• Lập trình hướng đối tượng - Chương 13: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các ₫ối tượng (Structural Patterns)Lập trình hướng đối tượng - Chương 13: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các ₫ối tượng (Structural Patterns)

  ‰ Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về mẫu thiết kế hướng ₫ối tượng và miêu tả mục tiêu, tính chất của các mẫu thiết kế phục vụ cấu trúc các ₫ối tượng như Adapter, Composite, Proxy, Decorator, Facade, Flyweight

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 12: Truy xuất database trong chương trình VC#Lập trình hướng đối tượng - Chương 12: Truy xuất database trong chương trình VC#

  Chương này ₫ã giới thiệu cách thức dùng các ₫ối tượng trong thư viện ADO .Net ₫ể truy xuất database dễ dàng, tin cậy. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu cách thức dùng khả năng databinding của các ₫ối tượng giao diện trong môi trường VS .Net ₫ể xây dựng chương trình truy xuất database ₫ược dễ dàng, nhanh chóng, tin cậy, và nhiều trường hợp không ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 11: Tạo ₫ối tượng giao diện cá nhân hóa bằng VC#Lập trình hướng đối tượng - Chương 11: Tạo ₫ối tượng giao diện cá nhân hóa bằng VC#

  Chương này ₫ã giới thiệu cách thức dùng tính thừa kế ₫ể tạo mới 3 loại ₫ối tượng giao diện cá nhân hóa phổ biến là User Control, Inherited Control và Owner-drawn Control. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu cách thức viết chương trình sử dụng lại các ₫ối tượng giao diện cá nhân hóa.

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Xây dựng class tổng quát hóa bằng VC#Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Xây dựng class tổng quát hóa bằng VC#

  Chương này ₫ã giới thiệu một loại class ₫ặc biệt : class tổng quát hóa, nó giúp người lập trình tối thiểu hóa việc viết họ các class có tính chất giống nhau. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu cách miêu tả các thông tin ràng buộc kèm theo từng tên kiểu hình thức ₫ược dùng trong class tổng quát hóa, cách dùng class tổng quát hóa ₫ể yêu cầu máy si...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 9: Lập trình song song bằng C#Lập trình hướng đối tượng - Chương 9: Lập trình song song bằng C#

  Chương này ₫ã giới thiệu các ₫ối tượng phục vụ ghi/₫ọc dữ liệu ra/vào file cùng các tác vụ ghi/₫ọc dữ liệu cổ ₫iển ra/vào file. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu các ₫ối tượng phục vụ ghi/₫ọc hệ thống ₫ối tượng ra/vào file cùng các tác vụ ghi/₫ọc hệ thống ₫ối tượng có mối quan hệ tham khảo phức tạp ra/vào file.

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Ghi/ đọc dữ liệu của ứng dụng C# ra fileLập trình hướng đối tượng - Chương 8: Ghi/ đọc dữ liệu của ứng dụng C# ra file

  Chương này ₫ã giới thiệu các ₫ối tượng phục vụ ghi/₫ọc dữ liệu ra/vào file cùng các tác vụ ghi/₫ọc dữ liệu cổ ₫iển ra/vào file. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu các ₫ối tượng phục vụ ghi/₫ọc hệ thống ₫ối tượng ra/vào file cùng các tác vụ ghi/₫ọc hệ thống ₫ối tượng có mối quan hệ tham khảo phức tạp ra/vào file

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Tương tác với người dùng trong ứng dụng C#Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Tương tác với người dùng trong ứng dụng C#

  Chương này ₫ã giới thiệu cách thức tương tác giữa người dùng và chương trình ₫ể nhập/xuất dữ liệu. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu các ₫ối tượng giao diện cùng các tác vụ xuất dữ liệu dạng chuỗi, dạng bitmap, dạng hình ₫ồ họa toán học. Kết hợp 3 loại dữ liệu này, ta có thể tạo kết xuất bất kỳ.

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Xây dựng giao diện ứng dụng bằng Visual StudioLập trình hướng đối tượng - Chương 6: Xây dựng giao diện ứng dụng bằng Visual Studio

  Chương này ₫ã giới thiệu các ₫ối tượng giao diện phổ dụng, qui trình tạo/xóa/hiệu chỉnh thuộc tính của ₫ối tượng cũng như tạo hàm xử lý sự kiện cho 1 số sự kiện quan tâm trên ₫ối tượng giao diện. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu qui trình ₫iển hình ₫ể xây dựng chương trình có giao diện ₫ồ họa ₫ược thiết kế trực quan (thay vì phải viết code khó...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa chúngLập trình hướng đối tượng - Chương 5: Vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa chúng

  Chương này ₫ã giới thiệu vòng ₫ời của từng ₫ối tượng trong chương trình, cách thức quản lý ₫ời sống của ₫ối tượng, các thời ₫iểm quan trọng nhất như lúc tạo mới ₫ối tượng, lúc xóa ₫ối tượng cũng như cách miêu tả các hoạt ₫ộng xảy ra tại các thời ₫iểm này. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu sự tương tác giữa các ₫ối tượng trong lúc chúng ₫ang sốn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Automata đẩy xuống (Push Down Automata)Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Automata đẩy xuống (Push Down Automata)

  VD2: Thiết kế mạch điều khiển bơm nước vào một ống nước nhờ 2 bơm p1 và P2, cả 2 bơm được mở để bơm nước khi mực nước ở dưới mức 1 và vẫn mở cho đến khi chưa đạt mức 2. Khi vừa đạt mức 2 thì bơm P1 ngắt, còn P2 vẫn bơm. Và P1 vẫn ngắt cho đến khi nước lại ở dưới mức 1, P2 vẫn mở, chỉ khi nước đạt mức3 thì P2 mới ngắt. Và P2 vẫn ngắt, chỉ ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0