• Tài chính doanh nghiệp - Bài 9: Quyết định cơ cấu vốn công tyTài chính doanh nghiệp - Bài 9: Quyết định cơ cấu vốn công ty

  Rủi ro doanh nghiệp - Công ty nào có rủi ro doanh nghiệp càng lớn thì càng hạ thấp tỷ lệ nợ tối ưu (D/S). Thuế thu nhập công ty - Do lãi vay là yếu tố chi phí trước thuế nên sử dụng nợ giúp công ty tiết kiệm thuế . Sự chủ động về tài chính - Sử dụng nợ nhiều làm giảm đi sự chủ động về tài chính đồng thời làm "xấu" đi tình hình bảng cân đối tài sả...

  ppt69 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chínhTài chính doanh nghiệp - Bài 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

  Đặt: SBE = Doanh thu tại điểm hoà vốn FC = Chi phi cố định VCBE = Tổng chi phí biến đổi tại điểm hoà vốn Tại điểm hoà vốn: SBE = FC + VCBE = FC +(VCBE/SBE)SBE Mà VCBE/SBE = VC/S ở bất cứ mức doanh thu nào. Do đó, SBE = FC + (VC/S)SBE => SBE = FC/[1 – (VC/S)]

  ppt44 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 7 (tt): Quyết định và quản trị khoản phải thuTài chính doanh nghiệp - Bài 7 (tt): Quyết định và quản trị khoản phải thu

  Xác định lợi nhuận tăng thêm do nới lỏng chính sách bán chịu = 120.000$ Xác định chi phí tăng thêm do nới lỏng chính sách bán chịu = 16.000$ So sánh: LN tăng thêm > Chi phí tăng thêm Ra quyết định: “Công ty ABC nên nới lỏng chính sách bán chịu”.

  ppt41 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Định giá chứng khoánTài chính doanh nghiệp - Bài 5: Định giá chứng khoán

  Thu thập dữ liệu: Rf = Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro = Lãi suất đấu thầu tính phiếu/trái phiếu kho bạc Rm = Tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư thị trường = Xác định từ danh mục đầu tư thị trường, dựa vào chỉ số chứng khoán Βj = Hệ số beta của chứng khoán j = Xác định từ danh mục đầu tư thị trường, dựa vào chỉ số chứng khoán và giá chứng khoán hàng...

  ppt63 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Lợi nhuận, rủi ro và CAPMTài chính doanh nghiệp - Bài 4: Lợi nhuận, rủi ro và CAPM

  Lợi nhuận kỳ vọng E(R) – lợi nhuận trung bình có trọng số của các lợi nhuận có thể xảy ra, với trọng số chính là xác suất xảy ra. Độ lệch chuẩn () – đo lường sự sai biệt giữa lợi nhuận so với lợi nhuận kỳ vọng, do đó, đo lường rủi ro đầu tư. Hệ số biến đổi (CV) – đo lường rủi ro tương đối, tức đo lường sai biệt trên 1 đơn vị lợi nhuận. CV dùng đ...

  ppt64 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiềnTài chính doanh nghiệp - Bài 3: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

  Thời giá tiền tệ được xây dựng dựa trên cơ sở chi phí cơ hội của tiền, lạm phát và rủi ro. Tất cả thể hiện ở: Lãi suất Phương pháp tính lãi Thời giá tiền tệ được cụ thể hoá bởi hai khái niệm cơ bản: Giá trị hiện tại Giá trị tương lai

  ppt48 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Phân tích và hoạch định các Báo cáo tài chínhTài chính doanh nghiệp - Bài 2: Phân tích và hoạch định các Báo cáo tài chính

  Tính toán các tỷ số tài chính Các tỷ số liên quan đến bảng cân đối tài sản Các tỷ số liên quan đến báo cáo thu nhập Các tỷ số liên quan đến cả hai Phân tích xu hướng tài chính Phân tích cơ cấu tài chính Phân tích chỉ số tài chính

  ppt59 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Thẩm định dự án đầu tưTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư

  Rủi ro thị trường quan trọng nhất đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên không thể bỏ qua các rủi ro khác vì nó ảnh hưởng tới nhiều chủ thể. • Khi ra quyết định đầu tư dự án, các công ty thường chủ yếu căn cứ vào rủi ro riêng biệt vì rủi ro này dễ đo lường nhất. • Các rủi ro dự án có tương quan chặt chẽ với nhau: – Hầu hết các dự án của công ty tập ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 2: Phân tích Báo cáo tài chínhTài chính ngân hàng - Chương 2: Phân tích Báo cáo tài chính

  Phương pháp DuPont ROE= (Hệ số sinh lời doanh thu) x (Hiệu suất tổng tài sản) x (1+Nợ/Vốn CSH) • Các biện pháp tăng ROE: – Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí – Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản – Xác định cơ cấu vốn hợp lý • Nếu kết hợp tốt các biện pháp trên thì có thể tăng ROE

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 5: Chi phí vốn và cơ cấu vốnTài chính ngân hàng - Chương 5: Chi phí vốn và cơ cấu vốn

  Chi phí vốn cận biên là chi phí của một đồng vốn mới được DN huy động thêm. • Chi phí vốn cận biên sẽ tăng khi ngày càng có nhiều vốn được huy động trong một khoảng thời gian nào đó.

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0