• Khảo cổ học Việt Nam - Chương ba: Vài nét đặc trưng hậu kỳ đá mới – Sơ kỳ kim khí nam Tây NguyênKhảo cổ học Việt Nam - Chương ba: Vài nét đặc trưng hậu kỳ đá mới – Sơ kỳ kim khí nam Tây Nguyên

  2. Đặc điểm và loại hình di tích văn hoá Đông Sơn Di chỉ cư trú- mộ táng Đây là một loại di chỉ hỗn hợp, vừa là di chỉ cư trú vừa là là khu mộ táng. Loại di tích này đã phát hiện được 22 địa điểm, trong đó 9 địa điểm đã được khai quật. + Di tích Làng Cả thuộc thành phố Việt Trì, tĩnh Phú Thọ, đã được phát hiện từ năm 1959, dưới những tên gọi k...

  pdf38 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình khảo cổ học Việt NamGiáo trình khảo cổ học Việt Nam

  Các di tích thuộc thời đại kim khí được biết đến, chủ yếu nằm trong vùng hạ lưu sông Đồng Nai, thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Các di tích này nằm trong vùng đất đỏ trung du, bên các thềm phù sa cổ, các doi đất cao ven sông suối, ven theo các bờ biển cổ trong vùng đồng bằng thấp thành tạo muộn có độ ca...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử, văn hóa - Chương II: Tác dụng của những nhân tố lớn trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâmLịch sử, văn hóa - Chương II: Tác dụng của những nhân tố lớn trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm

  Veà kinh teá: caùc nhaø nöôùc quaân chuû luoân luoân chuù troïng ñeán vieäc xaây döïng kinh teá vöõng maïnh ñeå ñoái phoù vôùi giaëc phöông Baéc baèng caùc bieän phaùp: khuyeán khích noâng nghieäp, khai hoang, thuûy lôïi taïo cô sôû vöõng chaéc, vöõng maïnh. Trong caùc cuoäc khôûi nghóa, chuù yù xaây döïng caên cöù ñòa (Lam Sôn) sau ñoù môû roän...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử, văn hóa - Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt NamLịch sử, văn hóa - Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam

  Nhưng Ô Mã Nhi không sao bắt được những người lãnh đạo chủ chốt của ta. Quân giặc tức tối mặc sức tàn sát nhân dân. Chúng sục sạo vào phủ Long Hưng, quật mộ Thái Tông Trần Cảnh, vị vua anh hùng của cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Chúng triệt hạ nhiều điền trang, thái ấp ở Ngự Thiên, Hồng Châu, Hải Đông, gây ra trăm ngàn tội ác. Sử nhà Nguyên cũn...

  pdf78 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử, văn hóa - Chương II: Văn minh thế kỷ XXLịch sử, văn hóa - Chương II: Văn minh thế kỷ XX

  Nền văn minh nhân loại phát triển với tốc độ ngày càng nhanh. Nếu so với cả quá trình phát triển lâu dài về mặt sinh học (loài người có mặt trên trái đất cách đây từ 1- 3.000.000 năm) văn minh đến với loài người muộn hơn nhiều- ước chừng 6 đến 7.000 năm. Nhưng trong ngần ấy năm, những gì mà con người sáng tạo được là cực kỳ phong phú và đa dạng...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình nhập môn Sử họcGiáo trình nhập môn Sử học

  Tính Đảng là biểu hiện tập trung nhất của tính giai cấp, nghĩa là các nghiên cứu, bình luận, đánh giá. về lịch sử phải phục vụ cho quyền lợi của một giai cấp nào đó và ở đây, để phù hợp với lợi ích của giai cấp mình, các nhà sử học của giai cấp đó sẽ không ngần ngại “uốn cong”, xuyên tạc, bóp méo lịch sử. Nói một cách khác, lịch sử sẽ không còn...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử văn minh thế giới - Quá trình hình thành, giáo lý cơ bản, sự truyền bá cũng như ảnh hưởng của đạo hồi đến đời sống kinh tế xã hộiLịch sử văn minh thế giới - Quá trình hình thành, giáo lý cơ bản, sự truyền bá cũng như ảnh hưởng của đạo hồi đến đời sống kinh tế xã hội

  - Khuynh hướng phát triển hiện đại cho thấy sự tách biệt giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shia dường như đang mạnh hơn, rõ nét hơn và trong nhiều trường hợp những mâu thuẫn giữa hai trào lưu bên trong một tôn giáo đã là nguyên nhân của xung đột và bạo lực. Khuynh hướng phát triển này của Hồi giáo thời hiện đại khiến cho tính chất bất ổn tôn giáo có ...

  docx16 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Lịch sử văn minh thế giớiĐề cương ôn tập môn Lịch sử văn minh thế giới

  Đề cương ôn tập LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI Câu 1 Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập 1. Cơ sở hình thành: Ai Cập nằm ở Đông Bắc Châu Phi, hạ lưu sông Nin. Sông Nin là một con sông dài nhất thế giới, khoảng 6500 km chảy từ Trung Phi lên Bắc Phi. Hàng năm, tới mùa mưa nước sông Nin cuồn cuộn đỏ phù sa bồi đắp cho những cán...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Culture and customs of vietnamCulture and customs of vietnam

  Four Confucian classes: sholars (si), peasants (nong), artisans (cong), and merchants (thuong). Basic administrative and social unit – the village. Appearance of three main cities: Hue (preeminent administrative city, where the Emperor resided), Ha Noi (strategically well positioned, capital until now), and Sai Gon (prominent for commercial reaso...

  pptx80 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề cương bài giảng: Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ - Trung đại Việt NamĐề cương bài giảng: Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ - Trung đại Việt Nam

  Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, toàn diện về chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ và trung đại Việt Nam. Thông qua đó, ngƣời học hiểu đƣợc tiến trình phát triển của các quan hệ ruộng đất trong lịch sử, và cùng với đó là chính sách của các nhà nƣớc đối với vấn đề ruộng đất. - Kỹ năng: Biết tìm kiếm các nguồn tài li...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0