Ảnh hưởng của công bố thông tin thâu tóm sáp nhập liên suất sinh lợi cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ABSTRACT: Merger and acquisition (M&A) is a major decision of firms initiated by various motivations. This analysis aims at identifying motives of M&A by using event study. Despite the short development of M&A in Vietnam and the immaturity of the country’s stock market which limit findings of strong evidence, some significant conclusions about M&A in Vietnam are effectively made. No matter what motives are pursued, target firms consistently benefit from M&A deals. For acquirers, evidence shows that M&A in Vietnam is due to management hubris, and agency problem. This evidence supports studies by Mollers et al. (2004) and Jensen (2004). Evidence for information asymmetry and corporate governance problem at acquirors’ firms is also found, supporting hypothesis by Chang (1998). In addition, results also show that market does not believe synergy is a motive for M&A in Vietnam

pdf11 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của công bố thông tin thâu tóm sáp nhập liên suất sinh lợi cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 36 NH HƯNG CA CÔNG B4 THÔNG TIN THÂU TÓM SÁP NH1P LÊN SU T SINH LVI CI PHIU CÔNG TY TRÊN THG TRƯWNG CHNG KHOÁN VIT NAM Nguy6n Thu HiAn, Lê Tưng Lu?t Trư+ng Đi hc Bách khoa, ĐHQG-HCM (Bài nhn ngày 04 tháng 04 năm 2011, hoàn chnh sa cha ngày 11 tháng 09 năm 2011) TÓM TT: Thâu tóm sáp nhp (TTSN) là m$t quyt ñ?nh ln c5a doanh nghip ñư9c thúc ñTy bRng nhi*u ñ$ng cơ khác nhau. Nghiên c3u này hưng ñn vic nhn din ra các ñ$ng cơ c5a TTSN thông qua s dAng nghiên c3u s1 kin. M:c dù TTSN còn mi m; t#i Vit Nam cũng như s1 non tr; c5a th? trư>ng ch3ng khoán Vit Nam chưa cho phép nhìn th2y nhng bRng ch3ng m#nh mH, các kt qu- c5a nghiên c3u cho phép rút ra m$t s kt lun ch5 yu v* ho#t ñ$ng TTSN. Dù có ñư9c th1c hin b4i ñ$ng cơ nào, công ty mAc tiêu cũng là ñi tư9ng hư4ng l9i t các thương vA. Đi vi công ty thâu tóm, bRng ch3ng cho th2y các thương vA TTSN t#i Vit Nam có theo ñui các ñ$ng cơ bành trưng công ty, và có s1 t0n t#i v2n ñ* ñ#i din t#i các công ty thâu tóm. BRng ch3ng này 5ng h$ các nghiên c3u c5a Mollers và ctg (2004) và Jensen (2004). Kt qu- còn cho th2y có t0n t#i v2n ñ* b2t cân x3ng thông tin và qu-n tr? công ty t#i các công ty thâu tóm, 5ng h$ gi- thuyt c5a Chang (1998). Ngoài ra, bRng ch3ng rút ra còn cho th2y th? trư>ng không cho rRng giá tr? hip l1c là ñ$ng cơ mà các thương vA TTSN t#i Vit nam theo ñui. T khóa: Thâu tóm và sáp nhp, v2n ñ* ñ#i din, b2t cân x3ng thông tin, su2t sinh l9i b2t thư>ng. 1. GII THIU Thâu tóm sáp nh<p (merger and acquisition) là thu<t ng7 ñưc sy dJng chung cho hot ñng mua bán công ty (takeovers) có th' ñưc th3c hin thông qua mua toàn b công ty (merger - sáp nh<p) ho8c mua tEng ph)n ca công ty (acquisition – thâu tóm). Vic mua tEng ph)n có th' ñưc tin hành b9ng nhi6u hình th c khác nhau, trong ñó hình th c ph. bin là mua c. phiu thông thư+ng (stock acquisition) và chào mua công khai (tender offer)1. Khác bit gi7a sáp nh<p và mua tEng ph)n ñó là trong sáp nh<p, công ty thâu tóm (acquirer hay acquiring company) tip c<n tr3c tip v;i ban qun tr ca công ty mJc tiêu (target company) ñ' thương tho và mua toàn b công ty mJc tiêu, trong khi mua tEng ph)n ñưc th3c hin gi7a công ty thâu tóm v;i các c. ñông ca công ty mJc tiêu mt cách riêng ll (Jensen, Ruback, 1983). MJc tiêu chung ca thâu tóm sáp nh<p (TTSN) là nh9m gia tăng m c ñ ki'm soát ca công ty thâu tóm ñ>i v;i công ty mJc tiêu 1 Theo Lu<t ch ng khoán Vit Nam năm 2006, sya ñ.i năm 2010, khi công ty thâu tóm th3c hin mua c. phiu làm nâng m c s= h7u sau khi mua lên ñn m c tE 25% tr= lên s> c> phiu có quy6n bi'u quyt thì phi th3c hin chào mua công khai. Cũng theo Lu<t này, các c. ñông khi n@m gi7 tE 5% tr= lên s> c. phiu có quy6n bi'u quyt thì phi th3c hin công b> thông tin v6 tC l n@m gi7 c. phiu này. thông qua thay th toàn b ban qun tr, ho8c thay th mt ho8c mt vài v trí qun tr ca công ty mJc tiêu. Li ích gia tăng ki'm soát nhìn chung là nh@m ñn th3c hin các chin lưc giúp gia tăng giá tr c. ñông công ty thâu tóm, nhưng cũng không loi trE kh năng là ñ' th3c hin các ñng cơ phi giá tr khác. M8c dù không phi tranh cãi v6 s3 phát tri'n mnh m0 ca hot ñng TTSN, ñng cơ và li ích th3c s3 ñ9ng sau các thương vJ vAn là mt câu hDi l;n không dB ñưc gii quyt. Hot ñng TTSN ti Vit Nam ñã có nh7ng bư;c ñt phá quan trng trong giai ñon tE sau năm 2003 ñn nay, trong ñó s> lưng và giá tr các thương vJ gia tăng mnh m0. S> lưng giao dch tăng lên tE m c trung bình là 30 cuc TTSN mzi năm trong giai ñon 2003-2006, ñn con s> 108 cuc TTSN trong năm 2007 v;i t.ng giá tr giao dch mua bán là 1,7 tC USD (chim khong g)n 3% GDP năm 2007) và 295 cuc TTSN trong năm 2009 v;i t.ng giá tr giao dch mua bán là hơn 1.1 tC USD2. S> cuc TTSN nhi6u hơn trong khi t.ng giá tr TTSN thì li th(p hơn ñã cho th(y tính xã hi hóa ca 2 "Pricewaterhousecoopers Vit Nam nhìn li hot ñng mua bán & sáp nh<p ti Vit Nam năm 2009” - PWC Vit Nam - ngày 19 tháng 01 năm 2010. TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 37 hot ñng TTSN. V<y th trư+ng ñón chào s3 phát tri'n ca hot ñng này như th nào, các thương vJ TTSN ñã tác ñng lên giá tr c. ñông các công ty tham gia như th nào? Và liu chăng có th' nh<n din ñưc các ñng cơ TTSN tE các tác ñng này? Các nghiên c u v6 ñng cơ li ích TTSN trên th gi;i sy dJng r(t ph. bin phương pháp nghiên c u s3 kin nh9m tìm hi'u tác ñng ca thông tin TTSN lên các kỳ vng ca th trư+ng, tE ñó nh<n din ra các ñng cơ ñ ng sau các thương vJ. Nghiên c u này áp dJng phương pháp nghiên c u s3 kin nh9m l)n ñ)u tiên sy dJng b d7 liu các thương vJ TTSN ti Vit Nam trong giai ñon 2003 ñn 2010 nh9m nh<n din ra các mJc tiêu, ñng cơ, li ích ca các bên tham gia hot ñng TTSN ti th trư+ng các doanh nghip Vit Nam (corporate market). 2. CƠ S LÝ THUYT 2.1 Phương pháp nghiên cu s kin Các nghiên c u s3 kin v6 TTSN hư;ng ñn quan sát tác ñng lên giá c. phiu ca thông tin TTSN b9ng cách quan sát và ño lư+ng su(t sinh li (SSL) b(t thư+ng ca c. phiu - là khác bit gi7a su(t sinh li th3c t và su(t sinh li kỳ vng ca c. phiu - trong cya s. s3 kin. Cya s. s3 kin (event window) có th' là ngày s3 kin ho8c ngày s3 kin cng/trE vài ngày, vài tu)n, ho8c vài tháng. Vic xác ñnh cya s. s3 kin dài hay ng@n phJ thuc tính ch(t hiu qu ca th trư+ng. Ti các th trư+ng tài chính m;i phát tri'n, thông tin có th' b rò rC trư;c khi ñưc công b> chính th c và tác ñng lên giá c. phiu trư;c ngày công b> chính th c. Do v<y ti các th trư+ng này, cya s. s3 kin nên ñưc m= rng ra ñ' có th' bao quát ñưc s3 rò rC thông tin nu có. Ngoài cya s. s3 kin, cya s. ư;c lưng (estimation window) ñưc xác ñnh nh9m ư;c lưng SSL kỳ vng và cya s. sau s3 kin (post-event window) ñưc xác ñnh nh9m tip tJc quan sát tác ñng dài hn ca s3 kin. Th t3 các cya s. ñưc trình bày trong hình sau: SSL b(t thư+ng (SSLBT) là ñ>i tưng quan sát, ñưc ư;c lưng là sai lch gi7a SSL th3c t và SSL kỳ vng, theo công th c: ARit = Rit – E(Rit|Xt) (1) Trong ñó :ARit, Rit , E(Rit|Xt) l)n lưt là SSL b(t thư+ng, SSL th3c t và SSL kỳ vng ca ch ng khoán i trong ngày t. Xt là thông tin s3 kin liên quan t;i giá ch ng khoán ñang nghiên c u. Su(t sinh li kì vng ca ch ng khoán i trong ngày t (E(Rit|Xt)) ñưc xác ñnh là su(t sinh li mong ñi nu s3 kin không xy ra. Theo MacKinlay (1997) có hai mô hình thông dJng ñưc sy dJng ñ' ư;c lưng SSL kỳ vng, gm mô hình su2t sinh l9i trung bình hRng s (constant mean return model) v;i Xt là h9ng s> và mô hình th? trư>ng (market model) v;i Xt là SSL th trư+ng. Gi7a hai mô hình này, mô hình th trư+ng có xét ñn tác ñng ca ñi6u kin th trư+ng lên SSL ca c. phiu do ñó phương sai ca su(t sinh li b(t thư+ng trong mô hình này ñưc gim xu>ng. Nghiên c u này do v<y sy dJng mô hình th trư+ng trong vic ư;c tính su(t sinh li kì vng ca c. phiu. Đ' quan sát tác ñng ca s3 kin trong su>t chi6u dài ca cya s. s3 kin, SSLBT lũy k (CAR – cumulative abnormal return) ñưc sy dJng. CJ th', SSLBT lũy k 1 2( , )iC A R τ τ trong khong th+i gian 1τ ñn 2τ ( 1 1 2 2T Tτ τ< ≤ ≤ ) ñưc tính theo công th c sau. 2 1 1 2( , )i itC AR AR τ τ τ τ τ = = ∑ (2) Giá tr trung bình và phương sai ca SSLBT lũy k ca N ch ng khoán trong cya s. s3 kin l)n lưt là: 1 2 1 2 1 1( , ) AR ( , ) N i i C AR C N τ τ τ τ = = ∑ (3) 2 1 2 1 2 1 22 1 1 ar[ ( , )] ( AR ( , ) AR ( , )) N i i i v CAR C C N τ τ τ τ τ τ = = −∑ (4) Giá tr ki'm ñnh th>ng kê v6 m c ý nghĩa ca SSLBT là: 1 2 1/ 2 1 2 ( , ) var( ( , )) C AR t C AR τ τ τ τ = (5) 2.2 SX dYng nghiên cu s kin trong ki*m chng các gi thuy;t vA ñ@ng cơ thâu tóm sáp nh?p Vì tính ch(t ph c tp ca TTSN, hot ñng này có nhi6u mJc tiêu, ñng cơ khác nhau, và = mt chEng m3c nào ñó, phương pháp nghiên c u s3 kin không hoàn toàn giúp nh<n din TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 38 ñưc các mJc tiêu cJ th' ca TTSN. Tuy nhiên thông qua vic quan sát tác ñng ca s3 kin TTSN lên SSL ca c. phiu công ty mJc tiêu và công ty thâu tóm xung quanh nh7ng ngày s3 kin, thì nhìn chung nghiên c u s3 kin có th' cho phép nh<n din và phân bit gi7a các ñng cơ giúp gia tăng giá tr và ñng cơ không nh9m mJc ñích gia tăng giá tr. Ni dung ph)n này lit kê mt s> các nghiên c u s3 kin v6 TTSN trên th gi;i làm cơ s= ñ' xây d3ng các gi thit ki'm ch ng nh9m nh<n din các ñng cơ th3c hin TTSN ti Vit Nam. Đ' nh<n din ñng cơ TTSN thông qua vic quan sát SSLBT, các nghiên c u s3 kin thư+ng t<p trung quan sát SSLBT ca công ty thâu tóm quanh nh7ng ngày công b> s3 kin. B=i vì c. ñông công ty mJc tiêu ñưc khuyn khích bán li c. phiu ca mình cho công ty thâu tóm, do v<y h thư+ng nh<n ñưc giá chào mua cao hơn m c giá cân b9ng ca c. phiu, do v<y h thư+ng nh<n ñưc SSL cao hơn bình thư+ng b(t k' thương vJ ñó có mJc tiêu gì. Do v<y, thông tin v6 SSLBT ca c. ñông công ty mJc tiêu không ñem li nhi6u thông tin giúp nh<n din các ñng cơ TTSN. H)u ht các kt qu nghiên c u trư;c ñây ñ6u tìm ra mt kt qu chung và h)u như là th>ng nh(t v6 SSL ca công ty mJc tiêu, ñó là c. ñông công ty mJc tiêu ñưc hư=ng SSL cao hơn bình hư+ng, và SSL này t<p trung vào giai ñon trư;c khi có công b> s3 kin. Gi thit sau ñưc xây d3ng v6 tác ñng thông tin TTSN ñ>i v;i công ty mJc tiêu. H1: Công ty mAc tiêu hư4ng SSLBT dương khi có công b s1 kin TTSN. Các ñng cơ gia tăng giá tr Nhìn chung TTSN ñưc kỳ vng s0 ñem li nhi6u giá tr cho các công ty tham gia thương vJ. Các giá tr ch yu mà TTSN ñưc kỳ vng ñem li là giá tr hp l3c (synergy) tE vic kt hp các ngun l3c ca hai công ty trong quá trình phát tri'n, là s c mnh th trư+ng (market power) giúp gia tăng kh năng cnh tranh nh+ kt hp các dòng ti6n ni b cho phép sy dJng hiu qu hơn th trư+ng tài chính ni ti (internal financial market), gia tăng qui mô, cho phép kt hp m= rng các dòng sn phkm, m= rng phân ph>i, m= rng th trư+ng khách hàng. Bradley, Desai và Kim (1988), ñã tính toán ñưc r9ng t.ng giá tr mt thương vJ chào mua c. phiu ñem li giá tr cho c 2 công ty là 7.4%. Đây là b9ng ch ng khxng ñnh gi thuyt cho r9ng TTSN giúp ñem li giá tr hp l3c (synergy) cho 2 công ty tham gia thương vJ. Giá tr to ra này không b nh hư=ng b=i ñi6u kin th trư+ng. Giá tr gia tăng nh+ hp l3c này tuy nhiên li phân b. không ñng ñ6u gi7a công ty mJc tiêu và công ty thâu tóm, cũng như là b nh hư=ng b=i m c ñ cnh tranh ca th trư+ng TTSN. CJ th' là công ty mJc tiêu s0 hư=ng giá tr gia tăng nhi6u hơn và công ty thâu tóm s0 hư=ng giá tr gia tăng ít hơn nu có nhi6u công ty thâu tóm mu>n tham gia vào vic mua li công ty mJc tiêu. S3 cnh trên th trư+ng mua bán công ty s0 gây s c ép giá khi có nhi6u công ty thâu tóm cùng nh@m ñn mt công ty mJc tiêu. Do v<y, gi thit sau ñưc xây d3ng. H2: Tng SSLBT c5a c- hai công ty dương khi có công b s1 kin TTSN. Chang (1998) ñã ki'm tra SSL ca công ty thâu tóm vào th+i ñi'm công b> thông tin ñ>i v;i các thương vJ trong ñó có công ty mJc tiêu là công ty phi ñi chúng. Ông tìm ra ñưc r9ng công ty thâu tóm hư=ng SSLBT dương trong giai ñon công b> thông tin ngay c ñ>i v;i thương vJ thanh toán b9ng c. phiu. Đi6u này trái v;i các nghiên c u tìm th(y r9ng công ty thâu tóm có SSL th(p hơn bình thư+ng khi thâu tóm công ty ñi chúng. M8t khác nghiên c u ca Chang li tìm th(y r9ng khi chi tr b9ng ti6n m8t thì các công ty thâu tóm li không hư=ng SSLBT dương. Gii thích cho hin tư+ng này, Chang cho r9ng vic công ty thâu tóm (khi thâu tóm các công ty mJc tiêu phi ñi chúng) nh<n ñưc SSL cao hơn kỳ vng trong giai ñon công b> thông tin là vì trong các thương vJ thanh toán b9ng c. phiu, không có s3 thay ñ.i thành ph)n c. ñông công ty mJc tiêu, mà các c. ñông công ty mJc tiêu ñ.i c. phiu công ty mình ñ' nh<n ñưc c. phiu công ty thâu tóm, do v<y th trư+ng kỳ vng r9ng thương vJ s0 ñem li li ích nh+ s3 tham gia ca c. ñông công ty mJc tiêu vào các ho#t ñ$ng ki)m soát công ty thâu tóm tE ñó có th' giúp gim ñưc tình trng b(t cân x ng thông tin = công ty thâu tóm. Li ích này s0 không ñưc hư=ng khi các công ty thâu tóm thanh toán cho thương vJ mua b9ng ti6n m8t. Đ' ki'm ch ng gi thuyt v6 b(t cân x ng thông tin (information asymmetry) và qun tr công ty (corporate governance), gi thit sau ñưc xây d3ng. TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 39 H3: Trong thương vA có công ty mAc tiêu là công ty phi ñ#i chúng và có ti*n m:t là phương tin thanh toán, công ty thâu tóm không hư4ng SSLBT dương. Trong mt nghiên c u d7 liu TTSN trong giai ñon 1990-2000, Fuller et al (2002) ñã sy dJng mAu nghiên c u chC bao gm các công ty thâu tóm ñã th3c hin nhi6u cuc TTSN (tE 5 thương vJ tr= lên trong liên tJc 3 năm). Nghiên c u này c> g@ng quan sát m>i tương quan gi7a SSLBT sau thương vJ v;i ñ8c ñi'm ca công ty mJc tiêu và phương th c thanh toán. V;i mAu nghiên c u là các công ty th3c hin nhi6u thương vJ, b d7 liu này cho phép Fuller và ctg có th' ki'm soát ñưc ñ8c ñi'm ca công ty thâu tóm lên kt qu nghiên c u. Fuller et al nh<n th(y r9ng = các công ty này, SSLBT sau thâu tóm l;n hơn 0 ñ>i v;i các thương vJ có công ty mJc tiêu là công ty phi ñi chúng ho8c là các công ty chi nhánh ca các công ty l;n. Lý gii cho kt qu này, Fuller chC ra r9ng các công ty phi ñi chúng có c. phiêu kém thanh khon, do v<y thư+ng b ñnh giá th(p hơn giá tr th3c. TE ñó, công ty thâu tóm mua c. phiu các công ty mJc tiêu này s0 hư=ng ñưc SSL cao hơn bình thư+ng. H4: Công ty thâu tóm hư4ng SSLBT cao hơn khi thâu tóm công ty phi niêm yt. Ngoài ra Fuller còn quan sát ñưc r9ng trong các thương vJ có sy dJng c. phiu thì công ty thâu tóm cũng ñưc hư=ng SSLBT dương. Lý do ñưc cho r9ng là vì c. ñông công ty mJc tiêu khi nh<n ñưc c. phiu công ty thâu tóm thay vì nh<n ñưc ti6n m8t thì s0 tit kim ñưc khon thu li t c mà ñáng ra h phi chi tr. Ngoài ra còn vì lý do qun tr công ty: khi c. phiu là phương tin thanh toán và nu c. ñông công ty mJc tiêu là các c. ñông l;n thì công ty thâu tóm sau khi mua công ty mJc tiêu cũng tip tJc ñưc s= h7u b=i các c. ñông l;n này và nh+ ñó ñưc thEa hư=ng các cơ ch ki'm soát ca các c. ñông l;n này mà mt trong các li ích thư+ng th(y là có th' ki'm soát t>t hơn v(n ñ6 ñi din. H5: Công ty thâu tóm hư4ng SSLBT dương khi thâu tóm bRng c phiu. Các ñng cơ không nhm mc ñích gia tăng giá tr Moeller và ctg (2004) nghiên c u 12.023 thương vJ th3c hin b=i các công ty ñi chúng trong giai ñon tE 1980 ñn 2001. M8c dù có ñưc SSL vưt tri là 1.1% nhưng c. ñông công ty thâu tóm m(t trung bình 25.5 triu ñô trong cya s. công b> s3 kin (-1,+1) ngày. Mâu thuAn này là b9ng ch ng ca tác ñng qui mô lên li ích ca thương vJ. Kt qu cho th(y SSLBT giai ñon công b> thông tin ca công ty thâu tóm có qui mô nhD cao hơn khong 2% so v;i ca công ty thâu tóm có qui mô l;n. Chênh lch này không b nh hư=ng b=i phương th c thanh toán hay tính ch(t ca công ty thâu tóm (ñi chúng hay phi ñi chúng). Công ty thâu tóm có qui mô l;n b gim giá tr ñáng k' khi nó công b> thông tin thâu tóm các công ty ñi chúng. Tác ñng ca qui mô này ñưc th(y trong c các thương vJ giai ñon 1980 cũng như giai ñon 1990. Nghiên c u tìm th(y r9ng các công ty thâu tóm có qui mô l;n thư+ng ñưa ra m c giá mua cao hơn các công ty có qui mô nhD, ng h gi thuyt cho r9ng các công ty l;n thư+ng có v(n ñ6 ñi din (agency problem), trong ñó ban giám ñ>c có nhi6u tham vng v;i mJc tiêu bành trư;ng (management hubris). Nghiên c u này chC ra r9ng thương vJ th3c hin b=i công ty l;n có kh năng theo ñu.i các mJc tiêu phi giá tr. Gi thit sau ñưc xây d3ng ki'm ch ng v(n ñ6 ñi din và gi thuyt bành trư;ng. H6: Công ty thâu tóm có qui mô ln có SSLBT th2p hơn công ty thâu tóm qui mô nh. Giai ñon nh7ng năm 1990, th gi;i ch ng kin mt làn sóng TTSN mnh m0 mà trong ñó c. phiu là phương th c thanh toán ch ño cho các thương vJ (Andrade, Mitchell, và Stafford (2001), Holmstrom và Kaplan (2001). Giai ñon này cũng là giai ñon mà TTSN = nhi6u qu>c gia, ñ8c bit là ti M| có s3 tăng trư=ng nóng. Ngày càng nhi6u hơn các nghiên c u chC ra r9ng trong nh7ng giai ñon TTSN phát tri'n nóng thì s> lưng và giá tr các thương vJ TTSN gia tăng mnh. TE ñó các nghiên c u d)n chC ra ñưc m>i liên kt gi7a tăng trư=ng nóng ca TTSN v;i phương th c thanh toán và ñng cơ ca TTSN, theo ñó mt gi thit m;i – gi thit “chn th+i kh@c th trư+ng” (market timing) - ñưc xây d3ng cho r9ng TTSN không nh9m mJc ñích tìm kim giá tr hp l3c (synergy), mà nh9m mJc ñích l3a chn th+i cơ phát hành c. phiu ñang ñưc ñnh giá cao ñ' thâu tóm các công ty có c. phiu ñang ñưc ñnh giá th(p (Shleifer và Vishny (2003), Rhodes-Kropf và Viswanathan (2004). CJ th' Shleifer và Vishny (2003) cho TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 40 r9ng các công ty có c. phiu ñang ñưc ñnh giá cao s0 phát hành c. phiu và dùng ti6n thu ñưc ñ' mua các tài sn có giá tr ñang b ñnh giá th(p (ho8c ñang ñưc ñnh giá cao nhưng không cao b9ng c. phiu ca công ty thâu tóm). Rhodes-Kropf và Viswanathan (2004) xây d3ng mt lý thuyt d3a trên m>i liên h gi7a ñnh giá sai lch (mispricing) và làn sóng TTSN. Trong th gi;i ca lý thuyt này, s3 ñnh giá sai các giá tr hp l3c ti6m năng trong TTSN có m>i tương quan v;i m c ñnh giá sai chung ca toàn th trư+ng. Lý thuyt này lý gii vì sao các thương vJ TTSN thư+ng diBn ra trong các giai ñon TTSN tăng trư=ng nóng, cJ th' ñó là vì trong nh7ng th+i ñi'm này các công ty mJc tiêu thư+ng phm sai l)m, ñánh giá quá cao các giá tr hp l3c kỳ vng ñưc to ra, do v<y ch(p nh<n b mua b=i các công ty thâu tóm và nh<n ñưc các c. phiu ca các công ty này tE thương vJ ñưc th3c hin. Nhìn v(n ñ6 theo mt hư;ng tiêu c3c hơn, theo Jensen (2004) (trích dAn theo Savor và Lu 2009) cho r9ng khi th trư+ng ñnh giá cao c. phiu ca công ty s0 gây tác ñng ñn các quyt ñnh thâu tóm ca công ty. Theo lý thuyt v(n ñ6 ñi din (agency problem), khi ñó các nhà qun lý ca các công ty này s0 c> g@ng kéo dài ho8c làm tăng m c ñ ñnh giá sai ca th trư+ng. Đ' làm ñi6u này h phi duy trì các nh<n th c lch lc ca th trư+ng v6 tri'n vng ca công ty và trong quá trình ñó h tham gia vào các hot ñng có th' làm gim giá tr c. ñông, như th3c hin các thương vJ thâu tóm không giúp gia tăng giá tr, ñ)u tư các d3 án không sinh li, ho8c ngay c th3c hin các hành ñng gian l liu thu nh<p. Các nghiên c u s3 kin ki'm ch ng các gi thuyt này tìm ra ñưc r9ng công ty thâu tóm nh<n ñưc SSL th(p hơn bình thư+ng trong giai ñon công b> thông tin. Loughran và Vijh (1997) và Rau và Vermaelen (1998) Mitchell và Stafford (2000) tìm ra r9ng công ty thâu tóm có SSL th(p hơn bình thư+ng (SSLBT âm) trong dài hn, SSLBT âm này còn ñưc cng them vào SSLBT âm trong giai ñon công b> s3 kin Travlos (1987), Andrade, Mitchell, và Stafford (2001), Fuller, Netter, và Stegemoller (2002)). CJ th' Moeller, Schlingemann, và Stulz (2005) chC ra r9ng các thương vJ trong giai ñon 1998 ñn 2001 ca c. ñông công ty thâu tóm có SSLBT âm 12%. Lý gii cho ñi6u này, các nghiên c u gii thích r9ng các thương vJ có sy dJng c. phiu làm phương tin thanh toán thư+ng làm SSL công ty thâu tóm gim xu>ng do giá tr “cao” ca c. phiu công ty thâu tóm b ñi6u chCnh gim do quyt ñnh phát hành c. phiu gây ra (khi ban giám ñ>c công ty thâu tóm phát hành c. phiu ñ' hin th3c hóa m c giá ñang cao ca c. phiu). CJ th' Loughran và Vijh (1997) nghiên c u mAu gm 947 s3 kin trong giai ñon 1970-1989 và tìm ra m>i quan h ca SSL sau thương vJ và phương th c thâu tóm cũng như phương th c thanh toán. Trong th+i kỳ 5 năm sau thương vJ, trung bình thì các công ty th3c hin thâu tóm b9ng c. phiu có SSLBT -25% trong khi các công ty th3c hin chào mua công khai b9ng ti6n m8t thì kim ñưc SSLBT là +61.7%. Đ' ki'm ch ng gi thuyt chn th+i kh@c th trư+ng H7: Công ty thâu tóm có SSLBT âm khi công b s1 kin TTSN. 3. DZ LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU D7 liu nghiên c u ca ñ6 tài là các thương vJ thâu tóm sáp nh<p diBn ra ti Vit Nam tE năm 2005 ñn tháng 2/2011, thu th<p tE cơ s= d7 liu ca Thomson Reuters. T.ng s> thương vJ trong giai ñon 2005 – 2/2011 là 540 thương vJ. Ngày s3 kin ñưc kho sát là ngày công b> thông tin TTSN. MAu nghiên c u bao gm c các thương vJ có công ty thâu tóm và công ty mJc tiêu niêm yt và chưa niêm yt trên sàn ch ng khoán HOSE và HNX. Giá c. phiu ñưc thu th<p tE trang thông tin ñin ty www.cophieu68.com. Giá này ñã ñưc ñi6u chCnh cho các bin ñng v6 chia tách, phát hành c. phiu thư=ng, tr c. t c ca các công ty niêm yt. Trong giai ñon thu th<p có t(t c 143 s3 kin TTSN. Sau khi loi bD các s3 kin có liên quan ñn cùng công ty mJc tiêu ho8c công ty thâu tóm mà có các cya s. s3 kin trùng l@p lên nhau thì còn li 93 s3 kin có công ty thâu tóm là công ty ñã niêm yt và 99 s3 kin có công ty mJc tiêu là công ty niêm yt. Theo Binder (1998) có hai v(n ñ6 chính trong ư;c lưng SSL b(t thư+ng và ki'm ch ng th>ng kê SSLBT là SSLBT ñưc ư;c lưng tE mô hình th trư+ng có ti6m năng b tương quan chuzi ho8c phương sai thay ñ.i. M8c dù ñây có th' là v(n ñ6 xy ra cho các nghiên c u s3 kin nói chung, nhưng ñ>i v;i TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 41 các s3 kin TTSN trong mAu nghiên c u thì t(t c các s3 kin này h)u như có ngày s3 kin khác nhau nên không có nguy cơ tương quan chuzi gi7a SSL ca các c. phiu có diBn ra s3 kin. Ngoài ra, cũng theo Binder (1998) v(n ñ6 phương sai thay ñ.i s0 không ñáng k' khi cya s. s3 kin ng@n hơn nhi6u so v;i th+i kỳ ư;c lưng mô hình SSL. Trong nghiên c u này th+i kỳ ư;c lưng mô hình SSL là 120 ngày và cya s. s3 kin dài nh(t là 60 ngày. Đ' có th' quan sát và ki'm tra tác ñng có th' ca hin tưng phương sai thay ñ.i này, nghiên c u này tính toán SSLBT cho nhi6u cya s. s3 kin khác nhau tE dài nh(t là 60 ngày ñn ng@n nh(t là 2 ngày. 4. KT QU VÀ BÌNH LU1N SSLBT tích lũy ca công ty mJc tiêu trong các cya s. s3 kin xung quanh ngày công b> thông tin TTSN ñưc trình bày = Bng 1 và hình nh tr3c quan ca SSLBT cho tEng ngày s3 kin ñưc trình bày trong Hình 1. Hình nh và kt qu s> liu cho th(y công ty mJc tiêu ñưc hư=ng SSLBT dương trư;c, trong và sau nh7ng ngày s3 kin, tuy nhiên SSLBT này không có ý nghĩa v6 m8t th>ng kê (ct toàn b mAu v;i c† mAu n=99 s3 kin). M8c dù có s3 khác bit v6 d(u ca SSLBT ca hai nhóm s3 kin có công ty thâu tóm là và không là công ty niêm yt (ct (1) và (2)) trong các cya s. trư;c ngày s3 kin nhưng nh7ng khác bit này không có ý nghĩa th>ng kê (ct (3) trình bày chênh lch SSLBT). Kt qu cho th(y có b9ng ch ng ng h gi thit H1 m8c dù các kt qu không có ý nghĩa th>ng kê. Bng 1. Giá tr 1 2AR( , )C τ τ ca công ty mJc tiêu CXa s> s kin Toàn b@ m[u (N=99) Có công ty thâu tóm là công ty không niêm y;t (N=58) (1) Có công ty thâu tóm là công ty niêm y;t (N=41) (2) Chênh lch (3) = (1) – (2) Xung quanh s3 kin (-30, +30) 0.008 0.041 -0.038 0.080 (-20, +20) -0.006 0.000 -0.014 0.013 (-10, +10) 0.006 0.024 -0.018 0.042 (-5, +5) 0.001 0.008 -0.008 0.016 (-3, +3) 0.004 0.008 -0.002 0.010 (-1, +1) -0.002 0.001 -0.007 0.008 Trư;c s3 kin (-30 , -2) 0.020 0.038 -0.007 0.045 (-20 , -2) 0.009 0.010 0.007 0.003 (-10, -2) 0.012 0.026** -0.008 0.034 (-5, -2) 0.003 0.012 -0.009 0.022 (-1, 0) -0.007 -0.003 -0.012 0.009 Sau s3 kin (+1, +3) 0.000 -0.003 0.004 -0.007 (+1, +5) 0.003 -0.002 0.011 -0.013 (+1, +10) -0.003 -0.001 -0.005 0.003 (+1, +20) -0.016 -0.017 -0.013 -0.004 (+1, +30) -0.019 -0.017 -0.022 0.005 ***, **, * là có ý nghĩa th>ng kê ti 1%, 5% và 10%. Ct chênh lch là sai bit gi7a 1 2AR( , )C τ τ ca công ty mJc tiêu có công ty thâu tóm là công ty không niêm yt và công ty mJc tiêu có công ty thâu tóm là công ty niêm yt. Chênh lch này ñưc ki'm ch ng th>ng kê theo phép ki'm ch ng t-test hai mAu (two-sample t-test). TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 42 Hình 1. Đ th th' hin AR theo th+i gian trong cya s. s3 kin Tác ñng ca thông tin TTSN lên c. ñông công ty thâu tóm ñưc trình bày trong Bng 2 và Hình 2. Bng 2. Giá tr 1 2AR( , )C τ τ ca công ty thâu tóm CXa s> s kin Toàn b@ m[u (N=93) Thâu tóm công ty mYc tiêu là công ty không niêm y;t (N=68) (1) Thâu tóm công ty mYc tiêu là công ty có niêm y;t (N=25) (2) Chênh lch (3) = (1) – (2) Xung quanh s3 kin (-30, +30) -0.088*** -0.079** -0.111** 0.032 (-20, +20) -0.051** -0.036 -0.091** 0.055 (-10, +10) -0.031* -0.019 -0.064** 0.045 (-5, +5) -0.020*** -0.018* -0.024 0.007 (-3, +3) -0.015** -0.013* -0.019 0.006 (-1, +1) -0.007 -0.005 -0.011 0.007 Trư;c s3 kin (-30 , -2) -0.051*** -0.054*** -0.042 -0.012 (-20 , -2) -0.021 -0.015 -0.038 0.023 (-10, -2) -0.019* -0.015 -0.031 0.016 (-5, -2) -0.009* -0.011* -0.004 -0.007 (-1, 0) -0.006 -0.003 -0.014 0.010 Sau s3 kin (+1, +3) -0.006 -0.007 -0.003 -0.004 (+1, +5) -0.004 -0.003 -0.007 0.003 (+1, +10) -0.006 -0.001 -0.019 0.019 (+1, +20) -0.024 -0.018 -0.040 0.022 (+1, +30) -0.031 -0.022 -0.056* 0.034 ***, **, * là có ý nghĩa th>ng kê ti 1%, 5% và 10%. Ct chênh lch là sai bit gi7a 1 2AR( , )C τ τ ca công ty thâu tóm có công ty mJc tiêu là công ty không niêm yt và công ty thâu tóm có công ty mJc tiêu là công ty niêm yt. Chênh lch này ñưc ki'm ch ng th>ng kê theo phép ki'm ch ng t-test hai mAu (two-sample t-test). TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 43 Hình 2. Đ th th' hin AR theo th+i gian trong cya s. s3 kin Hình 2 cho th(y có s3 gim sút b(t thư+ng v6 SSL ca c. phiu công ty thâu tóm trư;c, trong, và ñ8c bit là sau ngày công b> thông tin TTSN. Kt qu này ng h gi thit H7, là b9ng ch ng cho gi thuyt v6 v(n ñ6 ñi din và s3 bành trư;ng ca ban qun tr. Các thương vJ TTSN ti Vit Nam ña ph)n ñưc thanh toán b9ng ti6n m8t, do v<y mAu nghiên c u chưa cho phép kt lu<n v6 b9ng ch ng cho gi thuyt chn th+i kh@c th trư+ng – là gi thuyt cho r9ng công ty ñưc ñnh giá cao s0 phát hành c. phiu ñ' thâu tóm các công ty ñưc ñnh giá th(p ho8c th(p hơn tương ñ>i. Kt qu = Bng 2 cho th(y rõ hơn là SSLBT âm có ý nghĩa th>ng kê và t<p trung vào giai ñon trư;c ngày s3 kin, trong khi m8c dù giá tr SSLBT âm sau ngày s3 kin là l;n nhưng li không có ý nghĩa th>ng kê. B9ng ch ng này cho th(y thông tin TTSN ñã b rò rC trư;c ngày công b> s3 kin và có hot ñng giao dch ch ng khoán hư=ng li tE thông tin rò rC này. Ct chênh lch (ct (3)) cho th(y không có khác bit ñáng k' gi7a thương vJ có và không có công ty mJc tiêu là công ty niêm yt. Trong mAu các thương vJ có công ty mJc tiêu không là công ty niêm yt (n=68) thì t(t c các công ty mJc tiêu này là các công ty phi ñi chúng , do v<y kt qu này bác bD gi thit H4 cho r9ng có li ích v6 giá mua khi các công ty thâu tóm mua các công ty phi ñi chúng vì các công ty này ít ñưc bit ñn và b ñnh giá th(p trên th trư+ng. M8c dù không tr3c tip ki'm ch ng ñưc gi thit H5 do s> lưng các thương vJ có thanh toán b9ng c. phiu ti Vit Nam r(t ít (cJ th' là 3 thương vJ trên t.ng s> 540 thương vJ trong giai ñon 2005-2011), vic ki'm ch ng gi thit H3 có th' ph)n nào cung c(p thông tin v6 gi thit H5. CJ th', kt qu Bng 2 cho th(y công ty thâu tóm có công ty mJc tiêu là công ty phi ñi chúng và thanh toán b9ng ti6n m8t ñã không nh<n ñưc SSLBT dương (các kt qu này có ý nghĩa th>ng kê = cya s. (-30,-2) và (- 5,-2) ñã cung c(p b9ng ch ng ng h gi thit H3. Như v<y b9ng ch ng này ng h gi thuyt có tn ti thông tin b(t cân x ng và v(n ñ6 qun tr công ty ti các công ty thâu tóm. Bng 3 trình bày kt qu phân tích SSLBT ca công ty thâu tóm khi xem xét khía cnh qui mô nh9m ki'm ch ng gi thit H6. MAu nghiên c u (n=93) ñưc tách ra làm 2 nhóm theo phương pháp ca Moeller và ctg (2004), . CJ th' trong tEng năm, t(t c các công ty niêm yt ñưc xp th t3 tE l;n ñn nhD theo giá tr th trư+ng ca v>n c. ñông (market capitalization) vào ñ)u mzi năm. Nhóm các công ty thuc nhóm 25% l;n nh(t s0 ñưc gi là công ty l;n và thuc nhóm 25% nhD nh(t s0 ñưc gi là công ty nhD. TE mAu nghiên c u gm 93 công ty thâu tóm, có 39 công ty thuc nhóm l;n và 16 công ty thuc nhóm nhD. Kt qu Bng 3 cho th(y ct chênh lch có giá tr âm, có nghĩa là công ty thâu tóm l;n có SSLBT th(p hơn công ty thâu tóm nhD. CJ th' công ty thâu tóm nhD h)u ht có SSLBT dương (m8c dù không có ý nghĩa th>ng kê) trong khi công ty thâu tóm l;n có SSLBT âm trong toàn b các cya s. s3 kin (= mt vài cya s. s3 kin, các SSLBT này âm ti m c ý nghĩa th>ng kê 5%). B9ng ch ng này ng h gi thit H6, t c là có d(u hiu tn ti v(n ñ6 ñi din và ñng cơ bành trư;ng ti các công ty thâu tóm trong quyt ñnh TTSN. TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 44 Bng 3. Giá tr 1 2AR( , )C τ τ ca công ty thâu tóm CXa s> s kin Công ty thâu tóm ln (N=39) (1) Công ty thâu tóm nh\ (N=16) (2) Chênh lch (3) = (1) – (2) Xung quanh s3 kin (-30, +30) -0.136** 0.048 -0.184 (-20, +20) -0.095** 0.065 -0.160** (-10, +10) -0.055 0.033 -0.088 (-5, +5) -0.022 0.000 -0.022 (-3, +3) -0.011 -0.016 0.006 (-1, +1) -0.008 0.000 -0.008 Trư;c s3 kin (-30 , -2) -0.073** 0.008 -0.081 (-20 , -2) -0.048 0.048 -0.096** (-10, -2) -0.025 0.000 -0.024 (-5, -2) -0.009 -0.007 -0.003 (-1, 0) -0.004 -0.005 0.001 Sau s3 kin (+1, +3) -0.006 -0.005 -0.001 (+1, +5) -0.008 0.012 -0.020 (+1, +10) -0.026 0.039 -0.064 (+1, +20) -0.042 0.022 -0.065 (+1, +30) -0.059 0.045 -0.104 ***, **, * là có ý nghĩa th>ng kê ti 1%, 5% và 10%. Ct chênh lch là sai bit gi7a 1 2AR( , )C τ τ ca công ty thâu tóm có market capital l;n và ca công ty thâu tóm có market capital nhD. Chênh lch này ñưc ki'm ch ng th>ng kê theo phép ki'm ch ng t-test hai mAu (two-sample t-test). Đ' ki'm ch ng gi thit H2, các thương vJ có c công ty thâu tóm và công ty mJc tiêu ñ6u là các công ty niêm yt ñưc chn ñ' phân tích vì lý do c)n có d7 liu giá c. phiu cho vic tính toán CAR trong các cya s. s3 kin. MAu các thương vJ cho bư;c phân tích này gm có 20 thương vJ, kt qu phân tích trình bày trong Bng 4. Kt qu cho th(y t.ng SSLBT ca c hai công ty trong t(t c các cya s. s3 kin ñ6u không có ý nghĩa th>ng kê và ña s> là có giá tr âm. Đây là b9ng ch ng bác bD gi thit H2. Ch ng c này cho phép khxng ñnh r9ng th trư+ng không kỳ vng r9ng các thương vJ TTSN ti Vit Nam có mJc ñích to ra giá tr hp l3c trong vic kt hp hai công ty trong vic th3c thi chin lưc kinh doanh và phát tri'n doanh nghip. M8c dù v<y, kt qu này c)n ñưc sy dJng ckn trng do s> mAu ki'm ch ng không l;n. S> s3 kin có c hai công ty thâu tóm và mJc tiêu ñ6u là công ty niêm yt là 20 s3 kin. Bng 4. Giá tr 1 2AR( , )C τ τ ca c hai công ty thâu tóm và mJc tiêu CXa s> s kin T>ng 1 2AR( , )C τ τ c a 2 công ty thâu tóm và mYc tiêu niêm y;t CXa s> s kin T>ng 1 2AR( , )C τ τ c a 2 công ty thâu tóm và mYc tiêu niêm y;t (-30, +30) -0.126 (-10, -2) -0.042 (-20, +20) -0.071 (-5, -2) -0.005 (-10, +10) -0.052 (-1, 0) -0.026 (-5, +5) -0.030 (+1, +3) 0.014 TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 45 (-3, +3) -0.019 (+1, +5) 0.001 (-1, +1) -0.016 (+1, +10) 0.016 (-30 , -2) -0.055 (+1, +20) -0.021 (-20 , -2) -0.024 (+1, +30) -0.045 5. KT LU1N TTSN là mt quyt ñnh l;n ca doanh nghip ñưc thúc ñky b9ng nhi6u ñng cơ khác nhau. Nghiên c u này hư;ng ñn vic nh<n din ra các ñng cơ ca TTSN thông qua sy dJng nghiên c u s3 kin. Qua vic phân tích SSLBT ca công ty mJc tiêu và công ty thâu tóm trong, trư;c và sau ngày công b> s3 kin, nghiên c u này ñã tìm ra các b9ng ch ng thú v v6 hot ñng TTSN ti Vit Nam. M8c dù hot ñng này còn m;i ml ti Vit Nam cũng như s3 non trl ca th trư+ng ch ng khoán Vit Nam chưa cho phép nhìn th(y nh7ng b9ng ch ng mnh m0, các kt qu ca nghiên c u cho phép rút ra mt s> kt lu<n ch yu v6 hot ñng TTSN. Dù có ñưc th3c hin b=i ñng cơ nào, công ty mJc tiêu cũng là ñ>i tưng hư=ng li tE các thương vJ. Kt qu này phù hp v;i các kt qu nghiên c u ti nhi6u qu>c gia khác. Đ>i v;i công ty thâu tóm, b9ng ch ng cho th(y các thương vJ TTSN ti Vit Nam có theo ñu.i các ñng cơ bành trư;ng công ty, và có s3 tn ti v(n ñ6 ñi din ti các công ty thâu tóm. B9ng ch ng này ng h các nghiên c u ca Mollers và ctg (2004) và Jensen (2004). Kt qu còn cho th(y có tn ti v(n ñ6 b(t cân x ng thông tin và qun tr công ty ti các công ty thâu tóm, ng h gi thuyt ca Chang (1998). Ngoài ra, v;i mAu ki'm ch ng gm c hai công ty tham gia thương vJ ñ6u là các công ty niêm yt (n=20), b9ng ch ng rút ra cho th(y th trư+ng không cho r9ng giá tr hip l3c là ñng cơ mà các thương vJ TTSN ti Vit nam theo ñu.i. Các kt qu này ca nghiên c u này có ý nghĩa th3c tiBn cho c. ñông các công ty mJc tiêu và thâu tóm khi xem xét bi'u quyt cho quyt ñnh TTSN doanh nghip, ngoài ra còn cung c(p b9ng ch ng th3c tiBn cho cơ quan qun lý, ñ8c bit trong vic qun lý các công ty niêm yt trong v(n ñ6 ki'm soát công b> và minh bch thông tin cũng như ki'm soát ch(t lưng qun tr công ty. THE EFFECT OF ACQUISITION ANNOUCEMENTS ON THE RATE OF RETURNS OF ACCQUIRING FIRMS AND TARGET FIRMS IN VIET NAM Nguyen Thu Hien, Le Tuong Luat University of Technology, VNU-HCM ABSTRACT: Merger and acquisition (M&A) is a major decision of firms initiated by various motivations. This analysis aims at identifying motives of M&A by using event study. Despite the short development of M&A in Vietnam and the immaturity of the country’s stock market which limit findings of strong evidence, some significant conclusions about M&A in Vietnam are effectively made. No matter what motives are pursued, target firms consistently benefit from M&A deals. For acquirers, evidence shows that M&A in Vietnam is due to management hubris, and agency problem. This evidence supports studies by Mollers et al. (2004) and Jensen (2004). Evidence for information asymmetry and corporate governance problem at acquirors’ firms is also found, supporting hypothesis by Chang (1998). In addition, results also show that market does not believe synergy is a motive for M&A in Vietnam. Keywords: Merges and Acquisitions, Agency Issue, Information Assymetry, Abnormal Returns TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 14, SOÁ Q2 2011 Trang 46 TÀI LIU THAM KHO [1].Andrade, Gregor, Mitchell, Mark và Stafford, Erik (2001). “New evidence and Perspectives on Mergers”, Journal of Economic Perspectives 15, No.2, pp. 103- 120. [2].Bradley, Michael, Anand Desai, và E. Han Kim (1988), “Synergistic gains from corporate ac- quisitions and their division between the stockholders of target and acquiring firms”, Jour nal of Financial Economics 21, 3-40. [3].Chang, Saeyoung (1998), “Takeovers of Privately Held Targets, Methods of Payment, and Bidder Returns”, Journal of Finance 53, No.2, pp. 773-784. [4].Fuller, K. P., Netter, J.và Stegemoller, M. (2002), “What do returns to acquiring first tell us? Evidence from firms that make many acquisitions”, Journal of Finance 57, 1763- 1793 [5].Jensen, M. C., & Ruback, R. S. (1983). “The Market for Corporate Control”. Journal of Financial Economics 11, 5-50. [6]. Jensen, MichaelC. (2004), “Agency costs of overvalued equity”, ECGI Working Paper Series in Finance. [7].Holmstrom, B. và S. Kaplan (2001), "Corporate Governance and Merger Activity in the United States: Making Sense of the 1980s and 1990s." Journal of Economic Perspectives, 15 (2): 121-144. [8].Loughran, T., và A. M. Vijh (1997) , “Do Long-term Shareholders Benefit from Corporate Acquisitions?”, Journal of Finance 52, 1765-1790. [9]. Mackinlay, A.C (1997). “Event studies in economics and finance”, Journal of conomic Literature 35, pp 13 – 39. [10]. Mitchell, Mark L. và Erik Stafford (2000), “Managerial Decisions and Long Term StockPrice Performance.” Journal of Business 73, pp. 287-329. [11]. Moeller, Sara B., Frederik P. Schlingemann, và René M. Stulz (2005), “Firm size and the gains from acquisitions”, Journal of Financial Economics 73, 201-228. [12]. Moeller, S.B., Schlingemann, F.P., Stulz, R.M. (2004), “Firm size and the gains fromacquisitions”, Journal of Financial Economics 73, 201-228. [13]. Savor, Pavel G. và Qi Lu (2009), “Do Stock Mergers Create Value for Acquirers?”, Journal of Finance, Vol. LXIV , No.3. [14]. Rau, Raghavendra, và Theo Vermaelen (1998), “Glamour, value and the post- acquisition performance of acquiring firms”, Journal of Financial Economics 49, 223–253. [15]. Rhodes-Kropf M. và S. Viswanathan (2004), “Market Valuation and Merger Waves.” Journal of Finance, LIX, December, 2685-2718. [16]. Shleifer, Andrei và Vishny, Robert W. (2003), “Stock market driven acquisitions”, Journal of Financial Economics 70, pp.295– 311. [17]. Travlos, N.G. (1987), “Corporate Takeover Bids, Methods of Payment, and Bidding Firms Stock Returns,” Journal of Finance 42, pp.943-963.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8636_30655_1_pb_0706_2034090.pdf