• Quản lý hành chính - Chuyên đề: Pháp luật về phá sảnQuản lý hành chính - Chuyên đề: Pháp luật về phá sản

  Thứ tự phân chia tài sản khi có Quyết định mở thủ tục thanh lý đối với DN, HTX. Đ35, 37 LPS 2004. 1. Ưu tiên thanh toán bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố cho các khoản nợ có bảo đảm được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục PS 2. Phân chia giá trị tài sản: a) Phí phá sản; b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm...

  ppt12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Luật giao thông đường bộLuật học - Luật giao thông đường bộ

  Trong đáp án, có những câu đặc biệt sau là đáp án đúng. Không được - Bị nghiêm cấm. - иp ¸n có chữ Phải đứng đầu câu (dài nhất trong các đáp án).

  ppt462 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 6: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức dịch vụ thanh toánLuật học - Chương 6: Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức dịch vụ thanh toán

  Khái niệm thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 2.4. Các rủi ro thường gặp trong hoạt động thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán :  Rủi ro về tín dụng  Rủi ro về tính thanh khoản  Rủi ro về hệ thống hoạt động  Rủi ro pháp lý

  pdf42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàngLuật học - Chương 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng

  Khái niệm.  Tín dụng NH là quan hệ tín dụng giữa TCTD (bên cấp tín dụng) và các tổ chức, cá nhân (bên vay), trong đó TCTD thực hiện việc chuyển giao các nguồn vốn tiền tệ hoặc tài sản cho bên đi vay trong một thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả vốn gốc và lãi vay

  pdf69 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 4: Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hốiLuật học - Chương 4: Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối

  Quản lý nhà nước về tiền tệ : Chính sách tiền tệ quốc gia. Chính sách tiền tệ là việc điều chỉnh khối lượng tiền trong lưu thông bằng các công cụ tài chính tiền tệ nhằm đạt các mục tiêu về chính sách tiền tệ.

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương III: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụngLuật học - Chương III: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng

  1. Cơ cấu tổ chức của TCTD.  Điều kiện để các TCTD thành lập các đơn vị và công ty trực thuộc : - Có thời gian hoạt động tối thiểu theo quy định của NHNN. - Hoạt động kinh doanh có lãi, tình hình tài chính lành mạnh. - Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động có hiệu quả. - Hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu quản...

  pdf78 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 2: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt NamLuật học - Chương 2: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  Ban lãnh đạo và điều hành ngân hàng nhà nước : Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia :  Nhiệm vụ : Theo điều 2 – Quyết định 175/2007/QĐ – Ttg (19/11/2007) của Thủ tướng CP Thảo luận, đề xuất với CP, Thủ tướng CP những chủ trương, chính sách, đề án và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Tư vấn cho CP, Thủ tướng CP...

  pdf58 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Luật ngân hàng và chứng khoánLuật học - Luật ngân hàng và chứng khoán

  Đối tượng điều chỉnh của Luật ngân hàng : 3.2.2. Căn cứ vào nội dung điều chỉnh :  Quan hệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quan hệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng. Quan hệ kinh doanh ngân hàng của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng nhưng được Nhà nước cho phép thực hiện một số hoạt động kinh doan...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Chương 4: Đổi mới chính sách hình sựLuật hình sự - Chương 4: Đổi mới chính sách hình sự

  Nền KT thị trường có những đặc trưng sau (tiếp): Các đối tác hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều theo đuổi lợi ích riêng của mình. Lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp cho sự phát triển kinh tế Cạnh tranh là linh hồn của KT thị trường, là động lực thúc đẩy sự phát triển KT và tiến bộ XH Sự vận động của các quy luật khách quan của thị tr...

  ppt47 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật hình sự - Chương 3: Các lĩnh vực của chính sách hình sựLuật hình sự - Chương 3: Các lĩnh vực của chính sách hình sự

  CSHS trong ADPL phong phú hơn và linh hoạt hơn thể hiện ở các khía cạnh sau: Cường độ áp dụng quy định của PL Sử dụng các quy định có tính chất đánh giá của PL Khả năng áp dụng tùy nghi các quy định của PL Sử dụng khả năng giai thích PL và hướng dẫn thi hành PL

  ppt29 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0