• Đề tài Trả lời hệ thống câu hỏi triết học – Lớp trung cấp lý luận chính trịĐề tài Trả lời hệ thống câu hỏi triết học – Lớp trung cấp lý luận chính trị

  Câu 1. Định nghĩa vật chất của Lê- Nin và ý nghĩa của nó. Vật chất với tư cách là một phạm trù triết học đã có lịch sử khoảng 2500 năm, ngay từ lúc mới ra đời, xung quanh vật chất đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữ chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Đồng thời giống như mọi phạm trú khác, phạm trù vật chất có quá trình phát sinh...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 4901 | Lượt tải: 36

 • 213 trò chơi sinh hoạt lớp - Đoàn - đội213 trò chơi sinh hoạt lớp - Đoàn - đội

  Nhö ngöôøi thaày giaùo soaïn giaùo aùn tröôùc khi daïy : ñöa nhöõng troø chôi gì vaøo chöông trình sinh hoaït taïi ñoaùn quaùn, taïi caùc buoåi caém traïi, thöù töï tieán haønh caùc loaïi troø chôi (luùc môû ñaàu, giöõa vaø cuoái buoåi sinh hoaït, moãi thôøi ñieåm caàn coù moät soá troø chôi thích hôïp). Vieäc choïn löïa caùc troø chôi trong moät ...

  doc330 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1385 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình “Bản đồ học”Giáo trình “Bản đồ học”

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC 4 1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ 4 1.2. Định nghĩa và tính chất bản đồ 6 1.3. Phân loại bản đồ 7 1.4. Các yếu tố của bản đồ 8 1.5. Lược sử phát triển của bản đồ học 9 1.6. Triển vọng phát triển của bản đồ học 20 1.7. Vai trò của bản đồ trong thực tiễn và khoa học 21 CHƯƠNG 2: ...

  doc215 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 7992 | Lượt tải: 16

 • Đề cương môn công nghệ bưu chínhĐề cương môn công nghệ bưu chính

  Câu hỏi 1.1: Phân biệt Tagcode, Postcode, Barcode ? Hiện nay các loại mã này đã áp dụng trong Bưu chính Việt nam chưa, cụ thể là cho bưu gửi nào ? - Barcode: Mã vạch (hay còn gọi là Barcode) là bộ ký hiệu được sử dụng trên sản phẩm để nhận biết sản phẩm, nó thể hiện trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể ...

  doc19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở pháp lý trong giáo dục và Quản lý giáo dụcCơ sở pháp lý trong giáo dục và Quản lý giáo dục

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC I. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT II. HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM III. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIẾT NAM IV. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT V. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHƯƠNG II: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO ...

  pdf168 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 6

 • Giáo trình logicGiáo trình logic

  Thuật ngữ “Lôgíc” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng Anh ; Logique : Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hilạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, qui luật v.v Ngày nay, người ta thường sử dụng thuật ngữ “Lôgíc” với những nghĩa sau : - Tính qui luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. ...

  doc91 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1397 | Lượt tải: 2

 • Hỏi - Đáp về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”Hỏi - Đáp về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

  Phần hỏi - Đáp về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có tính chất gợi ý giúp các trường phổ thông và các trường mầm non, trong quá trình triển khai phong trào, vận dụng một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của từng trường, từng địa phương. CÂU HỎI 1 . Phong trào thi đua “...

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 6556 | Lượt tải: 6

 • Đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt NamĐề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Nguyễn Ái Quốc?  Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? a-Hoàn cảnh quốc tế: - Trên TG lúc này CNTB phát triển mạnh mẽ và chuyển sang ĐQCN, chúng tiến hành đi xâm chiếm các nước khác, nhiều dân tộc bị áp bức thống trị. Vấn đề dân tộc nổi lên và trở thành...

  doc20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3688 | Lượt tải: 19

 • Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảngBài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

  MỤC LỤC STT Nội Dung Trang Câu hỏi 3 Câu 1 4 Năm bài học lớn của cách mạng Việt nam được nêu trong cương lĩnh năm 1991 4 Bài học mà tôi tâm đắc nhất 5 - 11 Ý nghĩa của bài học đối với công việc của tôi 11 Câu 2 13 Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở những điểm chủ yếu nào trong Điều lệ Đảng 13 - 19 Câu 3 20 Sự cần t...

  doc33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 34888 | Lượt tải: 46

 • Trung Quốc vào WTO (Tổ chức thương mại thế giới) cơ hôi và thách thứcTrung Quốc vào WTO (Tổ chức thương mại thế giới) cơ hôi và thách thức

  Việc Trung Quốc v‡o Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) l‡ một sự kiện lịch sử trong nền kinh tế thế giới. Trung Quốc coi việc v‡o WTO l‡ một quyết định cÛ tÌnh c·ch chiến lược, nhằm củng cố v‡ đẩy mạnh c·c cải c·ch kinh tế m‡ Trung Quốc đ„ thực hiện trong hơn hai thập kỷ qua. Trước khi v‡o WTO, Trung Quốc đ„ nhiều lần giảm thuế quan xuống ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1153 | Lượt tải: 0