• Bài giảng Learning management systems - Eviews-FunctionsBài giảng Learning management systems - Eviews-Functions

  Sample range pairs or sample object to copy, Replace “@all” with the beginning and ending dates you want e.g., “2001q1” for the first date, a space “@last”.

  pptx11 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Universal voltage-Mode biquadratic filter synthesis using nodal admittance matrix expansionUniversal voltage-Mode biquadratic filter synthesis using nodal admittance matrix expansion

  A systematic synthesis procedure for synthesizing universal voltage-mode biquadratic filters has been proposed in this paper. The proposed approach is based on the nodal admittance matrix expansion method using nullor-mirror pathological elements. The obtained filters with five inputs and two outputs can realize all five generic functions. HSPI...

  pdf23 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Study on neutron – gamma pulse shape discrimination algorithms for scintillation detectorStudy on neutron – gamma pulse shape discrimination algorithms for scintillation detector

  This study simulated the signals of neutron - gamma pulses produced from the NE213 scintillator detector in Matlab and Simulink software. From the simulated pulses, the four PSD neutron-gamma algorithms have been studied with digital methods. Research results show that the FOMs of the charge comparison method and the correlation pattern method ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phân tích không gian trong một hệ thống WEBGISPhân tích không gian trong một hệ thống WEBGIS

  Tích hợp công nghệ GIS và công nghệ Web mở ra một cơ hội mới không chỉ để chia sẽ, hiển thị và truy vấn thông tin mà còn cho phép thực hiện phân tích không gian thông qua internet. Bài báo này trình bày cách thức như thế nào hoạt động phân tích không gian có thể được thực hiện i) tại server sử dụng các dịch vụ Web Processing Service (WPS) và...

  pdf7 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 5: Phân lớp dữ liệu - Nguyễn Vương ThịnhBài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 5: Phân lớp dữ liệu - Nguyễn Vương Thịnh

  Phương pháp lựa chọn thuộc tính Dùng heuristic để chọn tiêu chí rẽ nhánh tại một nút: Phân hoạch tập dữ liệu học D thành các phân hoạch con với các nhãn phù hợp: Xếp hạng mỗi thuộc tính. Thuộc tính được chọn để rẽ nhánh là thuộc tính có trị số điểm (score) là lớn nhất. Độ đo để chọn thuộc tính phân tách (splitting attribute) là Information Gain...

  pptx34 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • An efficient hardware architecture for HMM-Based TTS systemAn efficient hardware architecture for HMM-Based TTS system

  An efficient hardware architecture for HTS built on FPGA-based platform was proposed by this work. In the proposed architecture, a coprocessor is used to accelerate the performance of the system. The experiment results show that using a co-processor can reduce the performance time-cost significantly. It leads the system meeting the requiremen...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân cụm dữ liệu - Nguyễn Vương ThịnhBài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân cụm dữ liệu - Nguyễn Vương Thịnh

  Với độ đo group-average: Tính toán khoảng cách của 2 cụm dựa trên khoảng cách của toàn bộ các cặp phần tử trong 2 cụm chứ không chỉ dựa trên một cặp phần tử duy nhất ⟹ tránh được nhược điểm của single-link và complete-link. Với độ đo centroid-link: Khắc phục được nhược điểm của single/complete-link. Vẫn có nhược điểm là khoảng cách giữa các ...

  pptx47 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 3: Khai phá luật kết hợp - Nguyễn Vương ThịnhBài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 3: Khai phá luật kết hợp - Nguyễn Vương Thịnh

  Luật {(outlook=sunny),(temperature=hot)}→{(play=no)} có: sup = 2/14 = 14.3% conf = 2/2 = 100% Luật này có thể biểu diễn dưới dạng: (outlook=sunny)^(temperature=hot)→(play=no) Nếu outlook = sunny và temparature = hot thì play = no với xác suất 100%

  pptx70 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử dữ liệu - Nguyễn Vương ThịnhBài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử dữ liệu - Nguyễn Vương Thịnh

  1.5.4. Giảm biểu diễn số lớn (Numerosity reduction): Dữ liệu sẽ được thay thế hoặc tính toán thông qua những cách thức biểu diễn dữ liệu khác gọn hơn, ví dụ như các mô hình tham số (parametric models) hoặc các phương pháp không tham số (nonparametric methods) như phân cụm, lấy mẫu, sử dụng histogram. 1.5.5. Rời rạc hóa dữ liệu (discretization) và ...

  pptx44 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu - Nguyễn Vương ThịnhBài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu - Nguyễn Vương Thịnh

  Phân tích dữ liệu và hỗ trợ quyết định Phân tích và quản lý thị trường Tiếp thị định hướng, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), phân tích thói quen mua hàng, bán hàng chéo, phân đoạn thị trường. Phân tích và quản lý rủi ro Dự báo, duy trì khách hàng, cải thiện bảo lãnh, kiểm soát chất lượng, phân tích cạnh tranh. Phát hiện gian lận và phát hiện ...

  pptx41 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0