Bài giảng chương 2: Quản lý tiến trình

RR: thời gian đợi trung bình là 23 milli giây, hãy tính các thông số khác

pdf121 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 12/06/2014 | Lượt xem: 2616 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 2: Quản lý tiến trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ ĐIỀU HÀNH Phan Trung Kiên Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH Phan Trung Kiên 2 Nội dung 2.1. Tiến trình 2.2. Luồng 2.3. Định thời CPU 2.4. Đồng bộ hoá (Synchronization) 2.5. Deadlock (bế tắc) Phan Trung Kiên 3 2.1. Tiến trình  2.1.1. Khái niệm cơ bản  2.1.2. Định thời tiến trình  2.1.3. Các tác vụ cơ bản: tạo/kết thúc tiến trình  2.1.4. Sự cộng tác giữa các tiến trình  2.1.5. Giao tiếp giữa các tiến trình Phan Trung Kiên 4 2.1.1. Khái niệm cơ bản  Hệ thống máy tính thực thi nhiều chương trình khác nhau  Batch system: jobs  Time-shared systems: user programs, tasks  Job  process  Tiến trình (process)  một chương trình đang thực thi Một tiến trình bao gồm  Text section (program code), data section (chứa global variables)  Hoạt động hiện thời: program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer (SP), memory management registers Phan Trung Kiên 5 Các bước nạp chương trình vào bộ nhớ Phan Trung Kiên 6 Từ chương trình đến tiến trình program code data Executable binary file (load module) program code data stack Process image in main memory  Dùng load module để biểu diễn chương trình thực thi được  Layout logic của process image start address Phan Trung Kiên 7 Khởi tạo tiến trình  Các bước hệ điều hành khởi tạo tiến trình  Cấp phát một định danh duy nhất (process number hay process identifier, pid) cho tiến trình  Cấp phát không gian nhớ để nạp tiến trình  Khởi tạo khối dữ liệu Process Control Block (PCB) cho tiến trình  PCB là nơi hệ điều hành lưu các thông tin về tiến trình  Thiết lập các mối liên hệ cần thiết (vd: sắp PCB vào hàng đợi định thời,…) Phan Trung Kiên 8 Các trạng thái của tiến trình  Các trạng thái của tiến trình (process states):  new: tiến trình vừa được tạo  ready: tiến trình đã có đủ tài nguyên, chỉ còn cần CPU  running: các lệnh của tiến trình đang được thực thi  waiting: hay là blocked, tiến trình đợi I/O hoàn tất, tiệp nhận một tín hiệu.  terminated: tiến trình đã kết thúc. Phan Trung Kiên 9 Các trạng thái của tiến trình (tt) ready running dispatch interrupt I/O or event completion I/O or event wait new terminated waiting admit exit  Chuyển đổi giữa các trạng thái của tiến trình Phan Trung Kiên 10 Process control block  Đã thấy là mỗi tiến trình trong hệ thống đều được cấp phát một Process Control Block (PCB)  PCB là một trong các cấu trúc dữ liệu quan trọng nhất của hệ điều hành Ví dụ layout của một PCB: (trường pointer dùng để liên kết các PCBs thành một linked list) Phan Trung Kiên 11 Yêu cầu đối với hệ điều hành về quản lý tiến trình  Hỗ trợ sự thực thi luân phiên giữa nhiều tiến trình  Hiệu suất sử dụng CPU  Thời gian đáp ứng  Phân phối tài nguyên hệ thống hợp lý  tránh deadlock, trì hoãn vô hạn định,…  Cung cấp cơ chế giao tiếp và đồng bộ hoạt động các tiến trình  Cung cấp cơ chế hỗ trợ user tạo/kết thúc tiến trình Phan Trung Kiên 12 running ready waiting Quản lý các tiến trình: các hàng đợi 7 11 4 2 17 19 11 process number các PCB Có gì sai trong ví dụ?  Ví dụ Phan Trung Kiên 13 2.1.2. Định thời tiến trình  Tại sao phải định thời?  Multiprogramming  Có nhiều tiến trình phải thực thi luân phiên nhau  Mục tiêu: cực đại hiệu suất sử dụng của CPU  Time-sharing  Cho phép users tương tác với tiến trình đang thực thi  Mục tiêu: tối thiểu thời gian đáp ứng  Một số khái niệm cơ bản  Các bộ định thời (scheduler)  Các hàng đợi định thời (scheduling queue) Phan Trung Kiên 14 Các hàng đợi định thời  Job queue  Ready queue  Device queues  … Mô hình của lập lịch tiến trình Phan Trung Kiên 15 Bộ lập lịch  Bộ lập lịch dài hạn (Long-term scheduler - Lập lịc công việc): lựa chọn các chương trình để đưa vào hàng đợi ready .  Bộ lập lịch ngắn hạn (Short-term scheduler – lập lịch CPU): chọn một tiến trình đã sẵn sàng để chuyển giao cho CPU thực thi. Phan Trung Kiên 16 Phan Trung Kiên 17 Phương án trung hạn  Đôi khi hệ điều hành (như time-sharing system) có thêm phương án trung hạn (medium-term scheduling) để điều chỉnh mức độ multiprogramming của hệ thống  Medium-term scheduler – chuyển tiến trình từ bộ nhớ sang đĩa (swap out) – chuyển tiến trình từ đĩa vào bộ nhớ (swap in) Phan Trung Kiên 18 Chuyển ngữ cảnh (context switch)  Ngữ cảnh (context) của một tiến trình là trạng thái của tiến trình  Ngữ cảnh của tiến trình được biểu diễn trong PCB của nó  Chuyển ngữ cảnh (context switch) là công việc giao CPU cho tiến trình khác. Khi đó cần: – lưu ngữ cảnh của tiến trình cũ vào PCB của nó – nạp ngữ cảnh từ PCB của tiến trình mới để tiến trình mới thực thi Phan Trung Kiên 19 Chuyển ngữ cảnh (tt) Phan Trung Kiên 20 2.1.3. Các tác vụ đối với tiến trình  Tạo tiến trình mới (process creation)  Một tiến trình có thể tạo tiến trình mới thông qua một system call (vd: hàm fork trong Unix)  Ví dụ: (Unix) Khi user đăng nhập hệ thống, một command interpreter (shell) sẽ được tạo ra cho user tiến trình được tạo là tiến trình con của tiến trình tạo (tiến trình cha). Quan hệ cha-con định nghĩa một cây tiến trình. Cây tiến trình trong Linux/Unix root swapper pagedaemon init bash bash bash mkdir grep ls gcc Phan Trung Kiên 22 Các tác vụ đối với tiến trình  Tạo tiến trình mới  Chia sẻ tài nguyên của tiến trình cha  tiến trình cha và con chia sẻ mọi tài nguyên  tiến trình con chia sẻ một phần tài nguyên của cha  Trình tự thực thi  tiến trình cha và con thực thi đồng thời (concurrently)  tiến trình cha đợi đến khi các tiến trình con kết thúc. Phan Trung Kiên 23 Về quan hệ cha/con  Không gian địa chỉ (address space)  Không gian địa chỉ của tiến trình con được nhân bản từ cha  Không gian địa chỉ của tiến trình con được khởi tạo từ template.  Ví dụ trong UNIX/Linux  System call fork() tạo một tiến trình mới  System call exec() dùng sau fork() để nạp một chương trình mới vào không gian nhớ của tiến trình mới đồng bộ Phan Trung Kiên 24 Ví dụ tạo process với fork() #include #include int main (int argc, char *argv[]){ int pid; /* create a new process */ pid = fork(); if (pid > 0){ printf(“This is parent process”); wait(NULL); exit(0); } else if (pid == 0) { printf(“This is child process”); execlp(“/bin/ls”, “ls”, NULL); exit(0); } else { printf(“Fork error\n”); exit(-1); } } Phan Trung Kiên 25 Các tác vụ đối với tiến trình (tt)  Kết thúc tiến trình  Tiến trình tự kết thúc  Tiến trình kết thúc khi thực thi lệnh cuối và gọi system routine exit  tiến trình kết thúc do tiến trình khác (có đủ quyền, vd: tiến trình cha của nó)  Gọi system routine abort với tham số là pid (process identifier) của tiến trình cần được kết thúc  Hệ điều hành thu hồi tất cả các tài nguyên của tiến trình kết thúc (vùng nhớ, I/O buffer,…) Phan Trung Kiên 26 2.1.4. Cộng tác giữa các tiến trình  Trong tiến trình thực thi, các tiến trình có thể cộng tác (cooperate) để hoàn thành công việc  Các tiến trình cộng tác để  Chia sẻ dữ liệu (information sharing)  Tăng tốc tính toán (computational speedup)  Nếu hệ thống có nhiều CPU, chia công việc tính toán thành nhiều công việc tính toán nhỏ chạy song song  Thực hiện một công việc chung  Xây dựng một phần mềm phức tạp bằng cách chia thành các module/process hợp tác nhau  Sự cộng tác giữa các tiến trình yêu cầu hệ điều hành hỗ trợ cơ chế giao tiếp và cơ chế đồng bộ hoạt động của các tiến trình Phan Trung Kiên 27 Bài toán producer-consumer  Ví dụ cộng tác giữa các tiến trình: bài toán producer-consumer  Producer tạo ra các dữ liệu và consumer tiêu thụ, sử dụng các dữ liệu đó. Sự trao đổi thông tin thực hiện qua buffer  unbounded buffer: kích thước buffer vô hạn (không thực tế).  bounded buffer: kích thước buffer có hạn.  Producer và consumer phải hoạt động đồng bộ vì  Consumer không được tiêu thụ khi producer chưa sản xuất  Producer không được tạo thêm sản phẩm khi buffer đầy. Phan Trung Kiên 28 2.1.5. Giao tiếp giữa các tiến trình  Interprocess communication (IPC): là cơ chế cung cấp bởi hệ điều hành nhằm giúp các tiến trình  giao tiếp với nhau  và đồng bộ hoạt động mà không cần chia sẻ không gian địa chỉ Mô hình giao tiếp Phan Trung Kiên 29 (a) Message passing. (b) Shared memory. Phan Trung Kiên 30 Message passing system  Làm thế nào để các tiến trình giao tiếp nhau? Các vấn đề:  Naming  Giao tiếp trực tiếp  send(P, msg): gửi thông điệp đến tiến trình P  receive(Q, msg): nhận thông điệp đến từ tiến trình Q  Giao tiếp gián tiếp: thông qua mailbox hay port  send(A, msg): gửi thông điệp đến mailbox A  receive(B, msg): nhận thông điệp từ mailbox B  Synchronization: blocking send, nonblocking send, blocking receive, nonblocking receive  Buffering: dùng queue để tạm chứa các message  Zero capacity (no buffering)  Bounded capacity: độ dài của queue là giới hạn  Unbounded capacity: độ dài của queue là không giới hạn 44 2.2 Luồng (Thread)  2.2.1. Tổng quan  2.2.2. Các mô hình đa luồng  2.2.3. Pthreads (POSIX thread)  2.2.4. Multithreading trong Solaris 2  2.2.5. Multithreading với Java Phan Trung Kiên 45 2.2.1 Tổng quan  Khái niệm tiến trình truyền thống: tiến trình gồm  Không gian địa chỉ (text section, data section)  Một luồng thực thi duy nhất (single thread of execution)  program counter  các register  stack  Các tài nguyên khác (các open file, các tiến trình con,…) Phan Trung Kiên 46 Mở rộng khái niệm tiến trình  Mở rộng khái niệm tiến trình truyền thống bằng cách hiện thực nhiều luồng thực thi trong cùng một môi trường của tiến trình.  Tiến trình gồm  Không gian địa chỉ (text section, data section)  Một hay nhiều luồng thực thi (thread of execution), mỗi luồng thực thi (thread) có riêng  program counter  các register  stack  Các tài nguyên khác (các open file, các tiến trình con,…) Phan Trung Kiên Tiến trình đơn luồng và đa luồng Phan Trung Kiên 47 48 Tiến trình đa luồng  Các thread trong cùng một process chia sẻ code section, data section và tài nguyên khác (các file đang mở,...) của process.  Tiến trình đa luồng (multithreaded process) là tiến trình có nhiều luồng. Phan Trung Kiên 49 Sử dụng thread A word processor with three threads mouse Phan Trung Kiên 50 Process & thread information Per process items Address space Open files Child processes Signals & handlers Accounting info Global variables Per thread items Program counter Registers Stack & stack pointer State Per thread items Program counter Registers Stack & stack pointer State Per thread items Program counter Registers Stack & stack pointer State (Tiến trình gồm ba thread) Phan Trung Kiên 51 Multiplexing CPU giữa các thread CPU time ba tiến trình single-threaded Phan Trung Kiên 52 Multiplexing CPU giữa các thread (tt) CPU hai tiến trình multithreaded time Phan Trung Kiên 53 Ví dụ Pthread program (Linux) #include void* thread1(){ int i; for (i = 0; i < 10; i++){ printf(“Thread 1\n”); sleep(1); } } void* thread2(){ int i; for (i = 0; i < 10; i++){ printf(“Thread 2\n”); sleep(1); } int main(){ pthread_t th1, th2; pthread_create(&th1, NULL, thread1, NULL); pthread_create(&th2, NULL, thread2, NULL); sleep(20); return 0; } Static Data Heap thread1 stack thread2 stack Text PC1 PC2 SP1 SP2 Sơ đồ bộ nhớ Phan Trung Kiên 54 Ưu điểm của thread  Tính đáp ứng (responsiveness) cao cho các ứng dụng tương tác multithreaded  Chia sẻ tài nguyên (resource sharing): vd memory  Tiết kiệm chi phí hệ thống (economy)  Chi phí tạo/quản lý thread nhỏ hơn so với tiến trình  Chi phí chuyển ngữ cảnh giữa các thread nhỏ hơn so với tiến trình  Tận dụng kiến trúc đa xử lý (multiprocessor)  Mỗi thread chạy trên một processor riêng, do đó tăng mức độ song song của chương trình. Phan Trung Kiên 55 Thư viện luồng  Một thư viện thread (thread library, run-time system) được hiện thực trong không gian ứng dụng để hổ trợ các tác vụ lên thread  Thư viện thread cung cấp các hàm khởi tạo, định thời và quản lý thread như  thread_create  thread_exit  thread_wait  thread_yield  Thư viện thread dùng Thread Control Block (TCB) để lưu trạng thái của user thread (program counter, các register, stack) Phan Trung Kiên 56 User thread thread library thread library thread library user thread kernel  Ví dụ: hệ điều hành truyền thống chỉ cung cấp một “kernel thread” duy nhất (biểu diễn bởi một PCB) cho mỗi process.  Blocking problem: Khi một thread trở nên blocked thì kernel thread cũng trở nên blocked, do đó mọi thread khác của process cũng sẽ trở nên blocked. PCB PCB PCB Phan Trung Kiên 57 Kernel thread  Cơ chế multithreading được hệ điều hành trực tiếp hỗ trợ  Kernel quản lý cả process và các thread  Việc định thời CPU được kernel thực hiện trên thread Phan Trung Kiên 58 Kernel thread (tt)  Cơ chế multithreading được hỗ trợ bởi kernel  Khởi tạo và quản lý các thread chậm hơn  Tận dụng được lợi thế của kiến trúc multiprocessor  Thread bị blocked không kéo theo các thread khác bị blocked.  Một số hệ thống multithreading (multitasking)  Windows 9x/NT/200x  Solaris  Linux Phan Trung Kiên 59 Các mô hình đa luồng  Thread có thể hiện thực theo một trong các mô hình sau  Mô hình many-to-one  Mô hình one-to-one  Mô hình many-to-many Phan Trung Kiên 60 Mô hình many-to-one  Nhiều user-level thread “chia sẻ” một kernel thread để thực thi  Việc quản lý thread được thực hiện thông qua các hàm của một thread library được gọi ở user level.  Blocking problem: Khi một thread trở nên blocked thì kernel thread cũng trở nên blocked, do đó mọi thread khác của process cũng sẽ trở nên blocked.  Có thể được hiện thực đối với hầu hết các hệ điều hành. kernel thread Phan Trung Kiên 61 Mô hình one-to-one  Mỗi user-level thread thực thi thông qua một kernel thread riêng của nó  Mỗi khi một user thread được tạo ra thì cũng cần tạo một kernel thread tương ứng  Hệ điều hành phải có cơ chế cung cấp được nhiều kernel thread cho một tiến trình  Ví dụ: Windows NT/2000 kernel thread Phan Trung Kiên 62 Mô hình many-to-many  Nhiều user-level thread được phân chia thực thi (multiplexed) trên một số kernel thread.  Tránh được một số khuyết điểm của hai mô hình many-to-one và one-to-one  Ví dụ  Solaris 2  Windows NT/2000 với package ThreadFiber kernel thread Phan Trung Kiên 63 2.2.3. Pthreads  Chuẩn POSIX (IEEE 1003.1c) cung cấp các API hỗ trợ tạo thread và đồng bộ thread (synchronization)  Phổ biến trong các hệ thống UNIX/Linux  Là một thư viện hỗ trợ user-level thread  Tham khảo thêm ví dụ về lập trình thư viện Pthread với ngôn ngữ C trong hệ thống Unix-like, trang 140, “Operating System Concepts”, Silberschatz et al, 6th Ed, 2003.  Biên dịch và thực thi chương trình multithreaded C trong Linux $ gcc source_file.c -lpthread –o output_file $ ./output_file Phan Trung Kiên 64 2.2.4. Thread trong Solaris  User-level threads  Pthread và UI-thread  Lightweight process (LWP)  Mỗi process chứa ít nhất một LWP  Thư viện thread có nhiệm vụ phân định user thread vào các LWP  User-level thread được gắn với LWP thì mới được thực thi.  Thư viện thread chịu trách nhiệm điều chỉnh số lượng LWP  Kernel-level thread  Mỗi LWP tương ứng với một kernel-level thread  Ngoài ra, hệ thống còn có một số kernel threads dành cho một số công việc ở kernel (các thread này không có LWP tương ứng)  Đối tượng được định thời trong hệ thống là các kernel thread Phan Trung Kiên 65 2.2.4. Thread trong Solaris (tt) many-to-many Phan Trung Kiên 66 2.2.4. Thread trong Solaris (tt) Tiến trình trong Solaris LWP1 LWP2 LWP3 … Phan Trung Kiên 67 2.2.5. Thread trong Java  Hỗ trợ tạo và quản lý thread ở mức ngôn ngữ lập trình (language-level)  Tất cả chương trình Java chứa ít nhất là một thread  Các thread của Java được quản lý bởi JVM  Hai phương pháp tạo Java Threads 1. extend Thread class và override method run() 2. Hiện thực (implementing) Runnable interface Phan Trung Kiên Trạng thái của Java thread Phan Trung Kiên 68 2.3. ĐỊNH THỜI CPU (CPU Scheduling) Phan Trung Kiên Nội dung 2.3.1. Các khái niệm cơ bản 2.3.2. Tiêu chí lập lịch 2.3.3. Các thuật toán lập lịch 2.3.4. Lập lịch trên hệ thống nhiều CPU 70 Phan Trung Kiên 2.3.1. Các khái niệm cơ bản  Chu kỳ CPU-I/O  CPU-bound process có thời gian sử dụng CPU nhiều hơn thời gian sử dụng I/O  I/O-bound process dùng phần lớn thời gian để đợi I/O 71 Phan Trung Kiên Các khái niệm cơ bản  Trong các hệ thống multitasking  Tại một thời điểm trong bộ nhớ có nhiều process  Tại mỗi thời điểm chỉ có một process được thực thi  Do đó, cần phải giải quyết vấn đề phân chia, lựa chọn process thực thi sao cho được hiệu quả nhất. Cần có chiến lược lập lịch CPU 72 Phan Trung Kiên Phân loại các hoạt động lập lịch ready running suspended ready suspended blocked new terminated blocked Long-term scheduling Long-term scheduling Medium-term scheduling Medium-term scheduling Short-term scheduling Đường gạch rời: chuyển đổi không nhất thiết có 73 Phan Trung Kiên Phân loại các hoạt động lập lịch  Lập lịch dài hạn (long-term scheduling): xác định process nào được chấp nhận vào hệ thống  Lập lịch trung hạn (medium-term scheduling): xác định process nào được đưa vào (swap in), đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính  Lập lịch ngắn hạn (short-term scheduling): xác định process nào được thực thi tiếp theo 74 Phan Trung Kiên Lập lịch dài hạn  Xác định chương trình nào sẽ được đưa vào hệ thống để thực thi  Quyết định độ-đa-lập-trình (degree of multiprogramming)  Nếu càng nhiều process được đưa vào hệ thống  Khả năng các process bị block có xu hướng giảm  Sử dụng CPU hiệu quả hơn  Mỗi process được phân chia khoảng thời gian sử dụng CPU thấp hơn  Thường có xu hướng đưa vào một tập lẫn lộn các CPU-bound process và I/O-bound process 75 Phan Trung Kiên Lập lịch trung hạn  Quyết định việc đưa process vào bộ nhớ chính, hay ra khỏi bộ nhớ chính  Phụ thuộc vào yêu cầu quản lý việc đa-lập-trình (multiprogramming)  Cho phép bộ lập lịch dài hạn chấp nhận nhiều process hơn số lượng process mà có tổng kích thước được chứa vừa trong bộ nhớ chính  Nhưng nếu có quá nhiều process thì sẽ làm tăng việc truy xuất đĩa, do đó cần phải lựa chọn độ-đa-lập-trình cho phù hợp  Được thực hiện bởi phần mềm quản lý bộ nhớ 76 Phan Trung Kiên Lập lịch ngắn hạn  Xác định process nào được thực thi tiếp theo, còn gọi là lập lịch CPU  Được kích hoạt khi có một sự kiện có thể dẫn đến khả năng chọn một process để thực thi  Ngắt thời gian (clock interrupt)  Ngắt ngoại vi (I/O interrupt)  Lời gọi hệ thống (operating system call)  Signal 77 Phan Trung Kiên Nội dung cần quan tâm  Chương này sẽ tập trung vào lập lịch ngắn hạn.  Lập lịch trên hệ thống có một processor (uniprocessor scheduling): quyết định việc sử dụng (một) CPU cho một tập các process trong hệ thống 78 Phan Trung Kiên Hai thành phần của chiến lược lập lịch  Hàm lựa chọn (selection function)  Xác định process nào trong ready queue sẽ được thực thi tiếp theo. Thường theo các tiêu chí như  w = tổng thời gian đợi trong hệ thống  e = thời gian đã được phục vụ  s = tổng thời gian thực thi của process (bao gồm cả trị e) 79 Phan Trung Kiên Hai thành phần của chiến lược lập lịch  Chế độ quyết định (decision mode)  Chọn thời điểm hàm lựa chọn lập lịch thực thi  Nonpreemptive (độc quyền)  Một process sẽ ở trạng thái running cho đến khi nó bị block hoặc nó kết thúc  Preemptive (không độc quyền)  Process đang thực thi có thể bị ngắt và chuyển về trạng thái ready  Tránh trường hợp một process độc chiếm CPU 80 Phan Trung Kiên Nonpreemptive và preemptive  Hàm lập lịch có thể được thực thi khi có quá trình (1) chuyển từ trạng thái running sang waiting (2) chuyển từ trạng thái running sang ready (3) chuyển từ trạng thái waiting, new sang ready (4) kết thúc thực thi  Định thời nonpreemptive: chỉ thực thi hàm lập lịch trong trường hợp 1 và 4  Định thời preemptive: ngoài trường hợp 1 và 4 còn thực thi thêm hàm lập lịch trong trường hợp 2 hoặc 3 (hoặc cả hai) 81 Phan Trung Kiên Dispatcher  Dispatcher sẽ chuyển quyền điều khiển CPU về cho process được chọn bởi bộ lập lịch ngắn hạn  Bao gồm:  Chuyển ngữ cảnh (sử dụng thông tin ngữ cảnh trong PCB)  Chuyển về user mode  Nhảy đến vị trí thích hợp trong chương trình ứng dụng để khởi động lại chương trình (chính là program counter trong PCB)  Công việc này gây ra phí tổn  Dispatch latency: thời gian mà dispatcher dừng một process và khởi động một process khác 82 Phan Trung Kiên Dispatch latency Conflict phase: xem p. 171 83 Phan Trung Kiên 2.3.2. Tiêu chí lập lịch  Độ lợi CPU (CPU utilization)  Khoảng thời gian CPU bận, từ 0% đến 100%  Cần giữ cho CPU càng bận càng tốt  Thời gian chờ (waiting time)  Thời gian chờ trong hàng đợi ready  Các process nên được chia sẻ việc sử dụng CPU một cách công bằng (fair share) 84 Phan Trung Kiên 2.3.2. Tiêu chí lập lịch  Thông năng (throughput)  Số lượng process hoàn tất trong một đơn vị thời gian  Thời gian đáp ứng (response time)  Thời gian từ lúc có yêu cầu của người dùng (user request) đến khi có đáp ứng đầu tiên (lưu ý: đáp ứng đầu tiên, chứ không phải output)  Thường là vấn đề với các I/O-bound process 85 Phan Trung Kiên 2.3.2. Tiêu chí lập lịch  Thời gian quay vòng (turnaround time)  Thời gian để một process hoàn tất, kể từ lúc vào hệ thống (submission) đến lúc kết thúc (termination)  Là một trị đặc trưng cần quan tâm với các process thuộc dạng CPU-bound  Thời gian quay vòng trung bình (average turnaround time) 86 Phan Trung Kiên 2.3.2. Tiêu chí lập lịch  Độ lợi CPU – giữ CPU càng bận càng tốt  Tối đa hóa  Thông năng – số lượng process kết thúc việc thực thi trong một đơn vị thời gian  Tối đa hóa  Turnaround time – thời gian kể từ lúc bắt đầu đưa vào (submission) đến lúc kết thúc  Tối thiểu hóa  Thời gian chờ – thời gian một process chờ trong hàng đợi ready  Tối thiểu hóa  Thời gian đáp ứng – thời gian từ khi đưa yêu cầu đến khi có đáp ứng đầu tiên  Tối thiểu hóa 87 Phan Trung Kiên Có thể làm được?  Tất cả các tiêu chí không thể được tối ưu đồng thời vì có một số tiêu chí liên quan nhau 88 Phan Trung Kiên Tiêu chí lập lịch từ các góc nhìn  Hướng đến người sử dụng (user-oriented)  Thời gian quay vòng (turnaround time)  Thời gian từ lúc nạp process đến lúc process kết thúc  Cần quan tâm với các hệ thống xử lý bó (batch system)  Thời gian đáp ứng (response time)  Cần quan tâm với các hệ thống giao tiếp (interactive system) 89 Phan Trung Kiên Tiêu chí lập lịch từ các góc nhìn  Hướng đến hệ thống (system-oriented)  Độ lợi CPU (CPU utilization)  Công bằng (fairness)  Thông năng (throughput): số process hoàn tất trong một đơn vị thời gian 90 Phan Trung Kiên 2.3.3 Các thuật toán lập lịch  First Come First Served (FCFS)  Hàm lựa chọn: chọn process đợi trong hàng đợi ready lâu nhất  Chế độ quyết định: nonpreemptive  Một process sẽ được thực thi cho đến khi nó bị block hoặc kết thúc  FCFS thường được quản lý bằng một FIFO queue 91 Phan Trung Kiên First Come First Served (FCFS) Process Burst time (ms) P1 24 P2 3 P3 3  Giả sử các process đến theo thứ tự P1 , P2 , P3  Giản đồ Gantt cho việc lập lịch là:  Thời gian đợi cho P1 = 0, P2 = 24, P3 = 27  Thời gian đợi trung bình: (0 + 24 + 27)/3 = 17 P1 P2 P3 24 27 30 0 92 Phan Trung Kiên First Come First Served (FCFS)  Thời gian phục vụ trung bình =  Thông năng =  Thời gian quay vòng =  Kiểm tra lại: Thời gian đợi = (thời gian quay vòng  thời gian phục vụ  dispatch latency) P1 P2 P3 24 27 30 0 93 Phan Trung Kiên First Come First Served (FCFS)  Giả sử các process đến theo thứ tự: P2 , P3 , P1  Giản đồ Gantt cho việc lập lịch là:  Thời gian đợi cho P1 = 6, P2 = 0, P3 = 3  Thời gian đợi trung bình là: (6 + 0 + 3)/3 = 3  Tốt hơn rất nhiều so với trường hợp trước P1 P3 P2 6 3 30 0 94 Phan Trung Kiên First Come First Served (FCFS)  FCFS không công bằng với các process có CPU burst ngắn. Các process này phải chờ trong thời gian dài (so với thời gian mà nó cần phục vụ) thì mới được sử dụng CPU. Điều này đồng nghĩa với việc FCFS “ưu tiên” các process thuộc dạng CPU bound.  Câu hỏi: Liệu có xảy ra trường hợp trì hoãn vô hạn định (starvation hay indefinite blocking) với giải thuật FCFS?  FCFS thường được sử dụng trong các hệ thống bó (batch system) 95 Phan Trung Kiên Ví dụ thực tế  Việc phục vụ khách trong nhà hàng  Thực khách sẽ đến và gọi món ăn cho mình  Mỗi món ăn cần thời gian chuẩn bị khác nhau  Mục tiêu:  Giảm thời gian đợi trung bình của các thực khách  Cách làm nào sẽ phù hợp?  Thông thường các nhà hàng sẽ phục vụ theo kiểu FCFS (!) 96 Phan Trung Kiên Shortest Job First (SJF) Process Thời điểm đến Burst time (ms) P1 0.0 7 P2 2.0 4 P3 4.0 1 P4 5.0 4  Giản đồ Gantt khi lập lịch theo SJF  Thời gian đợi trung bình = (0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4 P1 P3 P2 7 3 16 0 P4 8 12 97 Phan Trung Kiên Shortest Job First (SJF)  Thời gian phục vụ trung bình =  Thông năng =  Thời gian quay vòng =  Kiểm tra lại: Thời gian đợi = (thời gian quay vòng  thời gian phục vụ  dispatch latency) P1 P3 P2 7 3 16 0 P4 8 12 98 Phan Trung Kiên Shortest Job First (SJF)  Tương ứng với mỗi process cần có độ dài của CPU burst tiếp theo  Hàm lựa chọn: chọn process có độ dài CPU burst nhỏ nhất  Chứng minh được: SJF tối ưu trong việc giảm thời gian đợi trung bình  Nhược điểm: Cần phải ước lượng thời gian cần CPU tiếp theo của process  Giải pháp cho vấn đề này? 99 Phan Trung Kiên Dự đoán thời gian sử dụng CPU  (Thời gian sử dụng CPU chính là độ dài của CPU burst)  Trung bình tất cả các CPU burst đo được trong quá khứ  Nhưng thông thường những CPU burst càng mới càng phản ánh đúng hành vi của process trong tương lai  Một kỹ thuật thường dùng là sử dụng trung bình hàm mũ (exponential averaging)  τn+1 = a tn + (1 - a) τn , 0  a 1  τn+1 = a tn + (1- a) a tn-1 +…+ (1- a) jaτn-j +…+ (1- a) n+1aτ0  Nếu chọn a = ½ thì có nghĩa là trị đo được tn và trị dự đoán τn được xem quan trọng như nhau. 100 Phan Trung Kiên Dự đoán thời gian sử dụng CPU Độ dài CPU burst đo được Độ dài CPU burst dự đoán, với a = ½ và 0 = 10 101 Phan Trung Kiên Shortest Job First (SJF)  SJF sử dụng ưu tiên ngầm định: công việc ngắn nhất được ưu tiên trước  Những công việc thuộc loại I/O bound thường có CPU burst ngắn  Process có thời gian thực thi dài có thể bị trì hoãn vô hạn định nếu các process có thời gian thực thi ngắn liên tục vào  Không thích hợp cho môi trường time-sharing khi không dùng preemption  Dù các CPU bound process có “độ ưu tiên” thấp  Nhưng một process không thực hiện I/O có thể độc chiếm hệ thống nếu nó là process đầu tiên vào hệ thống 102 Phan Trung Kiên Shortest Job First (SJF)  Chế độ quyết định: nonpreemptive  Phiên bản preemptive của SJF:  Nếu một process mới đến mà có độ dài CPU burst nhỏ hơn thời gian cần CPU còn lại của process đang thực thi, thì thực hiện preempt process đang thực thi  Cách làm này còn được gọi là Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) 103 Phan Trung Kiên Shortest Remaining Time First (SRTF) Process Thời điểm đến Burst time (ms) P1 0.0 7 P2 2.0 4 P3 4.0 1 P4 5.0 4  Giản đồ Gantt khi lập lịch theo SRTF  Thời gian đợi trung bình = (9 + 1 + 0 + 2)/4 = 3  Tốt hơn giải thuật nonpreemptive SJF P1 P3 P2 4 2 11 0 P4 5 7 P2 P1 16 104 Phan Trung Kiên Shortest Remaining Time First (SRTF)  Thời gian phục vụ trung bình =  Thông năng =  Thời gian quay vòng =  Kiểm tra lại: Thời gian đợi = (thời gian quay vòng  thời gian phục vụ  dispatch latency) P1 P3 P2 4 2 11 0 P4 5 7 P2 P1 16 105 Phan Trung Kiên Shortest Remaining Time First (SRTF)  Tránh trường hợp các process có thời gian thực thi dài độc chiếm CPU  Cần phải quản lý thời gian thực thi còn lại của các process  Có thời gian quay vòng tốt hơn SJF  Process có thời gian thực thi ngắn có độ ưu tiên cao 106 Phan Trung Kiên Lập lịch ưu tiên (Priority Scheduling)  Mỗi process sẽ được gán một độ ưu tiên  CPU sẽ được cấp cho process có độ ưu tiên cao nhất  Lập lịch sử dụng độ ưu tiên có thể:  Preemptive hoặc  Nonpreemptive 107 Phan Trung Kiên Gán độ ưu tiên  SJF là một giải thuật lập lịch sử dụng độ ưu tiên với độ ưu tiên là thời-gian-sử-dụng-CPU-dự-đoán  Gán độ ưu tiên còn dựa vào:  Yêu cầu về bộ nhớ  Số lượng file được mở  Tỉ lệ thời gian dùng cho I/O trên thời gian sử dụng CPU  Các yêu cầu bên ngoài ví dụ như: số tiền người dùng trả khi thực thi công việc 108 Phan Trung Kiên Lập lịch ưu tiên  Vấn đề: trì hoãn vô hạn định – process có độ ưu tiên thấp có thể không bao giờ được thực thi  Giải pháp: aging – độ ưu tiên của process sẽ tăng theo thời gian 109 Phan Trung Kiên Round Robin (RR)*  Hàm lựa chọn: giống FCFS 2 1 3 4 5 6 7 8 110 Phan Trung Kiên Round Robin (RR)*  Chế độ quyết định: preemptive  Khoảng thời gian tối đa cho phép (thường 10 - 100 ms) được đảm bảo bằng việc sử dụng timer interrupt  Process đang chạy hết thời gian sẽ được chuyển về cuối của hàng đợi ready 111 Phan Trung Kiên Round Robin (RR)* Process Burst time (ms) P1 53 P2 17 P3 68 P4 24  Quantum time = 20 ms  Giản đồ Gantt:  Thường có thời gian quay vòng cao hơn SJF, nhưng lại có thời gian đáp ứng tốt hơn P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P3 P3 0 20 37 57 77 97 117 121 134 154 162 112 Phan Trung Kiên Round Robin (RR)*  Thời gian phục vụ trung bình =  Thông năng =  Thời gian quay vòng =  Kiểm tra lại: Thời gian đợi = (thời gian quay vòng  thời gian phục vụ  dispatch latency) P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P3 P3 0 20 37 57 77 97 117 121 134 154 162 113 Phan Trung Kiên Quantum time cho Round Robin 114 Phan Trung Kiên Quantum time và chuyển ngữ cảnh  Quantum time càng nhỏ thì càng có nhiều lần chuyển ngữ cảnh (context switch) Số lần ngưng/tiếp tục quá trình 115 Phan Trung Kiên Thời gian quay vòng và quantum time  Thời gian quay vòng trung bình (average turnaround time) không chắc sẽ được cải thiện khi quantum lớn 116 Phan Trung Kiên Quantum time cho Round Robin  Khi thực hiện process switch thì OS sẽ sử dụng CPU chứ không phải process của người dùng (OS overhead)  Dừng thực thi, lưu tất cả thông tin, nạp thông tin của process sắp thực thi  Performance tùy thuộc vào kích thước của quantum time (còn gọi là time slice), và hàm phụ thuộc này không đơn giản  Time slice ngắn thì đáp ứng nhanh  Vấn đề: có nhiều chuyển ngữ cảnh. Phí tổn sẽ cao.  Time slice dài hơn thì throughput tốt hơn (do giảm phí tổn OS overhead) nhưng thời gian đáp ứng lớn  Nếu time slice quá lớn, RR trở thành FCFS. 117 Phan Trung Kiên Quantum time cho Round Robin  Quantum time và thời gian cho process switch:  Nếu quantum time = 20 ms và thời gian cho process switch = 5 ms, như vậy phí tổn OS overhead chiếm 5/25 = 20%  Nếu quantum = 500 ms, thì phí tổn chỉ còn  1%  Nhưng nếu có nhiều người sử dụng trên hệ thống và thuộc loại interactive thì sẽ thấy đáp ứng rất chậm  Tùy thuộc vào tập công việc mà lựa chọn quantum time  Time slice nên lớn trong tương quan so sánh với thời gian cho process switch  Ví dụ với 4.3 BSD UNIX, time slice là 1 giây 118 Phan Trung Kiên Round Robin  Nếu có n process trong hàng đợi ready, và quantum time là q, như vậy mỗi process sẽ lấy 1/n thời gian CPU theo từng khối có kích thước lớn nhất là q  Sẽ không có process nào chờ lâu hơn (n - 1)q đơn vị thời gian  RR sử dụng một giả thiết ngầm là tất cả các process đều có tầm quan trọng ngang nhau  Không thể sử dụng RR nếu muốn các process khác nhau có độ ưu tiên khác nhau 119 Phan Trung Kiên Round Robin: nhược điểm  Các process dạng CPU-bound vẫn còn được “ưu tiên”  Ví dụ:  Một I/O-bound process sử dụng CPU trong thời gian ngắn hơn quantum time và bị blocked để đợi I/O. Và  Một CPU-bound process chạy hết time slice và lại quay trở về hàng đợi ready queue (ở phía trước các process đã bị blocked) 120 Phan Trung Kiên Multilevel Queue Scheduling* Trường hợp các quá trình có thể được phân thành nhóm (ví dụ: interactive và batch)  Hàng đợi ready sẽ được chia thành nhiều hàng đợi riêng rẽ. Ví dụ:  foreground (cho công việc cần giao tiếp - interactive)  background (cho công việc dạng bó - batch)  Mỗi hàng đợi sẽ có giải thuật lập lịch riêng. Ví dụ:  foreground: dùng RR  background: dùng FCFS 121 Phan Trung Kiên Multilevel Queue Scheduling*  Lập lịch cần phải thực hiện giữa các hàng đợi với nhau  Theo cách cố định (fixed priority scheduling) – ví dụ: phục vụ tất cả các process của foreground rồi mới đến background  Có khả năng xảy ra trì hoãn vô hạn định (starvation)  Chia thời gian (time slice) – mỗi hàng đợi sẽ được lấy một khoảng sử dụng CPU nhất định để lập lịch cho các process của mình. Ví dụ:  80% cho foreground (dùng RR)  20% cho background (dùng FCFS) 122 Phan Trung Kiên Multilevel Queue Scheduling*  Ví dụ phân nhóm các quá trình System Processes Interactive Processes Batch Processes Student Processes Độ ưu tiên thấp nhất Độ ưu tiên cao nhất 123 Phan Trung Kiên Multilevel Feedback Queue*  Process có thể di chuyển giữa các queue tùy theo đặc tính của nó. Ví dụ:  Nếu một process sử dụng CPU quá lâu, nó sẽ bị di chuyển sang một hàng đợi có độ ưu tiên thấp hơn  Nếu một process chờ qua lâu trong một hàng đợi có độ ưu tiên thấp, nó sẽ được di chuyển lên hàng đợi có độ ưu tiên cao hơn (aging, giúp tránh starvation) 124 Phan Trung Kiên Multilevel Feedback Queue*  Ví dụ: Có 3 hàng đợi  Q0 , dùng RR với quantum 8 ms  Q1 , dùng RR với quantum 16 ms  Q2 , dùng FCFS  Giải thuật  Công việc mới sẽ vào hàng đợi Q0. Khi đến lượt mình, công việc sẽ được một khoảng thời gian là 8 milli giây. Nếu không kết thúc được trong 8 milli giây, công việc sẽ được đưa xuống hàng đợi Q1  Tại Q1, tương tự công việc sau khi chờ sẽ được cho một khoảng thời gian thực thi là 16 milli giây. Nếu hết thời gian này vẫn chưa kết thúc sẽ bị chuyển sang Q2 125 Phan Trung Kiên Multilevel Feedback Queue  Multilevel Feedback Queue được xác định bởi các thông số  Có bao nhiêu hàng đợi?  Với mỗi queue sử dụng giải thuật lập lịch nào?  Xác lập lịch điểm thăng cấp cho một process?  Làm sao để xác lập lịch điểm giáng cấp một process?  Xác định được hàng đợi nào process sẽ vào khi process đó cần thực thi? 126 Phan Trung Kiên Policy và Mechanism Rất quan trọng trong lập lịch và phân phối tài nguyên  Policy – chính sách  Điều gì (what) nên (hay cần) làm  Mechanism – kỹ thuật  Làm sao (how) để làm điều đó  Ví dụ  Policy: tất cả người dùng cần được công bằng  Mechanism: sử dụng round robin  Policy: công việc được trả tiền cao có độ ưu tiên cao  Mechanism: sử dụng các giải thuật có preemptive 127 Phan Trung Kiên 2.3.4. Lập lịch trên hệ thống nhiều CPU  Nếu có nhiều CPU thì có thể thực hiện việc chia tải  Phức tạp hơn so với lập lịch trên một processor  Làm sao để chia tải?  Asymmetric multiprocessor  Một master processor sẽ thực hiện lập lịch cho tất cả các processor còn lại  Symmetric multiprocessor (SMP)  Hoặc mỗi processor có một hàng đợi ready riêng và bộ lập lịch riêng  Hoặc có một hàng đợi ready chung cho tất cả processors  Một processor được chọn làm scheduler cho các processor khác  Hoặc mỗi processor có bộ lập lịch riêng và tự chọn process từ hàng đợi chung để thực thi 128 Phan Trung Kiên Processor affinity  Khi một process chạy trên một processor, có một số dữ liệu được cache trên bộ nhớ cache của processor  Khi một process được di dời sang một processor khác  Cache của processor mới phải được repopulated  Cache của processor cũ phải được invalidated  vấn đề phí tổn  Processor affinity: liên kết với bộ xử lý 129 Phan Trung Kiên Cân bằng tải  Một processor có quá nhiều tải, trong khi những bộ xử lý khác thì lại rảnh  Cân bằng tải sử dụng:  Push migration: một task đặc biệt sẽ định kỳ kiểm tra tải trên tất cả các processors và công việc sẽ được đẩy đến processor rảnh  Pull migration: processor rảnh sẽ lấy công việc từ processor đang bận  Một số hệ thống (ví dụ Linux) hiện thực cả hai  Cần phải có sự cân bằng giữa load balancing và processor affinity 130 Phan Trung Kiên Bài tập (1) Process Burst Time P1 10 P2 29 P3 3 P4 7 P5 12  Tất cả đều đến ở thời điểm 0  Xét các giải thuật FCFS, SFJ, và RR với quantum time = 10  Giải thuật nào cho  Thời gian đợi trung bình nhỏ nhất?  Thông năng cao nhất?  Thời gian quay vòng trung bình của process nhỏ nhất? 131 Phan Trung Kiên Bài tập (2)  FCFS: thời gian đợi trung bình là 28 milli giây, hãy tính các thông số khác 132 Phan Trung Kiên Bài tập (3)  SJF (nonpreemptive): thời gian đợi trung bình là 13 milli giây, hãy tính các thông số khác 133 Phan Trung Kiên Bài tập (4)  RR: thời gian đợi trung bình là 23 milli giây, hãy tính các thông số khác 134

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsinhvienit_net_hdh_chuong_2_1021.pdf
Tài liệu liên quan