• Đại số B2Đại số B2

  Note. Trong một poset S hữu hạn, phần tử tối đại và phần tử tối tiểu luôn luôn tồn tại.  Thật vậy, chúng ta xuất phát từ điêm bất kỳ a0  S. Phần tử tối đại tìm được bằng phương pháp tương tự. Nếu a 0 không tối tiểu, khi đó tồn tại a1 a0, tiếp tục như vậy cho đến khi tìm được phần tử tối tiểu . 

  pdf104 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi nguyên lý thống kêNgân hàng câu hỏi nguyên lý thống kê

  Phân tích tình hình sử dụng tổng khối lượng NVL? Lượng NVL tiêu dùng trong sản xuất tăng (giảm) so với ñịnh mức phụ thuộc vào 3 yếu tố sau: - Mức tiêu hao NVL cho một ñơn vị sản phẩm (m) - Khối lượng sản phẩm sản xuất ra (q) - ðơn giá từng loại NVL (s) Trường hợp dùng một loại NVL ñể sản xuất sản phẩm

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 8: Mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố bậc hai đầy đủ hay rút gọnToán học - Chương 8: Mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố bậc hai đầy đủ hay rút gọn

  Tiếp theo đánh giá tính có nghĩa của các hệ số theo chuẩn t nếu tính t = ? b? : s{b} và so sánh với t 0,05 (6) tra bảng. Các hệ số 1,14; - 0,89; - 0,086; 0,001; -0,039; 0,060 không có nghĩa . Chúng ta nhận thấy rằng ma trận tâm xoay không phải là trực giao: các hệ số b0 và bii có liên quan với nhau. Bởi vậy, đánh giá tính có nghĩa của các hệ số...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 7: Mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố bậc một đầy đủ và rút gọnToán học - Chương 7: Mô hình hoá thực nghiệm đa nhân tố bậc một đầy đủ và rút gọn

  Ví dụ 7.7: Nghiên cứu quá trình điều chế ankylsunphonat sơ cấp trong nồi hấp có máy khuấy. Dung dịch n-ớc hydrosunphit natri nồng độ 36 - 38% và các Olephin - crăckinh phân đoạn 240 - 3200C trong công nghiệp là những hoá chất cơ bản. Na2NO3 và Oxy không khí đ-ợc sử dụng nh- là chất kích thích các gốc tự do

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 4: Phân tích tác động của các nhân tố qua tham số (Phân tích phương sai)Toán học - Chương 4: Phân tích tác động của các nhân tố qua tham số (Phân tích phương sai)

  Để so sánh sự sai khác giữa các giá trị kết quả nghiên cứu (yij) do thay đổi các mức nghiên cứu ( Ai ) của nhân tố A, ng-ời ta so sánh ph-ơng sai của sự thay đổi các mức nghiên cứu với sai số nghiên cứu (Ph-ơng sai của sai số nghiên cứu) có khác nhau đáng tin cậy hay không. Nếu khác nhau không đáng tin cậy, nhân tố A tỏ ra không ảnh h-ởng lên kế...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 3: So sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứuToán học - Chương 3: So sánh cặp tham số đặc trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên cứu

  - Nếu ttính = tbảng thì độ tin cậy bằng nhau cho nên X - ? thoả mãn độ tin cậy thống kê cho tr-ớc. Nói cách khác độ chính xác tin cậy của tập số liệu kết quả nghiên cứu thoả mãn độ tin cậy thống kê cho tr-ớc. Trong tr-ờng hợp này, chúng ta chọn thà mắc sai lầm loại 1 còn hơn mắc sai lầm loại 2 để kết luận thống kê. Nghĩa là thà kết luận X khác ?...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 2: Đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứuToán học - Chương 2: Đánh giá tập số liệu kết quả nghiên cứu

  Vì trung bình cộng biểu diễn độ tập trung của các giá trị thực nghiệm nên độ chính xác của tập số liệu kết quả nghiên cứu đ-ợc đánh giá thông qua giá trị trung bình cộng. Giá trị trung bình cộng mà sai khác với giá trị thật càng nhỏ thì độ chính xác của nghiên cứu càng lớn và ng-ợc lại. Nguyên nhân dẫn đến độ chính xác kém có thể là: - Chọn mẫ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Toán cao cấp 2Bài tập Toán cao cấp 2

  Bài 3.4.1. Một cộng đồng gồm 1000 cá thể được giả thiết là đồng nhất trong đó có 10 cá thể vừa trở về từ một cộng đồng khác măc phải một loại dịch bệnh. Giả sử cộng đồng ban dầu không tiêm ngừa căn bệnh đó và tất cả các cá thể đều có thể mắc bệnh.

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 6: Cây và cây khung của đồ thịToán học - Chương 6: Cây và cây khung của đồ thị

  Bài tập Một địa đạo gồm 9 căn hầm và các đường hầm với độ dài như hình vẽ dưới. a)Cần đi tham quan tất cả các đường hầm, sao cho mỗi đường hầm chỉ đi qua đúng một lần, thì phải trổ cửa lên mặt đất ở những hầm nào, để số lần phải xuống-lên mặt đất là ít nhất. Chỉ ra các con đường đi tham quan. Nếu muốn chỉ trổ duy nhất một cửa hầm mà có thể đi ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 5: Đường đi trên đồ thịToán học - Chương 5: Đường đi trên đồ thị

  Thuật toán Dijkstra tìm ra các đường đi tốt nhất xuất phát từ đỉnh s đến mỗi đỉnh v còn lại trên đồ thị G=(V,E), có ma trận trọng số với a[u,v] là trọng số cạnh (u,v). Việc tìm mỗi đường đi tốt nhất có hai vấn đề:  Tìm ra độ dài tốt nhất của đường đi.  Tìm ra lộ trình của đường đi.Ta sẽ dùng hai mảng để giải quyết hai vấn đề này.  Mảng d[v]...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0