• Quản lý hành chính - Những vấn đề về cán bộ, công chức, viên chức luật cán bộ, công chứcQuản lý hành chính - Những vấn đề về cán bộ, công chức, viên chức luật cán bộ, công chức

  1. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Do sắp xếp tổ chức; b) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này. 2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong th...

  doc24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Quyền tự do kinh doanh của công dân theo Điều 57 Hiến pháp năm 1992 (Sửa đổi)Chuyên đề Pháp luật kinh tếLuật học - Quyền tự do kinh doanh của công dân theo Điều 57 Hiến pháp năm 1992 (Sửa đổi)Chuyên đề Pháp luật kinh tế

  Quyền tự do kinh doanh của công dân theo Điều 57 Hiến pháp năm 1992 (Sửa đổi) Nội dung cơ bản của quyền tự do kinh doanh: + Tự do thành lập doanh nghiệp + Tự do lựa chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh + Tự do tiến hành các hoạt động kinh doanh, xác lập và giải quyết các quan hệ hợp đồng, quyền tự định đoạt khi giải quyết các tranh chấp phá...

  ppt124 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Pháp luật về ngân sách nhà nước: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp báchLuật học - Pháp luật về ngân sách nhà nước: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

  Việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nƣớc chƣa gắn chặt với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quy trình lập, chấp hành, quyết toán NSNN còn phức tạp, mang tính hình thức. Thời gian xây dựng dự toán và quyết toán ngân sách dài, nhƣng thời gian dành cho mỗi cấp chính quyền xem xét, quyết định dự thảo ngân sách và quy...

  pdf60 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chuyên đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanhLuật học - Chuyên đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

  Trọng tài thường trực là những trọng tài có hình thức tổ chức, có trụ sở ổn định, có Danh sách Trọng tài viên, và hoạt động theo Điều lệ riêng. Phần lớn các tổ chức Trọng tài lớn, có uy tín trên thế giới đều được thành lập theo mô hình này dưới các tên gọi như: Trung tâm trọng tài, Uỷ ban trọng tài, Viện trọng tài, Hội đồng trọng tài quốc g...

  pdf69 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chuyên đề: Pháp luật về hợp đồng thương mạiLuật học - Chuyên đề: Pháp luật về hợp đồng thương mại

  Tạm ngừng thực hiện hợp đồng (Đ308 – Đ309/LTM 2005): Là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng khi thuộc một trong các trường hợp sau: + Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng. + Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng: Là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệ...

  pdf97 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp (Văn bản pháp luật: Luật phá sản 2004)Chuyên đề: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp (Văn bản pháp luật: Luật phá sản 2004)

  Nhiệm vụ chủ yếu của tổ quản lý tài sản là xác định thực trạng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã (có bao nhiêu, nợ bao nhiêu) và ở mức độ nào đó tham gia quản lý tài sản đó. Tổ quản lý tài sản không có chức năng tham gia quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. Công việc này vẫn thuộc về chủ doanh ng...

  pdf72 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Pháp luật về hợp tác xã (Luật hợp tác xã 2003)Chuyên đề Pháp luật về hợp tác xã (Luật hợp tác xã 2003)

  Ban kiểm soát là cơ quan giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác xã theo đúng pháp luật và điều lệ HTX. Ban kiểm soát do đại hội xã viên bầu trực tiếp, số lượng thành viên do Điều lệ hợp tác xã qui định. Ban kiểm soát bầu một trưởng ban để điều hành hoạt động của ban. Đối với những HTX có số lượng xã viên ít có thể chỉ bầu một kiểm s...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanhLuật học - Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

  Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn. - Chủ doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Các loại hình công ty (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)Các loại hình công ty (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)

  Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm: - Hội đồng thành viên: gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền. - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc - Kiểm soát viên;

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chuyên đề Pháp luật về công tyLuật học - Chuyên đề Pháp luật về công ty

  Đại hội đồng cổ đông: - Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty - Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết - Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. - Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0