• Toán học - Chương 3: Phân tổ thống kêToán học - Chương 3: Phân tổ thống kê

  3.3.3. Lập bảng TK, sắp xếp các đơn vị TT vào từng tổ (Ví dụ, làm bài tập) 3.3.4. Một số chú ý Với phân tổ kết hợp: - Tiêu thức nào xảy ra trước thì phân tổ trước và ngược lại Với phân tổ liên hệ: Tiêu thức nguyên nhân xếp trước, TT KQ sau Tiêu thức có mối liên hệ với nhau xếp gần nhau Tiêu thức xảy ra trước xếp trước.

  ppt8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Môn Toán học - Chương 3: Tích phânMôn Toán học - Chương 3: Tích phân

  Cho đường cong cho bởi ptts x y = = x y((tt)) , t 2 [a; b], trong đó x(t), y(t) là c¡c hàm liên tục trên [a; b]. Đº dài cıa nó là: L = Za b p[x0(t)]2 + [y0(t)]2 dt V‰ dụ: T‰nh đº dài đường cycloid x y == r r( (t 1 −− sin costt)) , t 2 [0; 2π], r là tham sŁ

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết thống kê - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kêLý thuyết thống kê - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

  2.3.2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH THỐNG KÊ. - PTTK phải tiến hành trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế xã hội. - PTTK phải căn cứ vào toàn bộ sự thật và phân tích trong sự liên hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các hiện tượng - Khi PTTK phải tùy theo tính chất và hình thức phát triển khác nhau của các hiện tượng mà áp dụng linh hoạt các p...

  ppt26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý thống kê - Chương 1: Đối tượng của thống kê họcNguyên lý thống kê - Chương 1: Đối tượng của thống kê học

  d. Thang đo tỷ lệ: là thang đo khoảng với một điểm không (0) tuyệt đối (điểm gốc) để có thể so sánh được tỷ lệ giữa các trị số đo. Về chất lượng thì thang đo sau tốt hơn thang đo trước nhưng việc xây dựng thang đo cũng phức tạp hơn.

  ppt27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết xác suất - Chương 1: Xác suấtLý thuyết xác suất - Chương 1: Xác suất

  1.65. Phân phối đa thức Giả sử một không gian xác suất được phân hoạch bởi các biến cố A1, A2, . . ., Ar, với các xác suất tương ứng là p1, p2, . . ., pr. (dĩ nhiên p1 + p2 + . . . + pr = 1). Chứng minh rằng trong một dãy n phép thử độc lập tương ứng với không gian xác suất trên, xác suất p để A1 xảy ra k1 lần, A2 xảy ra k2 lần, . . ., và Ar xả...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Xác suất thống kêGiáo trình môn học Xác suất thống kê

  Bài 16: Có 2 lô sản phẩm. Lô I có 7 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lô II có 5 chính phẩm và 5 phế phẩm. Từ lô thứ nhất bỏ sang lô thứ hai 1 sản phẩm, sau đó từ lô thứ hai bỏ sang lô thứ nhất 1 sản phẩm, sau đó từ lô thứ nhất lấy ra 1 sản phẩm. Tìm xác suất để lấy được chính phẩm. ĐS: 0,6818. Bài 17: Có 3 xạ thủ độc lập cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương 1: Giới hạn và liên tụcToán rời rạc - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Hàm sŁ α(x) đưæc gọi là đ⁄i lưæng VCB khi x ! x0 n‚u lim x!x0 α(x) = 0 T‰nh ch§t: N‚u α(x), β(x) là nhœng VCB khi x ! x0 th α(x) ± β(x); α(x)β(x) là nhœng VCB khi x ! x0. N‚u α(x) là VCB khi x ! x0, β(x) bị chặn trong l¥n c“n nào đó cıa x0 th α(x)β(x) cũng là VCB khi x ! x0 lim x!x0 f (x) = a , f (x) = a + α(x), với α(x) là VCB khi x ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Đồ thịToán rời rạc - Đồ thị

  Thuật toán Ford – Bellman 5. Bài toán đường đi ngắn nhấtBước 3. Nếu Lk(v) =Lk-1(v) với mọi v, tức Lk(v) ổn định thì dừng. Ngược lại đến bước 4. Bước 4. Nếu k = n thì dừng. G có mạch âm. Nếu k ≤ n-1 thì trở về bước 2 với k:=k+1

  pdf88 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đại số B2 - Chương 3: Đại số bool và hàm boolĐại số B2 - Chương 3: Đại số bool và hàm bool

  Example. Design a circuit for a light controlled by three switches Solution. The switches are represented by three Boolean variables x, y, z : 1 for CLOSED and 0 for OPEN Then the Boolean function F(x, y, z) is determined by the truth table Assume that F(1, 1, 1) =1 when three switches are closed x y z F(x, y) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1...

  pdf69 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đại số B2 - Chương 2 Nhóm (Groups)Đại số B2 - Chương 2 Nhóm (Groups)

  3.Homorphisms • 3.2. Examples of Homomorphisms - Ánh xạ f : Z → Zn , xác định bởi f (x) = [x] là đồng cấu nhóm. - Cho R là nhóm cộng các số thực, R+ là nhóm nhân các số thực dương. Ánh xạ f : R → R+ , xác định bởi f (x) = ex , là đồng cấu Hơn nữa f là song ánh , do đó f là đẳng cấu, ánh xạ ngược của nó là g: R+ → R xác định bởi g(x) = lnx. Nh...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0