• Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Lập trình web - Chương 7: Phần II: HàmCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Lập trình web - Chương 7: Phần II: Hàm

  Hàm có thể xem là một đơn vị độc lập của chương trình. Hàm có tá c dụng chia các bài toán lớn thành các công việc nhỏ hơn, giúp thực hiện những công việc lặp lại nào đó một cách nhanh chóng mà không phải viết lại đoạn chương trình

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Lập trình web - Chương 7: Bảo mật: Firewall, proxy server và routerLập trình web - Chương 7: Bảo mật: Firewall, proxy server và router

  Xung đột port – Firewall có thể đã được thiết lập để cho phép lưu thông qua một số port, thậm chí trong trường hợp người dùng phần mềm không dùng nhưng ISP của họ thì có • Các client đang chờ kết nối vào ứng dụng cần phải biết port đã thay đổi. Bạn đơn giản chỉ cần hiển thị hộp thoại và cho phép người dùng nhập vào port mới, hoặc có thể dù...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Lập trình web - Chương 7: Mô hình hóa hành viLập trình web - Chương 7: Mô hình hóa hành vi

  Guest: Sau khi ghi nhận thông tin của khách Booking: Sau khi ghi nhận yêu cầu của khách New_Waiting: Sau khi thông tin booking của khách hoàn thành, đang chờ xác nhận hoặc thanh toán Success: booking đã được thanh toán

  ppt32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Lập trình web - Chương 6: Truyền thông với file serverLập trình web - Chương 6: Truyền thông với file server

  Hỗ trợ FTP trên .NET 2.0 • .NET 2.0 hỗ trợ FTP thông qua class WebClient, FtpWebRequest • Cho phép lập trình ở mức socket hoặc thông qua các đối tượng

  pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Tcp socketKĩ thuật lập trình - Tcp socket

  Có 3 hàm khởi tạo Socket(InetAddress server, int port); Socket(InetAddress server, int port, InetAddress local, int localport); Socket(String hostname, int port); Phương thức lớp Socket void close(); InetAddress getInetAddress(); InetAddress getLocalAddress(); InputStream getInputStream(); OutputStream getOutputStream();

  ppt23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 6 – Phần II: Các kiểu dữ liệu có cấu trúcBài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 6 – Phần II: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

  1.Viết chương trình nhập vào thông tin về sách của một thư viện, gồm: tên sách, Nhà xuấ t bả n, năm xuất bản. In ra màn hình danh sách những sách xuất bản trướ c năm 2000 2.Viết chương trình nhập vào thông tin về các học sinh của một trường, gồm: họ tên, khoa, điểm. In ra màn hình danh sách những học sinh lớp TH10A có điểm 10

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Công nghệ phần mềm - Chương 6: Đóng gói Phần mềmGiáo trình Công nghệ phần mềm - Chương 6: Đóng gói Phần mềm

  Quy trình đóng gói phần mềm. Sưu liệu mô tả đóng gói phần mềm Một số công cụ đóng gói thông dụng: Installshield Wise Install Project Management Tool Packer Role

  ppt12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 6: Mô hình hóa cấu trúcPhân tích và thiết kế giải thuật - Chương 6: Mô hình hóa cấu trúc

  Các thành phần (tt) Dependency: Liên kết phụ thuộc Realization: Hiện thực hóa – Quan hệ ngữ nghĩa giữa lớp giao diện và lớp hiện thực

  ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Lập trình web - Chương 5: Truyền thông với email serverLập trình web - Chương 5: Truyền thông với email server

  Network news transfer protocol • Network news transfer protocol (NNT) chạy trên port 119 và được định nghĩa trong RFC 977 • Giao thức này dùng để quản lý mailing list và hiện nay trở nên lạc hậu

  pdf66 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Phần II: Cấu trúc lệnh lặpBài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Phần II: Cấu trúc lệnh lặp

  Câu lệnh continue Trái với câu lệnh break, lệnh continue dùng để bắt đầu một vòng mới của chu trình chứa nó. Trong while và do while, lệnh continue chuyển điều khiển về thực hiện ngay phần kiểm tra, còn trong for điều khiển được chuyển về bước khởi đầu lại (tức là bước: tính biểu thức 3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu một vòng mới của ch...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0