• Chính sách thực hiện, áp dụng pháp luật, vận dụng hương ước trong quản lý xã hội ở nông thôn: thực trạng và những vấn đề đặt raChính sách thực hiện, áp dụng pháp luật, vận dụng hương ước trong quản lý xã hội ở nông thôn: thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Một là, tình trạng vi phạm pháp luật diễn ra ở nông thôn là khá phổ biến. Đó là các vi phạm pháp luật về đất đai, về hôn nhân, gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình, về an toàn, vệ sinh lương thực, thực phẩm, về tín ngưỡng, tôn giáo, về trật tự, an toàn giao thông. Các tranh chấp, nhất là tranh chấp đất đai diễn ra khá căng thẳng, quyế...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước ở nông thônGiải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước ở nông thôn

  Việc xây dựng quy ước làng như là biểu hiện của việc khôi phục lại hương ước đã được các nhà nghiên cứu quan tâm, khuyến nghị với các cấp có thẩm quyền và được chấp nhận. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm (khóa VII, tháng 6 năm 1993) chỉ rõ: “Khuyến khích xây dựng và thực hiện các hương ước, các quy chế và nếp sống vă...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông thônVốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn

  Đây là một trong những đặc điểm và thể hiện chức năng quan trọng của vốn xã hội. Nhiều làng nghề, ngành nghề truyền thống đã tạo dựng được thương hiệu như chè Thái Nguyên, tương Nam Đàn, đồ gỗ La Xuyên, sản phẩm dệt ở Duy Xuyên, hoa ở Lâm Đồng. Phân tích các trường hợp cụ thể có thể nhận thấy rằng, người dân trong cộng đồng tham gia các hoạ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Các giá trị phát triển cơ bản vùng Tây NguyênXã hội học - Các giá trị phát triển cơ bản vùng Tây Nguyên

  Thực hiện cơ chế song đôi giữa luật tục với pháp luật của Nhà nước trong quản trị, điều hành và phát triển xã hội. Phối hợp nhịp nhàng vai trò của các buôn làng, hội đồng làng bên cạnh vai trò các tổ chức đoàn thể của chính quyền cơ sở. Kế thừa có chọn lọc các giá trị, vai trò, chức năng của làng truyền thống để phát huy sức mạnh vai trò là...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Vai trò chủ thể của người nông dân trong lĩnh vực kinh tếVai trò chủ thể của người nông dân trong lĩnh vực kinh tế

  Việc cho phép nông dân tự lựa chọn các hình thức sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình và ý tưởng sản xuất của họ mang lại những hiệu ứng tích cực đối với thu nhập của hộ. Ở nhóm hộ tự lựa chọn hình thức canh tác/nuôi trồng, mức thu nhập bình quân đầu người trên 1 triệu đồng/tháng năm 2013 có 52,7% hộ, trong khi ở nhóm có sự can thiệp của ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở nước taMột số vấn đề kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta

  Câu chuyện tiêu thụ sản phẩm chắc sẽ còn phải bàn nhiều để có chính sách hỗ trợ phù hợp cho nông dân. Ở đây chỉ góp bàn về một hướng giải quyết mà hội nhập kinh tế quốc tế đang mang tới cơ hội và nhiều địa phương trong cả nước đang triển khai thực hiện có kết quả, hiệu quả tốt, rõ rệt, đó là tiêu thụ nông sản gắn với chuỗi sản phẩm. Trước h...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chương trình xây dựng nông thôn mới: Một cái nhìn từ lịch sử chính sáchChương trình xây dựng nông thôn mới: Một cái nhìn từ lịch sử chính sách

  Dựa trên Nghị quyết 26, Chính phủ đã ra Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 về “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Nghị quyết 24 đã chính thức chuyển đường lối phát triển của Đảng thành chương trình hà...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triểnVai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển

  Quá trình thị trường hóa và công nghiệp hóa, chuyển xã hội thành xã hội thị trường - công nghiệp, đồng thời làm thay đổi cơ bản bản chất và cấu trúc xã hội: chuyển xã hội từ xã hội nông thôn sang xã hội đô thị. Quá trình đô thị hóa có nội dung: 1) chuyển đại bộ phận dân cư từ nông thôn sang đô thị. Có thể nói công nghiệp hóa là cuộc cách ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phát huy vai trò chủ thể của nông dân và giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và các thể chế tự quản trong xây dựng nông thôn mớiPhát huy vai trò chủ thể của nông dân và giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và các thể chế tự quản trong xây dựng nông thôn mới

  Cần phải đặt vấn đề xây dựng nông thôn mới trong chiến lược phát triển chung của nền kinh tế đất nước và đặc biệt là đặt trong mối liên hệ chặt chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn. Không thể nói tới việc làm giàu cho cư dân nông thôn chừng nào vẫn còn tới gần 70% dân số sống ở nông thôn và bằng nông nghiệp. Một ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích của người lao độngCông đoàn bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trước Tòa án là một trong những quyền, đồng thời cũng là trách nhiệm và nội dung công tác quan trọng của Công đoàn, điều đó xuất phát từ chức năng của Công đoàn và từ yêu cầu của nhà nước pháp quyền. Những văn bản pháp luật hiện hành đã xác định rõ quyền, trách nhiệm, phạm vi n...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0