• Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán tài sản cố địnhKế toán chi phí - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Chứng từ sử dụng - Biên bản giao nhận TSCĐ (Mẫu số 50-HD) - Biên bản thanh lý TSCĐ (Mẫu số 51-HD) - Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (Mẫu số 54-HD) - Biên bản đánh giá lại (Mẫu số 52-HD) - Bảng tính và phân bổ KH TSCĐ (Mẫu số 55-BD) - Các tài liệu khác

  ppt40 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 4: Phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuậnKế toán chi phí - Chương 4: Phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận

  Đòn bẩy hoạt động đo lường độ nhạy của lợi nhuận thuần từ HĐKD khi có sự biến động của mức tiêu thụ. Độ lớn đòn bẩy hoạt động (DOL) ∆% Sản lượng tiêu thụ

  ppt47 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 4: Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chínhKế toán chi phí - Chương 4: Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính

  (Bản scan) Chương 4: Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính Báo cáo tài hcinhs không có sai lệch trọng yếu nhưng đã hiệu chỉnh các thay đổi chính sách kế toán đã được khai báo đầy đủ

  pdf55 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính (estimated cost)Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính (estimated cost)

  Chi phí SX dở dang đầu kỳ + Chi phí hoàn tất SPDD ĐK NVL TT (KL tương đương × Zđv) Cộng (x) SXC (KL tương đương × Zđv) NC TT (KL tương đương × Zđv) 2.

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí định mứcKế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí định mức

  Tại một DN may mặc trong tháng có thông tin về định mức: • Biến phí SXC là $30/giờ máy. • Định phí SXC kế hoạch là $276.000. • Định phí SXCKH trên 1 giờ máy là $57,50/giờ máy. • Số lượng sản xuất kế hoạch là 12.000 sp. • Số giờ máy KH để SX 1 SP là 0,4giờ/sp. Thông tin thực tế sản xuất như sau: • Số lượng SPSX thực tế là 10.000 sp. • Số giờ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 4: Lập dự toán ngân sáchKế toán chi phí - Chương 4: Lập dự toán ngân sách

  Lập dự toán ngân sách 2 • Lập dự toán tài chính – Dự toán thu tiền – Dự toán mua hàng – Dự toán các khoản chi nhân công và sản xuất chung. – Dự toán tiền – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán – Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán – Bảng cân đối kế toán dự toán

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính (phần 2)Kế toán các khoản đầu tư tài chính (phần 2)

  Trong phần chính sách kế toán 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Các khoản đầu tư chứ- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát; Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn; Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác; Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Kế toán các khoản đầu tư tài chínhKế toán chi phí - Kế toán các khoản đầu tư tài chính

  Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đòi hỏi phải có sự thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Hoạt động của CSKDĐKS cũng giống như hoạt động của các doanh nghiệp khác, chỉ khác là thỏa thuận bằng hợp đồng giữa các bên góp vốn liên doanh quy định quyền đồng kiểm soát của họ đối với các hoạt động kinh tế của cơ sở này. Lãi được chia ghi vào Doanh ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán các khoản ứng trướcKế toán chi phí - Chương 3: Kế toán các khoản ứng trước

  Phiếu thu, phiếu chi Giấy báo Nợ, giấy báo Có  Biên bản giao nhận tài sản

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụKế toán chi phí - Chương 3: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ

  Giá thực tế vật liệu, CCDC tự chế nhập kho: Chi phí chế biến Giá thực tế vật liệu, CCDC thu hồi: Do hội đồng đánh giá tài sản của đv xác định Sản phẩm do đv tự sx: Giá thành thực tế Đối với sp thu hồi được trong nghiên cứu, chế thử, thí nghiệm: Giá có thể mua bán được trên thị trường (do HĐ định giá của đv xác định).

  ppt16 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0