• Quản trị marketing - Chương 11: Quản trị kênh phân phốiQuản trị marketing - Chương 11: Quản trị kênh phân phối

  Giá bán: giá bán lẻ, tỷ lệ chiết khấu, thanh toán ● Điều kiện bán hàng của điểm phân phối ● địa điểm, phương tiện bán hàng, mưc doanh thu phải đạt, dịch vụ phải cung cấp cho người mua, quyền bán những sản phâm của NSX khác, những đảm bảo của NSX về sản phâm . ● Đặc quyền khu vực ● Quyền lợi và trách nhiệm của các bên

  pdf28 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 10: Quản trị giáQuản trị marketing - Chương 10: Quản trị giá

  Đinh gia trong kênh phân phôi ● Gia ban lẻ đê xuât tơi ngươi tiêu dung cuôi ● Trừ lui cho cac câp trung gian ● Gia ban lẻ >> Ty lê CK cho NBL >> Gia ban cho NBL ● >> Ty lê CK cho NBS >> Gia ban cho NBS ● LN gôp dư kiến = (Gia ban cho NBS – Giá vôn hang ban đơn vi) x Lương ban dư bao ● LNTT dư kiến = (Gia ban cho NBS – Giá thanh đơn vi) x L...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị sản phẩmQuản trị marketing - Chương 9: Quản trị sản phẩm

  Chưc năng cua bao bi ● Kỹ thuật ● Marketing ● Cac câp đô bao bi ● Bao bi câp 1 ● Bao bi câp 2 ● Bao bi câp 3 ● Kiêm tra bao bi trươc khi SX ● Kiêm tra nôi bô ● Kiêm tra bơi nha trung gian ● Kiêm tra bơi người tiêu dùng

  pdf31 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 8: Chiên lươc định vị, tạo sự khác biệt và marketing - MixQuản trị marketing - Chương 8: Chiên lươc định vị, tạo sự khác biệt và marketing - Mix

  San phâm: tăng chât lương, bổ sung kiểu dang, tinh năng va tung thêm những kiểu san phâm mới để phòng thu va thâm nhập những đoan thi trương mới. ● Gia: thương giam đi so với giai đoan đâu hoặc giữ nguyên nhưng san phâm có nhiều tinh năng mới ● Phân phôi: Tăng pham vi phân phôi, tăng sô kênh phân phôi ● Quang cao: Chuyển từ quang cao thông b...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 7: Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêuQuản trị marketing - Chương 7: Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu

  Tiêu chi đanh gia cac khuc thi trương trong thực tiễn ● Sư phu hơp cua khuc thi trương vơi muc tiêu va nguồn lưc cua doanh nghiêp ● Kha năng cua DN ● Mưc đô chấp nhận rui ro DN ● Muc tiêu cua DN ● Kha năng sinh lơi cua khuc thi trương ● Lơi nhuận dư bao: Quy mô TT dư bao, DThu/TPhân dư bao  LN dư bao ● Tỷ suất lơi nhuận trên vôn đâu tư d...

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 6: Phân tích hành vi mua của khách hàngQuản trị marketing - Chương 6: Phân tích hành vi mua của khách hàng

  Nhận biết: NTD biết vê san phẩm mới. 2. Quan tâm: NTD có quan tâm va bắt đâu tìm kiếm thông tin vê san phẩm mới. 3. Đánh giá: NTD đanh gia đươc những ưu điểm va nhươc điểm cua san phẩm mới nay. 4. Dùng thử: NTD dung thử san phẩm với số lương nhỏ hoặc trong điêu kiên ưu đai như đươc phat tặng, phuc vu miễn phi, ban hạ gia. 5. Chấp nhận: NTD ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 5: Phân tích môi trường ngành và đối thủ cạnh tranhQuản trị marketing - Chương 5: Phân tích môi trường ngành và đối thủ cạnh tranh

  Các mặt đanh gia: ban lãnh đao, marketing, san xuât, nhân lực, tai chinh ● Vê marketing: thi trương, san phẩm va dich vụ, gia ban, phân phôi, xúc tiến ban ● Phương phap đanh gia: ● Cac dữ liêu thư câp ● Tổng hơp y kiến cua chuyên gia: bên trong va bên ngoài DN ● Khao sat y kiến cua khach hang

  pdf18 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 4: Phân tich môi trường marketing vĩ môQuản trị marketing - Chương 4: Phân tich môi trường marketing vĩ mô

  Các xu thế ● Tốc đô thay đổi công nghê nhanh ● Vong đơi công nghê va san phâm ngăn lại ● Chi tiêu cho R&D của cac DN lơn va DN nho ● Sư tăng cương kiêm soat của Nha nươc

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin marketing, nghiên cứu thị trường và dự báo nhu cầuQuản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin marketing, nghiên cứu thị trường và dự báo nhu cầu

  Đo lương nhu cầu hiện tại của thị trương ● Đai lượng cần đo: ● Tổng nhu cầu thi trương hiên tai về sô lượng: ● TQ = q.n ● Tổng nhu cầu thi trương hiên tai về giá tri: ● TR = TQ.p ● Các nhiêm vụ đo lương ● Xác đinh quy mô hiên tai của thi trương tổng (TD: TT toan quôc) ● Xác đinh quy mô hiên tai của thi trương bô phận (TD: TT tỉnh) ● Xác ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Quản trị marketing - Chương 2: Xây dưng chiến lược và kế hoạch marketingQuản trị marketing - Chương 2: Xây dưng chiến lược và kế hoạch marketing

  Hoach đinh chiến lươc câp tông công ty ● Hoach đinh chiến lươc câp SBU ● Lâp kế hoach marketing chiến lươc ● Lâp kế hoach marketing chiến thuât ● Kế hoach năm ● Kế hoach tung SP

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0