• Toán học - Chương 4: Các khái niệm về đồ thịToán học - Chương 4: Các khái niệm về đồ thị

  Bài 1: Vẽ đồ thị có 6 đỉnh trong đó a)3 đỉnh bậc 3 và 3 đỉnh bậc 1. b) Bậc các đỉnh lần lượt là: 1,2,2,3,4,5. c)Bậc các đỉnh lần lượt là: 2,2,4,4,4,4. Bài 2: Tìm số cạnh và vẽ đồ thị mà mọi đỉnh của nó đều có bậc 3 và có a)4 đỉnh. b) 5 đỉnh. c)6 đỉnh. d) 8 đỉnh. Bài 3: Tìm số đỉnh và vẽ đồ thị mà nó có a)12 cạnh và mọi đỉnh đều có bậc 2. ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 3. Hàm Bool và mạch tổ hợpToán học - Chương 3. Hàm Bool và mạch tổ hợp

  Bước 3.1: Các tế bào lớn buộc phải chọn là những tế bào lớn nào, mà có chứa ít nhất một ô 1, không giao nhau với tế bào lớn nào khác. Bước 3.2: Nếu các tế bào lớn đã chọn ở trên phủ kín f thì kết thúc và ta có duy nhất một công thức đa thức tối tiểu là tổng các tế bào lớn này. Ngược lại thì tiếp tục bước 3.3. Bước 3.3: Ta chọn thêm các tế bào ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 2: Phương pháp đếmToán học - Chương 2: Phương pháp đếm

  BÀI TẬP Bài 1: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài tối đa 6 bit? Bài 2: Có bao nhiêu chuỗi nhị phân dài 10 bit, sao cho bit đầu bằng 0 hay bit cuối bằng 1. Bài 3: Một mật khẩu phải có độ dài 6 ký tự (không phân biệt ký tự hoa, thường), mỗi ký tự được lấy từ bảng 26 chữ cái và 10 chữ số. Tính số mật khẩu có thể tạo ra trong mỗi trường hợp sau: a)...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Môn Toán rời rạc và lý thuyết đồ thịMôn Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

  Bài 3. Hãy sử dụng các ký hiệu toán học và logic để viết lại mệnh đề sau đây: Với mọi số thực dương x, có một số tự nhiên n sao cho x bằng 2n hoặc x nằm giữa 2n và 2n+1. Viết ra mệnh đề phủ định của nó. Bài 4. Trong bài tập nầy ký hiệu n chỉ một biến nguyên. Cho các vị từ : P(n)  "0 < n2  4" R(n)  "0 < n3  8" S(n)  "0 < n  2" a/ Ứng v...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng toán kinh tế - Chương 1: Tổng quan về toán kinh tếBài giảng toán kinh tế - Chương 1: Tổng quan về toán kinh tế

  Trình tự lập sơ đồ mạng  Liệt kê tất cả công việc: các công việc công nghệ, theo thứ tự thời gian trước s  Xác định thời gian thực hiện các công v  Lập sơ đồ Quy tắc lập sơ đồ mạng  Quy tắc 1 sơ đồ lập từ trái sang phải

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2Bài giảng Toán rời rạc 2

  4. Cho một mạng thông tin gồm N nút. Trong đó, đường truyền tin hai chiều trực tiếp từ nút i đến nút j có chi phí truyền thông tương ứng là một số nguyên A[i,j] = A[j,i], với A[i,j]>=0, i  j. Nếu đường truyền tin từ nút i1 đến nút ik phải thông qua các nút i2, . . ik-1 thì chi phí truyền thông được tính bằng tổng các chi phí truyền thông A[i1,i...

  pdf124 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1Bài giảng Toán rời rạc 1

  56. Hãy tìm tất cả các số tự nhiên có 9 chữ số thỏa mãn: a) Số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch; b) Số có 9 chữ số tạo thành một số thuận nghịch và có tất cả các chữ số đều khác 0; c) Số có 7 chữ số có tổng các chữ số là 19; 57. Hãy tìm tất cả các số tự nhiên có 10 chữ số thỏa mãn: a) Số có 10 chữ số tạo thành một số thuận nghịch; b...

  pdf119 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A2Bài giảng Toán cao cấp A2

  Phương pháp: Đặt y’=p ta có y’’ = p.dp/dy. Phương trình trở thành F(y,p,p.dp/dy)=0 Ví dụ: Giải phương trình vi phân y’’+y’- 2y=0 Đs: y = C1ex + C2e-2x 4.3.4. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Là phương trình dạng y’’ + p(x)y’ +q(x)y = f(x) trong đó p(x), q(x) và f(x) là những hàm liên tục Nếu f(x) = 0 thì phương trình đó gọi là phương t...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Kỹ Thuật Số 1 - Chương 1: Hệ thống số đếmBài tập Kỹ Thuật Số 1 - Chương 1: Hệ thống số đếm

  4.19 Dựa trên kết quả bài 4.17, thiết kế mạch đếm nối tiếp mod 10 đếm xuống 151413 615 4.20 Dựa trên kết quả bài 4.17, thiết kế mạch đếm nối tiếp mod 10 đếm xuống 987 09 4.21 Nếu sử dụng JK-FF hoặc D-FF thay cho T-FF trong các bài 4.16 và 4.17 thì thay đổi thế nào? 4.22 Thiết kế mạch đếm nối tiếp có nội dung thay đổi theo quy luậ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng - Chương VII: Ước lượng các tham số tổng thểBài giảng Xác suất thống kê ứng dụng - Chương VII: Ước lượng các tham số tổng thể

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng - Chương VII: Ước lượng các tham số tổng thể Bài toán: Ban giám đốc một nhà máy in quan tâm đến số lỗi trên từng grang sách. Chọn ngẫu nhiên 100 trang, đọc nhận thấy số lỗi trung bình là 1.24 trên mỗi trang với dộ lệch chuẩn 0.8. Tìm khoảng tin cậy 90% số lỗi trung bình của rất cả các trang

  pdf102 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0