåüt æu viãût hån khi : ƒ Truûc quay våïi váûn täúc cao (äø làn: tuäøi thoü seî tháúp) ƒ Cáön âaím baío âäü âäöng tám giæîa truûc-gäúi âåî (äø træåüt: êt chi tiãút hån → dãù chãú taûo våïi ÂCX cao, coï thãø âiãöu chènh âæåüc khe håí) ƒ Truûc âæåìng kênh khaï låïn (nàòm ngoaìi tiãu chuáøn äø làn, duìng äø làn phaíi tæû chãú taûo khoï khàn//giaï thaình ráút cao) ƒ Cáön duìng äø gheïp âãø dãù thaïo làõp (äø làõp trãn cäø biãn cuía truûc khuyíu) ƒ Taíi troüng va âáûp//dao âäüng (äø træåüt : nhåì khaí nàng giaím cháún cuía maìng dáöu bäi trån) ƒ ÄØ laìm viãûc trong MT. næåïc, MT. àn moìn kim loaûi (äø træåüt : cháút deío, gäù eïp, cao su... thêch håüp våïi MT.) ƒ Cå cáúu coï váûn täúc tháúp, khäng quan troüng, reí tiãön

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf11-CSTKM1-o truot.pdf
 • pdfcac moi ghep.pdf
 • pdfCo so thiet ke may 1 - Lê Cung.pdf
 • pdfKhop noi.pdf
 • pdfo truot.pdf
 • pdfslide - dinh tan.pdf
 • pdfslide - han.pdf
 • pdfslide - o truot.pdf
 • pdfslide - ren.pdf
 • pdfslide - then - then hoa.pdf
 • pdfslide-dodoi.pdf
Tài liệu liên quan