• Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Interface & Class trong C#Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Interface & Class trong C#

  Chương này ₫ã giới thiệu cú pháp của phát biểu class C# ₫ược dùng ₫ể ₫ặc tả chi tiết hiện thực 1 loại ₫ối tượng ₫ược dùng trong chương trình. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu cú pháp các phát biểu ₫ể ₫ịnh nghĩa các thành phần cấu thành ₫ối tượng như thuộc tính vật lý, thuộc tính giao tiếp, tác vụ chức năng, toán tử, delegate, event, indexer. ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 4: Kỹ thuật lập trình tối ưuKĩ thuật lập trình - Chương 4: Kỹ thuật lập trình tối ưu

  Biểu Diễn Giải Thuật Có 2 phương pháp chính biểu diễn giải thuật:  Pseudocode (mã giả)  Flowchart (lưu đồ) Khi thiết kế giải thuật phải mô tả rõ:  Đầu vào  Đầu ra (kết quả)  Mô tả giải thuật

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Các khái niệm chính của lập trình hướng đối tượngLập trình hướng đối tượng - Chương 3: Các khái niệm chính của lập trình hướng đối tượng

  Thí dụ, thay vì phải viết n class gần giống nhau như danh sách các số nguyên, danh sách các số thực, danh sách các chuỗi, danh sách các record Sinhvien, danh sách các ₫ối tượng ₫ồ họa,. ta chỉ cần viết 1 class tổng quát hóa : danh sách các phần tử có kiểu hình thức T. Khi cần tạo 1 class danh sách các phần tử thuộc kiểu cụ thể nào ₫ó, ta chỉ v...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Các kiến thức cơ bản về lập trình C# đã họcLập trình hướng đối tượng - Chương 2: Các kiến thức cơ bản về lập trình C# đã học

  Ngoài khái niệm namespace là phương tiện ₫ặt tên luận lý các phần tử theo dạng cây phân cấp thì C# còn cung cấp khái niệm assembly. ƒ Assembly là phương tiện ₫óng gói vật lý nhiều phần tử. Một assembly là 1 file khả thi (EXE, DLL,.) chứa nhiều phần tử bên trong. Khi lập trình bằng môi trường Visual Studio .Net, ta sẽ tạo Project ₫ể quản lý vi...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu có cấu trúcKĩ thuật lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  6.2. Thao tác với tập tin  Bước 1: Mơ tập tin để đoc/ ghi.  Bước 2: Các xư lý trên tập tin.  Bước 3: Đong tập tin.

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Lập trình web - Chương 1: Ôn các kiến thức về cú pháp ngôn ngữ VC#Lập trình web - Chương 1: Ôn các kiến thức về cú pháp ngôn ngữ VC#

  .1. 10 Kết chương ‰ Chương này ₫ã tóm tắt lại 1 số kiến thức cơ bản về cú pháp của ngôn ngữ VC# hầu giúp các SV có góc nhìn tổng thể và hệ thống về ngôn ngữ VC#, nhờ ₫ó có nhiều thuận lợi hơn trong việc học các kiến thức của môn học này.

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 1: Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++Kĩ thuật lập trình - Chương 1: Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C/C++

  Viết các chương trình sau bằng phương pháp sử dụng hàm con. 1. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n. Tìm và in ra các số nguyên tố nho hơn n. 2. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN của hai số nguyên đó 3. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, tính tổng các ước số dương của n. Ví dụ: Nhâp n=6 ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết automat và ứng dụngLý thuyết automat và ứng dụng

  Bổ đề bơm: cho L là một CFL bất kỳ, tồn tại một số n chỉ phụ thuộc vào L sao cho nếu z ∈ L và |z| ≥ n thì ta có thể viết z=uvwxy sao cho: |vx| ≥ 1, |vwx| ≤ n và ∀i ≥ 0 ta có uviwxiy ∈ L Ví dụ: chứng minh L = {aibici | i ≥ 1} không là CFL • Giả sử L là CFL, khi đó tồn tại số n theo bổ đề bơm • Xét chuỗi z = anbncn, |z| ≥ n, ta có thể viết z=uvw...

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Tin học đai cươngGiáo trình môn học Tin học đai cương

  11 • Tham dự lớp lý thuyết đầy đủ. • Nghe giảng – ghi chú cẩn thận – Hỏi khi cần thiết hoặc chưa rõ. • Làm nhiều bài tập • Thảo luận nhóm có hiệu quả. • Chuẩn bị kiến thức tốt để đạt các cột điểm yêu cầu.

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn học Chương trình dịchGiáo trình môn học Chương trình dịch

  2. Phương pháp phân tích cú pháp trên xuống 2.4. Phương pháp đệ qui không quay lui Bài tập: Xây dựng giải thuật đệ qui không quay lui cho các VP LL(1) trong phần bài tập vài phép biến đổi về VP LL(1)

  pdf268 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0