• Đề tài How to build your own computerĐề tài How to build your own computer

  A free tutorial for a low cost solution for a new computer So you want another computer, or maybe you've just thought about getting a new one? The kids are fighting over who's turn it is to use the PC, maybe your current computer is getting a tad bit too slow, or perhaps you'd just like to start your own home network, or expand it for that matter. ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 0

 • Distributed communication architectureDistributed communication architecture

  Hirschmann's long-term communicationsstrategy is based around the complementary strands of industrial automation& control communication and enterprise-wide communications, managed by acommon management application, HiVision. The DistributedCommunication Architecture (DCA) describes a robust standards-basedEthernet solution for all levels ...

  doc30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1279 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình CSDLGiáo trình CSDL

  Trong nhiều năm, công nghệ tính toán và thông tin phát triển từ những hệ thống lớn, đắt tiền, độc quyền đến các hệ thống mở mạnh và không đắt tiền. Sự phát triển này mang lại lợi ích to lớn cho người dùng cuối bởi sự phát triển của các gói ứng dụng số như xử lý văn bản, bảng tính điện tử, văn phòng xuất bản, hệ quản lý CSDL, máy tính trợ giúp công ...

  pdf96 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 0

 • Địa chỉ IPV4Địa chỉ IPV4

  iao thức Internet phiên bản 4 (viết tắt IPv4, từ tiếng Anh Internet Protocol version 4) là phiên bản thứ tư trong quá trình phát triển của các giao thức Internet (IP). Đây là phiên bản đầu tiên của IP được sử dụng rộng rãi. IPv4 cùng với IPv6 (giao thức Internet phiên bản 6) là nòng cốt của giao tiếp internet. Hiện tại, IPv4 vẫn là giao thức được t...

  pdf41 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1401 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan thế hệ địa chỉ Internet mới - IPV6Tổng quan thế hệ địa chỉ Internet mới - IPV6

  Địa chỉ IPv4 được thiết kế có chiều dài 32 bit và có thể cung cấp khoảng 4 tỉ địa chỉ cho hoạt động mạng toàn cầu. Địa chỉ IPv4 đã đồng hành với việc phát triển như vũ bão của hoạt động Internet trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Song nguồn tài nguyên IPv4 sắp cạn kiệt trước tốc độ tiêu thụ quá nhanh của toàn cầu trước nhu cầu phát triển không ngừng cá...

  pdf23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1236 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Access 2000Giáo trình Access 2000

  Bài mở đầu Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) Chương 2: Truy vấn dữ liệu Chương 3: Thiết kế giao diện Chương 4: In ấn Chương 5: Lập trình VBA căn bản Chương 6: Lập trình CSDL

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình SQL server 7.0Giáo trình SQL server 7.0

  Microsoft SQL Server 7.0 là một CSDL kiểu quan hệ được nâng cấp từ phiên bản Microsoft SQL Server 6.5 Hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 7.0 là hệ CSDL đáp ứng tính tăng trưởng, hiệu suất cao cho môi trường tính toán khách chủ phân tán. . . . . . . . . .

  pdf93 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1327 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình toàn tập mạng máy tínhGiáo trình toàn tập mạng máy tính

  Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạt động thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng kềnh và tốn nhiều năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm bìa mà người viết chương trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa tươn...

  doc121 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1359 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình GtasmGiáo trình Gtasm

  Caùc giaù trò soá löu chöùa trong Computer döôùi daïng töøng nhoùm caùc bit vôùi caùch bieåu dieãn 0 vaø 1 khaùc haún caùch bieåu dieãn soá thoâng thöôøng cuûa chuùng ta (duøng caùc kyù soá 0,1.9). Caùch bieåu dieãn soá cuûa chuùng ta döïa treân cô sôû möôøi kyù soá 0,1.9 ñöôïc goïi laø heä ñeám thaäp phaân, caùch bieåu dieãn soá trong Computer...

  pdf114 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình mạng máy tínhGiáo trình mạng máy tính

  tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng kềnh và tốn nhiều năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm bìa mà người viết chương trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa tương đương với một dòng lệnh mà mỗi một cột của nó có chứa tất cả các ký tự cần thiết mà người viết chương trình phải đục lỗ vào ký t...

  pdf118 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 1