• Kế toán xây dựng - Chương 7: Kinh tế nợ vay và dự phòng phải trảKế toán xây dựng - Chương 7: Kinh tế nợ vay và dự phòng phải trả

  Theo VAS 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng: “Một khoản dự phòng là một khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian”  Dự phòng bảo hành sản phẩm, dự phòng cho các HĐ có rủi ro lớn, dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp

  pdf35 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán xây dựng - Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tưKế toán xây dựng - Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư

  CHI PHÍ PHÁT SINH SAU KHI GHI NHẬN BAN ĐẦU Sau khi ghi nhận ban đầu, các khoản chi liên quan đến BĐS đầu tư được chia thành 2 loại: - Các khoản chi để bảo dưỡng hay khôi phục mức hoạt động ban đầu: không chắc chắn làm cho BĐS đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu  Ghi nhận ngay vào CP s...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Kế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hạt động xây lắpKế toán xây dựng - Chương 3: Kế toán hạt động xây lắp

  Theo VAS 15, doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo hai trường hợp sau: (a) Trường hợp HĐXD quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện HĐXD được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí của HĐXD được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xá...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp các dịch vụKế toán xây dựng - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp các dịch vụ

  Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (dịch vụ, nông nghiệp) Khái niệm :  Thành phẩm : Là những sản phẩm đã kết thúc các GĐ công nghệ qui định trong quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đã được kiểm về mặt kỹ thuật & được xác định là phù hợp, đã nhập kho thành phẩm hoặc giao trực tiếp cho bên mua. Đánh giá thành phẩm : + Giá thực tế ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán xây dựng - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệKế toán xây dựng - Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ

  TK 511 “Dthu bán hàng và CC dịch vụ” • TK 632 “Giá vốn hàng bán” • TK 641 “Chi phí bán hàng” • TK 3333 “Thuế xuất khẩu

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụKế toán tài chính - Chương 8: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ

  Là tiền lương phải trả và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN và kinh phí công đoàn của công nhân trực ti ếp sản xuất, kể cả khoản trích trước tiền lương nghỉ phép c ủa công nhân trực tiếp sản xuất (nếu có). - Tiền lương là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đã đón...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanhKế toán tài chính - Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh

  Ví dụ 7.4 • Cty T mua hàng của DN A: SL 300 cái, đơn giá chưa thuế 90.000 đ/c, thuế GTGT 10%, thanh toán sau 10 ngày. • Cty nhận hàng từ A và giao ngay cho khách hàng C: SL: 300 cái, đơn giá bán chưa thuế 100.000đ/c, thuế GTGT 10%, thanh toán sau 15 ngày. Yêu cầu: định khoản tình hình trên tại cty T

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữuKế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Nội dung phân chia lợi nhuận của DN: - Trích lập các quỹ (QĐTPT, QKTPL, các quỹ khác thuộc VCSH). - Bổ sung NVKD. - Chia cổ tức cho các cổ đông, Chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư. 6.3 Kế toán i n sau thuê chưa phân i 1

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trảKế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

  Các khoản phải nộp Nhà nước (Taxes and other obligations to the State Budget) các khoản nộp tài chính bắt buộc mà DN có nghĩa vụ thanh toán với NN Chứng từ sử dụng • Thông báo nộp thuế • Tờ khai thuế • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, giấy báo Nợ • Tài khoản sử dụng: TK 333

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 04: Kế toán tài sản cố địnhKế toán tài chính - Chương 04: Kế toán tài sản cố định

  Doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm. • Đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn, thời gian sử dụng là thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định. • Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian sử dụng là t...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0