• Kế toán, kiểm toán - Chương 8: Kiểm soát tài sản cố địnhKế toán, kiểm toán - Chương 8: Kiểm soát tài sản cố định

  Mục tiêu: Đầu tư hiệu quả và không mất cân đối tài chính (tt) 2. Xây dựng thủ tục kiểm soát đối với đầu tư  Xác định nhu cầu và hiệu quả đầu tư  Xác định nguồn tài trợ  Xác định chủng loại, quy cách, thiết kế  Lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu  Lập dự toán đối với các khoản đầu tư lớn  Giám sát thi công, lắp đặt  Quy định thủ tục ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Hoàn thành kiểm toánKế toán tài chính - Hoàn thành kiểm toán

  "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Bằng chứng kiểm toánKế toán, kiểm toán - Bằng chứng kiểm toán

  Các phương pháp phân tích chủ yếu Phân tích xu hướng (Trend Analysis) Phân tích tỷ số (Ratio Analysis) Phân tích dự báo (Expectation Analysis) Các nguồn dữ liệu cho phân tích Số liệu kỳ này - kỳ trước Số liệu thực tế - kế hoạch Số liệu đơn vị - Bình quân ngành Số liệu tài chính - Phi tài chính

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chuẩn bị kiểm toánKế toán, kiểm toán - Chuẩn bị kiểm toán

  1.Kế toán kho kiêm nhiệm thủ kho 2. KTV chính không giám sát KTV phụ 3. Cỡ mẫu nhỏ không đại diện cho tổng thể 4. Khách hàng là công ty cổ phần niêm yết 5.Chứng từ không được đánh số trước liên tục 6. Giám đốc được trả lương theo lợi nhuận 7.Sản phẩm là đồ trang sức bằng vàng, đá quý 8.Khoản mục dự phòng nợ phải thu khó đòi 9.Không có điều ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin kế toán 2 - Hệ thống kiểm soát nội bộHệ thống thông tin kế toán 2 - Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Thuận lợi cho việc truy cập  Thời điểm chuyển vào lưu trữ  Hồ sơ thường trực  Tuân thủ pháp luật  Thời gian lưu trữ  Xử lý chứng từ hư hỏng  Xử lý chứng từ hết thời hạn lưu trữ

  pdf44 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Tổng quan về Báo cáo tài chínhKế toán, kiểm toán - Tổng quan về Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định rằng doanh nghiệp đang hoạt động và còn tiếp tục hoạt động, nghĩa là không bị hoặc không cần phải giải thể hay thu hẹp hoạt động trong một thời gian có thể thấy được. Khi giả thiết này bị vi phạm, báo cáo tài chính có thể phải lập trên một cơ sở khác, khi đó phải khai báo về cơ sở này trên báo ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Kiểm toán tài sản cố địnhKế toán, kiểm toán - Kiểm toán tài sản cố định

  Thu thập hay lập bảng tổng hợp TSCĐ giảm trong kỳ với các chỉ tiêu nguyên giá, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại, giá bán (hay giá trị thanh lý), lãi hay lỗ.  Kiểm tra các chứng từ có liên quan nhằm xác định giá nguyên giá và khấu hao lũy kế đã xóa sổ, số tiền thu được từ nghiệp vụ giảm TSCĐ.  Tính toán lại lãi, lỗ do thanh lý, nhượng bán ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Khuôn mẫu lý thuyết - Kiểm soát nội bộ (phần 2)Khuôn mẫu lý thuyết - Kiểm soát nội bộ (phần 2)

  Thông tin là những tin tức cần thiết giúp từng cá nhân, bộ phận thực hiện trách nhiệm. • Những thông tin cần thiết phải được xác định, thu thập và truyền đạt tới những cá nhân, bộ phận có liên quan một cách kịp thời và thích hợp • Hệ thống thông tin của doanh nghiệp tạo ra các báo cáo, trong đó chứa đựng những thông tin về tài chính, hoạ...

  pdf55 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Khuôn mẫu lý thuyết - Kiểm soát nội bộKế toán, kiểm toán - Khuôn mẫu lý thuyết - Kiểm soát nội bộ

  Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty A được giao nhiệm vụ đánh giá rủi ro. Công tác dựa trên các đã được xác định bởi các cấp quản lý. Các mục tiêu liên quan đến phát triển, các dài hạn và ngắn hạn cũng như của công ty. Năm nay, công ty dự kiến sẽ tăng doanh thu lên 30% chủ yếu nhờ thâm nhập vào thị trường Nga, một thị trường mới đầy hứa hẹn. ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kế toán xây dựng - Chương 6: Kinh tế công ty cổ phầnKế toán xây dựng - Chương 6: Kinh tế công ty cổ phần

  Cổ phiếu quỹ được giao dịch do những nguyên nhân sau: 1. Dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông 2. Nhằm khắc phục tình trạng giá cổ phiếu của công ty bị sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán. 3. Công ty muốn có một số lượng cổ phiếu dự trữ dùng để phát hành trong những trường hợp phát sinh nhu cầu vốn cấp bách, hoặc có thể thông qu...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0