• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Phần 1)Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Phần 1)

  THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU. Sau khi thiết lập theo các mô hình nhân bản xong, bạn có thể thực hiện đồng bộ dữ liệu bằng cách: - Thực hiện theo lịch. - Theo yêu cầu: Chọn Subscription (Push hoặc Pull) -> Nhấn phải chuột -> Start Synchronizing

  pdf152 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệuBài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  (Bản scan) 6. Biên dịch lại các thủ tục được lưu Trong khi làm việc với các bảng trong cơ sở dữ liệu, người dùng tạo một số thay đổi tới các chỉ số bảng. Để phản ánh những thay đổi này, bạn cần tối ưu hóa các kế hoạch truy vấn mà các thủ tục được lưu sử dụng để truy cập các bảng. Khi bạn thực thi thủ tục được lưu lần đầu tiên sau khi khởi động SQ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu (Phần 2)Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu (Phần 2)

  Đây là một bài toán nhỏ nhưng không tầm thường. Quá trình thực hiện thiết kế cho thấy vai trò của lý thuyết trong giải quyết bài toán thực tế. Để có được kỹ năng giải quyết vấn đề như thế này sinh viên phải thực hành nhiều mới mong có được kỹ năng phối hợp các kiến thức đã học trong quá trình thực hiện giải quyết một vấn đề nào đó. Ngoài ra, k...

  pdf115 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu (Phần 1)Giáo trình môn Cơ sở dữ liệu (Phần 1)

  TÓM TẮT  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu cho phép làm việc với mô hình cơ sở dữ liệu mà nó hỗ trợ;  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cung cấp một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu gọi là Structured Query Language (SQL);  SQL có 4 bộ ngôn ngữ con: ngôn ngữ con định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ con thao tác dữ liệu, ngôn ngữ h...

  pdf134 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed database) - Chương I: Tổng quan CSDLPTBài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed database) - Chương I: Tổng quan CSDLPT

  PHÂN LOẠI HỆ QTCSDL-PT l Theo Bochmann, các loại hệ xử lý phân tán có thể phân loại dựa theo các tiêu chuẩn : Độ kết dính : (degree of coupling)là số đo mức độ nối kết chặt chẽ giữa các phần tử được xử lý, được tính bằng tỷ số giữa lượng dữ liệu trao đổi với lượng xử lý tại chỗ, được thực hiện trọng việc hoàn thành 1 giao tác Cấu trúc nối kế...

  pdf23 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Computer Architecture - Part V: Memory System DesignBài giảng Computer Architecture - Part V: Memory System Design

  20.4 Page Replacement Policies Least-recently used policy: effective, but hard to implement Approximate versions of LRU are more easily implemented Clock policy: diagram below shows the reason for name Use bit is set to 1 whenever a page is accessed

  ppt68 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Computer Architecture - Part IV: Data Path and ControlBài giảng Computer Architecture - Part IV: Data Path and Control

  Exceptions present the same problems as branches How to handle instructions that are ahead in the pipeline? (let them run to completion and retirement of their results) What to do with instructions after the exception point? (flush them out so that they do not affect the state) Precise versus imprecise exceptions Precise exceptions hide ...

  ppt72 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Database Systems - Chapter 11 Relational Database Design Algorithms and Further DependenciesBài giảng môn Database Systems - Chapter 11 Relational Database Design Algorithms and Further Dependencies

  Domain-Key Normal Form (DKNF):  Defintion:A relation schema is said to be in DKNF if all constraints and dependencies that should hold on the valid relation states can be enforced simply by enforcing the domain constraints and key constraints on the relation.  The idea is to specify (theoretically, at least) the “ultimate normal form” that ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Database Systems - Chapter 10 Functional Dependencies and Normalization for Relational DatabasesBài giảng môn Database Systems - Chapter 10 Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases

  Achieving the BCNF by Decomposition (2)  Three possible decompositions for relation TEACH 1. {student, instructor} and {student, course} 2. {course, instructor } and {course, student} 3. {instructor, course } and {instructor, student}  All three decompositions will lose fd1. We have to settle for sacrificing the functional dependency preser...

  pdf49 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database Systems - Chapter 9 MORE SQL: Assertions, Views, and Programming TechniquesBài giảng Database Systems - Chapter 9 MORE SQL: Assertions, Views, and Programming Techniques

  Summary (continued)  A database may be accessed via an interactive database  Most often, however, data in a database is manipulate via application programs  Several methods of database programming: – embedded SQL – dynamic SQL – stored procedure and function

  pdf45 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0