Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Databases) - Giới thiệu

Chương 4: Ràng buộc toàn vẹn, phụ thuộc hàm và khóa 4.1. Các vấn đề liên quan đến ràng buộc toàn vẹn 4.2. Các loại ràng buộc toàn vẹn 4.3. Phụ thuộc hàm 4.4. Khóa và thuật toán tìm khóa Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa lược đồ CSDL 5.1. Dạng chuẩn 5.2. Chuẩn hóa lược đồ CSDL Chương 6: Tối ưu hóa câu truy vấn 6.1. Các nguyên tắc tổng quát 6.2. Ví dụ một thuật toán tối ưu hóa quan hệ 6.3. Thuật toán tối ưu hóa câu hỏi trong Đại số quan hệ

pdf3 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Databases) - Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bangtqh@utc2.edu.vn CƠ SỞ DỮ LIỆU ( Databases ) ThS. Trần Quang Hải Bằng Khoa CNTT – Đại học Giao thông Vận tải Email: bangtqh@utc2.edu.vn Website: bangtqh@utc2.edu.vn Cơ sở dữ liệu 2 Giới thiệu môn học  Mã học phần: MHT05.3  Thời lượng: – LT / TL / BTL / TH : 30 / 0 / 10 / 15 (tiết). – Tự học: 90 giờ  Học phần phần tiên quyết: – Nhập môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (MHT01.3)  Nội dung: – Tổng quan về CSDL, các mô hình CSDL. Đi sâu nghiên cứu về CSDL quan hệ. Trình bày các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn và cách thức chuẩn hoá dữ liệu, tối ưu hoá các query.  Đánh giá học phần – Quá trình học tập: 30% • Chuyên cần: 10% (điểm danh không báo trước) • Bài tập lớn (BTL): 20% – Điểm thi kết thúc học phần: 70% bangtqh@utc2.edu.vn Cơ sở dữ liệu 3 Tài liệu tham khảo 1. Đặng Thị Thu Hiền, Giáo trình CSDL, Trường ĐHGTVT 2013. 2. Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc, Bài tập CSDL, NXB thống kê, 2003 3. Lê Tiến Vương, Nhập môn CSDL quan hệ, 2000 4. Vũ Đức Thi, CSDL kiến thức và thực hành, NXB bản thống kê 1997 5. Nguyễn An Tế, Giáo trình nhập môn CSDL, ĐHKHTN- ĐHQG TPHCM 1996 6. Đỗ Trung Tuấn, Cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản giáo dục 1998 7. David Maier, The theory of relational Database, Computer Science Press, 1983 8. Elmasri, Navathe, Fundamentals of Database Systems, Pearson Education 9. Peter Rob – Carlos Cornel, Database systems 10. Jeffrey D.Ullman, The principles of database and knowledge base system Voll, 2, Computer Science Press, 1989 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học Chương 1: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu 1.1. Một số khái niệm 1.2. Các mô hình dữ liệu Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ 2.1. Các khái niệm cơ bản 2.2. Các phép toán trên đại số tập hợp 2.3. Các phép toán trên đại số quan hệ Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn CSDL 3.1. Khái quát về ngôn ngữ dữ liệu SQL 3.2. Các lệnh truy vấn CSDL 3.3. Các lệnh cập nhật CSDL 3.4. Các lệnh liên quan đến cấu trúc của CSDL Cơ sở dữ liệu 4 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học (tiếp) Chương 4: Ràng buộc toàn vẹn, phụ thuộc hàm và khóa 4.1. Các vấn đề liên quan đến ràng buộc toàn vẹn 4.2. Các loại ràng buộc toàn vẹn 4.3. Phụ thuộc hàm 4.4. Khóa và thuật toán tìm khóa Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa lược đồ CSDL 5.1. Dạng chuẩn 5.2. Chuẩn hóa lược đồ CSDL Chương 6: Tối ưu hóa câu truy vấn 6.1. Các nguyên tắc tổng quát 6.2. Ví dụ một thuật toán tối ưu hóa quan hệ 6.3. Thuật toán tối ưu hóa câu hỏi trong Đại số quan hệ Cơ sở dữ liệu 5 bangtqh@utc2.edu.vn Chúc cả lớp học tốt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfco_so_du_lieu_ch0_7664.pdf