• Đề tài Dạng kiến trúc (Architectural Styles)Đề tài Dạng kiến trúc (Architectural Styles)

  Các hệ kiến trúc quan trọng nhất (1). Kiến trúc phân tầng (layered) Là kiến trúc mà các component ở mỗi tầng chỉ được phép gọi các component ở các tầng cận (cạnh) với nó. (2). Kiến trúc dựa trên đối tượng (object-based) Các object được định nghĩa tương ứng với các component. Mô hình client-server cũng theo kiến trúc này. (3). Kiến trúc t...

  doc23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 1

 • Mastering DNS ServerMastering DNS Server

  Record (không nhất thiết phải dịch là bản ghi) nhưcác kiểu giá trịcủa DNS Zone. Không cần hiểu quá phức tạp, đơn giản ta chỉcần nắm được chức năng của các Record này là OK. • A host Record- thường là tên máy và kết quảchỉ định vềIP thực của máy. •Minh họa tạo A Host Record cho DNS Zone • CNAME – Allias– tên giả- chỉ định vềA Host. Allias th...

  pdf43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mô hình tổ chức xử lý tựa meriseĐề tài Mô hình tổ chức xử lý tựa merise

  Lập bảng thủ tục chức năngSTT Nguồn gốc NTQL (1) Thủ tục chức năng(2) Bản chất (3) Vị trí(4) Thời gian thực hiện Ghi chú: Bảng thủ tục chức năng được mô tả cho một qui trình xử lý (1): các thủ tục chức năng được lấy từ nguồn gốc NTQL nào (2): Là thứ tự các công việc cho qui trình xử lý (3): Bản chất công việc được thực hiện là thủ công hay tự động ...

  doc1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1412 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng mô hình quan niệm tổ chức xử lý theo phương pháp tựa meriseĐề tài Xây dựng mô hình quan niệm tổ chức xử lý theo phương pháp tựa merise

  Mô hình tổ chức xử lý tựa Merise:Giới thiệu:Trong các mô hình quan niệm xử lý của quy trình mượn sách có liên quan đến các đối tượng và bộ phận sau: độc giả, bộ phận tiếp nhận yêu cầu, bộ phận xử lý yêu cầu, bộ phận quản lý kho sách. Bảng các thủ tục chức năng:STT Nguồn gốc NTQL Thủ tục chức năng Bản chất Vị trí Thời gian 1. Kiểm tra thẻ độc giả...

  doc3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chuyển đổi từ mô hình er sang mô hình dữ liệu quan hệĐề tài Chuyển đổi từ mô hình er sang mô hình dữ liệu quan hệ

  Nhận xét 1 : Vì theo yêu cầu của đề bài mã thẻ độc giả chính là mã độc giả, do vậy khóa chính của quan hệ thedocgia chính là ma_docgia. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có nên có quan hệ thedocgia này hay không? Nếu có thì mục đích để làm gì? Chúng ta nhận thấy thông tin cần thiết cho một độc giả đã thể hiện đầy đủ trên quan hệ docgia(nguoilo...

  doc5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1429 | Lượt tải: 0

 • Mô hình tựa meriseMô hình tựa merise

  Biến cố. Mỗi biến cố có đặc tính là nó thuộc biến cố ngoài môi trường hay biến cố trong hệ thống, có đặ tính là biến cố vào hay biến cố ra. Đối với biến cố vào được phân ra làm hai dạng: loại biến cố phát động và biến cố điều kiện Tập các biến cố Tập biến cố gồm hai loại: tập biến cố vào và tập biến cố ra Điều kiện phát động biến cố Qui tắc qu...

  doc5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng mô hình quan niệm xử lý theo phương pháp tựa meriseĐề tài Xây dựng mô hình quan niệm xử lý theo phương pháp tựa merise

  Thông tin độc giả Thẻ độc giả Thẻ độc giả Cuốn sách muốn mượn Thông tin cuốn sách giữ chỗ Thông tin cuốn sách giữ chỗ đã giữ chỗ Cuốn sách được mượn

  doc4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0

 • Mô hình hóa xử lýMô hình hóa xử lý

  Phân tích xử lý được bao gồm trong việc mô hình hóa hệ thống thông tin. Đối tượng quan tâm của phân tích xử lý là các hoạt động hay xử lý thông tin và các dòng thông tin giữa các hoạt động xử lý này. Kết quả của giai đoạn phân tích xử lý này là lược đồ chức năng (Function schema) bao gồm các biễu diễn của hoạt động, dòng thông tin và các đặc trưng ...

  doc7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Xây dựng mô hình quan niệm xử lý bằng DFDĐề tài Xây dựng mô hình quan niệm xử lý bằng DFD

  XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ BẰNG DFD Thông tin độc giả Thẻ độc giả Thẻ độc giả Cuốn sách muốn mượn Thông tin cuốn sách giữ chỗ Thông tin cuốn sách giữ chỗ đã giữ chỗ Cuốn sách được mượn

  doc3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 2938 | Lượt tải: 0

 • Nội dung hướng dẫn thực hành môn phân tích nthiết kế hệ thống thông tinNội dung hướng dẫn thực hành môn phân tích nthiết kế hệ thống thông tin

  MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU - CONCEPTUAL DATA MODEL(CDM)Bước đầu tiên trong quá trình tạo mô hình quan niệm là xác định định rõ các yêu cầu của nghiệp vụ và để làm được đều này chúng ta lên mô hình mô tả các hoạt động của nghiệp vụ. Điều này giúp chúng ta quyết định: Những thông tin gì chúng ta cần lưu trữ.Những thực thể nào chúng ta cần gắn vào cho ...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 2