• Bài giảng Quản lý chiến lược - Lại Văn TàiBài giảng Quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

  Chiến lược chỉ dành cho nhà quản lý cao cấp? > Tất cả mọi người | Chiến lược chỉ là kế họach? “Kế họach hoàn hảo vẫn sẽ vô dụng trừ khi nó được thực hiện, đánh giá và điều chỉnh khi cần thiết” Chiến lược là ổn định và không đổi? Luôn động và linh hoạt theo môi trường Chiến lược vạch ra đường đi và đích cuối cùng? Môi trường luôn biến động, phả...

  pdf20 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 5: Tài trợ vốn ngắn hạn - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 5: Tài trợ vốn ngắn hạn - Bùi Phước Quãng

  5.3. Chi phí vay nợ ngắn hạn  Lãi suất đơn  Lãi suất có chiếc khấu  Lãi suất cộng thêm  Lãi suất đơn trong trường hợp ký quỹ  Lãi suất có chiếc khấu trong trường hợp ký quỹ

  pdf15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị vốn lưu động - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị vốn lưu động - Bùi Phước Quãng

  Hệ thống kiểm soát HTK  PP đường kẻ đỏ  PP hai thùng  Hệ thống máy tính  Hệ thống đáp ứng ngay  Nguồn bên ngoài  Kế hoạch SX  Hệ thống ABC

  pdf30 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 3: Kế hoạch tài chính - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 3: Kế hoạch tài chính - Bùi Phước Quãng

  Các bước thực hiện B1: Lập bảng thông số B2: Lập dự toán hoạt động B3: Lập kế hoạch tài chính B2: Lập dự toán hoạt động o KH doanh thu o KH thu tiền mặt o KH sản xuất o KH mua hàng o KH thanh toán o Dự toán giá vốn o Dự toán chi phí hoạt động o Lập báo cáo thu nhập dự phóng B3: Lập kế hoạch tài chính  Lập dự toán tiền mặt  Lập bảng...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính - Bùi Phước Quãng

  Khả năng thanh toán nhanh NNH TSNH HTK QR   Tỷ số ngân lưu hoạt động SXKD/NNH No ngan han Ngan luu tu SXKD NL HD  Tỷ số vòng quay khoản phải trả Khoan phai tra Mua hang tin dung V KPTr  Khả năng thanh toán nợ dài hạn NDH VCSH NDH R DH 

  pdf52 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 1: Dẫn nhập về quản trị tài chính - Bùi Phước QuãngGiáo trình Quản trị tài chính - Chương 1: Dẫn nhập về quản trị tài chính - Bùi Phước Quãng

  Thảo luận 1:  Phân tích vai trò CFO, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính Thảo luận 2:  Đặc tính chủ yếu của các loại hình DN 1. Doanh nghiệp tư nhân 2. Công ty hợp danh 3. Công ty cổ phần 4. Công ty cổ phần 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn 6. Công ty TNHH MTV 100% NN Thảo luận 3:  Vấn đề đạo đức: NM SX amiang + Quyết định chọn DA v...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Nửa vành thứ tự và ứng dụngNửa vành thứ tự và ứng dụng

  Title: ORDERED SEMIRINGS AND APPLICATIONS Abstract: In this paper we find some classis of such ordered semirings and pseudolattices that can be distributed lattices. Besides, we give some concrete applications of distributive lattices with Birkhoff’s representations to find feasible solutions for some linear programs.

  pdf10 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Một phương pháp xử lý giá trị thiếu và tìm tập rút gọn trên bảng quyết định không đầy đủMột phương pháp xử lý giá trị thiếu và tìm tập rút gọn trên bảng quyết định không đầy đủ

  Title: A METHOD FOR DEALING WITH MISSING ATTRIBUTE VALUES AND FINDING REDUCTS IN INCOMPLETE DECISION TABLES Abstract: One of the approaches to deal with missing attribute values in incomplete information systems is extending the Indiscernibility relation to Characteristic relation. Based on this relation, in this paper, we construct some defini...

  pdf7 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 4: Kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệpGiáo trình Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - Chương 4: Kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp và vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong phát triển thƣơng hiệu • Văn hoá doanh nghiệp là một nền tảng quan trọng trong phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, đặc biệt trong cung cấp dịch vụ. • Xác lập các yếu tố của văn hoá doanh nghiệp gắn chặt với vấn đề giao tiếp cá nhân và thiết lập các điểm tiếp xúc thương hiệu,...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược - Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn TàiBài giảng Quản lý chiến lược - Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Scorecard nối kết tầm nhìn của công ty, định nghĩa nó một cách rõ ràng ở dạng vận hành mà kết quả cân nhắm tới Cho nhà quản lý khả năng biết ở bất cứ thời điểm nào trong giai đọan thực thị liệu chiến lược đã được hình thành và thực sự có tác dụng không. Nếu không thì tại sao? Nó liên tục kiểm tra chiến lược bằng cách thực hiện nghiên cứu về tiến tr...

  pdf27 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0