26 thủ thuật trong DOS

Dos thì ai cũng biết đến nhưng những thủ thuật trong nó thì ít ai sờ mó vì giao diện của nó là giao diện dòng lệnh rất khó dùng. Nhưng thực tế thì dos là môi trương mạnh, nó có thể truy cập rất sâu vào hệ thống của ta vì thế có những hiểu biết về dos cũng là một vấn đề rất hay. Và sau đây mình xin giới thiệu 26 thủ thuật trong dos cho các bạn tham khảo và học nhé:

pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 26 thủ thuật trong DOS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIETBOOKS Trang 1 26 thuã thuêåt trong DOS 1. Àûa vaâo àôa aão Àïí dïî daâng truy cêåp àïën caác file trong caác thû muåc thûúâng duâng, haäy taåo möåt öí àôa aão. Giaã sûã baån hay truy xuêët àïën caác file úã C:\WP51\DOCS\MAILIST haäy thïm doâng SUBST F: C:\WP51\DOCS\MAILIST vaâo file AUTOEXEC.BAT (Nïëu F àaä duâng röìi, haäy thay bùçng 1 kyá tûå khaác). Bêy giúâ coá thïí truy xuêët àïën caác file trong thû muåc àoá bùçng caách goä F: tïn file. 2. Thay thïë caác file Coá möåt söë file taâi liïåu maâ baån muöën sûã duång taåi núi laâm viïåc vaâ úã nhaâ, thay vò sao cheáp caác file, haäy duâng lïånh · REPLACE C:\TAILIEU\*.* A:/U Àïí thay thïë möîi file trïn öí àôa A truâng tïn vúái caác file trong thû muåc TAILIEU úã öí C: Tham söë /U baão àaãm rùçng chó viïët chöìng lïn nhûäng file cuä hún khi so saánh ngaây giúâ taåo lêåp. 3. Khöng cêìn dêëu * Àïí àúä töën thúâi gian goä baân phñm, haäy duâng dêëu . (dêëu chêëm) àïí thay cho tïn thû muåc hiïån haânh. Vñ duå, thay vò goä DEL *.* àïí xoáa file trong thû muåc hiïån haânh, haäy goä DEL. nhûng àûâng goä dêëu . hai lêìn 4. Chuyïín thû muåc Duâng lïånh CD àïí vaâo hoùåc ra khoãi möåt thû muåc, lïånh CD... àïí chuyïín lïn thû muåc trïn trûåc tiïëp. Nïëu muöën chuyïín lïn vaâi cêëp, coá thïí duâng caác cùåp dêëu chêëm "..". Vñ duå baån àang úã C:\DATA\SALES \JULY\US\MIDWEST. Goä CD ...\.. seä àûa baån àïën ngay C:\DATA\SALES \JULY; lïånh CD..\..\..\.. seä nhaãy àïën C:\DATA. Cuäng coá thïí duâng CD.. àïí trúã vïì mûác trïn vaâ chuyïín sang möåt nhaánh khaác. Vñ duå àïí chuyïín tûâ C:\DATA\EXPENSES sang C:\DATA\MEMOS\BOSS duâng lïånh CD..\MEMOS\BOSS. 5. Phuåc göìi file bõ mêët Khi möåt chûúng trònh quan troång ngêîu nhiïn bõ xoáa, hêìu hïët moåi ngûúâi àïìu mùæc löîi laâ muöën caâi àùåt laåi chûúng trònh. Thûåc ra thò chó cêìn duâng lïånh EXPAND trong thû muåc DOS hoùåc WINDOWS àïí bung file göëc úã àôa mïìm. Hêìu hïët caác file neán àûúåc kïët thuác bùçng dêëu gaåch dûúái (_). Vñ duå, àïí bung file neán VIDEO.DLL úã A: vaâ àûa vaâo thû muåc WINDOWS haäy goä : EXPAND A:\VIDEO.DL_ C:\WINDOWS\VIDEO.DLL 6. Àûúâng dêîn daâi Nïëu lïånh PATH hoùåc dêëu nhùæc DOS quaá daâi, thò seä coá thöng baáo "out of environment space". Àïí tùng thïm böå nhúá cho moåi trûúâng chûáa caác lïånh PATH, PROMPT vaâ SET, thïm doâng sau àêy vaâo CONFIG.SYS VIETBOOKS Trang 2 · SHELL=C:\COMMAND.COM C:\/E: 512/P Nïëu duâng DOS 5.0 hay 6.0, böå nhúá möi trûúâng mùåc nhiïn seä gêëp àöi. Nïëu duâng DOS cuä hún, seä coá möi trûúâng lúán gêëp ba lêìn. Coá thïí tùng thïm bùçng giaá trõ sau /E nhûng lûu yá rùçng, khi thïm möåt byte thò böå nhúá quy ûúác (conventional memory) cho caác chûúng trònh seä giaãm búát möåt byte. Tham söë /P cho DOS biïët baån àang thay thïë giaá trõ mùåc nhiïn (COMMAND.COM), do àoá DOS seä thûåc hiïån AUTOEXEC.BAT trûúác. 7. Baão vïå maáy tñnh Rêët dïî bõ xoáa hïët caác files trong thû muåc göëc úã C: khi goä DEL *.* nïëu tûúãng mònh àang úã thû muåc con. Nïëu khöng lûu laåi caác file trûúác khi khúãi àöång laåi thò phaãi cêìn möåt àôa mïìm khúãi àöång maáy. Àïí traánh rùæc röëi, haäy duâng lïånh ATTRIB cuãa DOS àïí baão vïå COMMAND.COM. Taåi dêëu nhùæc DOS, goä ATTRIB + R C:\COMMAND.COM. Tham söë +R chuyïín thuöåc tñnh file COMMAND.COM thaânh read - only (chó àoåc) do àoá khöng thïí xoáa hoùåc ghi lïn noá. Tuy nhiïn àûâng duâng ATTRIB cho moåi file. 8. Cö lêåp AUTOEXEC.BAT Baån coá muöën giûä nguyïn AUTOEXEC.BAT khi caâi àùåt caác chûúng trònh àoâi hoãi cheáp àeâ lïn noá khöng? Haäy àöíi noá thaânh START.BAT vaâ taåo file AUTOEXEC.BAT múái coá möåt doâng @START. Khi caác chûúng trònh àûúåc caâi àùåt cheáp àeâ lïn AUTOEXEC.BAT thò chó aãnh hûúãng àïën file ngùæn nguãi naây, coân file chûáa dûä liïåu quan troång thò khöng hïì gò. Dô nhiïn, nïëu chûúng trònh múái khöng chaåy, baån phaãi chuyïín möåt söë lïånh cêìn thiïët tûâ AUTOEXEC.BAT sang START.BAT 9. Laâm àeåp Shell DOSSHELL laâ cöng cuå thuêån tiïån àïí quan saát vaâ sùæp xïëp dûä liïåu àôa cûáng, nhûng noá khöng àûúåc dïî nhòn lùæm. Àïí chónh laåi, Goä DOSSHELL taåi dêëu nhùæc DOS, khi Shell xuêët hiïån, choån menu Options. Display, lûåa möåt Graphics mode, bêëm OK. Nïëu baån vêîn khöng haâi loâng, coá thïí thay àöíi chuáng trong file DOSSHELL.INI trong thû muåc DOS. Vúái bêët kyâ trònh soaån thaão naâo xûã lyá doâng hún 256 kyá tûå, múã DOSSHELL.INI röìi tòm tïn Emerald City. Baån seä thêëy caác thaânh phêìn vaâ maâu cuãa maân hònh tûúng ûáng vaâ thay àöíi maâu mònh thñch. 10. taåo menu trong DOS Àïí dïî daâng thûåc hiïån caác chûúng trònh trïn DOS, haäy taåo möåt menu, noá chó cho baån phaãi goä gò àïí thûåc hiïån möåt chûúng trònh. Àïí thûåc hiïån àiïìu naây, baån cêìn taåo caác file batch naåp caác chûúng trònh tûúng ûáng vaâ hiïín thõ laåi menu khi thoaát khoãi chûúng trònh. Taåo file MENU.TXT tûúng tûå nhû sau: M ENU Enter To Launch VIETBOOKS Trang 3 WP51 WordPerfect 5.1 L123 1-2-3 Word MS WORD 5.5 Quattro Quattro Cöåt bïn traái töëi àa 8 kyá tûå vaâ khöng coá khoaãng trùæng. Lûu file trong thû muåc àaä àùåt lïånh PATH trûúác caác thû muåc chûúng trònh. Kïë tiïëp, taåo file MENU.BAT coá 2 lïånh ? ? CLS TYPE C:\BATCH\menu.txt Menu naây seä xuêët hiïån bêët cûá khi naâo baån (hay file batch) thûåc hiïån lïånh MENU taåi dêëu nhùæc DOS. Bêy giúâ taåo cho möîi chûúng trònh möåt file batch àïí chuyïín sang öí àôa, thû muåc thñch húåp, naåp chûúng trònh, hiïín thõ laåi menu. Möîi file batch àûúåc àùåt tïn nhû caác thaânh phêìn úã cöåt bïn traái. Vñ duå File L123.BAT naåp 1-2-3 vaâ hiïín thõ laåi menu sau khi thoaát khoãi 1-2-3. ? ? C: CD\123 C:BATCH\MENU Doâng cuöëi cuâng C:\BATCHCH\MENU àïí kïët thuác file batch vaâ hiïín thõ menu 11. Sûã duång DOSKEY DOSKEY rêët thuêån tiïån cho viïåc thu goån caác lïånh thûúâng xuyïn goä vaâo võ trñ dêëu nhùæc DOS thaânh möåt hay hai kyá tûå. Vñ duå, nhû nïëu baån thûúâng goä DIR /P /O:GN. Àïí àúä phaãi goä nhiïìu baån thu goån lïånh trïn thaânh kyá tûå D nhúâ DOSKEY. Taåi dêëu nhùæc DOS, goä DOSKEY D=DIR $1 $2 /O:GN. Bêy giúâ möîi khi goä D, baån seä thêëy danh saách caác thû muåc con röìi àïën caác file àûúåc sùæp thûá tûå theo tïn. $1 vaâ $2 cho pheáp àùåt thïm 2 tham söë, nïn baån coá thïí vaâo lïånh: D*.EXE /S. 12. Xem trûúác khi xoáa Rêët nguy hiïím khi sûã duång lïånh DEL vúái kyá tûå "*". Àïí xem laåi caác file trûúác khi xoáa trong DOS 5.0 vaâ 6.0, baån coá thïí duâng tham söë /P. Vñ duå: ? ? DEL *.BAK/P DOS seä nhùæc baån kiïím tra laåi trûúác khi xoáa möîi file. 13. Format nhanh VIETBOOKS Trang 4 Baån coá muöën format àôa nhanh khöng? Vúái DOS 5.0 vaâ 6.0, baån coá thïí àûa àôa àaä duâng röìi vaâo öí vaâ goåi lïånh FORMAT A:/Q/U àïí format nhanh. Vûúáng mùæt duy nhêët laâ seä khöng thïí UNFORMAT àïí khöi phuåc laåi caác file cuä khi cêìn. 14. Chuyïín àöíi cêëu hònh Caác ûáng duång khaác nhau trïn maáy tñnh àoâi hoãi AUTOEXEC.BAT vaâ CONFIG.SYS coá caác lïånh khaác nhau. Vñ duå nhû baån muöën quaãn lyá böå nhúá àïí àûa caác TSRs vaâ caác öí àôa thiïët bõ lïn vuâng nhúá cao trûúác khi chaåy Windows, nhûng cêìn cêëu hònh khaác cho AutoCAD. File SWITCH2.BAT thay àöíi cêëu hònh bùçng caách thay CONFIG.SYS vaâ AUTOEXEC.BAT búãi caác versions cuãa Auto CAD hay Windows vaâ khúãi àöång laåi hïå thöëng. Trûúác tiïn, àûa caác lïånh cuãa CONFIG.SYS vaâ AUTOEXEC.BAT cho cêëu hònh chaåy AutoCAD vaâo caác file tûúng ûáng nhû CONFIG.CAD vaâ AUTOEXEC.BAT. Thûåc hiïån tûúng tûå àöëi vúái caác file cêëu hònh cuãa Windows nhû CONFIG.WIN vaâ AUTOEXEC.WIN. Lûu caác file naây cuâng vúái CONFIG.SYS vaâ AUTOEXEC.BAT trong thû muåc göëc úã C. Kïë tiïëp, soaån thaão file SWITCH2.BAT, lûu noá vaâo thû muåc coá trong lïånh PATH cuãa möîi file AUTOEXEC. Taåi dêëu nhùæc DOS vaâo DEBUG taåo file WARMBOOT.COM, nhêën àïí kïët thuác möîi doâng vaâ àïí möåt doâng tröëng trûúác RCX. Lûu WARMBOOT.COM vaâo thû muåc DOS úã C. Àïí duâng SWITCH2.BAT, goä SWITCH2.CAD hoùåc SWITCH2.WIN taåi dêëu nhùæc DOS. Thay cêëu hònh AUTOEXEC.BAT vaâ CONFIG.SYS bùçng caách duâng SWITCH2.BAT tûå àöång khúãi àöång laåi maáy nhúâ WARMBOOT.COM 15. DIR thöng minh Lïånh TREE path thïí hiïån sú àöì têët caã caác thû muåc trong àûúâng dêîn (hoùåc trong thû muåc mùåc nhiïn nïëu khöng chó ra àûúâng dêîn). Khi xem sú àöì cêy thû muåc taåi göëc (TREE), sú àöì cêy thû muåc seä bõ cuöån rêët nhanh baån seä khöng àoåc kõp. Lïånh TREE\:MORE seä hiïín thõ tûâng trang maân hònh, nhûng khöng thïí xem laåi trang trûúác. Duâng TREE\>TREE.TXT àïí lûu kïët quaã cuãa lïånh TREE röìi vúái lïånh EDIT xem TREE.TXT II. Meåo trong DOS 6.0 16. Caãi tiïën lïånh Memory Lïånh MEM cho biïët hïå thöëng cuãa baån coá bao nhiïu böå nhúá quy ûúác (conventional), böå nhúá múã röång (extended), böå nhúá baânh trûúáng (expanded). Cuå thïí hún, duâng lïånh MEM /C àïí tòm võ trñ caác chûúng trònh trong böå nhúá. Nïëu baån àaä tûâng duâng tham söë /C trong DOS 5.0, baån seä thêëy kïët quaã thêåt khoá hiïíu. Lïånh MEM cuãa DOS 6.0 dïî hiïíu hún vaâ coá thïm tham söë /P àïí dûâng úã möîi trang, vñ duå: MEM /C /P 17. PATH trong DOS 6.0 VIETBOOKS Trang 5 PATH daâi nhêët úã caác version trûúác cuãa DOS laâ 122 kyá tûå. ÚÃ DOS 6.0, coá thïí keáo daâi noá nïëu àûa doâng SET PATH = dir1; dir2;... Tuy nhiïn, khi thûåc hiïån, nïn yá thûác rùçng khöng nïn duâng cêu PATH (trûâ khi muöën thay thïë PATH hiïån taåi) hoùåc biïën %PATH% cuãa DOS vò noá seä àûa àïën kïët quaã khöng ngúâ. Cuäng cêìn àïì phoâng quaá trònh caâi àùåt caác chûúng trònh tûå thïm PATH vaâo AUTOEXEC.BAT seä thay thïë danh saách thû muåc cuãa CONFIG.SYS thay vò thïm vaâo. 18. Giaãi quyïët truåc trùæc. Nïëu baån àaä tûâng caâi àùåt möåt chûúng trònh múái hay möåt thiïët bõ ngoaåi vi vaâ röìi maáy laåi khöng khúãi àöång àûúåc, luác àoá baån seä thñch thuá vúái khaã nùng nhaãy tûâng doâng möåt trong CONFIG.SYS cuãa DOS 6.0. Chó cêìn nhêën (F8) khi thêëy thöng baáo "Starting MS-DOS" (xem meåo 25). DOS seä hoãi baån coá thûåc hiïån hay boã qua lïånh. Nïëu baån phaát hiïån DEVICE coá vêën àïì, chó cêìn nhêën N àïí DOS boã qua lïånh àoá. Khi àaä thi haânh xong CONFIG.SYS, DOS seä hoãi baån coá muöën thi haânh AUTOEXEC.BAT khöng. 19. Neán àôa mïìm Chûác nùng neán dûä liïåu DoubleSpace cuãa DOS 6.0 cho pheáp lûu trûä gêëp àöi dûä liïåu trïn àôa cûáng (tuây vaâo dûä liïåu). Àiïìu naây cuäng aáp duång cho àôa mïìm (loaåi trûâ àôa 360K) sûã duång trïn caác hïå thöëng àaä caâi àùåt DoubleSpace. Àïí taåo möåt àôa mïìm àûúåc neán, trûúác hïët phaãi chùæc chùæn laâ àôa múái àûúåc format, nïëu khöng, thû muåc seä chiïëm möåt phêìn àôa thò rêët laäng phñ. Àûa àôa vaâo öí, goä DBLSPACE. Nhêën -C, choån Existing Drive vaâ laâm theo chó dêîn. Tuy nhiïn, khi àûa àôa vaâo öí, DOS khöng tûå nhêån biïët àûúåc laâ àôa àaä àûúåc neán chûa. Trûúác hïët phaãi duâng lïånh BLSPACE /MOUNT hay àûa doâng naây vaâo AUTOEXEC.BAT. Noái chung àôa àûúåc neán hay chûa neán àïìu àûúåc duâng nhû nhau. Coá thïí lûu, sao cheáp vaâ xoáa caác file. Tuy nhiïn, coá vaâi chûác nùng àùåc trûng cuãa DoubleSpace nhû nïëu muöën format 1 àôa àaä àûúåc neán, phaãi duâng lïånh DBLSPACE/FORMAT 20. Lïånh DEFRAG DEFRAG, möåt tiïån ñch töëi ûu àôa cuãa Symantec laâ möåt böí sung thuá võ cho DOS 6.0. Àïí tiïån ñch naây àaåt töëc àöå töëi àa, duâng lïånh cuãa DOS: DEFRAG/SS-/SD- Tham söë /SS - vaâ /SD - sùæp xïëp file theo kñch thûúác vaâ theo ngaây/giúâ, vúái caác file vûâa àûúåc sûãa àöíi thò úã trïn, caác file cuâng ngaây/giúâ àûúåc sùæp xïëp theo thûá tûå file lúán trûúác. Bùçng caách naây caác file ñt khi duâng àïìu àûúåc chuyïín ra sau, caác file thûúâng duâng àïën àûúåc chuyïín lïn trïn àïí truy cêåp nhanh hún. 21. Thûåc hiïån Backup Tiïån ñch sao lûu (backup) cuãa DOS 6.0 aáp duång cho bêët kyâ öí àôa naâo baån coá thïí sao cheáp, kïí caã öí maång. Möîi khi baån thûåc hiïån sao lûu, DOS hoãi baån muöën loaåi naâo: full, incremental hay differential. Sau àêy laâ cuå thïí: VIETBOOKS Trang 6 Full backup sao toaân böå caác file baån chó ra. Sûã duång caách naây àïí sao lûu möåt loaåi file, vñ duå nhû file dûä liïåu vaâ cêëu hònh. Dïî daâng thûåc hiïån naåp laåi (restore) tûâ full backup nhûng full backup tiïu töën nhiïìu thúâi gian. Incremental backup sao caác file àaä àûúåc thay àöíi tûâ lêìn full hay incremental backup cuöëi duâng. Duâng caách naây khi phaãi sao lûu quaá nhiïìu file. Quaá trònh restore seä töën nhiïìu thúâi gian. Differential backup chó sao caác file àûúåc thay àöíi tûâ lêìn full backup cuöëi cuâng. 22. Àöíi tïn thû muåc Baån àaä haâi loâng vúái khaã nùng di chuyïín caác file vúái lïånh MOVE cuãa DOS. Àûâng boã qua thuã thuêåt khaác cuãa MOVE, àoá laâ àöíi tïn thû muåc, chó cêìn goä: MOVE tïn thû muåc cuä va â tïn thû muåc múái. Boã qua tïn thû muåc, thûåc tïë laâ baån khöng muöën di chuyïín thû muåc maâ muöën àöíi tïn noá. 23. Thûåc hiïån DOS tûúng thñch Nïëu hïå thöëng àaä àûúåc caâi DOS 6.0, chuá yá seä thêëy thiïëu caác lïånh nhû ASSIGN, COMP, EDLIN, EXE2BIN, GRAFTABL, JOIN vaâ möåt söë lïånh khaác cuäng nhû caác chûúng trònh Qbasic vaâ PRINTER.SYS. Nïëu cêìn duâng caác lïånh hay caác chûúng trònh naây, haäy naåp chuáng tûâ caác àôa DOS 5.0 bùçng lïånh EXPAND (xem meåo 5) hay àùåt mua àôa Supplemental DOS 6.0 cuãa Microsoft. 24. SmartDrive SmartDrive trong DOS 6.0 thêåt sûå laâ möåt chûúng trònh hai mùåt coá thïm chûác nùng Double - buffer àïí truy cêåp àôa nhanh. Double buffering cêìn thiïët nïëu hïå thöëng coá öí àôa SCSI, ESDI hay Micro Channel Architecture (MCA) hoùåc thiïët bõ khaác, hoùåc EMM386 hoùåc chaåy Windows úã chïë àöå 386 enhanced. Trong luác caâi àùåt, DOS 6.0 tûå àöång thïm Option double - buffer vaâo CONFIG.SYS nhû möåt driver thiïët bõ thûúâng truá trong böå nhúá nïëu noá biïët hïå thöëng coá thïí cêìn double - buffering. Àïí xaác àõnh chùæc chùæn, thûåc hiïån SMARTDRV vaâ kiïím tra cöåt "buffering". Nïëu têët caã caác thaânh phêìn àïìu "no", coá thïí tiïët kiïåm böå nhúá bùçng caách xoáa doâng DEVICE = SMARTDRV.EXE/DOUBLE_BUFFER trong CONFIG.SYS vaâ khúãi àöång laåi maáy. 25. Boã qua caác file cêëu hònh Baån coá muöën boã qua CONFIG.SYS vaâ AUTOEXEC.BAT àïí túái thùèng dêëu nhùæc DOS khöng? Khi maáy àang khúãi àöång, DOS hiïín thõ cêu "Starting MS-DOS", luác àoá haäy nhêën (F5) hay giûä phñm (Shift). 26. Nhiïìu cêëu hònh khúãi àöång maáy Trïn möåt maáy tñnh coá thïí coá nhiïìu cêëu hònh khaác nhau, nhûng àïën nay, DOS chó cho pheáp möåt cêëu hònh. DOS 6.0 cho pheáp àõnh nghôa nhiïìu cêëu hònh trong möåt file CONFIG.SYS vaâ taåo caã menu àïí choån caác cêëu hònh àoá. Vñ duå sau àêy taåo möåt CONFIG.SYS coá hai cêëu hònh cho hai ngûúâi khaác nhau (John vaâ Jane). VIETBOOKS Trang 7 Caác doâng dûúái [menu] laâ hai tïn John vaâ Jane àïí DOS tòm trong CONFIG.SYS caác cêëu hònh cuãa noá. Phêìn coân laåi cuãa caác doâng naây àûúåc hiïín thõ trïn maân hònh àïí choån menu luác khúãi àöång maáy. Doâng Menudefault laâ cêëu hònh mùåc nhiïn nïëu khöng choån möåt söë chñnh xaác, trong trûúâng húåp naây laâ 30. Muåc [common] göìm caác lïånh trong CONFIG.SYS àûúåc duâng cho caã hai. [John] vaâ [Jane] laâ caác àùåc taã cho 2 cêëu hònh hïå thöëng (dô nhiïn coá thïí hún 2). PC World 7/1993 [MENU] menuitem = John John's Configuration menuitem = Jane Jane's Configuration menudefault = Jane, 30 [Common] device = C:\dos\himem.sys dos = high [John] Files = 35 device = C:\dos\ansi.sys set path = C:\Windows; c:\dos numlock = on [Jene] files = 25 setpath = C:\dos; C:\quicken numlock = off SWITCH2.BAT IF "%1=" GOTO NOENTRY IF NOT "WINDIR ==" GOTO END COPY C:\CONFIG.%1 C:\*.SYS COPY C:\AUTOEXEC.%1 C:\*.BAT C:\DOS\WARMBOOT :NOENTRY ECHO USE %0 CAD OR WIN ECHO to switch Configurations :END ECHO % does not run in Windows WARMBOOT.COM MOV DX,40 MOV DS, DX MOV BX,72 MOV WORD PTR[BX], 1234 JMP FFFF:0 RCX 11 NC:\DOS\WARMBOOT.COM W Q

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf26 thủ thuật trong DOS.pdf
Tài liệu liên quan