• Chapter 10: Emerging Database Technologies & ApplicationsChapter 10: Emerging Database Technologies & Applications

  Summary 1 Distributed Databases & Client-Server Architectures 2 Spatial and Temporal Database 3 Multimedia Databases 4 Geographic Information Systems 5 XML 6 Data Warehousing 7 Outsourcing database services 8 Big Data

  pdf87 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chapter 9: Database Security: An IntroductionChapter 9: Database Security: An Introduction

  Summary 1 Introduction to Database Security Issues 2 Discretionary Access Control (DAC) 3 Mandatory Access Control (MAC) 4 Role-Based Access Control (RBAC) 5 Encryption & PKI (Public Key Infrastructure)

  pdf83 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chapter 8: Data Storage, Indexing Structures for FilesChapter 8: Data Storage, Indexing Structures for Files

  Guidelines for creating indexes  Primary and unique keys automatically have indexes, but you might want to create an index on a foreign key.  Create an index on any column that the query uses to join tables.  Create an index on any column from which you search for particular values on a regular basis.  Create an index on columns that are ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Chapter 7: Functional Dependencies & Normalization for Relational DBsChapter 7: Functional Dependencies & Normalization for Relational DBs

  Review questions 1) Define first, second, and third normal forms when only primary keys are considered. How do the general definitions of 2NF and 3NF, which consider all keys of a relation, differ from those that consider only primary keys? 2) Define Boyce-Codd normal form. How does it differ from 3NF? Why is it considered a stronger form of ...

  pdf88 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chapter 5: Relational AlgebraChapter 5: Relational Algebra

  Review questions 1) List the operations of relational algebra and the purpose of each. 2) What is union compatibility? Why do the UNION, INTERSECTION, and DIFFERENCE operations require that the relations on which they are applied be union compatible? 3) How are the OUTER JOIN operations different from the INNER JOIN operations? How is the ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chapter 4: Relational Data Model and ER/EER-To-Relational MappingChapter 4: Relational Data Model and ER/EER-To-Relational Mapping

  Review questions 1) Define the following terms as they apply to the relational model of data: domain, attribute, n-tuple, relation schema, relation state, degree of a relation, relational database schema, and relational database state. 2) Discuss the entity integrity and referential integrity constraints. Why is each considered important?

  pdf83 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chapter 1: Database System Concepts and ArchitectureChapter 1: Database System Concepts and Architecture

  Summary  File-based Approach and Database Approach  Three-Schema Architecture and Data Independence  Database Languages  Data Models Database Schema and Database State  Data Management Systems Framework  Next week: ER Model

  pdf42 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chương 1.3: Thuật toán đệ quyChương 1.3: Thuật toán đệ quy

  Thuật toán quay lui Thuật toán quay lui – backtracking algorithm:  Thử tìm kiếm lời giải đầy đủ cho bài toán từ việc xây dựng lời giải bộ phận, trong đó lời giải bộ phận phải luôn phù hợp với yêu cầu bài toán.  Trong quá trình thực hiện, thuật toán mở rộng dần lời giải bộ phận. Nếu việc mở rộng khiến lời giải bộ phận vi phạm yêu cầu bài to...

  pdf12 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 1.2: Phân tích thuật toánChương 1.2: Phân tích thuật toán

  Lệnh được lặp lại nhiều nhất chính là lệnh if Phân tích trong trường hợp tồi nhất • Vòng lặp ngoài lặp n lần (từ 0 tới n‐1) • Vòng lặp trong lặp n lần ứng với mỗi lần lặp của vòng ngoài • Vậy số lượng bước (thời gian) cần thực hiện trong trường hợp tồi nhất là ݊

  pdf8 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Phần I – Giới thiệu về Thuật toán - Chương 1.1: Khái niệm cơ bảnPhần I – Giới thiệu về Thuật toán - Chương 1.1: Khái niệm cơ bản

  • Cần biểu diễn các bước thực hiện tuần tự của thuật toán một cách cụ thể. • Biểu diễn bằng: • Ngôn ngữ tự nhiên • Giả ngôn ngữ (pseudocode) • Lưu đồ • Ngôn ngữ lập trình cụ thể (C/C++, java, )

  pdf5 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0