• Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 4: Các lệnh có cấu trúcBài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 4: Các lệnh có cấu trúc

  Lệnh break Dùng để thoát khỏi vòng lặp hoặc switch-case. Tiếp tục thực hiện lệnh liền sau đó. Lệnh continue Trong vòng lặp, khi gặp lệnh continue, chương trình sẽ bỏ qua các câu lệnh sau continue for: quay lên tính trị cho biểu thức 3, rồi kiểm tra điều kiện coi có lặp tiếp không. while/do-while: kiểm tra điều kiện coi có lặp tiếp không.

  ppt31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 3: Các câu lệnh đơn trong CBài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 3: Các câu lệnh đơn trong C

  Có 2 loại Lệnh đơn Không chứa 1 lệnh nào khác Gồm: lệnh gán, nhập, xuất Lệnh có cấu trúc Chứa các lệnh khác Gồm: cấu trúc điều kiện rẽ nhánh cấu trúc điều kiện lựa chọn cấu trúc lặp cấu trúc lệnh hợp thành

  ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ CBài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C

  Vấn đề: testmodule.c phải biết các prototype của foor và bar. Giải pháp 1 (tệ): Chèn tay các prototype vào các file .c có dùng nó. Bất lợi: Mỗi khi prototype bị thay đổi => phải chỉnh lại prototype trong tất cả các file .c dùng nó. Giải pháp 2 (tốt): Lưu các prototype vào 1 file riêng biệt mymodule.h (h: header). Dùng #include mymodule.h ở...

  ppt46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường turbo C 3.0Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 2 - Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường turbo C 3.0

  Directories: Include directories: chứa các tập tin ta muốn đưa vào chương trình (file .h trong dòng #include). Library directories: chứa các tập tin thư viện (file .lib) Output directory: chứa các tập tin “đối tượng “ .obj và .exe sau khi biên dịch chương trình. Source directories: chứa các tập tin “nguồn” (.obj và .lib). Environment: dùng đ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Phần 1: Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuậtBài giảng Lập trình căn bản - Phần 1: Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Được dùng để chuyển một chương trình nguồn sang chương trình đích. Có 2 dạng: Thông dịch (interpreter): Dịch từng lệnh một, dịch tới đâu thực hiện tới đó. Ví dụ: ngôn ngữ LISP. Biên dịch (compiler): Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích rồi sau đó mới thực hiện. Ví dụ: Pascal, C.

  ppt26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Hướng đối tượngBài giảng Lập trình căn bản - Hướng đối tượng

  Truy xuất hiện thực thông qua tham chiếu interface Bạn có thể khai báo 1 biến tham chiếu tới interface . Khi bạn gọi phương thức  phương thức thực thi sẽ tự động tìm đến thể hiện thực sự.

  pptx117 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ java - Cơ bản về ngôn ngữ javaNgôn ngữ java - Cơ bản về ngôn ngữ java

  Khi thao tác trên mảng có thể gặp 1 số biệt lệ sau: NegativeArraySizeException IndexOutOfBoundsException ArrayIndexOutOfBoundsException ArrayStoreException

  pptx143 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Tổng quanBài giảng Lập trình căn bản - Tổng quan

  Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường lập trình Turbo C Chương 2: Các thành phần của ngôn ngữ C Chương 3: Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn Chương 4: Các lệnh có cấu trúc Chương 5: Chương trình con Chương 6: Kiểu mảng Chương 7: Kiểu con trỏ Chương 8: Kiểu chuỗi ký tự Chương 9: Kiểu cấu trúc Chương 10: Kiểu tập tin

  ppt3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Phân tích yêu cầu phần mềm - Sắp xếp yêu cầu ưu tiên Requirements PrioritizationPhân tích yêu cầu phần mềm - Sắp xếp yêu cầu ưu tiên Requirements Prioritization

   Đàm phán ª Là thăm dò sự cộng tác: ¾ Một thành viên cố gắng tìm một sự thỏa thuận có thể đáp ứng cho tất cả các thành viên khác. ª Cũng được biết như: ¾ Hành vi hợp nhất ¾ Thiết lập thương lượng ª Khác với: ¾ phân phối/cạnh tranh sự thỏa hiệp Cạnh tranh ª Là phóng to chính bạn : ¾ Không quan tâm đến mức độ hài lòng của các thành vi...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Phân tích yêu cầu phần mềm - Kiểm tra và kiểm chứng (verification and validation)Phân tích yêu cầu phần mềm - Kiểm tra và kiểm chứng (verification and validation)

  Kiểm chứng (Validation) bạn đã giải quyết đúng vấn đề. ª Prototyping – cho phản hồi của khách hàng sớm ª Inspection – các chuyên gia lĩnh vực đọc đặc tả một cách kỹ lưỡng ª Formal Analysis – phân tích toán học các mô hình của bạn ª cộng thêm các buổi họp & giao tiếp thường xuyên với các đối tác Kiểm tra (Verification) các bước trong công ngh...

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0