Ấn định tốc độ truyền tải dữ liệu tối ưu

Đã bao nhiêu lần bạn tải một dữ liệu ì ạch, chậm chạp xuống máy của bạn, hay phải nuốt giận nhìn thanh trạng thái file download cứ từ tốn, ung dung tải từng tập tin, từng freeware mà bạn may mắn chộp được ở một site nào đó. Vâng, có thể nguyên nhân là tình trạng các server ở đầu kia Internet đang bị quá tải, nhưng trong nhiều trường hợp, lại là do một hội chứng của MTU trong Windows. Và cho dù bạn có nhất trí (hay không) nguyền rủa WWW là world wide wait, thì vẫn nên đọc bài báo này, vì "ấn định tốc độ truyền tải dữ liệu tối ưu" từ Internet chắc chắn là giải pháp thích hợp dành cho bạn.

pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ấn định tốc độ truyền tải dữ liệu tối ưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dã bao nhiêu l n b n ph i s t ru t ng i ch m t trang Web ì ch t i xu ng máy c a b n, hayầ ạ ả ố ộ ồ ờ ộ ạ ả ố ủ ạ ph i nu t gi n nhìn thanh tr ng thái file download c t t n, ung dung t i t ng t p tin, t ngả ố ậ ạ ứ ừ ố ả ừ ậ ừ freeware mà b n may m n ch p đ c m t site nào đó. Vâng, có th nguyên nhân là tình tr ngạ ắ ộ ượ ở ộ ể ạ các server đ u kia Internet đang b quá t i, nh ng trong nhi u tr ng h p, l i là do m t h iở ầ ị ả ư ề ườ ợ ạ ộ ộ ch ng c a MTU trong Windows. Và cho dù b n có nh t trí (hay không) nguy n r a WWW làứ ủ ạ ấ ề ủ world wide wait, thì v n nên đ c bài báo này, vì " n đ nh t c đ truy n t i d li u t i u" tẫ ọ ấ ị ố ộ ề ả ữ ệ ố ư ừ Internet ch c ch n là gi i pháp thích h p dành cho b n.ắ ắ ả ợ ạ Các thu t ng ậ ữ Tr c khi b t đ u, chúng ta nên làm quen v i m t s thu t ng . V y thì chính xác MTU là gì?ướ ắ ầ ớ ộ ố ậ ữ ậ Nôm na là đ n v truy n t i (d li u) l n nh t trên m ng (Maximum Tranmission Unit), s l ngơ ị ề ả ữ ệ ớ ấ ạ ố ượ d li u l n nh t hay kích th c l n nh t có th c a 'gói' d li u (packet) truy n đ c trong m tữ ệ ớ ấ ướ ớ ấ ể ủ ữ ệ ề ượ ộ khung v t lý trên m ng. Gói d li u này còn ch a c thông tin v tiêu đ , n i dung truy n t iậ ạ ữ ệ ứ ả ề ề ộ ề ả (header and trailer), t c m t lo i đ a ch n i đ n mà các router (b ch n đ ng, b đ nh tuy n)ứ ộ ạ ị ỉ ơ ế ộ ọ ườ ộ ị ế trên m ng bu c nó ph i có. N u gói d li u đ c truy n t i trên m t m ng có MTU nh h nạ ộ ả ế ữ ệ ượ ề ả ộ ạ ỏ ơ kích th c c a khung ch a nó thì s x y ra hi n t ng phân m nh (fragmentation),làm gi m t cướ ủ ứ ẽ ả ệ ượ ả ả ố đ k t n i do vi c các m nh c n đ c ráp n i l i.ộ ế ố ệ ả ầ ượ ố ạ Windows 95, trong t t c các phiên b n, k c OSR 2 đ u có m t tr MTU m c đ nh nõấ ả ả ể ả ề ộ ị ặ ị ỏ ẩ trong Registry là 1500. Tr s này là thích h p cho các m ng c c b LAN và k t n i Ethernet,ị ố ợ ạ ụ ộ ế ố nh ng l i không hi u qu v i giao th c g i k t n i PPP. Đi u này đã đ c Microsoft ghi nh n vàư ạ ệ ả ớ ứ ọ ế ố ề ượ ậ hi u ch nh l i trong Windows 98. V n đ khá đ n gi n... B t kỳ router c a IP trung gian nào trênệ ỉ ạ ấ ề ơ ả ấ ủ m ng có MTU nh h n 1500, m i khi ti p nh n các yêu c u giao th c TCP/IP (Transmissionạ ỏ ơ ỗ ế ậ ầ ứ Control Protocol: giao th c qui đ nh ph ng th c, đ tin c y khi chuy n giao d li u, phát hi nứ ị ươ ứ ộ ậ ể ữ ệ ệ và s a ch a các sai sót, n u có; Internet Protocol, qui đ nh ph ng th c truy n t i m t s dữ ữ ế ị ươ ứ ề ả ộ ố ữ li u t máy tính này đ n máy tính khác thông qua đ ng k t n i trên m ng) t máy c a b n, nóệ ừ ế ườ ế ố ạ ừ ủ ạ s th ng xuyên phân m nh các MTU thành nh ng đ n v nh h n, tr c khi đ a lên m ng.ẽ ườ ả ữ ơ ị ỏ ơ ướ ư ạ MTU thông th ng đ c xác l p m t cách liên k t v i MSS (Maximum Segment Size) - kíchườ ượ ậ ộ ế ớ th c m nh d li u l n nh t, và RWIN (TCP Receive WINdow) - s l ng d li u máy tínhướ ả ữ ệ ớ ấ ố ượ ữ ệ chu n b ti p nh n. MSS chính là m nh d li u l n nh t c a TCP mà b ph n winsock chu n bẩ ị ế ậ ả ữ ệ ớ ấ ủ ộ ậ ẩ ị ti p nh n qua s k t n i. Vì th kích th c c a MSS ph i nh h n kích th c MTU ít nh t là 40ế ậ ự ế ố ế ướ ủ ả ỏ ơ ướ ấ bytes, là các bytes dành riêng cho tiêu đ và ch d n v n i dung c a gói d li u đ c truy n.ề ỉ ẫ ề ộ ủ ữ ệ ượ ề N u RWIN đ c xác l p quá l n thì l ng d li u th t thoát s l n trong tr ng h p gói d li uế ượ ậ ớ ượ ữ ệ ấ ẽ ớ ườ ợ ữ ệ b th t l c ho c h h ng, còn n u ta ch n quá nh (ví d 1 x MSS) t c đ truy n d n s r tị ấ ạ ặ ư ỏ ế ọ ỏ ụ ố ộ ề ẫ ẽ ấ ch m. Thông th ng RWIN đ c thi t l p g p 4, 6 hay 8 l n MSS.ậ ườ ượ ế ậ ấ ầ Ch c b n th y r i r m quá ph i không? Minh h a nh sau đây s làm b n d hình dung h n:ắ ạ ấ ố ắ ả ọ ỏ ẽ ạ ễ ơ TCP/IP l y m t trang e-mail hay m t trang Web và c t nó thành nhi u m nh nh vuông v cấ ộ ộ ắ ề ả ỏ ứ b ng nhau (gói d li u), nó l y các m nh này b vào t ng bì th có ghi đ a ch (header) đ cácằ ữ ệ ấ ả ỏ ừ ư ị ỉ ể routers chuy n giao liên t c trên m ng cho đ n khi t t c s th này đ n đ c hòm th c a b nể ụ ạ ế ấ ả ố ư ế ượ ư ủ ạ . Do đó: MSS = kích th c c a m nh th nhướ ủ ả ư ỏ MTU = kích c c a bì th (ph i l n h n m nh th m t ít)ỡ ủ ư ả ớ ơ ả ư ộ RWIN = kích th c c a hòm th đ ch a các th nói trênướ ủ ư ể ứ ư T c đ truy n t i c c đ i c a TCP/IP qua giao th c k t n i SLIP (Serial Line Protocol) hayố ộ ề ả ự ạ ủ ứ ế ố PPP (Point To Point Protocol) b h n ch , tr c h t là do t c đ c a modem. M t cách lý t ng,ị ạ ế ướ ế ố ộ ủ ộ ưở đ i v i t p tin đ c nén s n, ta có th đ t t c đ 3,2 Kbytes/giây v i modem 28.8 Kbps, 2,7ố ớ ậ ượ ẵ ể ạ ố ộ ớ Kbytes/giây v i modem 24 Kbps ; 1,6 Kbytes/giây v i modem 14.4 Kbps... Nôm na là, đ truy nớ ớ ể ề d n 1 byte/giây d li u TCP ta ph i có 9 bytes/giây t c đ k t n i c a modem. Các modem thẫ ữ ệ ả ố ộ ế ố ủ ế h m i cho phép nén m t s lo i t p tin v i t l cao h n. T p tin văn b n hay html có t l nénệ ớ ộ ố ạ ậ ớ ỷ ệ ơ ậ ả ỷ ệ là 2x hay 3x, nghĩa là g p 2, 3 l n t c đ nêu trên.ấ ầ ố ộ Hình 1: Ph n m m DU Meter (Hagel Technologies)cho th y t c đ download đã d c t iầ ề ấ ố ộ ượ ố u hóa theo chu kỳ m i 5 phút.ư ỗ T c đ truy n t i d li u nói trên là lý t ng, t c đ th c t th ng th p h n do hi n t ngố ộ ề ả ữ ệ ưở ố ộ ự ế ườ ấ ơ ệ ượ phân m nh có th x y ra khi truy n các gói d li u. Trên WWW, b n có th g p các routers cóả ể ả ề ữ ệ ạ ể ặ tr MTU m c đ nh ch có 576 bytes. Đây là tr ph bi n, nên th ng đ c xem là "chu nị ặ ị ỉ ị ổ ế ườ ượ ẩ Internet". Vì th , n u đang s d ng tr m c đ nh MTU 1500 c a Windows 95 thì g n nh ch cế ế ử ụ ị ặ ị ủ ầ ư ắ ch n s có hi n t ng phân m nh các gói d li u, khi n t c đ ch m l i. K t c c, tránh sắ ẽ ệ ượ ả ữ ệ ế ố ộ ậ ạ ế ụ ự phân m nh s làm tăng t c đ t i xu ng (download), dù cho đó là các lo i văn b n html, file hìnhả ẽ ố ộ ả ố ạ ả nh, hay d li u văn b n c a e-mail.ả ữ ệ ả ủ Ki m tra t c đ truy n d li u ể ố ộ ề ữ ệ Đ có th đ t t c đ truy n d li u t i u, ta ph i có m t trình ki m tra t c đ t i xu ng chínhể ể ạ ố ộ ề ữ ệ ố ư ả ộ ể ố ộ ả ố xác, tin c y hòng có th đ i chi u các thi t l p khác nhau. Có nhi u cách ki m tra và cách c aậ ể ố ế ế ậ ề ể ủ Windows 95/98 là trình qu n lý h th ng Windows System Monitor (sysmon.exe, C:\Windows;ả ệ ố vào menu Start/Programs/Accessories/System Tools). Tuy nhiên, đây l i là ch ng trình conạ ươ trong h đi u hành, t ng t nh clipboard, notepad, nên tính năng có ph n h n ch .ệ ề ươ ự ư ầ ạ ế NetPro North West gi i thi u ph n m m DU Meter, r t c n thi t cho vi c hi n th t c đớ ệ ầ ề ấ ầ ế ệ ể ị ố ộ truy n d li u (download và upload) trên m t giao di n tùy bi n, rõ ràng và khá b t m t, có cề ữ ệ ộ ệ ế ắ ắ ả đ ng h b m gi đ có th tính đ c th i l ng chính xác khi t i các t p tin, đ i chi u các MTUồ ồ ấ ờ ể ể ượ ờ ượ ả ậ ố ế khác nhau đ tìm ra t c đ t i u. (DU Meter, 302 Kb, free fully functional evaluation, DU Meterể ố ộ ố ư homepage: \dumeter\index.htm) Xác l p tr MTU c c đ i cho WINDOWS 95 ậ ị ự ạ Làm cách nào tránh đ c s phân m nh khi truy n d li u theo TCP? R t là đ n gi n. b nượ ự ả ề ữ ệ ấ ư ơ ả ạ ch vi c gi i h n MTU mà TCP/IP c a b n yêu c u m t giá tr nh h n hay còn g i là t i u.ỉ ệ ớ ạ ủ ạ ầ ộ ị ỏ ơ ọ ố ư H u nh m i ng i đ u s d ng Windows 95 và Win 95 Dialup Adapter. Có th b n dùng trìnhầ ư ọ ườ ề ử ụ ể ạ g i k t n i theo giao th c PPP mà đa ph n các nhà ISP hi n nay đang h tr . T t c phiên b nọ ế ố ứ ầ ệ ỗ ợ ấ ả ả c a Windows 95 đ u l p tr MTU c c đ i là 1500, tuy nhiên v n có th thay đ i tr s này. Tùyủ ề ậ ị ự ạ ẫ ể ổ ị ố vào cách mà ISP và các router trên m ng x lý yêu c u TCP/IP c a b n, nh ng tr c c đ i MTUạ ử ầ ủ ạ ư ị ự ạ th ng n đ nh 576 và đ c xem là "chu n" c a Internet, vì tránh đ c hi n t ng phânườ ấ ị ở ượ ẩ ủ ượ ệ ượ m nh, nguyên nhân làm ch m t c đ truy n. Và n u ISP dùng MTU th p h n 576 thì b n sả ậ ố ộ ề ế ấ ơ ạ ẽ ph i h MTU c c đ i c a mình cho t ng thích. (B n có th h i ISP c a mình đ bi t tr MTU,ả ạ ự ạ ủ ươ ạ ể ỏ ủ ể ế ị n u th y t c đ truy n ch a đ t.)ế ấ ố ộ ề ư ạ Ch c ch n b n s th c m c là làm cách nào đ có th thay đ c tr c a MTU?ắ ắ ạ ẽ ắ ắ ể ể ượ ị ủ Nh t thi t b n ph i vào Registry đ nh p giá tr 576 (hay m t tr do b n ch n) cho MTU đấ ế ạ ả ể ậ ị ộ ị ạ ọ ể thay th tr mà tr c đó b n không th nhìn th y (vì Windows cài tr m c đ nh " n" là 1500). Vàế ị ướ ạ ể ấ ị ặ ị ẩ ch c ch n b n cũng mu n tìm cho ra các tr cho RWIN (TCP Receive WINdow), TTL (Time Toắ ắ ạ ố ị Live, m t tr ng trong IP header ch đ nh th i gian mà gói d li u đ c phép t n t i tr c khi bộ ườ ỉ ị ờ ữ ệ ượ ồ ạ ướ ị lo i b ).ạ ỏ Càng ngày càng có nhi u ng i s d ng các ki u k t n i Internet khác nhau. Window 95ề ườ ử ụ ể ế ố Dialup Adapter là lo i adapter ph n m m, còn nh ng modem cáp, Ethernet LAN, ISDN, v.v... làạ ầ ề ữ d ng ph n c ng. TweakDUN 2.1 có th l p c u hình cho c ph n m m l n ph n c ng, cácạ ầ ứ ể ậ ấ ả ầ ề ẫ ầ ứ adapter c a giao th c TCP/IP nh PCI, ISA, PCMCIA, và Dial-up adapter giúp b n đ i chi u tìmủ ứ ư ạ ố ế ra c u hình t i u cho riêng mình.ấ ố ư Windows 98 Windows 98, Microsoft đã thêm vào m t tính năng m i cho phép ch n l a m t cách thở ộ ớ ọ ự ộ ủ công kích th c c a gói d li u. Vào Control Panel, ch n Network/Dial up Adapter/Advance/ướ ủ ữ ệ ọ "Select IP Packet size". Có 4 tùy ch n: Automatic, Large, Medium và Small. Large đ t tr 1500ọ ặ ị cho IPMTU, Medium là 1000, Small là 576, còn Automatic s t đ ng ch n 1500 hay 576 khiẽ ự ộ ọ Windows phát hi n đ c t c đ k t n i. D ng nh RWIN cũng đ c cài c u hình t đ ng.ệ ượ ố ộ ế ố ườ ư ượ ấ ự ộ Sao l u Registry ư Chúng ta ph i luôn ghi nh sao l u Registry tr c khi quy t đ nh s a đ i. Ch n cách đ n gi nả ớ ư ướ ế ị ử ổ ọ ơ ả nh t là sao l u th công 2 file USER.DAT và SYSTEM.DAT (Microsoft đã không còn khuyênấ ư ủ dùng cfback.exe. V i Windows 95/98 b n có th dùng ERU Microsoft Emergency Recovery).ớ ạ ể B O V Nả Ấ Dĩ nhiên, sau cùng chúng ta cũng ph i có gi i pháp đ thay đ i, xác l p tr l n nh t cho MTUả ả ể ổ ậ ị ớ ấ m t cách thu n ti n, an toàn, và nh t là đ không ph i thâm nh p vào mê cung c a Registryộ ậ ệ ấ ể ả ậ ủ nhi u b t tr c và sau đây là cách th c hi n.ề ấ ắ ự ệ 1. TWEAKDUN v2.1: THI T L P MAXMTU CHO WINDOWS 95ế ậ Theo l i t gi i thi u, TWEAKDUN là ph n m m ti n ích dùng chung, đ n gi n nh ng hi uờ ự ớ ệ ầ ề ệ ơ ả ư ệ qu đ tinh ch nh, xác l p tr MTU c c đ i, RWIN, TTL t i u.ả ể ỉ ậ ị ự ạ ố ư T I XU NG:ả ố • td_21s.exe, dung l ng 388 KB, th i l ng t i xu ng kho ng: 3õ14"g đ i v i modemượ ờ ượ ả ố ả ố ớ 28.8 • Tác gi : Patterson Design Systemsả • Phiên b n: 2.1ả • H đi u hành: Windows 95 & NTệ ề • Lo i: Sharewareạ • T i xu ng: 13635 l tả ố ượ • Giá:15 USD • Tùy ch n tr MAXMTU:ọ ị 1. 1500 : tùy ch n m c đ nh c a Windows 95ọ ặ ị ủ 2. 576 (Recommended): tùy ch n m c đ nh c a Windows 98ọ ặ ị ủ 3. Custom:tùy ch n cho phép gõ vào tr MTU đ thăm dò, so sánh, xác l p MTU c c đ i t iọ ị ể ậ ự ạ ố uư 4. Auto Discovery: giao cho Windows t đ ng nh n bi t MTUự ộ ậ ế 5. Black Hole Detect: Phát hi n các router không ph n h i ICMP (m c đ nh là vô hi u)ệ ả ồ ặ ị ệ Tùy ch n tr RWIN: trong phiên b n ph n m m dùng th , các tùy ch n này b khoá, không sọ ị ả ầ ề ử ọ ị ử d ng đ c.ụ ượ • TTL: "nh trên"ư • Session Keep Alive: "nh trên"ư • Local Domain Name Lookup: Cho hi u l c hay vô hi u ghi t p tin host. (Tr c khi Windows g i đi yêu c u IP k t n i m tệ ự ệ ậ ướ ử ầ ế ố ộ tên Domain thì nó s t tìm trong b ng danh sách Domain trong th m c Windows trèn đĩaẽ ự ả ư ụ c ng. Chúng ta có th nh p Boomarks c a Nestcape hay Favorites c a IE vào host file)ứ ể ậ ủ ủ Gi i thích v các thi t l p RWINả ề ế ậ Có th ch b ng cách n đ nh tr l n nh t c a MTU là b n đã c i thi n đáng k t c đ k t n i,ể ỉ ằ ấ ị ị ớ ấ ủ ạ ả ệ ể ố ộ ế ố nh ng đ đ t m c t i u, b n c n thi t l p tr cho RWIN.ư ể ạ ứ ố ư ạ ầ ế ậ ị N u ch n RWIN quá l n, có th d li u b m t s l n n u gói d li u b h ng hay m t. Theoế ọ ớ ể ữ ệ ị ấ ẽ ớ ế ữ ệ ị ỏ ấ qui c, RWIN là m t s nguyên, nhân x cho MSS (b ng MTU-40), thông th ng không quáướ ộ ố ằ ườ 10x(MTU-40). Kinh nghi m cho th y nên b t đ u t 4x, thay đ i sang 6x, 8x. Ki m tra t c đệ ấ ắ ầ ừ ổ ể ố ộ truy n c a modem b ng Windows System Monitor, NetMeter hay Net.Medic, đ tìm ra t c đề ủ ằ ể ố ộ nhanh nh t.ấ TTL Tr m c đ nh c a Windows là 32, nh ng v i vi c Internet không ng ng phát tri n, thì nên ch nị ặ ị ủ ư ớ ệ ừ ể ọ 64. 2. MTU-SPEED Pro Version 4.0 for Win95 • mtuspeed403.exe • 325 KB, th i l ng t i xu ng: 2õ42"ờ ượ ả ố • mtuspeed 410up.exe • 160 KB, tltx: 1p20g • 28.8 modems • Tác gi : Mike Sutherlandả • Phiên b n: 4.10ả • Os: Windows 95 • Lo i: Mi n phíạ ễ • T i xu ng: 8378 l tả ố ượ • • file_description/0,1216,5255,00.html Hi u l c c a các Khóa và H p Ki mệ ự ủ ộ ể Khi kh i đ ng, MTUSpeed ch thâm nh p Registry theo ch đ read-only. Các giá tr v nở ộ ỉ ậ ế ộ ị ẫ đ c gi nguyên cho đ n khi b n thay đ i nó theo cách th công hay dùng MTUSpeed.ượ ữ ế ạ ổ ủ • Hi u l c c a các nút Basic và Optimise có th thay đ i b i h p ki m "Apply to all keys?"ệ ự ủ ể ổ ở ộ ể (bu c t t c khóa TCP có cùng m t tr MaxMTU) và "RWIN enabled by default?" (bu cộ ấ ả ộ ị ộ RWIN có hi u l c).ệ ự • Ki m "Apply" thì tr MaxMTU s áp d ng cho t t c khoá TCP li t kê. Xóa ki m, ch cóể ị ẽ ụ ấ ả ệ ể ỉ các khóa TCP hi n th m i b MaxMTU thay đ i.ể ị ớ ị ổ • Ki m h p "RWIN", RWIN s có hi u l c khi m t trong các nút đ c b m.ể ộ ẽ ệ ự ộ ượ ấ • N u ch n nút "Basic settings", tab MTU s hi n th MaxMTU = 576, Defaultế ọ ẽ ể ị RcvWindows= 2144, vô hi u khóa"Auto", "Blackhole", NDIcache =0.ệ • N u b n ch n nút "Optimum Settings", tab MTU s hi n th tr MaxMTU = 576,ế ạ ọ ẽ ể ị ị DefaultRcvWindows = 2144 (n u ki m h p RWIN), vô hi u "Auto" và "Blackhole", đ tế ể ộ ệ ặ TTL 64 và NDICache =16.ở * B n có th thay đ i MaxMTU b ng cách nh n "Change MaxMTU". Ch ng trình s cho raạ ể ổ ằ ấ ươ ẽ MSS b ng cách l y tr b n ch n tr đi 40. Dùng thanh tr t ch n 2x, 4x, v.v... đ có RWIN.ằ ấ ị ạ ọ ừ ượ ọ ể • MTUSpeed ch s a đ i Registry khi b n nh n "Update Registry".ỉ ử ổ ạ ấ • Ch n "Remove Settings" r i "Update Registry" đ tr v các tr m c đ nh c a Win 95.ọ ồ ể ở ề ị ặ ị ủ Nên thi t l p nh ng tr nào?ế ậ ữ ị Tr c tiên, b n ph i t xem xét ch t l ng đ ng dây k t n i c a b n t t hay kém?ướ ạ ả ự ấ ượ ườ ế ố ủ ạ ố N u b n k t n i mà modem cho t c đ kém h n t c đ có th đ t đ c, thì đó là ch t l ngế ạ ế ố ố ộ ơ ố ộ ể ạ ượ ấ ượ đ ng dây kém; b n nên ch n MTU có tr th p. Còn n u modem cho b n t c đ k t n i sát v iườ ạ ọ ị ấ ế ạ ố ộ ế ố ớ công su t, thì có nghĩa là b n có đ ng dây ch t l ng t t, nên ch n MTU cao nh t có th .ấ ạ ườ ấ ượ ố ọ ấ ể MTU cho đ ng dây kémườ 1. Ch n Dial-up Adapter.ọ 2. Ki m h p RWIN n u b n không k t n i qua TCP LAN.ể ộ ế ạ ế ố 3. Nh n "Optimum Settings".ấ 4. Nh n "Update Registry".ấ 5. Đóng trình MTUSpeed, kh i đ ng máy tr l i.ở ộ ở ạ MTU cho đ ng dây t tườ ố 1. Ch n Dial-up adapter.ọ 2. Ki m h p RWIN n u b n không k t n i qua TCP LAN.ể ộ ế ạ ế ố 3. Nh n "Optimum Settings".ấ 4. Xác đ nh tr MTU mà ISP c a b n dùng.ị ị ủ ạ 5. Nh n "Change MTU" ho c click ph i, ch n trên menu.ấ ặ ả ọ 6. Nh p MTU c a ISP cho trên vào h p tho i, click OK.ậ ủ ộ ạ 7. Nh n "Update Registry".ấ 8. Đóng trình MTUSpeed. Kh i đ ng máy l i.ở ộ ạ 9. K t n i Internet, kh i đ ng MTUSpeed, ch n tab "Utilities".ế ố ở ộ ọ 10. Nh p tr MTU c a ISP b n vào h p "MTU value to test".ậ ị ủ ạ ộ 11. Gõ vào đ a ch IP hay tên c a các server thu c ISP c a b n (news, mail server hay đ aị ỉ ủ ộ ủ ạ ị ch server c a các gateway). Chú ý là không ph i t t c servers đ u cho phép b n PINGỉ ủ ả ấ ả ề ạ (xem chú thích v PING).ề 12. Nh n "Test MTU Value" đ xem k t qu .ấ ể ế ả 13. N u b n nh n đ c thông báo "packets need to be fragmented but the DF set" thì cóế ạ ậ ượ nghĩa là b n đã ch n MTU quá l n. Gi m MTU và test l i.ạ ọ ớ ả ạ 14. N u MTU c a ISP c a b n khác v i tr b n đã ch n, thì ph i ch n tr m i này, và kh iế ủ ủ ạ ớ ị ạ ọ ả ọ ị ớ ở đ ng máy l i.ộ ạ 15. Xác đ nh đ c MTU c a ISP xong là đ n lúc b n t i các đ a ch th ng vi ng đ t i uị ượ ủ ế ạ ớ ị ỉ ườ ế ể ố ư hóa k t n i c a mình.ế ố ủ 16. K t n i Internet, m MTUSpeed Utility nh p ISP MTU trong h p "Name or IP".ế ố ở ậ ộ 17. Nh n Test MTU, n u nh n đ c tr l i c a Ping là b n đã đ t k t qu .ấ ế ậ ượ ả ờ ủ ạ ạ ế ả N u nh n "Don't Fragment Bit Set" thì có nghĩa sites b n vi ng có MTU nh h n MTU c aế ậ ạ ế ỏ ơ ủ ISP, và b n ph i th l i v i tr nh h n.ạ ả ử ạ ớ ị ỏ ơ KI M TRA TRONG REGISTRYể Đ ki m tra xem các l a ch n c a b n đã có hi u l c hay ch a, hãy ch n các khoá:ể ể ự ọ ủ ạ ệ ự ư ọ HKEY_LOCAL_ MACHINE\System\Current ControlSet\Services\ Class\NetTrans\00yy : MaxMTU = ? (yy bi n thiên t 00 đ n 30 tuỳ s ch ng trình đã cài đ t).ế ừ ế ố ươ ặ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Vdx\MSTCP: DefaultRcvWindow = ? PMTUDiscovery = 0 hay 1 PMTUBlackholeDetect = 0 hay 1 DefaultTTL = 32 hay 64 hay 128 HKEY_LOCAL_MACHINE\system\Current ControlSet\Services\Vxd\NWLink \Ndi\params\Cache size: default = xx ( 0, 16) NH N XéTậ • R t ti c là ph n m m TweakDUN ch cho chúng ta dùng th , ngoài MTU, các thông sấ ế ầ ề ỉ ử ố khác không xác l p đ c, (cho đ n khi mua quy n s d ng là 15USD), cho nên tác giậ ượ ế ề ử ụ ả bài vi t này không th test trên máy đ c. Xin l u ý là b n c n cài đ t Microsoftế ể ượ ư ạ ầ ặ VisualBasic 5.0 Runtimes tr c khi cài TweakDUN.ướ • Theo tác gi TweakDUN, v i Windows 95, MaxMTU =576, RWIN =8x, ông đ t t c đả ớ ạ ố ộ nhanh g p đôi tr m c đ nh MTU=1500.ấ ị ặ ị • Ph n m m "tùy lòng h o tâm" "MTUSpeed Pro version" qu là thu n ti n, hi u qu choầ ề ả ả ậ ệ ệ ả chúng ta h n (nh trên đã nói, là m t DONATIONWARE, nh ng tác gi nh n nh n uơ ư ộ ư ả ắ ủ ế b n là ng i h o tâm và th y s d ng MTUSpeed là h u ích thì ông cũng không t ch iạ ườ ả ấ ử ụ ữ ừ ố 1 món quà 5 hay 10 đô la!!!). Thu n ti n là vì chúng ta có m t ph n m m mi n phí, hi uậ ệ ộ ầ ề ễ ệ qu là vì nó th c s làm tăng t c đ truy n d li u.ả ự ự ố ộ ề ữ ệ Qua th c t s d ng, ng i vi t bài này cũng mu n các b n c i thi n đ c t c đ k t n i,ự ế ử ụ ườ ế ố ạ ả ệ ượ ố ộ ế ố nh t là khi t i xu ng nh ng files vài MB, b n s ti t ki m đ c th i gian làm vi c trên m ng, ti tấ ả ố ữ ạ ẽ ế ệ ượ ờ ệ ạ ế ki m ti n c c phí Internet, và nh t là chia s c ng cho ng i dùng khác len đ c vào Internetệ ề ướ ấ ẻ ổ ườ ượ nh chúng ta v y.ư ậ Hinh2: Giao di n c a donationware MTU-Speed cho phép ch n l a tr c c đ i MTU,ệ ủ ọ ự ị ự ạ RWIN,TTL, "Black Hole" và cachesize. C n ghi nh : B n nên th t i v ít nh t 3 hay 4 trang Web c a các site khác nhau, t g i (đ nầ ớ ạ ử ả ề ấ ủ ự ử ế đ a ch c a chính mình ) e-mail kèm theo file dung l ng l n, m t hay hai FTP, tr c khi có k tị ỉ ủ ươ ớ ộ ướ ế lu n v t c đ . Cũng nên hi u r ng các modem có cùng t c đ danh đ nh nh ng khác hi u sậ ề ố ộ ể ằ ố ộ ị ư ệ ẽ cho k t qu khác nhau, th m chí gi a lo i g n trong và ngoài c a cùng m t hi u cũng khácế ả ậ ữ ạ ắ ủ ộ ệ nhau. Chú thích v PINGề MTU là kích th c c a gói d li u. Nó ph i đ nh đ có th chui qua các " ng d n (pipe)"ướ ủ ữ ệ ả ủ ỏ ể ể ố ẫ nh nh t có trên m ng, n u không nó s b phân m nh. PING mô ph ng vi c g i gói d li uỏ ấ ạ ế ẽ ị ả ỏ ệ ử ữ ệ đ n đ a ch m t IP và nh n gói d li u ph n h i đ tìm ra Max MTU c a đ ng d n.ế ị ỉ ộ ậ ữ ệ ả ồ ể ủ ườ ẫ PING-L Max MTU 28 W 10000 destination-IP-addressố ố Thí d , n u mu n ki m tra MTU c a chúng ta là 576 thì ph i dùng 548 bytes (=576-28, 28 làụ ế ố ể ủ ả bytes thông tin c a tiêu đ header information IP và ICMP) đ PING news server c a ISP.ủ ề ể ủ C:\WINDOWS>ping l 548 f w 10000 news.dial.pipex.comố ố ố Pinging plug.news.pipex.net [158.43.192.23] with 548 bytes of data: Reply from 158.43.192.23: bytes=548 time=367ms TTL=251 Reply from 158.43.192.23: bytes=548 time=275ms TTL=251 Reply from 158.43.192.23: bytes=548 time=280ms TTL=251 Reply from 158.43.192.23: bytes=548 time=265ms TTL=251 T k t qu trên, ta bi t MTU có tr ít nh t là 576, nên s th 577 và có:ừ ế ả ế ị ấ ẽ ử ở C:\WINDOWS.ping l 549 f w 10000 news.dial.pipex.comố ố ố Pinging plug.news.pipex.net [158.43.192.23] with 549 bytes data: Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. (thí d trên đây là 1 test có th t.)ụ ậ T li u:ư ệ MaxMTU for Windows/ The MaxMTU Fix/ A Netpro North West Techfile Windows 95 TCP/IP Dial-Up Go-Faster Tips Mtuspeed95.txt TweakDUN 2.1 for WIN95/98/NT4/Patterson Design Systems/readme.txt Internet Terms file://OPERA/HELP/TERMS.HTM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfẤn định tốc độ truyền tải dữ liệu tối ưu.pdf
Tài liệu liên quan