• Bài giảng Lý thuyết độ phức tạp - Chương 3: Chứng minh các kết quả của bài toán NP_đầy đủBài giảng Lý thuyết độ phức tạp - Chương 3: Chứng minh các kết quả của bài toán NP_đầy đủ

  3.3 Một số bài toán NPC  Bài toán VC (Vertex Cover) Instance: Cho đồ thị G=(V,E) và một số nguyên dương k≤|V| Question: Tồn tại hay không một tập phủ đỉnh có kích cỡ ≤ k?

  pdf21 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết độ phức tạp - Mở đầuBài giảng Lý thuyết độ phức tạp - Mở đầu

   Một số nhận xét  Thuật ngữ “intratability” chỉ có nghĩa tương đối vì:  Độ phức tạp về thời gian được định nghĩa trong trường hợp xấu nhất  Một thuật toán 2n nghĩa là có ít nhất một trường hợp bài toán cỡ n cần bằng ẫy thời gian.  Hầu hết trong thực tế cần ít thời gian hơn nhiều.

  pdf23 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Absolute C++ - Bài 6: Struct và classBài giảng Absolute C++ - Bài 6: Struct và class

  Tóm tắt 1 • struct là một tập các kiểu khác nhau • class được dùng để kết hợp dữ liệu và hàm thành một đơn vị → đối tượng • Các biến và hàm thành viên – Có thể là public → truy cập được từ ngoài class – Có thể là private → chỉ truy cập được trong định nghĩa hàm thành viên • Kiểu định nghĩa bởi class và struct có thể là kiểu của tham số hình t...

  pdf41 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng EECS 252 Graduate Computer Architecture - Lec 1 - IntroductionBài giảng EECS 252 Graduate Computer Architecture - Lec 1 - Introduction

  Computer Architecture >> instruction sets Computer Architecture skill sets are different Quantitative approach to design Solid interfaces that really work Technology tracking and anticipation CS 252 to learn new skills, transition to research Computer Science at the crossroads from sequential to parallel computing Salvation requires innovat...

  ppt60 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối kỳ môn học IT4853 – Tìm kiếm và trình diễn thông tinĐề thi cuối kỳ môn học IT4853 – Tìm kiếm và trình diễn thông tin

  Bài 8 – Phân tích liên kết (1.5 điểm) PageRank: [0,5] Phương pháp: Tính ma trận xác suất chuyển rồi sử dụng phương pháp lũy thừa hoặc giải hệ phương trình Tuy nhiên có thể sử dụng tính chất đối xứng như sau (cách thông thường trình bày ở bên dưới): Trang D không có liên kết đi vào, do đó D = 0.2 * 1/4 = 0.05 Các trang A, B, C có cấu trúc liên...

  pdf5 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chapter 5 Inverse Functions - Section 5.8: Indeterminate forms and l’hospital’s ruleChapter 5 Inverse Functions - Section 5.8: Indeterminate forms and l’hospital’s rule

  We can evaluate this last limit either by using l’Hospital’s Rule a third time or by writing tan x as (sin x)/(cos x) and making use of our knowledge of trigonometric limits.

  ppt26 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chapter 5 Inverse Functions - Section 5.7: Hyperbolic functionsChapter 5 Inverse Functions - Section 5.7: Hyperbolic functions

  Likewise, if t is any real number, then the point P(cosh t, sinh t) lies on the right branch of the hyperbola x2 – y2 = 1 because cosh2 t – sin2 t = 1 and cosh t ≥ 1. This time, t does not represent the measure of an angle.

  ppt21 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hành SPSSBài giảng Hướng dẫn thực hành SPSS

  Bảng đầu tiên đưa ra kết quả tính một số đại lượng thống kê mô tả cho từng nhóm. Bảng thứ hai là kết quả của thủ tục kiểm định sự bằng nhau của các phương sai. Với giá trị Sig. là 0.388 ta chấp nhận giả thuyết rằng các phương sai bằng nhau. Bảng thứ ba, cho biết p-giá trị Sig=0.002 nên ta bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa 0:05. Như vậy có th...

  pdf74 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ truy vấn dữ liệuBài giảng Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

  4. CÂU LỆNH DELETE Cú pháp DELETE FROM tên_bảng [FROM danh_sách_bảng] [WHERE điều_kiện] VD: Xóa Mặt hàng D Delete from DanhMucHangHoa where MaHang = ‘SP_D’

  pdf9 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Phần 2)Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Phần 2)

  KẾT NỐI VỚI SQL SERVER BẰNG SQL-DMO. SQL DMO viết tắt của cụm từ SQL Distributed Management Objects, sử dụng thư viện liên kết động (dll) để kết nối đến SQL Server. SQL DMO thực hiện liên kết nhúng (OLE Automation ), các đối tượng SQL Server được thực hiện nhúng các đối tượng của SQL Server vào ứng dụng, khai thác các đối tượng thông qua thuộc...

  pdf89 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0