Bài giảng chương 3: Tìm hiểu thuế tiêu thụ đặc biệt

NNT sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

pdf28 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 3: Tìm hiểu thuế tiêu thụ đặc biệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Prepared by Pham Cong Do CHÖÔNG 3 THUEÁÁ TIEÂU THU ÏÏ ÑAËËC BIEÄÄT 2CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ - Luaät soá 27/2008/QH12 ngaøy 14/11/2008 cuûa Quoác hoäi veà thueá TTÑB. - Nghò ñònh soá 26/2009/NÑ-CP ngaøy 16/3/2009. - Thoâng tö soá 64/2009/TT-BTC ngaøy 27/3/2009 höôùng daãn thi haønh Nghò ñònh soá 26/2009/NÑ-CP. 3NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH ™Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, vai troø thueá TTÑB ™Ñoái töôïng chòu thueá, ñoái töôïng khoâng chòu thueá TTÑB ™Caên cöù tính thueá TTÑB ™Keâ khai, noäp thueá TTÑB ™Hoaøn thueá, khaáu tröø vaø giaûm thueá TTÑB 4I. Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, vai troø cuûa thueá tieâu thụ ñặc biệt 1. Khaùi nieäm Thueá TTÑB laø thueá giaùn thu, ñaùnh vaøo moät soá haøng hoaù vaø dòch vuï, nhaèm ñieàu tieát höôùng daãn saûn xuaát, ñieàu tieát tieâu duøng cuûa moãi quoác gia trong töøng thôøi kyø. 5I. Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, vai troø cuûa thueá tieâu thụ ñặc biệt 2. Ñaëc ñieåm ™Thueá tieâu thuï ñaëc bieät coù tính chaát giaùn thu ™Thueá TTÑB laø thueá tieâu duøng. ™Thueá TTÑB thöôøng coù möùc thueá suaát cao 6I. Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, vai troø cuûa thueá tieâu thụ ñặc biệt 2. Ñaëc ñieåm ™Thueá TTÑB chæ thu ôû khaâu saûn xuaát hoaëc khaâu nhaäp khaåu, cung öùng haøng hoaù dòch vuï ™Khaáu tröø soá thueá TTÑB ñaõ noäp ñoái vôùi nguyeân lieäu ñaõ noäp thueá TTÑB neáu coù chöùng töø hôïp phaùp. 7I. Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, vai troø cuûa thueá tieâu thụ ñặc biệt 3. Vai troø cuûa Thueá tieâu thuï ñaëc bieät ƒ Coâng cuï raát quan troïng ñeå nhaø nöôùc thöïc hieän chöùc naêng höôùng daãn saûn xuaát vaø ñieàu tieát tieâu duøng XH. ƒ Coâng cuï ñeå nhaø nöôùc ñieàu tieát thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng. ƒ Ñoùng goùp soá thu quan troïng cho NSNN 8Bảng số liệu: Ñvt: tyû ñoàng Noäi dung Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 Thueá TTÑB 6.230 7.377 8.954 12.609 15.703 17.478 Tyû troïng % 6,29 6,41 6,39 7,31 7,71 7,17 Toång soá thu töø thueá vaø phí 99.048 115.101 140.038 172.497 203.807 243.466 9II. Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB, ñoái töôïng khoâng chòu thueá TTÑB 1. Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB vaø thueá suaát *Haøng hoùa (10 nhoùm haøng hoùa) *Dòch vuï(6 nhoùm dòch vuï) 10 2. Ñoái töôïng khoâng phaûi chòu thueá TTÑB (1) Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp XK hoaëc baùn, uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh khaùc ñeå XK (2) Haøng hoùa nhaäp khaåu trong caùc tröôøng hôïp sau: a) Haøng vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi; quaø taëng, quaø bieáu. b) Haøng hoùa quaù caûnh hoaëc möôïn ñöôøng qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam, haøng hoùa chuyeån khaåu c) Haøng taïm nhaäp khaåu, taùi xuaát khaåu. II. Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB, ñoái töôïng khoâng chòu thueá TTÑB 11 2. Ñoái töôïng khoâng phaûi chòu thueá TTÑB d) Haøng taïm nhaäp khaåu ñeå döï hoäi chôï, trieån laõm. e) Ñoà duøng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi theo tieâu chuaån mieãn tröø ngoaïi giao. f) Haøng mang theo ngöôøi trong tieâu chuaån haønh lyù mieãn thueá NK cuûa caù nhaân ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi khi xuaát, nhaäp caûnh qua cöûa khaåu Vieät Nam. g) Haøng nhaäp khaåu ñeå baùn mieãn thueá taïi caùc cöûa haøng baùn haøng mieãn thueá . II. Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB, ñoái töôïng khoâng chòu thueá TTÑB 12 II. Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB, ñoái töôïng khoâng chòu thueá TTÑB 2. Ñoái töôïng khoâng phaûi chòu thueá TTÑB (3) Haøng hoaù NK töø nöôùc ngoaøi vaøo khu PTQ, haøng hoaù töø noäi ñòa baùn vaøo khu PTQ vaø chæ söû duïng trong khu PTQ, haøng hoaù ñöôïc mua baùn giöõa caùc khu PTQ vôùi nhau. (4) Taøu bay, du thuyeàn söû duïng cho muïc ñích kinh doanh vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch vaø kinh doanh du lòch. 13 II. Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB, ñoái töôïng khoâng chòu thueá TTÑB 2. Ñoái töôïng khoâng phaûi chòu thueá TTÑB (5) Caùc loaïi xe theo thieát keá cuûa nhaø saûn xuaát ñöôïc söû duïng laøm xe cöùu thöông, xe chôû phaïm nhaân, xe tang leã; xe thieát keá vöøa coù choã ngoài, vöøa coù choã ñöùng chôû ñöôïc töø 24 ngöôøi trôû leân; xe oâ toâ chaïy trong khu vui chôi, giaûi trí, theå thao khoâng ñaêng kyù löu haønh vaø khoâng tham gia giao thoâng. (6) Ñieàu hoaø nhieät ñoä coù coâng suaát töø 90.000 BTU trôû xuoáng, theo thieát keá cuûa nhaø saûn xuaát chæ ñeå laép treân phöông tieän vaän taûi, bao goàm oâ toâ, toa xe löûa, taøu, thuyeàn, taøu bay 14 III. Caên cöù tính thueá Tieâu thuï ñaëc bieät (*) Thueá TTÑB phaûi noäp = Giaù tính thueá TTÑB x Thueá suaát thueá TTÑB 15 III. Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá Tieâu thuï ñaëc bieät 1. Giaù tính thueá TTÑB 1.1. Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc Giaù baùn chöa coù thueá GTGT Giaù tính thueá TTÑB = 1 + Thueá suaát thueá TTÑB 16 III. Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá Tieâu thuï ñaëc bieät 1.2. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu : Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueánhaäp khaåu + Thueá nhaäp khaåu 17 III. Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá Tieâu thuï ñaëc bieät 1.3 Ñoái vôùi haøng hoaù gia coâng: Giaù tính thueá cuûa haøng hoaù baùn ra cuûa cô sôû giao gia coâng hoaëc giaù baùn cuûa saûn phaåm cuøng loaïi hoaëc töông ñöông taïi cuøng thôøi ñieåm baùn haøng chöa coù thueá GTGT vaø chöa coù thueá TTÑB. 18 III. Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá Tieâu thuï ñaëc bieät 1.4 Ñoái vôùi haøng hoaù saûn xuaát döôùi hình thöùc hôïp taùc kinh doanh giöõa cô saûn xuaát vaø cô sôû sôû höõu thöông hieäu (nhaõn hieäu) haøng hoaù, coâng ngheä saûn xuaát giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn ra chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôû sôû höõu thöông hieäu (nhaõn hieäu) haøng hoaù, coâng ngheä saûn xuaát. 1.5 Ñoái vôùi haøng hoùa baùn theo phöông thöùc traû goùp, traû chaäm, giaù tính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT vaø chöa coù thueá TTÑB cuûa haøng hoùa baùn theo phöông thöùc traû tieàn moät laàn, khoâng bao goàm khoaûn laõi traû goùp, laõi traû chaäm. 19 III. Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá Tieâu thuï ñaëc bieät 1.6 Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï duøng ñeå trao ñoåi, tieâu duøng noäi boä, bieáu, taëng, cho, khuyeán maïi laø giaù tính thueá TTÑB cuûa haøng hoùa, dòch vuï cuøng loaïi hoaëc töông ñöông taïi thôøi ñieåm phaùt sinh caùc hoaït ñoäng naøy. 1.7 Ñoái vôùi cô sôû kinh doanh xuaát khaåu mua haøng chòu thueá TTÑB cuûa cô sôû saûn xuaát ñeå xuaát khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu maø baùn trong nöôùc thì giaù tính thueá TTÑB trong tröôøng hôïp naøy laø giaù baùn chöa coù thueá TTÑB vaø chöa coù thueá GTGT 20 1.9 Ñoái vôùi dòch vuï : Giaù cung öùng dòch vuï cuûa cô sôû kinh doanh chöa coù thueá GTGT vaø chöa coù thueá TTÑB, ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: III. Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá Tieâu thuï ñaëc bieät Giaù dòch vuï chöa coù thueá GTGT Giaù tính thueá TTÑB = 1 + Thueá suaát thueá TTÑB 21 IV Keâ khai, noäp thueá TTÑB 1) NNT saûn xuaát haøng hoaù, gia coâng haøng hoaù, kinh doanh dòch vuï chòu thueá TTÑB; kinh doanh xuaát khaåu mua haøng chöa noäp thueá TTÑB, sau ñoù khoâng xuaát khaåu maø baùn trong nöôùc phaûi noäp hoà sô khai thueá TTÑB vôùi cô quan thueá quaûn lyù tröïc tieáp. 22 IV Keâ khai, noäp thueá TTÑB 2) Thôøi haïn keâ khai, noäp thueá : - Ñoái vôùi tröôøng hôïp keâ khai theo thaùng : chaäm nhaát laø 20 ngaøy cuûa thaùng tieáp theo thaùng phaùt sinh nghóa vuï thueá. - Ñoái vôùi tröôøng hôïp noäp thueá theo laàn phaùt sinh thì chaäm nhaát laø ngaøy thöù 10 keå töø ngaøy phaùt sinh nghóa vuï thueá. 23 V Hoaøn thueá, khaáu tröø thueá vaø giaûm thueá TTÑB 1) Hoaøn thueá TTÑB: a) Haøng taïm NK, taùi XK. b) Haøng hoùa laø nguyeân lieäu NK ñeå saûn xuaát, gia coâng haøng XK. c) Quyeát toaùn thueá khi saùp nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, giaûi theå, phaù saûn, chuyeån ñoåi sôû höõu, chuyeån ñoåi doanh nghieäp, chaám döùt hoaït ñoäng coù soá thueá noäp thöøa. 24 V Hoaøn thueá, khaáu tröø thueá vaø giaûm thueá TTÑB 2) Khaáu tröø thueá TTÑB: NNT saûn xuaát haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB baèng nguyeân lieäu ñaõ noäp thueá TTÑB neáu coù chöùng töø hôïp phaùp thì ñöôïc khaáu tröø soá thueá ñaõ noäp ñoái vôùi nguyeân lieäu khi xaùc ñònh soá thueá TTÑB phaûi noäp ôû khaâu saûn xuaát. 25 V Hoaøn thueá, khaáu tröø thueá vaø giaûm thueá TTÑB 2) Khaáu tröø thueá TTÑB: Soá thueá TTÑB coøn phaûi noäp = Soá thueá TTÑB phaûi noäp cuûa haøng xuaát kho tieâu thuï trong kyø - Soá thueá TTÑB phaûi noäp ôû khaâu nguyeân lieäu mua vaøo töông öùng vôùi soá haøng xuaát kho tieâu thuï trong kyø 26 Ví duï : Trong kyø keâ khai thueá thaùng 02/2009, Cty A phaùt sinh caùc nghieäp vuï sau: - Nhaäp khaåu 10.000 lít röôïu nöôùc, ñaõ noäp thueá TTÑB khi nhaäp khaåu 250 trieäu ñoàng. - Xuaát kho 8.000 lít ñeå saûn xuaát 12.000 chai röôïu. - Xuaát baùn 9.000 chai röôïu, soá thueá TTÑB phaûi noäp cuûa 9.000 chai röôïu xuaát baùn laø 350 trieäu ñoàng Yeâu caàu : Xaùc ñònh soá thueá TTÑB ñöôïc khaáu tröø, soá thueá TTÑB Cty A coøn phaûi noäp trong kyø keâ khai thueá thaùng 02/2009 27 Baøi giaûi: - Soá röôïu nöôùc duøng ñeå saûn xuaát 9.000 chai röôïu: 9.000*8.000/12.000 = 6.000 lít - Soá thueá TTÑB ñaõ noäp ôû khaâu nhaäp khaåu nöôùc röôïu phaân boå cho 9.000 chai röôïu ñaõ baùn ra: 6.000*250/10.000 = 150 trieäu ñoàng - Soá thueá TTÑB Cty A phaûi noäp trong kyø : 350 – 150 = 200 trieäu ñoàng 28 V Hoaøn thueá, khaáu tröø thueá vaø giaûm thueá TTÑB 3) Giaûm thueá TTÑB ™NNT saûn xuaát haøng hoaù thuoäc dieän chòu thueá TTÑB gaëp khoù khaên do thieân tai, tai naïn baát ngôø ñöôïc giaûm thueá. ™Möùc giaûm thueá ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû toån thaát thöïc teá do thieân tai, tai naïn baát ngôø gaây ra nhöng khoâng quaù 30% soá thueá phaûi noäp cuûa naêm xaûy ra thieät haïi vaø khoâng vöôït quaù giaù trò taøi saûn bò thieät haïi sau khi ñöôïc boài thöôøng (neáu coù).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthue_tieu_thu_dac_biet_8415.pdf